POZNAŃ SCHOOL OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY (AND SPATIAL MANAGEMENT) OF ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY (IN POZNAŃ)

Main Article Content

Jerzy J. Parysek

Abstract

This article presents the general characteristics of the Poznań school of socio-economic geography (and spatial management). Scientific school is usually understood as a community of scholars, representatives of a given scientific discipline, associated with a specific university (or universities) functioning in a given city, united by particular approaches to scientific problems and by accepted ideas, views, methods used etc., which has substantial achievements in a given scientific discipline. There is practically no scientific school without a master (or masters) who is an eminent scholar gathering a group of students and associates. The acknowledged output of this scholar – master, especially an innovative approach to solving research problems and also the influence of his/her scientific authority on students and associates, is usually an origin of a new scientific school. Professor Zbyszko Chojnicki, the founder of the Poznań school, was such a master. The article presents the creation of the School and its development, characterises the role of the Master, indicates the research approach and direction of the conducted studies he determined and discusses the scientific output of the Master and the three selected generations of students and, to a lesser extent, the auditing students. Emphasis is put on the achievements in the theory of geography and spatial management, methodology, paying particular attention to quantitative analysis methods and the innovative and original empirical research conducted as well as the significance of this output for Polish socio-economic geography and spatial management. What is also presented is the popularisation activity and the reflections on the future of the School. The article presents the author’s point of view.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Parysek, J. J. (2019). POZNAŃ SCHOOL OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY (AND SPATIAL MANAGEMENT) OF ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY (IN POZNAŃ). Quaestiones Geographicae, 38(2), 7-28. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0016
Section
Articles

References

 1. References of the cited works
 2. Barbour J.G., 1984. Mity, modele, paradygmaty (Myths, models and paradigms). Kraków, Znak.
 3. Chojnicki Z., 1961. Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie wojewódzkim (Analysis of the commodity flow by voivodeship). Studia KPZK PAN 1, Warszawa.
 4. Chojnicki Z., 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (Application of gravity and potential models in spatio-economic research). Studia KPZK PAN 14. PWN, Warszawa.
 5. Chojnicki Z., 1981. Problemy metodologiczne Regional Science (Methodological problems Regional Science). Przegląd Geograficzny 53(2): 267–283.
 6. Chojnicki Z., 1985. Realistyczna koncepcja systemu (Realistic conception of the system). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 104: 20–24.
 7. Chojnicki Z., 1986. Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej (Reflections on the presence and future of Polish geography). Przegląd Geograficzny 58(3): 357–377.
 8. Chojnicki Z., 1988a. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego (Conception of the territorial social system). Przegląd Geograficzny 60(4): 491–510.
 9. Chojnicki Z., 1988b. Terytorialny system społeczny (Territorial social system). Biuletyn KPZK PAN 138: 29–49.
 10. Chojnicki Z., 1990a. Współczesne problemy gospodarki przestrzennej (Contemporary problems of spatial management). Biuletyn KPZK PAN 146: 203–219.
 11. Chojnicki Z., 1990b. Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej (Share and role of geography in research on spatial management). In: Chojnicki Z., Domański R. (eds), Polskie badania gospodarki przestrzennej (Polish research into spatial management). Biuletyn KPZK PAN 146: 38–49.
 12. Chojnicki Z. (ed.), 1991. Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii (Basic methodological problems of the development of Polish geography). Wydawnictwo UAM, Poznań.
 13. Chojnicki Z. (ed.), 1992a. Studia geograficzne przemian społeczno-gospodarczych (Geographical studies on socio-economic changes). Biuletyn KPZK PAN 159, Warszawa.
 14. Chojnicki Z., 1992b. Współczesne problemy gospodarki przestrzennej (Contemporary problems of spatial management). In: Chojnicki Z., Czyż T. (eds), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski (Contemporary problems of socio-economomic geography in Poland). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 9–19.
 15. Chojnicki Z., 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym (The region in a geographical and systemic approach). In: Czyż T. (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej (Basics of geographical regionalisation). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7–44.
 16. Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Methodological and theoretical basics of geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Chojnicki Z., 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii (Conceptions and methodological-theoretical studies in geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Chojnicki Z., 2011a. Rozwój koncepcji modeli grawitacji i potencjału (Development of the concept of gravity and potential models). In: Chojnicki T., Czyż T., Ratajczak W. (eds), Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych i regionalnych (A potential model. Theoretical basics and applications in spatio-economic and regional studies). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7–42.
 19. Chojnicki Z., 2011b. Zakres i warunki zastosowania modelu potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (The scope and conditions of application of the potential model in spatio-economic studies). In: Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W. (eds), Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych i regionalnych (A potential model. Theoretical basics and applications in spatio-economic and regional studies). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 43–80.
 20. Chojnicki Z., 2011c. Systemy społeczne jako przedmiot geografii społeczno-ekonomicznej (Social systems as a subject of socio-economic geography). In: Mierzejewska L., Wdowicka M. (eds), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów (Contemporary problems of the development of cities and regions). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 31–48.
 21. Chojnicki Z., Czyż T., 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej (Methods of numerical taxonomy in geographical regionalisation). PWN, Warszawa.
 22. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W., 1979. Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi (Research into the spatial socio-economic structure of Poland with factor methods). Seria Geografia 2, The Poznań branch of PAN. PWN, Warszawa–Poznań.
 23. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., 1999. Transformation and dilemmas of the Polish economy. In: Carter F.W., Maik W. (eds), Shock – shift in an enlarged Europe, The geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989. Ashgate, Adershot: 7–26.
 24. Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W., 2011. Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych i regionalnych (A potential model. Theoretical basics and applications in spatio-economic and regional studies). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 25. Czyż T., 2012a. Geografia społeczno-ekonomiczna i powstanie szkoły metodologii geografii (Socio-economic geography and the establishment of the School of the methodology of geography). In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu (History of geographical and geological sciences at the Poznań University). T. 1. Historia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 179–188.
 26. Czyż T., 2012b. Geografia społeczno-ekonomiczna (Socio-economic geography). In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu (History of geographical and geological sciences at the Poznań University). T. 1. Historia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 252–258.
 27. Czyż T., 2012c, Metodologia geografii i gospodarki przestrzennej (Methodology of geography and spatial management). In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu (History of geographical and geological sciences at the Poznań University). T. 1. Historia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 265–268.
 28. Czyż T., Chojnicki Z., 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce (Spatial structure of science in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 107.
 29. Czyż T., Chojnicki Z., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Regional aspects of a knowledge-based economy in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 158.
 30. Czyż T., Chojnicki Z., 2008a. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego (Knowledge-based economy as a regional development factor). Biuletyn KPZK PAN 237, Warszawa: 146–158.
 31. Czyż T., Chojnicki Z., 2008b. Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce (Knowledge-based economy in metropolitan regions and city agglomerations in Poland). Studia KPZK PAN 120, Warszawa: 74–95.
 32. Czyż T., Parysek J., Stryjakiewicz T., 2015a. Wspomnienie o profesorze Zbyszku Chojnickim (A remembrance of Professor Chojnicki). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 32: 5–12.
 33. Czyż T., Parysek J., Stryjakiewicz T., 2015b. Zbyszko Chojnicki 1928–2015. Przegląd Geograficzny 87(4): 601–611.
 34. Domański R., 2002. Gospodarka przestrzenna (Spatial management). PWN, Warszawa.
 35. Duda R., 2007. Lwowska szkoła matematyczna (The Lviv school of mathematics). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 36. Jodkowski K., 1990. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe (Communities of scholars, paradigms and scientific revolutions). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 37. Kostrzewska-Bednarkiewicz A., 2017. Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz (Love and nothingness. Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz talks to Władysławem Stróżewski). Biblioteka WIĘZI, Warszawa: 333.
 38. Kuhn T.S., 1970. The structure of scientific revolutions (enlarged). University of Chicago Press, Chicago.
 39. Kuhn T.S., 1985. Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych (Two poles: Tradition and innovation in scientific research). Państwowy Instytut Wydawniczy. Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa.
 40. Kuhn T.S., 1993. Metaphor in science. In: Ortony A. (ed.), Metaphor and thought. Cambridge University Press, Cambridge: 405–419.
 41. Parysek J., 1998. Profesor Zbyszko Chojnicki jako uczony i nauczyciel akademicki (Professor Zbyszko Chojnicki as a scholar and academic teacher. In: Parysek J., Rogacki H. (eds), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych (Socio-economic changes in Poland in the 1990s). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7–12.
 42. Parysek J., 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej (Introduction to spatial management). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 43. Parysek J., 2012. Gospodarka przestrzenna (Spatial management). In: Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu (History of geographical and geological sciences at the Poznań University). T. 1. Historia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 259–264.
 44. Parysek J., 2014. Trzydzieści lat minęło – czyli co nam pozostało po „Rydzynie” (Thirty years have passed – or what have been left after “Rydzyna”). In: Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna (The output of Polish geography after the Rydzyna conference. Critical evaluation). Podstawowe idee i koncepcje w geografii (Basic ideas and conceptions in geography) 8: 23–46.
 45. Parysek J., 2016a. W poszukiwaniu nowego systemu organizacji, struktury i funkcjonowania gospodarki przestrzennej w Polsce (In search of a new system of organisation, structure and functioning of spatial management in Poland). Problemy Rozwoju Miast 1: 39–50.
 46. Parysek J., 2016b. Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce (po 13 latach obowiązywania regulacji prawnych z 2003 roku) (Questions about the future of spatial management in Poland (after 13 years of binding legal regulations of 2003). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXVIII (2): 37–58.
 47. Parysek J., 2017a. Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The birth of the field and beginnings of education in the area of spatial management at Adam Mickiewicz University in Poznań). In: Churski P. (ed.), Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji (Spatial management – key issues and research conceptions, challenges of practice, profile and education innovativeness). Biuletyn KPZK PAN 266: 11–28.
 48. Parysek J., 2017a. Metafory i neologizmy współczesnego języka nauk społeczno-ekonomicznych (Metaphors and neologisms of contemporary socio-economic language). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXIX(3): 183– 180.
 49. Parysek J., 2017b. O metaforach i innych pojęciach w kontekście wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego (About metaphors and other notions in the context of the vehicles of local and regional development). In: Klasik A., Kuźnik F. (eds), Wehikiuły rozwoju lokalnego i regionalnego (Vehicles of local and regional development). Studia KPZK PAN CLXXVII: 29–53.
 50. Parysek J., 2018. Wkład profesora Zbyszka Chojnickiego do teorii i metodologii gospodarki przestrzennej (The contribution of Professor Zbyszko Chojnicki to the theory and methodology of spatial management). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (in print).
 51. Parysek J., Stryjakiewicz T., 2015. Profesor Zbyszko Chojnicki. Przegląd Wielkopolski 109(3): 78–83.
 52. Stryjakiewicz T., 2017. Główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Main research trends in spatial management at Adam Mickiewicz University in Poznań). In: Churski P. (ed.), Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji (Spatial management – key issues and research conceptions, challenges of practice, profile and education innovativeness). Biuletyn KPZK PAN 266: 62–72.
 53. Śleszyński P., 2013. Cytowania i oddziaływania polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar (Citations and impact of Polish geographical centres by Google Scholar). Przegląd Geograficzny 84(4): 599–627.
 54. Urbanek M., 2014. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna (Geniuses. The Lviv school of mathematics). Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 55. Woleński J., 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska (The Lviv-Warsaw school of philosophy). PWN, Warszawa.
 56. Zipser T., 2017. Drogi do kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej z perspektywy Katedry Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej (Paths to education in the field of spatial management from the perspective of the Chair of Spatial Planning of the Wrocław University of Science and Technology). In: Churski P. (ed.), Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji (Spatial management – key issues and research conceptions, challenges of practice, profile and education innovativeness). Biuletyn KPZK PAN 266: 29–36.
 57. Selected publications of leading representatives of the Poznań School of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University that characterise its scientific and research profile (Many works presenting the general description, properties and application of selected methods of statistical analysis are included in the collective works edited by Z. Chojnicki (Chojnicki 1977, 1980a, 1980b), T. Czyż (Czyż 1986, 1988) and in the works of Chojnicki Z., Czyż T. (1973), Parysek J., Wojtasiewicz L. (1979) and Parysek J. (1982))
 58. Bivand R., 1981. Modelowanie geograficznych układów czasoprzestrzennych (Modeling of geographic space-time patterns). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 7. PWN, Warszawa – Poznań.
 59. Chapain C., Stachowiak K., Vaattovaara M., 2010. Beyond cluster policy? Birmingham, Poznań and Helsinki. In: Musterd S., Murie A. (eds), Making competitive cities. Wiley– Blackwell, Oxford: 263–285.
 60. Chojnicki Z., 1961. Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie wojewódzkim (Analysis of commodity flows by voivodeship). Studia KPZK PAN 1, Warszawa.
 61. Chojnicki Z., 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (Application of gravity and potential models in spatio-economic research). Studia KPZK PAN 14. PWN, Warszawa.
 62. Chojnicki Z., 1971. Model wzajemnych zależności miedzy systemem społeczno-ekonomicznym a środowiskiem przyrodniczym (A model of mutual dependecies between the socio-economic system and the natural environment). Poznańskie Roczniki Ekonomiczne PTPN. PTPN, Poznań.
 63. Chojnicki Z. (ed.), 1977. Metody ilościowe i modele w geografii (Quantitative methods and models in geography). PWN, Warszawa.
 64. Chojnicki Z., 1988. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego (Conception of the territorial social system). Przegląd Geograficzny 60(4): 491–510.
 65. Chojnicki Z. (ed.), 1980a. Analiza regresji w geografii (Regression analysis in geography). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 3. PWN, Warszawa–Poznań.
 66. Chojnicki Z. (ed.), 1980b. Metody taksonomiczne w geografii (Taxonomic methods in geography). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 5. PWN, Warszawa – Poznań.
 67. Chojnicki Z. (ed.), 1991. Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii (Basic methodological problems in the development of Polish geography). Wydawnictwo UAM, Poznań.
 68. Chojnicki Z., 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym (The region in a geographical and systemic approach). In: Czyż T. (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej (Basics of geographical regionalisation). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7–44.
 69. Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Methodological and theoretical bases of geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 70. Chojnicki Z., 2000. Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki (Philosophy of science. Orientations, conceptions, criticism). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 71. Chojnicki Z., 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii (Conceptions and methodological and theoretical studies in geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 72. Chojnicki Z., 2011. Systemy społeczne jako przedmiot geografii społeczno-ekonomicznej (Social systems as the subject of socio-economic geography). In: Mierzejewska L., Wdowicka M. (eds), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów (Contemporary problems of the development of cities and regions). Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań: 31–48.
 73. Chojnicki Z., Czyż T., 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej (Methods of numerical taxonomy in geographical regionalisation). PWN, Warszawa.
 74. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., 1999. Transformations and dilemmas of Polish economy. In: Carter F.W., Maik W. (eds), Shock – Shift in an enlarged Europe. The geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989. Ashgate, Aldershot: 7–26.
 75. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W., 1979. Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi (Research into the spatial socio-economic structure of Poland with factor methods). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 2. PWN, Warszawa–Poznań.
 76. Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W., 2011. Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych i regionalnych (A potential model. Theoretical basics and applications in spatio-economic and regional studies). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 77. Churski P., 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej (Local labour markets in Poznańskie Voivodeship during the socio-economic transformation). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 138.
 78. Churski P., 2002. Unemployment and labour-market policy in the new voivodeship system in Poland. European Planning Studies 10(6). Carfax Publishing: 745–763.
 79. Churski P., 2008a. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Regional development factors and regional policy in Poland during the integration with the EU). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 527.
 80. Churski P., 2008b. Structural funds of the European Union in Poland – experience of the first period of membership. European Planning Studies 16(4). Carfax Publishing: 579–607.
 81. Churski P., 2016. Regional contracts in Poland – The origins, changes and challenges. Regions. The voice of the membership 304(4). Quarterly Magazine of The Regional Studies Association: 14–16.
 82. Churski P., 2017. National development management system in Poland. In: Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. (eds), Measuring regional specialisation. New Approach. Palgrave Macmillan. Springer Nature: 381–394.
 83. Churski P., 2018. Regional contracts in the Polish development policy. Quaestiones Geographicae 37(2). Adam Mickiewicz University in Poznań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 93–108.
 84. Churski P., Motek P., Stryjakiewicz T., 2015. Cultural industries in the development policies of cities and regions: A new area of education in spatial management. Quaestiones Geographicae 34(2): 87–97.
 85. Czyż T., 1968. The application of multifactor analysis in economic regionalization. Geographia Polonica 15: 115–133.
 86. Czyż T., 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski (Application of the factor analysis methods in the research on the economic regional structure of Poland). Prace Geograficzne IG PAN 92, Wrocław: 114.
 87. Czyż T. 1978. Metody generalizacji układów przestrzennych (Methods of generalisation of spatial patterns). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 1, Warszawa.
 88. Czyż T., 1985. The application of mathematical methods in Polish economic geography. In: Quantitative Methoden der Strukturforschung in Ihrer Anwendung in der Geographie und Territorialplanung, Heransg egeben von J. Leykauf und D. Scholz, Martin-Lűther-Universität. Halle – Wittenberg, Halle: 181–196.
 89. Czyż T. (ed.), 1986. Metody badania struktury regionalnej (Methods of the regional structure research). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 90. Czyż T. (ed.), 1988. Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej (Methodological problems of spatial analysis in socio-economic geography). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 91. Czyż T., 1995. Regional disparities and socio-economic transformation in Poland. In: Toshio Nohara, Nobuo Akasaka (eds), The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Nagoya, Japan: 51–83.
 92. Czyż T., 2002. Application of the potential model to the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica 75(1): 13–24.
 93. Czyż T., 2009. Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce (Conceptions of an urban agglomeration and metropolitan area in Poland). Przegląd Geograficzny 81(4): 445–459.
 94. Czyż T., 2011. Conception of an urban agglomeration and metropolitan area in Poland, Geographia Polonica 84(2): 5–17(autumn).
 95. Czyż T., Chojnicki Z., 1976a. Some problems in the application of factor analysis in geography. Geographical analysis. An International Journal of Theoretical Geography 6: 41–53.
 96. Czyż T., Chojnicki Z., 1976b. The three-way factor analysis of spatio-temporal change of Poland’s socio-economic structure. Quaestiones Geographicae 3: 5–12.
 97. Czyż T., Chojnicki Z., 1987. Economic growth and the standard of living of Poland’s population: A regional approach. Geoforum 18(2): 203–212.
 98. Czyż T., Chojnicki Z., 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce (Spatial structure of science in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 107.
 99. Czyż T., Chojnicki Z., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Regional aspects of a knowledge-based economy in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 158.
 100. Czyż T., Churski P., Hauke J., 2000. Unemployment dynamics in the process of system transformation in Poland. Geographia Polonica 73(1): 25–46.
 101. Czyż T., Hauke J., 2011. Evolution of regional disparities in Poland. Quaestiones Geographicae 30(2): 35–48.
 102. Czyż T., Hauke J., 2014. Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie struktury systemu regionalnego (Application of taxonomic methods in the analysis of a regional system structure). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 25: 29–45.
 103. Czyż T., Hauke J., 2015. Entropy in regional analysis. Quaestiones Geographicae 34(4): 69–78.
 104. Czyż T., Kotkowski B., 1987. Zastosowanie analizy Q do badania struktury systemu regionalnego (Application of Q analysis to study the structure of a regional system). Przegląd Geograficzny 59(3): 219–258.
 105. Głębocki B., Rogacki H., 2002. Regions of growth and stagnation in Poland: Changes in agriculture, industry and international markets. European Urban and Regional Studies 9(1): 53–59.
 106. Głębocki B., 2006. Changes in the agrarian structure of Poland in 1990–2002. Quaestiones Geographicae. Series B. Human Geography and Spatial Management. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 37–46.
 107. Głębocki B., 2010. Landed property of churches and denominational associations in Poland. Quaestiones Geographicae 29(2): 39–54.
 108. Głębocki B., Perdał R., 2013. Transactions in land in the suburban zone of Bydgoszcz over the years 2007–2010. Quaestines Geographicae, Kołodziejczak A. (ed.): Development of rural areas in European regions 32(4): 103–116.
 109. Heliste P., Mattila M., Stachowiak K., 2007. Puola suomalaisyritysten toimintaympäristönä (Poland as a business environment for the Finnish companies). Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja, B-83, Helsingin kauppakorkeakoulu (Helsinki School of Economics), Helsinki.
 110. Kamiński Z., 1982. Przestrzenna dyfuzja innowacji rolniczych (Spatial diffusion of agricultural innovations). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 111. Maćkiewicz A., Parysek J., Ratajczak W., 1979. Multivariate study of socio-economic spatial structure in 1975: A principal components analysis with eigenvalues obtained using a modified QR algorithm. Quaestiones Geographicae 5: 103–123.
 112. Maćkiewicz A., Ratajczak W., 1993. Principal components analysis. Computers & Geosciences 19(2): 303–342.
 113. Maćkiewicz A., Ratajczak W., 2002. Modelowanie optymalnych jednostek przestrzennych metodami pokrycia i rozbicia zbioru (Modeling of optimal spatial units with the methods of covering and partition of a set). In: Rogacki H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarcze przestrzennej (Possibilities and limitations of applications of research methods in socio-economic geography and spatial management). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 137–153.
 114. Maik W., 1976. Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego (Functional analysis of the settlement network of the Kalisko-Ostrowski subregion). Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Geografia 11.
 115. Maik W., 1988. Rozwój regionalnych i krajowych układów osadnictwa (Development of regional and national settlement patterns) Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Geografia 37.
 116. Matykowski R., 1981. Miary centrograficzne i ich zastosowanie w badaniach ekonomiczno-geograficznych (Centrographic measures and their application in economic and geographical research). Przegląd Geograficzny 53(3): 493–518.
 117. Matykowski R., 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców (Spatial structure of Gniezno and the displacement of its inhabitants). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 22. PWN, Warszawa – Poznań.
 118. Matykowski R., 1996. Issues in political geography. In: Chojnicki Z. (ed.), Contemporary problems of Polish geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 69–78.
 119. Matykowski R., 2006. Regions and regionalism in Poland. In: Czerny M. (ed.), Poland in the geographical centre of Europe: Political, social and economic consequences. Nova Science Publishers, Inc., New York: 47–70.
 120. Matykowski R., 2010. The electorate in Poland’s large and medium-sized cities and towns and its influence on the results of the 2007 Parliamentary Elections, Bulletin of Geography. Socio-economic Series 13: 103–111.
 121. Matykowski R., 2015. Influence of social and religious factors in Polish Sejm elections, 2001–2007. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 30: 7–22.
 122. Matykowski R., Kulczyńska K., 2011. Polish Presidential election 2010: A study of the power of voters in big and medium-sized towns. Geographia Polonica 84(2): 93–113.
 123. Mierzejewska L., 2009. Urban planning in Poland in the context of European standards. Quaestiones Geographicae 28B(1): 29–38.
 124. Mierzejewska L., 2009. Rozwój zrównoważony miasta: Aspekty poznawcze i praktyczne (Sustainable urban development: Cognitive and practical aspects). Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 125. Mierzejewska L., 2011. Appropriation of public urban space in the conditions of privatisation and globalisation. Quaestiones Geographicae 30(4): 39–46.
 126. Mierzejewska L., 2013. Growth and competitiveness in a crisis differently affecting the European territories. In: Gonzales Lois R.C., Carril V.P. (eds), European regions in the strategy to emerge from the crisis: The territorial dimension of the Europe 2020. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela: 41–56.
 127. Mierzejewska L., 2013. Socio-economic transformation of Poland’s largest cities over the years 1998–2008: A multivariate approach. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 24: 83–98.
 128. Mierzejewska L., 2015. Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele (Sustainable urban development – selected ways of understanding, conceptions and models). Problemy Rozwoju Miast 3: 5–12.
 129. Mierzejewska L., Parysek J., 2014. Integrated planning of the development of a city in terms of the diurnal activity of its residents. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 25: 143–153.
 130. Mierzejewska L., Parysek J., 2014. Cities and their problems at the start of the 21st century (a Polish perspective). In: Mierzejewska L., Parysek J. (eds), Cities in a complex world: Problems, challenges and prospects. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 15–26.
 131. Mierzejewska L., Wdowicka M., 2018. City resilience vs. resilient city: Terminological intricacies and concept inaccuracies. Quaestiones Geographicae 37(2): 7–15.
 132. Parysek J., 1976. Struktura przestrzenna przemysłu regionu i jej zmiany (Spatial structure of the region industry and its changes). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 133. Parysek J., 1977. The application of principal component analysis and canonical analysis to the study of socio-economic spatial structure and its changes. Quaestiones Geographicae 4: 131–148.
 134. Parysek J., 1982. Modele klasyfikacji w geografii (Classification models in geography). Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Geografia 31, Poznań.
 135. Parysek J., 1985. The influence of urbanization processes on health conditions of the polish society. In: Haynes K.E., Kukliński A., Kultalahti O. (eds), Pathologies of urban processes. Finn Publishers.
 136. Parysek J., 1995. Planning in the new political and socio-economic conditions – the Polish perspective. In: Domański R., Marszał T. (eds), Planning and socio-economic development. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 173–182.
 137. Parysek J., 1997a. Local and regional planning in the conditions of socioeconomic transformation and in the era of transition: The Polish perspective. In: Proceedings of The Athens International Conference: Urban Regional Environmental Planning and Informatics to Planning in an Era of Transition, 22–24th October 1997. Athens – Greece: 39–49.
 138. Parysek J., 1997b. Podstawy gospodarki lokalnej (Basics of the local economy). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 139. Parysek J. 2006a. The postwar rebuilding and renewal of historic towns in Poland: Dilemmas and problems. In: Gonzales R.C.L. (ed.), Urban changes in different scales: Systems and structures. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: 711–724.
 140. Parysek J., 2006b. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej (Introduction to spatial management). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 200.
 141. Parysek J., 2010a. Urban development policy of the European Union and the discretionary nature of Polish spatial planning. In: Churski P., Ratajczak W. (eds), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union Membership. Part I. KPZK PAN Studia Regionalia 27(1): 172–184.
 142. Parysek J., 2010b. Urban policy in the context of contemporary urbanisation processes and development issues of Polish cities. Journal of Urban and Regional Analysis II. 2: 33–44.
 143. Parysek J., 2014. Life of the city. In: Mierzejewska L., Parysek J. (eds), Cities in a complex world: Problems, challenges and prospects Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 213–224.
 144. Parysek J., Mierzejewska L., 2001. Environment and planning or possible approaches to the environment in physical planning. Geographia Polonica 74(1): 21–28.
 145. Parysek J., Mierzejewska L., 2009. Incomes and spending of the Polish population in 2006: Regional differences in the structure of consumption: multivariate approach. In: Tavidze A. (ed.), Progress in economics research 18. Nova Science Publishers, Hauppauge. New York: 91–116.
 146. Parysek J., Mierzejewska L., 2013. Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy (Life of the city: A study of Poznań. The city and its inhabitants). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 275.
 147. Parysek J., Mierzejewska L., 2014. Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska (Life of the city: A study of Poznań. The city infrastructure). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 404.
 148. Parysek, J., Mierzejewska L., 2016, Spatial structure of a city and the mobility of its residents: Functional and planning aspects. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 34: 91–102.
 149. Parysek J., Ratajczak W., 2002. Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych (Principal components analysis, its benefits and limitations from a geographical research point of view). In: Rogacki H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarcze przestrzennej (Possibilities and limitations of applications of research methods in socio-economic geography and spatial management). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 61–73.
 150. Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalizacji i metody planowania regionalnego (Methods of regional analysis and regional planning). Studia KPZK PAN 69. PWN, Warszawa.
 151. Ratajczak W., 1999. Modelowanie sieci transportowych (Modeling of transport networks). Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Geografia 60, Poznań.
 152. Ratajczak W., 1977. Metody grafowe w geografii ekonomicznej (Graph methods in economi geography). In: Chojnicki Z. (ed.), Metody ilościowe i modele w geografii (Quantitative methods and models in geography). PWN, Warszawa: 143–157.
 153. Ratajczak W., 1980. Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowych (Analysis and models of the impact of socio-economic factors on the formation of transport networks). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 6. PWN, Warszawa.
 154. Ratajczak W., 1980. Zastosowanie zmiennych dyskryminacyjnych w badaniach geograficznych (Application of discriminative variables in geographical research). In: Chojnicki Z. (ed.), Metody taksonomiczne w geografii (Taxonomic methods in geography). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 5. PWN, Warszawa: 19–24.
 155. Ratajczak W., 2008. Modele ekonometrii przestrzennej w analizie regionalnej (Models of spatial econometry in regional analysis). In: Stryjakiewicz T., Czyż T. (eds), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej (For a new shape of regional research in geography and spatial management). Biuletyn KPZK PAN 237, Warszawa: 186–202.
 156. Ratajczak W., 2010. Poland’s UE membership and prospects of the Polish regions. In: Churski P., Ratajczak W. (eds), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Studia Regionalia 27, Part I. Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Science, Warsaw: 121–130.
 157. Ratajczak W., 2011. A systems view of urban sustainability and creativity: Vulnerability, resilience and XXQ of cities. In: Girard L.F., Baycan T., Nijkamp P. (eds), Sustainable city and creativity: Promoting creative urban initiatives. Ashgate.
 158. Ratajczak W., 2013. Obiekty, struktury i procesy przestrzenne. Analiza fraktalna (Buildings, structures and spatial processes. Fractal analysis). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 159. Ratajczak W., Nijkamp P., 2015. The spatial economy: A holistic perspective. In: Nijkamp P., Rose A., Kourtit K. (eds), Regional science matters: Studies dedicated to Walter Isard. Springer: 15–26.
 160. Rogacki H., 1976. Uprzemysłowienie jako czynnik urbanizacji (na przykładzie regionu poznańskiego) (Industrialisation as a factor of urbanisation. The case of the Poznań region). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 161. Rogacki H., 1980. Zastosowanie analizy regresji w geografii (Application of regression analysis in geography). In: Chojnicki Z. (ed.), Analiza regresji w geografii (Regression analysis in geography). The Poznań branch of PAN. Seria Geografia 3. PWN, Warszawa – Poznań: 15–22.
 162. Rogacki H., 1988. Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce (Factors of industry concentration in Poland). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 163. Rogacki H., 2002. Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw w Polsce (Diversification of export and import activity of voivodeships in Poland). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. 3/2001: 43–50.
 164. Stachowiak K., 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (Institutional determinants of foreign direct investment in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 165. Stachowiak K., 2011. Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją (The role of the embeddedness concept in geographical research on globalisation). In: Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii (Approaches and research issues in contemporary geography). Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz: 83–99.
 166. Stachowiak K., 2015. The knowledge-creating sector in the city of Poznań, Poland. In: Cusinato A., Philippopoulos-Mihalopoulos A. (eds), Knowledge-creating milieus: Firms, cities and territories. Springer.
 167. Stachowiak K., Pinheiro R., Sedini C., Vaattovaara M., 2013. Policies aimed at strengthening ties between universities and cities. In: Musterd S., Kovacs Z. (eds), Place-making and policies for competitive cities. Wiley – Blackwell, Oxford: 263–291.
 168. Stachowiak K., Stryjakiewicz T., 2017. Specialisation as a driver of the development dynamics of creative cities and city regions. In: Chapain C., Stryjakiewicz T. (eds), Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics. Springer International Publishing, Cham: 19–41.
 169. Stryjakiewicz T., 1998. The changing role of border zones in the transforming economies of East-Central Europe: The case of Poland. GeoJournal 44(3): 202–213.
 170. Stryjakiewicz T., 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji (Spatial adaptation of industry in Poland in the conditions of transformation). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 171. Stryjakiewicz T., 2000. Implications of globalisation for regions and localities in an economic transition: The case of Poland. In: Parysek J., Stryjakiewicz T. (eds), Polish economy in transition: Spatial perspectives. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 172. Stryjakiewicz T., 2001. Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (The networking concept in spatio-economic research). In: Rogacki H. (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej (Theoretical concepts and research methods of socio-economic geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 29–39.
 173. Stryjakiewicz T., 2002, Paths of industrial transformation in Poland and the role of knowledge-based industries. In: Hayter R., Le Heron R. (eds), Knowledge, territory and industrial space. Ashgate, Aldershot.
 174. Stryjakiewicz T., 2005. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny (Network organisation of the economy and regional development). In: Czyż T., Rogacki H. (eds), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych (Contemporary problems and theoretical concepts of spatio-economic research). Biuletyn KPZK PAN 219, Warszawa: 38–56.
 175. Stryjakiewicz T., 2007. Accommodating creative knowledge in European metropolitan regions. In: Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (eds), The future of European regions. Ministry of Regional Development, Warsaw: 301–304.
 176. Stryjakiewicz T., 2007. The development of a creative knowledge sector in metropolitan regions: The case of Poznań, Regional development in Central Europe – Cohesion or competitiveness. Europa XXI 16. Stanisław Leszczycki Institute of Geogarphy and Spatial Organization, PAN, Warszawa.
 177. Stryjakiewicz T., Gritsai O., Dainov E., Egedy T., 2013. Addressing the legacy of post-socialist cities in East-Central Europe. In: Musterd S., Kovacs Z. (eds), Place-making and policies for competitive cities. Wiley – Blackwell, Oxford: 77–94.
 178. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., 2011. Kurczące sie miasta i strategie ich rewitalizacji (Shrinking cities and strategies for their revitalisation). In: Mierzejewska L., Wdowicka M. (eds), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów (Contemporary problems of the development of cities and regions). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 135–148.
 179. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., 2016. The process of shrinkage as a challenge to urban governance. Quaestiones Geographicae 35(2): 27–39.
 180. Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Creative urban processes in post-communist metropolises: The case of the Poznan metropolitan region. International Journal of Sustainable Development 13: 69–83.
 181. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K., 2014. Role of creative industries in the post-socialist urban transformation. Quaestiones Geographicae 33(2): 19–37.
 182. Tobolska A., 2004. Zmiany własnościowe i organizacyjnoekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji (Ownership, organisational and economic changes in selected large industrial enterprises of Poznań in the transformation period). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 183. Tobolska A., 2006. Privatisation of Polish economy. In: Czerny M. (ed.), Poland in the geographical centre of Europe: Political, social and economic consequences. Nova Science Publishers: 139–163.
 184. Tobolska A., 2006. Przestrzenne aspekty nowej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych (Spatial aspect of the new organisation and functioning of industrial enterprises). Przegląd Geograficzny 78(4): 491–513.
 185. Tobolska A., 2006. Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych (Global strategies and new forms of organisation of transnational enterprises). In: Zioło Z., Rachwał T. (eds), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki (The role of entrepreneurship in increasing the competitiveness of society and the economy). Seria Przedsiębiorczość – Edukacja 2, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków: 125–143.
 186. Tobolska A., 2008. Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji (Spatial aspects of foreign expansion of international corporations in internationalisation concepts). In: Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (eds), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej (New trends and methods in regional analysis). Biuletyn IGSEiGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 3: 89–113.
 187. Tobolska A., 2010. Commuting as a spatial feature of international concern’s location in a major city. Example of Poznań. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 13: 5–17.
 188. Tobolska A., 2011. Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce (Location factors of industries of selected international corporations in Poland). In: Mierzejewska L., Wdowicka M. (eds), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku (Problems of local and regional development at the beginning of the 21st century). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 15: 55–67.
 189. Tobolska A., 2013. Structure of foreign investment in the industry of Poland at the beginning of second decade of the 21st century. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 22: 111–125.
 190. Tobolska A., 2014. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski: struktura działowa i przestrzenna (Foreign direct investment in Polish industry: Division and spatial structure). Ekonomista 5: 733–759.
 191. Wdowicka M., 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej (Foreign direct and self-government investments in the Poznań agglomeration). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 192. Wdowicka M., 2006. Foreign investment capital in Poland and its spatial distribution since 1990. In: Czerny M. (ed.), Poland in the geographical centre of Europe: Political, social and economic consequences. Nova Science Publishers, New York: 115–138.
 193. Wdowicka M., 2007. Globalization of the economy and its consequences for Polish cities. In: Xiaopei Y., Desheng X. (eds), Urban development, planning and governance in globalization. Sun Yat – Sen University Press, IGU Commission of Monitoring Cities of Tomorrow, Guangzhou: 47–59.
 194. Wdowicka M., 2007. Policy of Polish cities towards foreign corporation in the conditions of globalization of the economy. In: Parysek J., Toelle A. (eds), Urban development and urban governance. Quaestiones Geographicae B, Human Geography and Spatial Management 26B: 37–46.
 195. Wdowicka M., 2008. Foreign investment capital in Poland and its spatial distribution since 1990. Current Politics and Economics of Europe 19(1/2): 79–107.
 196. Wdowicka M., 2009. Activity of transnational corporations as a sign of inclusion of Polish cities in globalization processes. In: Anant G.R. (ed.), Multilayered cities and urban systems. IGU Urban Geography Commission Emerging Urban Transformations and Hyderabad Metropolitan Development Authority & Osmania University India, Hyderabad: 385–404.
 197. Wdowicka M., 2011. Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji (Innovative spaces in cities in the era of globalisation). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 15: 43–53.
 198. Wdowicka M., 2011. Modern economic space in Polish cities as a symptom of globalization. Quaestiones Geographicae 30(4): 33–38.
 199. Wdowicka M., 2014. Economic competitiveness of Polish cities in the age of globalisation. In: Mierzejewska L., Parysek J. (eds), Cities in a complex world: Problems, challenges and prospects. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 259–274.
 200. Wdowicka M., 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych (Cities in the global network of transnational corporations). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 220.