TRANSFORMATION OF THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE SELECTED TESTING GROUNDS IN THE TRI-CITY AGGLOMERATION IN THE YEARS 1985–2012

Main Article Content

Barbara Korwel-Lejkowska

Abstract

The aim of the research was to define the scale and directions of transformation of the selected forms of land cover in the surroundings of the intra-urban areas of the Tri-city Agglomeration (Poland), combined with simultaneous testing of the usefulness of the index of convergence of structures for analysing changes in the structure of land use. The analysis was made on the basis of data from topographic maps on a scale of 1:10,000 and digital data from BDOT10k for a period of 28 years. In the areas of major changes, the scale and directions of changes between particular types of land cover were determined. Negative natural effects expressed, among other things, by the deteriorating proportion between the biologically active and built-up areas were indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Korwel-Lejkowska, B. (2020). TRANSFORMATION OF THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE SELECTED TESTING GROUNDS IN THE TRI-CITY AGGLOMERATION IN THE YEARS 1985–2012. Quaestiones Geographicae, 39(2), 31–42. https://doi.org/10.2478/quageo-2020-0011
Section
Articles

References

 1. Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning 67: 9–26.
 2. Biolek J., Andráško I., Malý J., Zrůstová P., 2017. Interrelated aspects of residential suburbanization and collective quality of life: A case study in Czech suburbs. Acta geographica Slovenica 57–1: 65–75.
 3. Burdack J., Hesse M., 2007. Suburbanisation, suburbia and “Zwischenstadt”: Perspectives of research and policy. In: Territorial Cohesion, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer: 81–100. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71746-1
 4. Degórska B., 2012. Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni (Problems with environmental structures of Warsaw Metropolitan Area planning related to spontaneous urbanisation processes). MAZOWSZE Studia Regionalne 10: 89–106.
 5. Duany A., Plater-Zyberk E., 2008. The traditional neighborhood and urban sprawl. In: Haas T. (ed.), New urbanism and beyond designing cities for the future. Rizzoli, New York: 64–69.
 6. Dylewski R., 2006. Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (Problems of urban sprawl in view of experiences of the European Union Nations and the United States). In: Kozłowski S. (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Studia nad zrównoważonym rozwojem Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, II, Białystok–Lublin–Warszawa: 27–38.
 7. Gałka J., Warych-Juras A., 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta geographica Slovenica, Geografski Zbornik 58–2: 63–72.
 8. Jackson K.T., 1985. Crabgrass Frontier: The suburbanization of the United States. Oxford University Press, New York – Oxford.
 9. Kistowski M., 2008. Niezrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej – problemy i perspektywy (The unsustainable development of the Tri-city Agglomeration – problems and perspectives). Problemy Ekologii Krajobrazu XXII: 211–221.
 10. Korwel-Lejkowska B., Nadratowska M., 2018. Przekształcenia struktury użytkowania ziemi w wybranych sołectwach gminy Szemud w latach 1985–2012 (Transformation of the land use structure in selected villages of Szemud commune in 1985–2012). In: Majchrowska A. (ed.), Problemy Ekologii Krajobrazu XLVI: 45–60.
 11. Lisowski A., Grochowski M., 2008. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje (Suburbanisation processes. Conditions, forms and consequences). In: Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Żuber P. (eds), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa: 221–330.
 12. Lorens P. (ed.), 2005. Problem suburbanizacji (The problem of suburbanisation). Biblioteka Urbanisty 7, Warszawa.
 13. Lorens P., 2015. Scenariusze rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta (Scenarios of the spatial development of the Tri-City metropolitan area). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 29: 71–92.
 14. Łowicki D., 2008. Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej (Changes in the landscape of the Wielkopolska Voivodeship since the beginning of the political transformation). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Masik G., 2010, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia, przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta (Impact on the conditions and quality of life, an example of the Tri-City suburbanisation zone). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Mieszkowski P., Mills E.S., 1993. The causes of metropolitan suburbanization. Journal of Economic Perspectives 7(3): 135–147.
 17. Parysek J., 2002. Metropolises and process of metropolisation. Geographia Polonica, 75(1): 25–42.
 18. Przewoźniak M., 1985. Struktura przestrzenna krajobrazu województwa gdańskiego w ujęciu regionalnym (Spatial structure of the landscape of the Gdańsk Voivodship in the regional aspect). Zeszyty Naukowe Wydziału BiNoZ, UG, Geografia 13: 5–22.
 19. Przewoźniak M., 2005. Ekologiczne aspekty suburbanizacji – teoria i realia (Ecological aspects of suburbanisation – theory and realities). In: Lorens P. (ed.), Problem suburbanizacji (The problem of suburbanisation). Biblioteka Urbanisty 7, Warszawa: 127–134.
 20. Raszka B., 2006. Ekspansja „wielkiego” Poznania – uwarunkowania, skutki, przeciwdziałania (Expansion of the “Greater” Poznań – conditions, effects, counteractions). In: Kozłowski S. (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast (Unrestrained spread of cities). Studia nad zrównoważonym rozwojem Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, II, Białystok–Lublin–Warszawa: 201–223.
 21. Rontos K., Mavroudis Ch., Salvati L., 2011. Suburbanisation and urban growth: Revisiting the life cycle hypothesis. Online: http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2012/pendrive/Paper/Salvati_suburbaniza-tion_athens_ERSA.pdf (accessed: 14 February 2019)
 22. Sagan I., Czepczyński M., Szmytkowska K., Masik G., Rzyski S., 2006. Równoważenie procesów suburbanizacji w Metropolii Trójmiasta (Balancing suburbanisation processes in the Tri-City Metropolis). In: Pankau F. (ed.), Studia nad Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk: 123–189.
 23. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91(2): 143–170.
 24. Sołtys J., 2006. Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej (Uncontrolled urbanisation processes in the suburban area of the Gdańsk Agglomeration). In: Kozłowski S. (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast (Unrestrained spread of cities). Studia nad zrównoważonym rozwojem Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, II, Białystok–Lublin–Warszawa: 225–241.
 25. Soule D.C. (ed.), 2006. Urban Sprawl. A Comprehensive Reference Guide. Greenwood Press, London.
 26. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r., Dz. U. 1991 nr 114, poz. 492, ze zmianami. / Nature Con-servation Act of October 16, 1991, Journal of Laws 1991 No. 114, item 492, as amended.