RURAL AREAS AS THE ORIGIN AND DESTINATION OF PERMANENT INTERNAL MIGRATIONS BETWEEN 2002 AND 2017 IN POLAND. A LOCAL-LEVEL ANALYSIS (NUTS 5)

Main Article Content

Dariusz Ilnicki

Abstract

The main aim of the study is to identify the main streams of permanent migration and determine their reach. Special attention has been paid to rural areas (a rural commune, the rural area of an urban–rural commune) as the origin and destination of migration. The study has been conducted at the lowest level of territorial division in Poland (NUTS 5 – cities and communes). The analysed data cover the period between 2002 and 2017 and come from the online database Demografia GUS [Demography, Statistics Poland]. While presenting the volume and directions of migrations, the total and maximum values of migration have been considered. This approach allowed identifying the catchment areas as well as the areas of migratory attractiveness. These areas are highly similar in terms of their spatial extent. However, they differ significantly in terms of magnitude and reach of the main migration streams. Permanent internal migrations within rural areas are the least significant among all migration directions. One of their characteristics is the fact that they are short–distance migrations, occurring between neighbouring units. Permanent internal migrations appear to be a good indicator of urbanisation of suburban zones and the shaping of functional urban–rural–urban connections.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ilnicki, D. (2020). RURAL AREAS AS THE ORIGIN AND DESTINATION OF PERMANENT INTERNAL MIGRATIONS BETWEEN 2002 AND 2017 IN POLAND. A LOCAL-LEVEL ANALYSIS (NUTS 5). Quaestiones Geographicae, 39(2), 15–30. https://doi.org/10.2478/quageo-2020-0015
Section
Articles

References

 1. Arango J., 2000, Explaining migration a critical view. International Social Science Journal 165, Blackwell Publishers / UNESCO: 283–296.
 2. Bałach-Frankiewicz J., Ciok S., Ilnicki D., 2016. Struktura funkcjonalno–przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo–produkcyjnego Jelcza–Laskowic (Functional-spatial structure of the local settlement-production team Jelcz–Laskowice). Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 39.
 3. Böheim R., Taylor M.P., 2007. From the dark end of the street to the bright side of the road? The wage returns to migration in Britain. Labour Economics 1: 99–117.
 4. Bramley G., Champion T., Fisher T., 2006. Exploring the household impacts of migration in Britain using panel survey data. Regional Studies 40(8): 907–926.
 5. Brettell C.B, Hollifield J.F. 2008. Migration theory. Talking across disciplines. In: Brettell C.B., Hollifield J.F. (eds), Migration theory. Talking across disciplines. Routledge, New York: 1–30.
 6. Casteles S., Miller M.J., 2011. Migracje we współczesnym świecie (Migrations in today’s world), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Chapman J., Bernstein J., 2003, Immigration and poverty: How are they linked? Monthly Labour Review 4: 10–29.
 8. Ciok S., Ilnicki D., 2018. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce (Spatial and time differences in housing construction in Poland). In: Churski P. (ed.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej (Theoretical and application challenges of contemporary socio-economic geography), Studia KPZK PAN 183: 333–344.
 9. De Haas H., 2008. Migration and development. A theoretical perspective. Working papers no 9, University of Oxford. International Migration Institute.
 10. Dennett A., Stillwell J., 2008, Internal migration in Great Britain – a district level analysis using 2001 Census data, working paper 01/08, School of Geography, University of Leeds, LS2 9JT.
 11. Domańska L., 2006. Migracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej (Economic migration of Poles to the EU states). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 6: 67–72.
 12. Douglas S.M., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E., 2006. Theories of international migration: A review and appraisal. In: Messina A.M., Lahav G. (eds), The migration reader. Exploring politics and policies. Lynne Rienner Publishers, Boulnder, London: 34–62.
 13. Faggian A., McCann P., Sheppard S., 2007. Some evidence that women are more mobile than men: Gender differences in UK graduate migration behaviour. Journal of Regional Science 47(3): 517–539.
 14. Gawryszewski A., 1974. Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności (Spatial relations between permanent migrations and commuting as well as factors of population movements). Prace Geograficzne IG PAN 109.
 15. Gawryszewski A., 1989. Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952–1985 (Spatial mobility of Poland’s population 1952–1985). Ossolineum, Wrocław.
 16. Glick Schiller N., 2011. A global perspective on migration and development. In: Faist T., Fauser M., Kivisto P. (eds), The migration–development nexus. A transnational perspective. Palgrave Macmillan, Hampshire: 29–56.
 17. Gober–Meyers P., 1978. Migration analysis: The role of geographical scale. The Annals of Regional Science 12(3): 52–61.
 18. Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M.J., Whatmore S. (eds), 2009. The Dictionary of Human Geography. 5th Edition. John Wiley & Sons, Ltd. – Blackwell Publication.
 19. Greta M., Lewandowski K., 2007. Ekonomiczne skutki migracji: analiza na przykładzie krajów Wspólnoty Europejskiej (Economic effects of migration: Analysis on the example of the EC countries). Gospodarka w Praktyce i Teorii 1: 45–54.
 20. Halik T., 2006. Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych (Migrant community of the Vietnamese in Poland in the light of the state’s policy and social evaluation). Seria Badania Interdyscyplinarne 5, Adam Mickiewicz University Press, Poznań.
 21. Harańczyk A., 2015. Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (Suburbanisation processes in the Cracow Functional Area). Studia Miejskie 18, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski: 85–102.
 22. Hardwick S.W., 2008. Place, space, and pattern. Geographical theories in international migration In: Brettell C.B., Hollifield J.F. (eds), Migration theory. Talking across disciplines, Routledge, New York: 161–182.
 23. Hasiński W., 2010. Integracja pozioma gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego (Horizontal integration of farms in Poland with particular emphasis on Dolnośląskie Voivodeship). In: Ciok S., Migoń P. (ed.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze (Transformations of regional structures. Social, economic and environmental aspsects), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski: 349–360.
 24. Heffner K., Gibas P., 2015. Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania z ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego) (Functional areas and their relations with the impact range with subregional centres [illustrated by Opolskie Voivodeship]). Studia Miejskie 18, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski: 9–24.
 25. Heffner K., Rauzińki R., 2003. Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) (A migration region [selected demographic, social and economic aspects on the example of Śląskie Voivodeship]). Studia i Monografie 152, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej: 141–153.
 26. Herma J., 1962. Dojazdy do pracy w województwie krakowskim (Commuting in Krakowskie Voivodeship). Rocznik naukowo–dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Geograficzne 10: 120–141.
 27. Hollifield J.F., 2008. The politics of international migration. How can we „bring the state back in”. In: Brettell C.B., Hollifield J.F. (eds), Migration theory. Talking across disciplines. Routledge, New York: 183–238.
 28. Huk J., 2004. Migracje ludności na Dolnym Śląsku w latach 1989–1998: kierunki i efektywność (Migrations of the population in Lower Silesia in the years 1989–1998: Directions and efficiency). Czasopismo Geograficzne 75(1/2): 33–64.
 29. Iglicka K., 2006. Dylematy europejskiej polityki migracyjnej (Dilemmas of European migration policy). Nowa Europa 2: 148–164.
 30. Ilnicki D., Michalski P., 2015. Powiązania funkcjonalno–przestrzenne w świetle dojazdów do pracy (Functional and spatial relations in the light of commuting to work). Studia Miejskie 18, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski: 55–70.
 31. Jelonek A., 2005. Rozwój urbanizacji i jej etapy w Polsce w latach 1946–2002 (Urbanisation development and its stages in Poland in 1946–2002). In: Jażdżewska I. (ed.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki (Today’s urbanisation processes and their effects), XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 37–46.
 32. Kajdanek K., 2009. Rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia w perspektywie socjologii (Development of the Wrocław suburban zone from the sociological perspecitve). In: Jażdżewska J. (ed.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji (Suburban zone and small towns in the transformation period), XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 129–144.
 33. Kosiński L., 1968. Migracje ludności w Polsce w latach 1950–1960 (Migration of the population in Poland in 1950–1960). Prace Geograficzne 72, Instytut Geografii PAN, PWN.
 34. Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015. Powiązania funkcjonalno–przestrzenne w krakowskim obszarze metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy (Functional and spatial relations in the Kraków metropolitan area in the light of commuting to work). Studia Miejskie 18, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski: 55–70.
 35. Lee E.S., 1966. A theory of migration. Demography 3(1): 47–57 (trans. 1972. Teoria migracji). In: Modele Migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 3/4 IGiPZPAN, Warszawa: 9–28.
 36. Łodyga B., 2011. Demograficzne skutki suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej (Demographic effects of suburbanisation in the Poznań agglomeration). In: Słodczyk J. (ed.), Studia Miejskie 3, Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski: 113–138.
 37. Mantay D., 2009. Wybrane społeczne aspekty żywiołowej suburbanizacji w południowo–zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy (Selected social aspects of unrestrained suburbanisation in the south-western suburban zone of Warsaw). In: Maik W. (ed.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania (Urban agglomerations in Poland at the turn of the 21st century. Problems of development, structural transformations and functioning), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uczelniane WSG: 363–378.
 38. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E., 1998. Worlds in motion. Understending international migration at the end of the millenium. Oxford, Clarendon, University Press.
 39. Massey D., 1990. Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration. Population Index 56(1): 3–26.
 40. Molloy R., Smith C.,L., Wozniak A., 2011. Internal migration in the United States. Journal of Economic Perspectives 25(3): 173–196.
 41. Morrison A.R., Schiff M., Sjöblom M. (eds), 2008. The international migration of women. World Bank, Palgrave Macmil¬lan, Washington.
 42. Nita B., 2005. Przepływy siły roboczej między Polską i innymi krajami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej (Flows of labour force between Poland and other countries with particular emphasis on the EU states). Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Prace Naukowe Ekonomika 2: 71–89.
 43. Pasamonik A., 2008. Imigrantki w społeczeństwach Zachodu: emancypacja i integracja (Female immigrants in Western society: Emancipation and integration). Kultura i Społeczeństwo 52(2): 57–78.
 44. Przygalińska M., 2006. Przeobrażenia struktury społeczno–ekonomicznej ludności migrującej w Polsce w latach 1975–2001 (Transformations of socio-economic structure of the migrating population in Poland in 1975–2001). Prace statystyczne i demograficzne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: 81–104.
 45. Radwańska M., 2009. Ciążenie ludności do ośrodka rdzeniowego aglomeracji, na przykładzie Torunia (Gravitation of people to the core centre of an agglomeration on the example of Toruń). In: Maik W. (ed.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania (Urban agglomerations in Poland at the turn of the 21st century, Problems of development, structural transformations and functioning), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uczelniane WSG: 333–346.
 46. Rakowska J., 2014. Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady) (Daily commuting as an economic criterion for government classification and delimitation of areas [on the example of the USA and Canada]). Studia Regionalne i Lokalne 3(57): 46–59.
 47. Ravenstein E.G., 1885. The laws of migration. Journal of the Statistical Society of London 48(2): 167–235.
 48. Ravenstein E.G., 1889. The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society 52(2): 241–305.
 49. Rettinger R., Wójtowicz M., 2009. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie Krakowskiego obszaru metropolitalnego (KOM) ze szczególnym uwzględnieniem gminy Zabierzów (Development of housing construction within the Cracow metropolitan area with particular emphasis on the commune of Zabierzów). In: Jażdżewska I. (ed.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji (Suburban zone and small towns in the transformation period), XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 129–144.
 50. Rosner A., 2014. Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi (Internal migrations and their relations with spatial differences in rural socio-economic development). Wieś i rolnictwo 1(162): 63–79.
 51. Samoraj B., 2008. Polska w Schengen a nielegalna migracja. Monitor Unii Europejskiej 1: 55–64.
 52. Schuck P.H., 2008. Law and the study of migration. In: Brettell C.B., Hollifield J.F. (eds), Migration theory. Talking across disciplines. Routledge, New York: 239–258.
 53. Slany K. (ed.), 2008. Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa (Migration of women: A multidimensional perspective). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 54. Stillwell J., Hussain S., 2010. Exploring the ethnic dimension of internal migration in Great Britain using migration effectiveness and spatial connectivity. Journal of Ethnic and Migration Studies 36(9): 1381–1403.
 55. Stouffer S.A., 1940. Intervening opportunities. A theory relating mobility and distance. American Sociological Review 5: 845–867.
 56. Teitelbaum M.S., 2008. Demographic analyses of international migration. In: Brettell C.B., Hollifield J.F. (eds), Migration theory. Talking across disciplines. Routledge, New York: 51–62.
 57. Tracz D., 2006. Migracja zarobkowa jako element przemian rynku pracy w aspekcie integracji europejskiej (Economic migration as an element of changes on the labour market in the aspect of European integration). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 6: 347–354.
 58. Wach K., 2007. Europejska swoboda przepływu pracowników (European freedom in the movement of workers). Studia Europejskie 3(43) Warszawa: 183–195.
 59. Weinar A., 2006. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003 (Europeanisation of the Polish policy towards foreigners 1990–2003). Centrum Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 60. Więcław-Michniewska J., 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczność (Cracow suburbia and its community). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.
 61. Wójcik Ł., 2007. Doświadczenia Hiszpanii w polityce imigracyjnej: konieczne wspólne działania UE (Experience of Spain in immigration policy: A need for the EU joint action). Monitor Unii Europejskiej 6: 88–92.