Emergence of socio-economic geography and spatial management as a scientific discipline in the new classification of science in Poland
PDF

Keywords

socio-economic geography
spatial management
classification of science
Poland

How to Cite

Stryjakiewicz, T. (2021). Emergence of socio-economic geography and spatial management as a scientific discipline in the new classification of science in Poland. Quaestiones Geographicae, 40(4), 7–14. https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0033

Abstract

The aim of the article is to present the chronology of activities that led to the emergence of the discipline ‘socio-economic geography and spatial management’ in the new classification of science in Poland which has been in force since 2018. The path of emergence of the discussed discipline is analysed from the standpoint of one of the participants of this process. The article also presents positive and negative consequences of implementing this classification in the context of two different structural models of geography as a science. Among positive consequences one can mention (1) preservation of the name ‘geography’ on the list of scientific disciplines, and (2) a favourable formal and legal ‘empowerment’ of socio-economic geography in the system of the organisation and evaluation of science in Po land. Among the greatest threats one can see (1) a reduction in the importance of socio-economic geography in favour of spatial management, and (2) the organisational disintegration of some geographical communities, institutions and research units. However, there are also attempts at the reintegration of geography around two of its basic segments, i.e. physical geography and human geography. In the author’s opinion, future activities should focus on the means to strengthen realistically (and not only declaratively) the position of the new discipline and its constituent subdisciplines against other scientific disciplines.

https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0033
PDF

References

Arthur B., 1994. Increasing returns and path dependence in the economy. University of Michigan Press, Ann Arbor. DOI 10.3998/mpub.10029.

Bański J., 2010. Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu (The critical condition of Polish geography - and a criticism of the current state of affairs). Przegląd Geograficzny 82(3): 319-333. DOI 10.7163/PrzG.2010.3.1.

Bański J., 2013. Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość (What kind of geography? - determinants and a glimpse into the future). Przegląd Geograficzny 85(2): 301-317. DOI 10.7163/PrzG.2013.2.7.

Chojnicki Z. (ed.), 2004. Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości (Geography and its present and future problems). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Degórski M., 2014. Co nam zostało z tych paradygmatów, czyli krytyczne spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce (What has left from these paradigms, or a critical view of physical geography over the last 30 years in Poland). In: Maik W., Suliborski A., Rembowska K. (eds), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna (The output of Polish geography after the conference in Rydzyna. A critical assessment). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77-91.

Domański B., Widacki W. (eds), 1999. Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia (Polish geography on the threshold of the third millennium). Uniwersytet Jagielloński, Krakow.

Gwosdz K., 2004. Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej (Conception of path dependence in socio-economic geography). Przegląd Geograficzny 76(4): 433-456.

Leszczycki S., 1962. Rozwój myśli geograficznej (Development of geographical thought). In: Geografia Powszechna, vol. 1, Ziemia - środowisko naturalne człowieka (Earth - the natural environment of a human being). PWN, Warsaw: 20-56.

Lisowski A., 1996. Tendencje dezintegracyjne i integracyjne we współczesnej geografii człowieka (Disintegration and integration tendencies in contemporary human geography). Przegląd Geograficzny 68(3-4): 317-333.

Lisowski A., 2007. Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI w. (Subject of research, functions and the identity of geography in the early 21st century). In: Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii (Geography vs changes in the contemporary world. Basic ideas and conceptions in geography), vol. 3. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz: 39-54.

Lisowski A., 2012. O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki (On the place of socio-economic geography in geography and the science system). Przegląd Geograficzny 84(2): 171-198. DOI 10.7163/PrzG.2012.2.1.

Lisowski A., 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej (State, perspectives and the development strategy of socio-economic geography). In: Suliborski A. (ed.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (State, perspectives and the development strategy of socio-economic geography in the coming years (up to 2030). Intergenerational discussion). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 49-68.

Liszewski S., Suliborski A., 2006. Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego (Unity of geography vs the issue of academic education). Czasopismo Geograficzne 77(1-2): 3-22.

Łoboda J., 2004. Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów (The state and perspectives of Polish geography in the opinions of geographers). Przegląd Geograficzny 76(4): 389-414.

Mahoney J., 2000. Path dependence in historical sociology. Theory and Society 29(4): 507-548. DOI 10.1023/A:1007113830879.

Maik W., 2014. Refleksje dotyczące polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Komentarze po trzydziestu latach od konferencji w Rydzynie (Reflections on Polish socio-economic geography. Remarks thirty years after the conference in Rydzyna). In: Maik W., Suliborski A., Rembowska K. (eds), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna (The output of Polish geography after the conference in Rydzyna. A critical assessment). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 219-242.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2007. Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. Online: https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf (accessed: 11 December 2019).

Parysek J.J., 2020. Polska geografia społeczno-ekonomiczna (i gospodarka przestrzenna) w okresie przełomu. Kilka wybranych refleksji (Polish socio-economic geography (and spatial management) in the period of transition. Some selected thoughts). Prace i Studia Geograficzne 65(2), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw: 33-56.

Plit F., 2013. O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach (On the generational dispute in Polish geography and its determinants) Przegląd Geograficzny 85(4): 655-675. DOI 10.7163/PrzG.2013.4.7.

Rozporządzenie…, 2011. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065 (Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 8 August 2011 on areas of knowledge, fields of science and art, and scientific and artistic disciplines. Journal of Laws 2011, No. 179, item 1065). Online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111791065 (accessed: 11 December 2019).

Rozporządzenie…, 2018. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. 2018 poz. 1818 (Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 20 September 2018 on the fields of science, and scientific and artistic disciplines. Journal of Laws 2018, item 1818). Online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/WDU20180001818 (accessed: 11 December 2019).

Starkel L., Wolski J., 2014. Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. Geographia Polonica 87(3): 441-469. DOI 10.7163/ GPol.2014.30.

Stryjakiewicz T., 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) (State, perspectives and the development strategy of socio-economic geography in the coming years (up to 2030). In: Suliborski A. (ed.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (State, perspectives and the development strategy of socio-economic geography in the coming years (up to 2030). Intergenerational discussion). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 69-75.

Suliborski A. (ed.), 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (State, perspectives and the development strategy of socio-economic geography in the coming years (up to 2030). Intergenerational discussion). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Śleszyński P., 2020. Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce (Geography and its challenges of the systemic reform of science in Poland). Prace i Studia Geograficzne 65(2): 57-69.

Ustawa…, 2018. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668 (Act of 20 July 2018 on higher education and science. Journal of Laws 2018, item 1668). Online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 (accessed: 11 December 2019).