GEOTOURISM POTENTIALS OF GEOSITES IN DURRËS MUNICIPALITY, ALBANIA

Main Article Content

Ermiona Braholli
Edlira Menkshi

Abstract

Present geological and geomorphological objects are non-living features that can enhance curiosity and increase the knowledge of Earth’s history, through the development of geotourism. The municipality of Durrës, located in western Albania represents an active tectonic area with numerous landforms, an evidence of geodiversity and geoheritage. In this paper, the most typical geosites are identified mainly based on their scientific values as well as their geotourism potential. After the defining of 5 geosites, through geological and topographical map, we applied the Geosite assessment model (GAM). GAM is widely used in Europe on different areas and has given good results in the evaluation of geosites. The GAM method involves only experts’ opinions, which are essential for the preliminary development of geotourism in Albania. This method produce different main values (MV) and additional values (AV) score, which are very useful results in preservation, conservation and promotion of the area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Braholli, E., & Menkshi, E. (2021). GEOTOURISM POTENTIALS OF GEOSITES IN DURRËS MUNICIPALITY, ALBANIA. Quaestiones Geographicae, 40(1), 63–73. https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0005
Section
Articles

References

 1. Balla A, 2015. Evolucioni morfotektonik dhe morfologjik i zonës bregdetare Shëngjin-Vlorë. Universiteti i Tiranës, Tiranë.
 2. Balla A., Gruda G., 2015. Tiparet morfotektonike dhe morfologjike të zonës bregdetare Kepi i Rodonit-Durrës. Studime Gjeografike 18(1): 37–45.
 3. Boškov J., Kotrla S., Jovanović M., Tomić N., Lukić T., Rvović I., 2015. Application of the Preliminary Geosite Assessment Model (GAM): The case of the Bela Crkva Municipality (Vojvodina, North Serbia). Geographica Pannonica 19(3): 146–152. DOI 10.18421/GP19.03-06.
 4. Braholli E., 2015. The management of geosites in Durrës. Dubrovnik, 245–249.
 5. Braholli E., 2016. Resurset natyrore të territorit në rrethin e Durrësit dhe menaxhimi i tyre, Tiranë. Online: www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/Ermiona-Braholli-Final-PDF.pdf (accessed 09 November 2016).
 6. Braholli E., Menkshi E., 2019. Geotouristic Assessment of Dardha Village (Korçë, Albania) by GAM Method. Europian Journal of Social Science 58(3): 186–193.
 7. Braholli E., Miçi A., 2020. Application of Geosite Assessment Method (GAM) in Prespa Nacional Park. Studime Gjeografike, Tiranë.
 8. Dudley N., 2008. Guidelines for applying protected area management categories, Gland. Zwitzerland.
 9. Durrës B., 2018. Gjendja Civile. Bashkia Durrës, Durrës.
 10. Frashëri A., 2012. Gjeomonumentet që tregojnë historinë e Shqipërisë. SHBLSH e Re, Tiranë.
 11. Gordon E.J., 2018. Geoheritage, Geotourism and the Cultural landscape: Enhancing the Visitor Experience and Promoting Geoconservation. Geosciences 8(4): 136. DOI 10.3390/geosciences8040136.
 12. Gray M., 2004. Geodiversity, valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons Ltd.
 13. Hose A.T., 1995. Selling the story of Britan’s stone. Environmental Interpretation 10(2): 16–17.
 14. Hose A.T., 2003. Geotourism in England: A two-region case study analysis. University of Birmingham, Birmingham.
 15. Hose A.T., 2005. Geo-tourism-appreciating the deep time of landscapes. In: Nice tourism. Butterworth-Heinemann, London: 27-37.
 16. Hose A.T., 2011. The English-origins of geotourism (as a Vehicle for Geoconservation) and their relevance to current studies. Acta geographica Slovenica 51(2): 343–360. DOI 10.3986/AGS51302.
 17. Hose A.T., Marković B.S., Komac B., Zorn M., 2011. Geotourism – A short Introduction. Acta Geographica Slovenica 51(2): 339–342. DOI 10.3986/AGS51301.
 18. Hose A.T., Vasiljevic D., 2012. Defining the nature and porpose of modern geotourism with partikular reference to the United Kingdom and South-East Europe. Geoheritage 4(2), 25–43. DOI 10/1007/s12371-011-0050-0.
 19. IGEUM, 2019. Raport mujor i levizjeve sizmike, Tiranë: Departamenti i Sizmiologjisë.
 20. Kubalikova, L., 2013. Geomorphosite assessemnt for geotourism purposes. Czech Journal of Tourism 2(2): 80-104. DOI 10.2478/cjot-2013-0005.
 21. Muço B., 1996. Tërmetet, demonët e nëntokës. Shtëpia Botuese Enciklopedia, Tiranë.
 22. National Geographic, 2005. Geotourism Charter. Online: www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourismchartertemplate.pdf (accessed 6 November 2014).
 23. Newsome D., Dowling R., Leung Y.F., 2012. The nature and management of geotourism. A case study of two established iconic geotourism destinations. Tourism Management Prespectives 2–3: 19–27. DOI 10.23912/978-1-906884-09-3-21.
 24. Newsome D., Dowling R.K., (eds.) 2010. Geotourism: The tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers Ltd., Oxford.
 25. Panizza M., 2001. Geomorfosites: Concepts, methods and examples of geomorphological survey. Chinese Science Bulletine 46: 4–6. DOI 10.1007/BF03187227.
 26. Pano N., 2015. Pasuria ujore të Shqipërisë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë.
 27. Pereira P., 2010. Methodological giudelines for geomorphosite assessment. Geomorphologie 16(2): 215–222. DOI 10.4000/geomorphologie.7942.
 28. Pereira P., Pereira D., Caetano Alves, M. I., 2007. Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). Geographica Helvetica 62: 150–168. DOI 10.5194/gh-62-159-2007.
 29. Pralong J.P., 2005. A method for assessing the tourist potencial and use of gjeomorphological sites. Geomorphol-ogie. Relief, Processes, Environmenment 3: 189–196. DOI: 10.4000/geomorphologie. 350.
 30. Qiriazi P., 2001. Gjeografia Fizike e Shqipërisë. Tiranë:
 31. Qiriazi P., 2011. Gjeografia Fizike e Shqipërisë. Mediaprint, Tiranë.
 32. Qiriazi P., 2018. Trashëgimia natyrore e Shqipërisë (Vlerat, rreziqet dhe menaxhimi). Mediaprint, Tiranë.
 33. Qiriazi P., 2019. Gjeografia fizike e Shqipërisë. Mediaprint, Tiranë.
 34. Qiriazi P., Sala S., 2006. Monumentet e natyrës të Shqipërisë. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, Tiranë.
 35. Reynard E., 2005. Geomorphological sites, public policies and property right. Conceptualization and exemples for Zwitzerland. Italian Journal of Quaternary Science 18(1): 323–332.
 36. Reynard E., Coratza P., Hoblea F., 2016. Current research on Geomorphosites. Geoheritage 8: 1–3. DOI 10.1007/s12371-016-0174-3.
 37. Reynard E., Kozik L., Scapozza C., 2007. A method for assessing “scientific” and “additional values” of geo-morphosites. Geographica Helvetiva 62(3): 148–158. DOI 10.5194/gh-62-148-2007.
 38. Reynard E., Panizza M., 2005. Geomorphosites: Definition, assessment and mapping. An introducion. Geomorphologie: Relief, Processus, Environement 3: 177–180.
 39. Sala S., 2010. Rrëshqitjet në kodrat Durrës-Bishti i Pallës; kostot mjedisore, sociale dhe ekonomike. Universiteti i Tiranës, Tiranë.
 40. Serjani A., Neziraj A., Wimbeldon P., Onuzi K.,Hallaçi H., Bushati S., 2003. Gjeomonumentet dhe gjeoturizmi në Shqipëri. ProGEO-Albana, Tiranë.
 41. Sharples C., 2002. Concepts and principles of geoconservation. Parks & Wildlife Service, Hobart, Tasmania.
 42. Shqiperisë A. e. S. e. R. t., 1990. Gjeografia Fizike e Shqipërisë, vol. II. Qendra e Studimeve Gjeografike, Tiranë.
 43. Tomic N., Bozic S., 2014. A modified Geosite Assessment Model (M-GAM) and its Application on the Lazar Canyon area (Serbia). International Journal of Environmental Research 8(4): 1041–1052.
 44. Vujičić D.M., Vasiljević A.D., Marković B.S., Hose A.T., Lukić T., Hadžić O., Janićević S., 2011. Preliminary Geosite Assessment Model (GAM) and its application of Fruska Gora Mountain, Potencial Geotourism destinacion of Serbia. Acta Geographica Slovenica 51(2): 361–377. DOI 10.3986/AGS51303.
 45. Xaxa I., Shuka A., 2002. Durrësi, vendlindja jonë. Globus R., Durrës.
 46. Ziu T., 2015. Gjeografia Fizike e Shqipërisë. Botime Pegi, Tiranë.
 47. Zyrtare F., 2002. Për Zonat e Mbrojtura, Tiranë: Ligji nr.8906.
 48. Zyrtare F., 2014. Per ndarjen administrative-territoriale të njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë, Tiranë: Ligji nr.115/2014.