CHALLENGES IN GEOGRAPHY EDUCATION – A REVIEW OF RESEARCH PROBLEMS

Main Article Content

Iwona Piotrowska
Małgorzata Cichoń
Dawid Abramowicz
Jakub Sypniewski

Abstract

Scientific research and student education aimed at preparing students to practice their profession under the conditions of civilization and technological changes play a special role in geography teaching. It is important to be aware of the impact of key competences which are necessary for every person to function in the modern world and are needed for self-fulfilment, personal development, social integration, flexible adaptation to any changes and which determine the success in adult life. Proper development of such skills contributes to the correct interpretation of natural and socio-economic phenomena and processes. The aim of the article is to present and discuss research work and teaching activities pursued by the Department of Geography Didactics and Ecological Education at the Faculty of Geographical and Geological Sciences of the Adam Mickiewicz University in Poznań, aimed at the use by students of various educational concepts and the resulting key competences necessary for their future work. Students also have the opportunity to develop soft competences, such as communication, courage of expression, self-esteem or responsibility for the group, to which employers have paid special attention in recent years. Therefore, comprehensive preparation of the student requires the implementation of specific educational concepts. The most important ones include bilingual education; CLIL, inquiry based science education (IBSE), project method, fieldwork, geographical educational trails, participation, as well as the use of geoinformation technologies, GIS and ICT.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Piotrowska, I., Cichoń, M., Abramowicz, D., & Sypniewski, J. (2019). CHALLENGES IN GEOGRAPHY EDUCATION – A REVIEW OF RESEARCH PROBLEMS. Quaestiones Geographicae, 38(1), 71-84. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0009
Section
Articles

References

 1. Abramowicz D., 2018a. La coproducción de servicios educativos como una premisa para involucrar a las comunidades locales en el proceso de creación de itinerarios didácticos geográficos. XII Congreso de Didáctica de la Geografía, Madrid. El Libro de Resúmenes.
 2. Abramowicz D., 2018b. Innowacyjny przykład wytyczania ścieżek dydaktycznych z udziałem społeczności lokalnej na przykładzie geograficznej i przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na Szachtach w Poznaniu. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 8: 219–231.
 3. Adamczewska M., 2008. Rola obszarów przyrodniczo cennych w edukacji geograficznej na przykładzie województwa łódzkiego. In: R. Wiśniewski, W. Gierańczyk (eds.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Dokumentacja Geograficzna 38: 18–23.
 4. Angiel J., 2006. The role of didactic trails in geographical education in Poland. Miscellanea Geographica 12: 277–286.
 5. Angiel J., 2016. W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograficzne okulary. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika 12: 33–43.
 6. Beczkiewicz M., Piotrowska I., 2015. Wstęp. Założenia programu nauczania przedmiotu Ekologii Krajobrazu; Technologia informacyjno-komunikacyjna w przedmiocie ekologia krajobrazu; „Nakładka” dla ucznia zdolnego – Akademia Talentów Przyrodniczych (ATP). In: M. Beczkiewicz, M. Szyszkiewicz-Golis (eds.), Ekologia Krajobrazu. Cz. 2. Przewodnik metodyczny. IBŚRiL, PAN, Poznań: 6–22.
 7. Bell R.L., Smetana L., Binns I., 2005. Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher 72(7): 30–33.
 8. Bernard P., Białas A., Broś P., Ellermeijer T., Kędzierska E., Krzeczkowska M., Maciejowska I., Odrowąż E., Szostak E., 2013. Podstawy metodologii IBSE. In: I. Maciejowska, E. Odrowąż (eds.), Nauczenie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 9–17.
 9. Błasiak W., 2011. Rozważania o nauczaniu przyrody. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 10. Cichoń M., 2004. Zajęcia terenowe w edukacji geograficznej i regionalnej. MS, Poznań, Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 11. Cichoń M., 2006. Geograficzne ścieżki dydaktyczne warunkiem prawidłowego postrzegania i zrozumienia krajobrazu. In: T. Komornicki, Z. Podgórski (eds.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna 33: 302–307.
 12. Cichoń M., 2007. Pattern and environmental determinants of perception during experimental fieldwork in different landscape conditions. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Teaching geography in and about Europe. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 4: 44–49.
 13. Cichoń M., 2008. Postrzeganie krajobrazu na geograficznych ścieżkach dydaktycznych. Przegląd Geograficzny 80(3): 443–459.
 14. Cichoń M., 2009. Ocena i wybór terenu w projektowaniu geograficznych ścieżek dydaktycznych. Geografia w szkole 1: 28–34.
 15. Cichoń M., 2010. The Gosławice as an example of an object attractive and useful for fieldwork in degraded area. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Geography in European higher education. Fieldwork in Geography bilingual teaching, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 14: 97–105.
 16. Cichoń M., 2011a. Results of systemic transformation in geography education. Prace i Studia Geograficzne 48: 113–124.
 17. Cichoń M., 2011b. Efektywność zajęć terenowych a kształtowanie umiejętności jako przyczynek do dyskusji na temat poziomu nauczania w warunkach wzrastających oczekiwań społecznych. Kwartalnik Pedagogiczny 3: 119–132.
 18. Cichoń M., 2011c. Valuation of contemporary urban space by youth (the Poznań case study). In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Exploring human Geography – bilingual approach. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 15: 135–142.
 19. Cichoń M., 2014. Teaching Geography and History based on the industrial heritage issues. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Tools for cross-curricular education in bilingual Geography and History. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 18: 144–151.
 20. Cichoń M., 2015a. Metoda projektu edukacyjnego. In: M. Beczkiewicz, M. Szyszkiewicz-Golis (eds.), Ekologia Krajobrazu cz. II. Przewodnik metodyczny. IŚRiL PAN, Poznań: 38–47.
 21. Cichoń M., 2015b. The use of selected mobile applications for geography fieldwork. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Mapping the world – spatial skills in bilingual education. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 20: 158–166.
 22. Cichoń M., 2017. Ecosystem services of the selected Polish lakes in geographical education. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), UN’s sustainable development goals – teach them bilingually. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 21: 100–107.
 23. Cichoń M., Dybska-Jakóbkiewicz I., 2008. Koncepcja nauczania o własnym regionie w przestrzeni miejskiej. Prace i Studia Geograficzne 39: 43–50.
 24. Cichoń M., Piotrowska I., 2010a. Role of geographical field classes in the formation of the skills of observation and identification of rocks. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Fieldwork in Geography bilingual teaching. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 14: 106–116.
 25. Cichoń M., Piotrowska I., 2010b. Zajęcia terenowe w mieście i ich rola w procesie kształtowania umiejętności obserwacji i rozpoznawania skał (na przykładzie miasta Poznania). In: S. Liszewski (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. Łódź 1: 366–376.
 26. Cichoń M., Piotrowska I., 2012. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję. In: Z. Podgórski, E. Szkurłat (eds.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 2: 151–168.
 27. Cichoń M., Piotrowska I., 2015. Fieldwork in the Warta valley: a new teaching concept. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), On the Vistula banks – fieldwork in bilingual education. Geography in European higher education. EUROGEO & Association of SOP Oświatowiec, Toruń 19: 112–121.
 28. Cichoń. M., Piotrowska I., 2016. Neurodydaktyka w procesie kształcenia geograficznego. In: I. Piotrowska, E. Szkurłat (eds.), Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 6: 97–112.
 29. Cichoń M., Piotrowska I., 2017. Aplikacje interaktywne wspomagające proces oceniania kształtującego. In: J. Rodzoś, E. Szkurłat (eds.), Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 7: 117–128.
 30. Cichoń M., Piotrowska I., 2018. Level of academic and didactic competencies among students as a measure to evaluate geographical education and preparation of students for the demands of the modern labour market. Quaestiones Geographicae 37(1): 73–86, DOI: 10.2478/quageo-2018-0006.
 31. Ciszewska H., 1990. Ścieżka dydaktyczna. In: A. Dylikowa (eds.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa: 89–102.
 32. de la Vega A.G., 2004. El itinerario geográfico como recurso didáctico para la valoración del paisaje. Didáctica Geográfica 6: 79–95.
 33. Dylak S., 2013. Architektura wiedzy w szkole. Difin, Warszawa.
 34. Dzięgielewska Z., 2008. Specyfika nauczania dwujęzycznego: techniki pracy na lekcjach języka i przedmiotów niejęzykowych. In: Z. Dzięgielewska (ed.), Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i Europie. CODN, Warszawa: 34–38.
 35. Gierańczyk W., Duży W., 2012. Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK). In: Z. Podgórski, E. Szkurłat (eds.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 2: 113–134.
 36. Głowacz A., 2015. Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GIS w szkolnej edukacji geograficznej. In: A. Hibszer, E. Szkurłat (eds.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 5: 73–98.
 37. Iluk J., 2000. Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 38. Jankowski P., Kaczmarek T., Zwoliński Zb., Bąkowska- -Wladmann E., Brudka C., Czepkiewicz M., Mikuła Ł., Młodkowski M., 2018. Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 39. Kaczmarek T., Piotrowska I., Cichoń M., 2012. Koncepcja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego dla gimnazjum pt: „Wiedza o Metropolii Poznań”. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 1–51.
 40. Kądziołka J., 1997. Wycieczka szkolna. In: S. Piskorz (ed.), Zarys dydaktyki geografii. PWN, Warszawa.
 41. Klus-Stańska D., 2010. Konstruowanie wiedzy w szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 42. Kostrzewski A., Piotrowska I., 2011. M. Czekańska, Morze Bałtyckie i dydaktyka geografii w badaniach geograficznych. Klasycy Nauki Poznańskiej, PTPN, Poznań, 53: 1–256.
 43. Kozak A., 2013. Obszary chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej na przykładzie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych „Bużny Most” i „Nadbużańskiej Łęgi». Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale 34: 111–116.
 44. Krzywańska J., 1999. Rodzaje zajęć terenowych In: R. Olaczek, A. Warcholińska (eds.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 45. Kupisiewicz Cz., 1977. Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa.
 46. López de Haro, F., Segura Serrano, J. A., 2013. Los itinerarios didácticos: un recurso interdisciplinar y vertebrador del currículum. Espiral, Cuadernos del Profesorado. Revista Digital del Centro de Profesorado Cuevas – Olula 6: 15–31.
 47. López Fernández J.A., Mora Márquez M., Arrebola Haro J. C., Medina Quintana S., 2017. Itinerarios didácticos interdisciplinares en el grado de educación primaria: Una propuesta en la ciudad de Córdoba. Enseñanza de las Ciencias Núm. extra: 1851–1856.
 48. Mentz O., 2008. Models of bilingual education. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Bilingual Geography – aims, methods and challenges. Geography in European higher education, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 5: 91–96.
 49. NRC [National Research Council], 1996. National Science Education Standards, The National Academies Press, Washington, DC.
 50. Nix Ch., 2016. Nauka stawiania pytań. Dialog 7–8(716–117): 126–130.
 51. Nowacki T., 1994. Aktywizujące metody w kształceniu. Wydawnictwo CDN., Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, Warszawa: 34.
 52. Okoń W., 1987. Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 53. ORE [Ośrodek Rozwoju Edukacji], 2014. Partycypacja a lokalna polityka oświatowa – raport z badań terenowych. Warszawa.
 54. Papaja K., 2008. Content and Language Integrated Learning In Geography. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Bilingual Geography – aims, methods and challenges. Geography in European higher education. Liverpool– Toruń, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 5: 33–41.
 55. Piotrowska I., 1996. Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w nauczaniu geografii. In: J. Jarowiecki, S. Piskorz (eds.), Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii. AP, Kraków: 136–143.
 56. Piotrowska I., 1997. Profesor Maria Czekańska – geograf i nauczyciel. Czasopismo Geograficzne 1: 19–23.
 57. Piotrowska I., 1999. Znaczenie praktyk szkolnych w przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Biuletyn COMSN 13/14: 60–64.
 58. Piotrowska I., 2000. Geografia a praktyka szkolna w nowym systemie edukacyjnym. In: Z. Zioło (ed.), Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa. Nowoczesna Szkoła. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 3: 39–47.
 59. Piotrowska I., 2003. Ewaluacja metod nauczania w edukacji geograficznej. In: M. Śmigielska, J. Słodczyk (eds.), Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej. Uniwersytet Opolski, Opole: 39–42.
 60. Piotrowska I., 2005. Observation and presentation of phenomena in Geography education. In: K. Donert, P. Charzyński (eds.), Geography in European higher education. Changing horizons in geography education. Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 2: 52–57.
 61. Piotrowska I., 2007. Cognitive and application aspects in the bilingual teaching of geography. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Geography in European higher education. Teaching Geography in and about Europe. Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 4: 50–57.
 62. Piotrowska I., 2008a. Dwujęzyczne nauczanie geografii wyzwaniem edukacyjnym XXI wieku. Sosnowiec. In: A. Hibszer (ed.), Polska Dydaktyka Geografii – Idee, Tradycje, Wyzwania. WNOZ UŚ, Sosnowiec: 218–224.
 63. Piotrowska I., 2008b. Methods of bilingual geography employing a film, a mind map and a poster. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Bilingual Geography – aims, methods and challenges. Geography in European higher education. Herodot Network & Association of Polish Adult Educators 5: 42–48.
 64. Piotrowska I., 2008c. Jak nauczać i zainteresować geografią Polski wykorzystując metodę posteru. In: F. Plit (ed.), Dylematy nauczania geografii Polski. Prace i Studia Geograficzne 39: 93–99.
 65. Piotrowska I., 2009. Wartości poznawcze i aplikacyjne geografii w nauczaniu dwujęzycznym. In: G. Janicki, M. Łanczont (eds.), Geografia i Wartości. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 156–162.
 66. Piotrowska I., 2010a. Rola dydaktyki geografii w kształceniu twórczego nauczyciela. In: A. Kwatera, P. Cieśla (eds.), Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków: 136–144.
 67. Piotrowska I., 2010b. Nowoczesne technologie w nauczaniu o krajobrazie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 68. Piotrowska I., 2011a. Influence of education transformation on improving key competence in geography teaching. Prace i Studia Geograficzne 48: 27–40.
 69. Piotrowska I., 2011b. Pokolenie cyfrowe w szkole XXI wieku. In: Pedagogia. Wydawnictwo NAKOM, Poznań 8: 45–49.
 70. Piotrowska I., 2011c. Nowoczesne technologie multimedialne w dydaktyce nauk przyrodniczych. In: G. Słoń (ed.), Nowoczesne technologie w dydaktyce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce: 266–272.
 71. Piotrowska I., 2011d. Fieldwork projects in bilingual geography teaching – orientation in geographical space. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Fieldwork in bilingual geography teaching. Geography in European higher education. EUROGEO & Association of Polish Adult Educators 15: 115–125.
 72. Piotrowska I., 2011e. Efekty dydaktyczne w dwujęzycznym nauczaniu geografii. In: M. Tracz, E. Szkurłat (eds.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 1: 99–111.
 73. Piotrowska I., 2012a, Metodyka nauczania geografii (1951– 1984); Dydaktyka geografii (1984–2010), Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej. In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Praca zbiorowa, t. 1: Historia, Poznań.
 74. Piotrowska I., 2012b, Maria Czekańska (1902–1991). In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Praca zbiorowa, t. 2: Biografie, Poznań.
 75. Piotrowska I., 2012c. Metoda projektu w naukach przyrodniczych. In: S. Dylak (ed.), Metoda projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej. Poznań: 27–31.
 76. Piotrowska I., 2012d. Kształtowanie pojęć w naukach przyrodniczych. In: S. Dylak (ed.), Metoda projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej. Poznań: 46–50.
 77. Piotrowska I., 2012e. Geography in Polish and French education systems – comparative study at the secondary school level. In: B. Wójtowicz (ed.), Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century. Wydawnictwo DEHON, Kraków: 51–62.
 78. Piotrowska I., 2012f. Kształtowanie pojęć geomorfologicznych w dwujęzycznym nauczaniu geografii fizycznej. Studia i Prace z Geografii i Geologii 24: 1–187.
 79. Piotrowska I., 2012g. Nauczanie dwujęzyczne – historycznie i praktycznie. Pedagogia. Wydawnictwo NAKOM, Poznań: 38–44.
 80. Piotrowska I., 2012h. The didactic model LdL (Lernen durch Lehren; Learning by Teaching) as way to learn in regional Geography. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), Bilingual teaching – globalization, regional geography and english integration. Geography in European higher education. EUROGEO & Association of Polish Adult Educators 16: 120–125.
 81. Piotrowska I., 2013. International school exchanges in bilingual Geography teaching. In: K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (eds.), People in the move. Geography in European higher education. EUROGEO & Association of Polish Adult Educators 17: 78–83.
 82. Piotrowska I., 2014a. Okulografia w badaniach postrzegania i konstruowania wiedzy geograficznej. In: E. Szkurłat, A. Głowacz (eds.), Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 4: 175–189.
 83. Piotrowska I., 2014b. Geografia jako dziedzina kształcenia opartego na uczniowskich projektach zintegrowanych. In: S. Dylak, G. Barabasz, D. Hejwosz-Gromkowska (eds.), Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych). UAM, OFEK, Samorząd Woj. Wielkopolskiego: 167–173.
 84. Piotrowska I., 2015a. Edukacja w Wielkopolsce. Przegląd Wielkopolski 3: 58–64.
 85. Piotrowska I., 2015b. Strategia uczenia się przez nauczanie (LDL) jako innowacja w edukacji przyrodniczej i pracy z uczniem zdolnym. In: M. Beczkiewicz, M. Szyszkiewicz-Golis (eds.), Ekologia Krajobrazu. Cz. 2. Przewodnik metodyczny. IBŚRiL, PAN, Poznań: 42–46.
 86. Piotrowska I., 2015c. Uczeń zdolny w programie przedmiotu ekologia krajobrazu – „Nakładka” Akademia Talentów Przyrodniczych. In: M. Beczkiewicz, M. Szyszkiewicz- -Golis (eds.), Ekologia Krajobrazu. Cz. 2. Przewodnik metodyczny. IBŚRiL, PAN, Poznań: 46–48.
 87. Piotrowska I., 2016. Brain’s GPS – not only for geographer. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Mapping the world – spatial skills in bilingual education. Geography in European higher education. EUROGEO & SOP Oświatowiec 20: 167–177.
 88. Piotrowska I., 2018a. Biogramy: Maria Czekańska. In: A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan (eds.), Geografowie polscy. Słownik biograficzny. IGiGP UJ, Kraków.
 89. Piotrowska I., 2018b. Technologie geoinformacyjne w podstawie programowej – wyzwanie dla nauczyciela geografii. In: A. Hibszer, E. Szkurłat (eds.), Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły. Sosnowiec, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 8: 33–50.
 90. Piotrowska I., Beczkiewicz M., 2013. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadgimnazjalnych. IBRiL PAN, WNGiG UAM, Poznań: 1–16.
 91. Piotrowska I., Cichoń M., 2012. Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska geograficznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego. In: D. Konieczka-Śliwińska, M. Herkt, R. Pernak (eds.), Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT: 55–62.
 92. Piotrowska I., Cichoń M., 2015a. Dydaktyka geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Przegląd Wielkopolski 3: 4–11.
 93. Piotrowska I., Cichoń M., 2015b. Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego. In: A. Hibszer, E. Szkurłat (eds.) Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 4: 67–85.
 94. Piotrowska I., Cichoń M., 2016a. Znaczenie stacji terenowych w kształtowaniu kompetencji naukowego badania środowiska geograficznego na różnych poziomach edukacji. In: A. Kostrzewski (ed.), Stacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 27–34.
 95. Piotrowska I., Cichoń M., 2016b. Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska geograficznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego. In: T. Stryjakiewicz (ed.), Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Seria Geografia 98: 59–72.
 96. Piotrowska I., Hibszer A., Szkurłat E., Rachwał T., 2017. Podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej. Komentarze i odpowiedzi do opinii nadesłanych w ramach konsultacji. Geografia w Szkole 2: 18–21.
 97. Piotrowska I., Szkurłat E., 2016. Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 6: 275.
 98. Piróg D., Piróg S., 2007. Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (eds.), Procesy transformacji społeczno-gospodarczej i przyrodniczych struktur przestrzennych. Wyd. Naukowe AP, Kraków.
 99. Polak M., 2014, Mobilna edukacja – jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonów i tabletów. Online: www.slideshare.net/edunews/ mobilna-edukacja-jak-wykorzysta-potencja-edukacyjnynowoczesnych-telefonw-i-tabletw [accessed 2 January 2019].
 100. Porter D.O., 2013. Co-Production and Network Structures in Public Education. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New Public Governance, the Third Sector, and Co-Production. New York, Routledge: 145–168.
 101. Rocard report, 2007. Science Education Now: A New Pedagogy for the Future of Europe. Online: www.eesc.europa.eu/ sites/default/files/resources/docs/rapportrocardfinal. pdf (accessed 10 January 2018).
 102. Regulation [Rozporządzenie], 2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1046.
 103. Sławiński W., 2006. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 104. Spitzer M., 2011. Jak uczy się mózg. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 105. Stępniewska M., Abramowicz D., 2016. Społeczna percepcja i korzystanie ze świadczeń ekosystemowych miejskich terenów poeksploatacyjnych. Przykład Szacht w Poznaniu. Ekonomia i Środowisko 4(59): 252–262.
 106. Sypniewski J., 2015a. Influence of the strategy of the Inquiry Based Science Education on the development of natural interests of students and acquiring natural-geographical competences in the course of extracurricular activities of natural science activity group. MA thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 107. Sypniewski J., 2015b. Nauczanie przez odkrywanie odpowiedzią na współczesne wymagania w edukacji przyrodniczej. Przegląd Wielkopolski 109: 64–68.
 108. Sypniewski J., 2017a. W roli akuszerki środowiska edukacyjnego. Geografia w Szkole 362,: 26–29.
 109. Sypniewski J., 2017b. Scenariusz zajęć z zastosowaniem strategii IBSE. Geografia w Szkole 362: 30–33.
 110. Sypniewski J., 2018. Tam, gdzie nie sięga przestrzeń geograficzna. Kosmos w szkole, kosmos w podstawie? Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 8: 169–180.
 111. Szkurłat E., Hibszer A., Piotrowska I., Rachwał T., 2017a. Podstawa programowa przedmiotu geografia. II etap edukacyjny: klasy IV–VIII. In: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem; szkoła podstawowa geografia. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa: 11–24.
 112. Szkurłat E., Hibszer A., Piotrowska I., Rachwał T., 2017b. Komentarz do podstawy programowej geografia na II etapie edukacyjnym. In: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem; szkoła podstawowa geografia. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa: 24–36.
 113. Szkurłat E., Piotrowska I., 2018. GIS w nowej podstawie programowej geografii. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica., 34: 61–76.
 114. Szkurłat E., Piotrowska I., Hibszer A., Rachwał T., Wieczorek T., 2017c. Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum – ogólne założenia i warunki realizacji. Geografia w Szkole 3: 26–31.
 115. Szleper I., 2002. Ścieżka dydaktyczna Komprachcice-Ochodze. In: H. Paciej (ed.), Dziedzictwo kulturowe w regionie – edukacja regionalna. Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego, Opole.
 116. Tapscott D., 2009. Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Online: dontapscott.com/books/grown-up-digital/ (accessed 28 October 2011).
 117. Trna J., Trnová E., 2012. Inquiry-based Science Education Experiments. In: C. Bolte, J. Holbrook, F. Rauch (eds.), Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Berlin: Freie Universitat Berlin.
 118. Van Uum M., Verhoeff R.P. & Peters M., 2017. Inquiry-based science education: scaffolding pupils self-directed learning in open inquiry. International Journal of Science Education 39(18): 1–21.
 119. Wójcicki M., 2018. Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 120. Wojtkowicz Z., 1999. Aktywne metody w edukacji geograficznej. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń: 4–5.
 121. Zwoliński Zb., 2009a. Rozwój myśli geoinformacyjnej. In: Zb. Zwoliński (ed.), GIS – platforma integracyjna geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9–21.
 122. Zwoliński Zb. (ed.), 2009b. GIS – platforma integracyjna geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 123. Zwoliński Zb., 2010. O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej. In: Zb. Zwoliński (ed.), GIS – woda w środowisku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21–30.
 124. Żylińska M., 2013. Neurodydakyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.