Migratory outflow from Wrocław: Directions of population flows within the frame- work of internal migration in the period 2002–2018

Main Article Content

Mateusz Długosz
Robert Szmytkie

Abstract

In the majority of large cities in Poland there is a migration outflow, resulting mainly from suburbanisation processes. However, it should be noted that the inhabitants of large cities do not move exclusively to the suburban zone. The study below focuses on the migratory outflow of Wrocław residents. The authors characterise it by presenting the directions of population movements and determining their sustainability. The authors conclude that the target area of immigrants from Wrocław is mostly a suburban area, but there are also permanent migration flows to other rural communities in the voivodeship and other large cities in the country. The area of emigration itself goes beyond the scope of the voivodeship of which Wrocław is the capital.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Długosz, M., & Szmytkie, R. (2021). Migratory outflow from Wrocław: Directions of population flows within the frame- work of internal migration in the period 2002–2018. Quaestiones Geographicae, 40(2), 9–33. https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0014
Section
Articles

References

 1. Arango J., 2000. Explaining migration: Critical view. International Social Science Journal 52(165): 283–296.
 2. Bell M., Charles-Edwards E., Ueffing P., Stillwell J., Kupiszewski M., Kupiszewska D., 2015. Internal migration and development: Comparing migration intensities around the world. Population and Development Review 41(1): 33–58.
 3. Bijker R.A., Haartsen T., 2012. More than counter-urbanisation: Migration to popular and less-popular rural areas in the Netherlands. Population, Space and Place 18(5): 643–657. DOI 10.1002/psp.687.
 4. Bonifazi C., Heins F., 2000. Long-term trends of internal migration in Italy. International Journal of Population Geography 6(2): 111–131. DOI 10.1002/(SICI)1099-1220(200003/04)6:2<111:aIDJPG172>3.0.CO;2-L
 5. Borjas G.T., 2006. Native internal migration and the labor market impact of immigration. The Journal of Human Resources 41(2): 221–258.
 6. Brezdeń P., Szmytkie R., 2019. Current changes in the location of industry in suburban zone of post-socialist city. Case study of Wrocław (Poland). Tijdschrift voor economische ensociale geografie 110(2): 102–122.
 7. Brettell C.B., Hollifield J.F., 2014. Migration theory: Talking across disciplines. Routledge, London.
 8. Castles S., Miller M.J., 1998. The age of migration: International population movements in the modern world. Macmillan Press Ltd., London.
 9. Cattaneo A., Robinson S., 2020. Multiple moves and return migration within developing countries: a comparative analysis. Population, Space and Place 26(7): DOI 10.1002/psp.2335
 10. Chow E.T., Schuermann R.T., Ngu a.H., Dahal K.R., 2018. Spatial mining of migration patterns from web demographics. International Journal of Geographical Information Science 32(10): 1977–1998. DOI 10.1080/13658816.2018.1470633
 11. Cohen R., 1996. Theories of migration. Edward Elgar, Cheltenham.
 12. Cooke T.J., 2013. Internal migration in decline. The Professional Geographer 65(4): 664–675. DOI 10.1080/00330124.2012.724343
 13. Crankshaw O., Borel-Saladin J., 2019. Causes of urbanisation and counter-urbanisation in Zambia: Natural population increase or migration? Urban Studies 56(10): 2005–2020. DOI 10.1177/0042098018787964
 14. Czerny M., 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej świata (Globalisation and development. Selected issues of human geography of the world), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. De Jong G.F., Sell R.R., 1977. Population redistribution, migration, and residential preferences. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 429: 130–144.
 16. Dolińska A., Jończy R., Śleszyński P., 2020. Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji region i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (Migrations after high school exams in Dolnośląskie Voivodeship against the depopulation of the region and requirements of socio-economic sustainable development). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 17. Ellis M., 2012. Reinventing US internal migration studies in the age of international migration. Population, Place, Space 18(2): 196–208. DOI 10.1002/psp.666
 18. Etzo I., 2008. Internal migration: a review of the literature. Munich Personal RePEc Archive. University Library of Munich, Germany.
 19. Farrell K., 2017. The rapid urban growth triad: a new conceptual framework for examining the urban transition in developing countries. Sustainability 9(8): 1407. DOI 10.3390/su9081407
 20. Frey W.H., 1995. Immigration and internal migration “flight”: a California case study, Population and Enviroment: A Journal of Interdisciplinary Studies 16(4): 353–375.
 21. Gałka J., Warych-Juras a., 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta Geographica Slovenica 58(2): 63–72. DOI 10.3986/aGS.2256
 22. Garcia A., Pindolia D.K., Lopiano K.K., Tatem a.J., 2015. Modeling internal migration flows in sub-Saharan africa using census microdata. Migration Studies 3(1): 89–110. DOI 10.1093/migration/mnu036.
 23. Glorius B., 2010. Go west: Internal migration after reunification. Belgian Journal of Geography 3(3): 281–292. DOI 10.4000/belgeo.6470
 24. Gołata E., 2012. Spis ludności i prawda (Census and truth). Studia Demograficzne 1(161): 23–55.
 25. Grigg D.B., 1977. EG Ravenstein and the “laws of migration”. Journal of Historical Geography 3(1): 41–54.
 26. Grzeszczak J., 2000. Kontrurbanizacja – idea i rzeczywistość (Counter-urbanisation – idea and reality). Przegląd Geograficzny 72(4): 373–393.
 27. Gurieva L.K., Dzhioev a.H., 2015. Economic theories of labor migration. Mediterranean Journal of Social Sciences 6(6): 101–109. DOI 10.5901/mjss.2015.v6n6s7p101
 28. Hamilton F.E.I., Dimitrowska-andrews K., Pichler-Milanović N. (eds), 2005. Transformation of cities in Central and Eastern Europe – towards globalization. United Nations University Press, Tokyo.
 29. Hirt S., Stanilov K., 2009. Twenty years of transition: The evolution of urban planning in Eastern Europe and the former Soviet Union, 1989–2009. Human Settlements Global Dialogue Series, UN Habitat, Nairobi.
 30. Huk J., 2004. Migracje ludności na Dolnym Śląsku w latach 1988–1998. Kierunki i efektywność (Population migrations in Lower Silesia in the years 1988–1998. Directions and effectiveness). Czasopismo Geograficzne 75(1–2): 33–64.
 31. Impicciatore R., Strozza S., 2016. Internal and international migration in Italy. An integrating approach based on administrative data. Polis 30(2): 211–238. DOI 10.1424/83908.
 32. Jagielski A., 1974. Geografia ludności (Population geography). Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Janicki W., 2006. analiza migracji wewnętrznych i międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej – razem czy osobno? (Analysis of internal and international migration within European Union – together or separately?). Studia Demograficzne 150(1): 66–77.
 34. Jończy R., Dolińska A., 2016. Charakter i kierunki migracji pomaturalnych młodzieży na przykładzie województwa dolnośląskiego (The nature and direction of migration of post-secondary education of youth on the example of Lower Silesia). In: Butrymowicz M., Kroczek P. (eds), Prawne i ekonomiczne aspekty migracji 51–68. DOI 10.15633/9788374385473.04
 35. Kałuża-Kopias D., 2010. Migracje wewnętrzne w łodzi na tle wybranych, największych miast w Polsce (Internal migrations in łódź in comparison to selected, largest cities in Poland). Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 35: 199–217.
 36. Kałuża-Kopias D., 2014. atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny (Migration attractiveness of big cities – current state). Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje 27(4): 41–54.
 37. Karwart-Woźniak B., Chmieliński P., 2013. Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy (Rural population and their economic activity and situation on the labour market). In: Kiełkowska M. (ed.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Instytut Obywatelski, Warszawa: 64–93.
 38. King R., 2012. Theories and typologies of migration: an overview and a primer (Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12). Malmö University, Malmö.
 39. King R., Skeldon R., 2010. Mind the gap: Integrating approaches to internal and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 36(10): 1619–1646.
 40. Korcelli P., 1997. alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich (Alternative projections of demographic change and migration in urban agglomerations). In: Korcelli P. (ed.), aglomeracje miejskie w procesie transformacji: V, Zeszyty IGiPZ PAN 45: 5–21.
 41. Kozieł R., 1989. Wewnątrzmiejskie migracje ludności we Wrocławiu w 1979 roku (Intra-city migration of population in Wrocław in 1979). acta Universitatis Wratislaviensis 1006. Studia geograficzne XLVI.
 42. Kubeš J., 2013. European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 19(19): 19–43. DOI 10.2478/bog-2013-0002.
 43. Kulu H., Billari F., 2004. Multilevel analysis of internal migration in transitional country: The case of Estonia, Regional Studies 38(6): 679–696.
 44. Kumpikaite V., Zickute I., 2012. Synergy of migration theories: Theoretical insights, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 23(4): 387–394. DOI 10.5755/j01.ee.23.4.1240
 45. Kupiszewski M., Durham H., Rees P., 1998. Internal migration and urban change in Poland. European Journal of Population 14(3): 265–290.
 46. Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy (Functional-spatial connections in the Cracow Metropolitan area in the light of commuting to work). Studia Miejskie 18: 71–84.
 47. Książek S., Suszczewicz M., 2017. City profile: Wrocław. Cities 65: 51–65. DOI 10.1016/j.cities.2017.03.001
 48. Latocha A., Szymanowski M., Wieczorek M., 2018. Wyludnianie powiatu kłodzkiego–przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania (Depopulation of the Kłodzko region – spatial differences and determinants). Przegląd Geograficzny 90(2): 241–266. DOI 10.7163/PrzG.2018.2.3
 49. Lowe S., Tsenkova S., 2003. Housing change in Central and Eastern Europe. Ashgate Publishing Limited, Aldershot.
 50. Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J., 2012. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych (Economic and social determinants of internal migration in Poland in the light of the classification trees method). Studia Demograficzne 162(2): 3–28. DOI 10.2478/studdem-2013-0001
 51. Molloy R., Smith C.L., Wozniak a., 2011. Internal migration in the United States. Journal of Economic Perspectives 25(3): 173–196. DOI 10.1257/jep.25.3.173.
 52. Monno V., Serreli S., 2020. Cities and migration: Generative urban policies through contextual vulnerability. City, Territory and Architecture 7(6): 1–17. DOI 10.1186/s40410-020-00114-x.
 53. Pastuszka S., Szczepaniak D., 2019. Migracje wewnętrzne w Niemczech i ich determinanty (Internal migration in Germany and their determinants). Studia Prawno-Ekonomiczne 113: 221–242. DOI 10.26485/SPE/2019/113/13
 54. Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S., 2013. analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji (analysis of Internal Migration in Poland with Application of the Gravity Model). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 293: 27–37.
 55. Pisarevskaya A., Levy N., Scholten P., Jansen J., 2020. Mapping migration studies: An empirical analysis of the coming of age of a research field. Migration Studies 8(3): 455–481. DOI 10.1093/migration/mnz031.
 56. Popjakova D., Danielova K., Valeskova M., 2018. Importance of migration and counterurbanisation as factors of stabilization of the demographic situation of the peripheral regions example of South Bohemia. Folia Geographica 60(2): 101–117.
 57. Pytel S., 2017. The influence of migration on the suburbs of large cities in Poland. Studia Miejskie 28: 121–147. DOI 10.25167/sm2017.028.08
 58. Ravenstein E., 1889. The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society 52(2): 241–305.
 59. Rees P., Bell M., Kupiszewski M., Kupiszewska D., Ueffing P., Bernard a., Charles-Edwards E., Stillwell J., 2017. The impact of internal migration on population redistribution: An international comparison. Population, Space and Place 23(6): 1–22. DOI 10.1002/psp.2036
 60. Rees P., Lomax N., 2019. Ravenstein revisited: The analysis of migration, then and now. Comparative Population Studies 44(2019): 351–412.
 61. Rodriguez-Vignoli J., Rowe F., 2017. How is internal migration reshaping metropolitan populations in Latin America? a new method and new evidence. Population Studies 72(2): 253–273. DOI 10.1080/00324728.2017.1416155
 62. Rowe F., Bell M., Bernard a., Charles-Edwards E., Ueffing P., 2019. Impact of internal migration on population redistribution in Europe: Urbanisation, counterurbanisation or spatial equilibrium? Comparative Population Studies 44(2019): 201–234. DOI 10.12765/CPoS-2019-18en
 63. Runge J., 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in socio-economic geography: Elements of methodology, selected research tools), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 64. Šašek M., Hlaváček P., Holub J., 2019. Suburbanization processes of large cities in the Czech Republic in terms of migration. Biblioteka Regionalisty 19: 209–225. DOI 10.15611/br.2019.1.17
 65. Skeldon R., 2006. Interlinkages between internal and international migration and development in the Asia Region. Population, Space and Place 12(1): 15–30. DOI 10.1002/psp.385
 66. Spórna T., Krzysztofik R., 2020. ‘Inner’suburbanisation–Background of the phenomenon in a polycentric, post-socialist and post-industrial region. Example from the Katowice conurbation, Poland. Cities 104: 102789. DOI 10.1016/j.cities.2020.102789
 67. Szmytkie R., Sikorski D., 2020. zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce (Population changes in small towns in the hinterland areas of major urban agglomerations in Poland). Space–Society–Economy 31: 7–24. DOI 10.18778/1733-3180.31.01
 68. Śleszyński P., 2005. Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002 (Differences in the size of the population revealed by the 2002 National Census). Przegląd Geograficzny 77(2): 193–212.
 69. Śleszyński P., 2016. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski (Contemporary and forecast demographic and migration conditions in the development of the urban settlement system of Poland). Konwersatorium Wiedzy o Mieście 29(1): 97–106. DOI 10.18778/2543-9421.01.11
 70. Śleszyński P., 2019. znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski (The meaning of internal migrations in socio-economic and teritorial development of Poland). In: Hrynkiewicz J., Witkowski J., Potrykowska a. (eds), Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 60–74.
 71. Szymańska D., Biegańska J., 2011. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Suburban areas of large Polish cities in the light of permanent migrations). In: Soja M., zborowski a. (eds), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 72. Tammaru T., Kulu H., Kask I., 2004. Urbanization, suburbanization, and counterurbanization in Estonia. Eurasian Geography and Economics 45(3): 212–229. DOI 10.2747/1538-7216.45.3.212
 73. Treyz G.I., Rickman D.S., Hunt G.L., Greenwood M.J., 1993. The dynamics of U.S. internal migration. The Review of Economics and Statistics 75(2): 209–214.
 74. Vullnetari J., 2012. Albania on the move: Links between internal and international migration. Amsterdam Univerity Press, Amsterdam.
 75. Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P., 2012. Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (Internal migration of the population in Polish metropolitan areas on the threshold of the 21st century). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 76. Wright R.A., Ellis M., Reibel M., 1997. The Linkage between Immigration and Internal Migration in Large Metropolitan Areas in the United States. Economic Geography 73(2): 234–254. DOI: 10.1111/j.1944-8287.1997.tb00069.x
 77. Zhang X.N., Wang W.W., Harris R., Leckie G., 2020. analysing inter-provincial urban migration flows in China: a new multilevel gravity model approach. Migration Studies 8(1): 19–42. DOI 10.1093/migration/mny026
 78. Zlotnik H., 2006. The theories of international migration. In: Caselli G., Vallin J., Wunsch G., (eds), Demography: Analysis and synthesis. A treatise in population studies vol. II, Elsevier, Burlington: 293–306.