CULINARY HERITAGE AS AN OPPORTUNITY TO MAKE LUBELSKIE VOIVODESHIP’S TOURIST OFFER MORE ATTRACTIVE (E POLAND)

Main Article Content

Ewa Skowronek
Teresa Brzezińska-Wójcik
Andrzej Stasiak

Abstract

Lubelskie voivodeship has been standing out from other Polish administrative regions because of its agricultural function that has been shaped for centuries. Food and agricultural products originating in this region are seen as healthy, ecological and tradition-based. These resources have been noticed and used by the local government for building the regional brand and for promoting it. The main aim of this paper was to present the level of Polish people’s familiarity with lubelskie culinary heritage. Research findings obtained by means of the preliminary study and the diagnostic poll prove initiatives that have been undertaken to be effective. Inhabitants of other voivodeships do recognise lubelskie voivodeship and its culinary tradition, furthermore, a great majority know regional products from lubelskie. A development of tourism based on such a heritage is therefore an opportunity to make lubelskie voivodeship’s tourist offer more attractive. The offer may also become an important component for creating the brand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skowronek, E., Brzezińska-Wójcik, T., & Stasiak, A. (2019). CULINARY HERITAGE AS AN OPPORTUNITY TO MAKE LUBELSKIE VOIVODESHIP’S TOURIST OFFER MORE ATTRACTIVE (E POLAND). Quaestiones Geographicae, 38(1), 85-95. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0005
Section
Articles

References

 1. Ab Karim S., Chi S., 2010. Culinary tourism as a destination attraction: an empirical examination of destinations’ food image. Journal of Hospitality Marketing and Management 19(6): 531–555. DOI: 10.1080/19368623.2010.493064.
 2. Adamczuk F., 2013. Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna 307: 15–24.
 3. Audyt Turystyczny Województwa Lubelskiego (2015). Online: http://archiwalne.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/turystyka/Audyt_turystyczny.pdf (accessed 20 September 2018).
 4. Bański J., 2017. Rozwój obszarów wiejskich. Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 5. Bekier-Jaworska E., Bochenek M., 2014. Brandt products of regional cuisine in the promotion of tourism in Roztocze. Polish Journal of Sport and Tourism 21(4): 263–272.
 6. Berg P.O., Sevon G., 2015. Food-branding places – A sensory perspective. Place Branding and Public Diplomacy: 1–16. DOI: 10.1057/pb.2014.29.
 7. Boyne S., Hall D., 2004. Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role of websites. Place Branding 1(1): 80–92.
 8. Buczak T. 2018. Prezentacja na temat „Plan działalności POT na 2019 rok – założenia, tematy przewodnie i obszary współpracy z Regionem Lubelskim”. IX Lubelska Gala Turystyki, 5.X.2018, Lublin.
 9. Charters S., Spielmann N., Babin B. J., 2017. The nature and value of terroir products. European Journal of Marketing 51(4): 748–771. DOI: 10.1108/EJM-06-2015-0330.
 10. Duda-Seifert M., Drozdowska M., 2015. Kulinarne produkty turystyczne Polski – analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 151–172.
 11. Duda-Seifert M., Drozdowska M., Rogowski M., 2016. Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza. Turystyka Kulturowa 5: 101–114. Online: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/773/692 (accessed 10 July 2018).
 12. Fabisiak A., Jaworski M., 2017. Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3): 112–124.
 13. Fox R., 2007. Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations. International Journal of Hospitality Management 26(3): 546–559.
 14. Gębarowski M., 2010. Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, Zarządzanie i Marketing 17 (2/10): 115–121.
 15. Hall C.M, Sharpless L., Mitchell R., Macionis N., Cambourne B. (eds), 2003. Food Tourism around the World: Development. Management and Markets, Butterworth Heinemann, Boston, MA.
 16. Harasimiuk M., Świeca A., 2006. Natural environment of the Lublin Region. In: Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Lublin, Kartpol s.c.: 9–22.
 17. Ivanova L., Terziyska I., Trifonova J., 2014. Characteristics of traditional food – the viewpoint of the tourism business. Service Management 3(14): 123–130.
 18. Krukowska R., 2012. Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywnej w województwie lubelskim. In: D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, vol. 1. Chełm, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: 83–97.
 19. Krupa J., 2010. Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu. Problemy Ekologii Krajobrazu (27): 451–455.
 20. Lertputtarak S., 2012. The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya. Thailand. International Journal of Business and Management 7(5): 111–122. DOI:10.5539/ijbm.v7n5p111.
 21. Lista produktów tradycyjnych. Online: https://www.gov.pl/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 (accessed 10 July 2018).
 22. Luceri B., Latusi S., Zerbini C., 2016. Product versus region of origin: which wins in consumer persuasion?. British Food Journal 118(9): 2157–2170. DOI: 10.1108/BFJ-01-2016- 0035.
 23. Majewski J., 2008. Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 7: 127–132.
 24. Michoń D., 2017. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, Wiadomości Statystyczne 12 (679): 80– 94.
 25. Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2017. Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, PWE, Warszawa.
 26. Nizioł A., 2016. A role of local products in the regional tourism development as exemplified by Podkarpackie voivodeship. Annales UMCS, sec. B, 71(2): 103–115. DOI: 10.17951/b.2016.71.2.103.
 27. Okumus B., Okumus F., McKercher B., 2007. Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management 28: 253–261.
 28. Olszewski-Strzyżowski J., 2010. „Kuchnia polska” ważną ofertą uzupełniającą działania promocyjne krajowej turystyki. In: Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (eds.), Gastronomia w ofercie turystycznej regionu. Częstochowa, Wydawnictwo WSHiT w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności: 634–652.
 29. Orłowski D. 2016. Kuchnia regionalna i jej wykorzystanie w rozwoju turystyki kulinarnej na Lubelszczyźnie. In: G. Godlewski, J. Roszak (eds.), Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej. Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 30. Rand G.E.D., Health E., 2006. Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing. Current Issues in Tourism 9(3): 206–234.
 31. Rand G.E.D., Heath E., Alberts N., 2003. The role of local and regional food in destination marketing: A South African situation analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing 14(3–4): 97–112.
 32. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2016 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2017.
 33. Sala J., 2008. Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 7: 31–43.
 34. Schlüter, R., 2012. Promoting regional cuisine as intangible cultural heritage in Latin America. In: D. Dodd (ed.), Food and the Tourism Experience. Paris: OECD: 68–75.
 35. Sieczko A., 2010. Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 590, Ekonomiczne Problemy Usług 52: 391–400.
 36. Skoczylas K., 2012. Promocja i kreowanie wizerunku regionu na podstawie kampanii promocyjnych województwa lubelskiego. In: R. Krukowska (ed.), Turystyczne, rekreacyjne i geograficzne aspekty kształtowania przestrzeni. Lublin, Karpol s.c.: 5–11.
 37. Skowronek E., 2012. Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej. In: D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, vol. 1, Chełm, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: 99–126.
 38. Skowronek E., Wojciechowski K.H., Świeca A., 2006. The history of the ethnic transformations of the Lublin Region. In: Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Lublin, Kartpol s.c.: 33–47.
 39. Sokół J.L., 2014. Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego. In: S. J. Snarski, M. Jalinik (eds.), Przedsiębiorczość w turystyce. Białystok, Ecopress: 193–205.
 40. Stasiak A., 2007. Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo 11: 103–126. Stasiak A., 2015. Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 119–150.
 41. Szczęsna J., Gawrysiak L., 2009. Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny elementem potencjału turystycznego regionu. Annales UMCS, sec. B, 64 (1): 37–52.
 42. Tellstrom R., Gustafsson I.-B., Mossberg L., 2006. Consuming heritage: The use of local food culture in branding. Place Branding 2(2): 130–143.
 43. Van Ittersum K., Candel M., Meulenberg M.T.G. 2003. The influence of the image of a product’s region of origin on the product evaluation. Journal of Business Research 56(3): 215–226. DOI: 10.1016/S0148-2963(01)00223-5.
 44. Winawer Z., Wujec H., 2010. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Poradnik dla producentów. Warszawa, Fundacja dla Polski.