THE DELIMITATION OF LANDSCAPE UNITS FOR THE PLANNING OF PROTECTION – THE EXAMPLE OF THE FORESTS BY UPPER LISWARTA LANDSCAPE PARK

Main Article Content

Michał Sobala

Abstract

The delimitation of landscape units can be helpful in the preparation of studies related to landscape protection and landscaping. The aim of this article is to propose the modification of the method of local landscape delimitation developed for the landscape audit for the needs of protected areas. The comparison of two methods of delimitation indicates that the same area can be assigned to different landscape types and subtypes. The proposed modification of the method of landscape unit delimitation allows a more detailed reflection of the landscape and its links to the administrative boundaries of administrative communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sobala, M. (2019). THE DELIMITATION OF LANDSCAPE UNITS FOR THE PLANNING OF PROTECTION – THE EXAMPLE OF THE FORESTS BY UPPER LISWARTA LANDSCAPE PARK. Quaestiones Geographicae, 38(1), 97-105. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0002
Section
Articles

References

 1. Act …, 2014. Act of 16 April 2004 on nature conservation. Journal of Laws 2004, no. 92, item 880, as amended.
 2. Act …, 2015. Act of 24 April 2015 on changes in some acts connected with the reinforcement of landscape protection mechanisms. Journal of Laws 2015, item 774.
 3. Andrejczuk W., 2013. Funkcje Krajobrazu Kulturowego (Functions of the Cultural Landscape). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 20: 65–81.
 4. Armand D.L., 1980. Nauka o krajobrazie. Podstawy teorii i metody logiczno-matematyczne. PWN, Warszawa.
 5. Badora K., Jakubiec U., 2018. Application of landscape audit methodology for landscape identification on local scale on example of Szczyrk commune. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 38: 25–40. DOI 10.30450/201802.
 6. Balon B., Jodłowski M., 2018. Problemy i zasady metodyczne regionalizacji fizycznogeograficznej obszarów górskich. In: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (eds.), Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 266: 109–116.
 7. Chmielewski T.J., Chmielewski S., 2018. O charakterze granic w podziałach regionalnych na przykładach z Wyżyny Lubelskiej. In: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (eds.), Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 266: 87–96.
 8. Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015. Typology of Poland’s current landscapes. Przegląd Geograficzny 87(3): 377–408. DOI 10.7163/PrzG.2015.3.0.
 9. Dovlén S., 2016. Landscape values in decision-making: Implementation of the European Landscape Convention in Sweden. In: T. Collins, G. Kindermann, C. Newman, N. Cronin (eds.), Landscape Values Place and Praxis Conference. Galway, Centre for Landscape Studies: 99–103.
 10. European Landscape Convention, 2006. Journal of Laws 2006, no. 14, item 98.
 11. Gorzym-Wilkowski W.A., 2016. Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów przyrodniczo cennych. Barometr regionalny 14(2): 117–126.
 12. Kistowski M., 2004. Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1–139.
 13. Kistowski M., 2012. Perspektywy ochrony krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych. Przegląd Przyrodniczy 23(3): 30–45.
 14. Kistowski M., Myga-Piątek U., Solon J., 2018. Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 266: 1–278.
 15. Kolejka J., Lipský Z., 2008. Landscape mapping and typology in the Czech Republic. Problemy Ekologii Krajobrazu 20: 67–78.
 16. Kondracki J., 2011. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 17. Kozová M., Oťaheľ J., Hrnčiarová T., 2009. Landscape Classification – Methodological Approaches and Proposal of the Slovakia Project. GeoScape 2(4): 140–149.
 18. Kurda W., Pukowiec K., 2013. Funkcja turystyczno-rekreacyjna Leśnego Pasa Ochronnego na przykładzie Lasów Lublinieckich, Raciborskich i Pszczyńskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych 15( 37): 192–198.
 19. Kurda W., Pukowiec K., 2015. Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej na obszarach przyrodniczo cennych wokół GOP-u w ostatnich 25 latach na przykładzie Lasów Lublinieckich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych 17(45): 134–140.
 20. Mastaj J., 2008. Park krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Katowice.
 21. Maximova O., 2016. Landscape areas (It. ‘ambiti’) as a tool for the implementation of the European Landscape Convention. In the case of Italy. In: T. Collins, G. Kindermann, C. Newman, N. Cronin (eds.), Landscape Values Place and Praxis Conference. Galway, Centre for Landscape Studies: 193–195.
 22. Michalik-Śnieżek M., Chmielewski T.J., 2017. Krajobrazy aktualne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 36: 47–61.
 23. Myga-Piątek U., Nita J., Sobala M., Pukowiec K., Dzikowska P., Żemła-Siesicka A., Piątek J., 2015. Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Envi Consulting.
 24. Pietrzak M., 1993. Krajobraz jako konstrukcja – teoria i implikacje praktyczne dla geograficznych badań turystyki i rekreacji oraz planowania przestrzennego. In: Problemy szczegółowych studiów krajobrazowych Polski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 46–53.
 25. Plit J., 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 253: 1–302.
 26. Proposal [Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych], 2018. Online: bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2445, Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-sporzadzania-audytow-krajobrazow.html (accessed 08 November 2018).
 27. Rąkowski G., 2004. Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 28. RDOŚ [Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach], 2017, Rejestr Form Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego. Online: bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody (accessed 18 October 2017).
 29. Regulation …, 1998. Regulation No. 28/98 of the Częstochowa Voivodeship of 21 December 1998 on the establishing of Forests by Upper Liswarta Landscape Park. Journal of Laws 1998, no. 25, item 269.
 30. Regulation ..., 2005. Regulation of the Minister of the Environment of 12 May 2005 on the preparation of a draft protection plan for a national park, nature reserve and landscape park, making changes to this plan and protection of resources, creations and elements of nature. Journal of Laws 2005, no. 94, item 794.
 31. Rykiel Z., 1990. Koncepcja granic w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny 62(1–2): 23–35.
 32. Sobala M., 2012. Rola materiałów kartograficznych w wyznaczaniu granic obszaru badań zmian krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 16: 105–115.
 33. Solecka I., Raszka B., Krajewski P., 2018. Lansdcape analysis for sustainable land use policy: a case study in the municipality of Popielów (Poland). Land Use Policy 75: 116–126. DOI 10.1016/j.landusepol.2018.01.021.
 34. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A.,Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Varificaion and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91(2): 143–170. DOI 10.7163/GPol.0115.
 35. Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2014. Przygotowanie opracowania pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”. Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 36. Solon J, Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015. Identification and assessment of Polish landscapes – stages and methods of actions within the landscape audit in the administrative regions. Problemy Ekologii Krajobrazu 40: 55–76.
 37. Physico-geographical mesoregions of Poland: Varificaion and Adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91(2): 143–170, DOI 10.7163/GPol.0115
 38. Wojciechowski K.H., 2006. Typy i ewolucja granic w krajobrazie kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 5: 25–35.