Geopolitical view of Ukraine: History of development and specifics of its current transformation
PDF

Keywords

Ukraine
historical stages
geopolitical view
geopolitical interest
state’s geopolitical location

How to Cite

Kopachinska, G. (2021). Geopolitical view of Ukraine: History of development and specifics of its current transformation. Quaestiones Geographicae, 40(4), 47–62. https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0037

Abstract

The main task of the research was to investigate and differentiate the historical stages of the formation of Ukraine’s geopolitical view, based on the Ukrainian statehood history and works of key researches, which had been directly influenced by the evolution of its geopolitical consciousness and thinking. In the article, three main historical stages of Ukraine’s geopolitical view formation were differentiated and the reason why the state’s geopolitical view gradually transformed into the state’s geopolitical interest after Ukraine attained independence was substantiated. The article includes a SWOT analysis of Ukraine’s geopolitical location, based on which the state’s geopolitical interests of local, regional and global levels were represented. As Ukraine is in the field of geopolitical orientation of many countries not only in Europe but also around the world, the study of the state’s geopolitical view formation and current transformation is topical and can be useful for foreign researchers.

https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0037
PDF

Funding

This research has been carried out within the framework of the state budget scientific theme of the Department of International Relations and Regional Studios of Lesia Ukrainka Volyn National University called ‘Ukraine in the System of the European Integration and the Cross- Border Cooperation’. Prospects for further re- search are related to the analysis of the formation of Ukraine’s geopolitical interests, their problem- atic issues and perspectives of their implementa- tion at the present stage, as well as analysis of the place of Poland in the geopolitical orientation of Ukraine and vice versa.

References

Babenko V., Biletska Y., Pelyak H., 2020. Ukraine-EU: Economic integration strategy. Geopolitics under Globalization 3(1): 12-23. DOI 10.21511/gg.03(1).2020.02.

Bahrov N.V., 2002. Rehyonalʹnaya heopolytyka ustoychyvho razvytyya (Regional geopolitics of sustainable development). Lybidʹ, Kyyiv (in Russian).

Brzezinski Z., 2000. Velyka shakhivnytsya (The Great chessboard). Lʹviv-Ivano-Frankivsʹk: «Aileya-NV» (in Ukrainian).

Brzezinski Z., 2006. Ukrayina u heostratehichnomu konteksti (Ukraine in a geostrategic context). Vydavnychyy dim “Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya”, Kyyiv. (in Ukrainian).

Chernyk P., 2017. Heopolitychne polozhennya Ukrayiny v Tsentralʹno-Skhidniy Yevropi. Dysertatsiya kandydata politychnykh nauk (Geopolitical position of Ukraine in Central and Eastern Europe. PhD thesis) Lʹvivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni I. Franka, Lʹviv (in Ukrainian).

Dergachov O., 1996. Ukrayinsʹka derzhavnistʹ u XX stolitti (Istoryko-politolohichnyy analiz) (Ukrainian statehood in the 20th century (Historical and political analysis)). «Politychna dumka», Kyyiv (in Ukrainian).

Dergachov V.A., 2009. Geopoliticheskiy slovar’-spravochnik. (Geopolitical dictionary-reference book). Izdatel’stvo KNT, Kiyev (in Ukrainian).

Dergachov V.A., 2011. Geoekonomicheskaya transformatsiya Ukrainy. Monografiya (Geoeconomic transformation of Ukraine. Monograph) Elektronnoye izdaniye na CD. Izdatel’skiy proyekt professora Dergacheva. Online: http://dergachev.ru/book-19/index.html (accessed: 12 April 2021).

Dnistryanskyj M.S., 2000. Ukrayina v polityko-heohrafichnomu vymiri (Ukraine in the political and geographical dimension). Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, Lʹviv (in Ukrainian).

Dnistryanskyj M.S., 2007. Vvstup do istorychnoyi heohrafiyi Ukrayiny: tsykl lektsiy. (Introduction to the historical geography of Ukraine: A series of lectures). Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka, Lʹviv (in Ukrainian).

Dnistryanskyj M.S., 2008. Etnoheohrafiya Ukrayiny: navchalʹnyy posibnyk. (Ethnogeography of Ukraine: A textbook). Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka, Lʹviv (in Ukrainian).

Dnistryanskyj M.S., 2010. Politychna heohrafich i heopolityka Ukrayiny (Political geography and geopolitics of Ukraine). Navchalʹna knyha Bohdan, Ternopilʹ (in Ukrainian).

Dnistryanskyj M.S., 2011. Heopolityka: navchalʹnyy posibnyk (Geopolitics: A textbook). Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka, Lʹviv. Online: http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Biblio/alphavit/Ukr/Ukr_D/Dnistrianskyi/geopolityka.pdf (accessed: 10 April 2021).

Doroshko M.S., Shpakova N.V., 2011. Heopolitychne seredovyshche ta heopolitychna oriyentatsiya krayin SND: navchalʹnyy posibnyk (Geopolitical environment and geopolitical orientation of the CIS countries: A textbook). Tsentr uchbovoyi literatury, Kyyiv (in Ukrainian).

Dzhaman M.O., Shukanov P.V., 2007. Heopolitychni aspekty tsyvilizatsiynoho vyboru Ukrayiny (Geopolitical aspects of the civilisational choice of Ukraine) Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho DPU im. M. Kotsyubynsʹkoho. Seriya «Heohrafiya» 13(1): 112-134 (in Ukrainian).

Dziuba I., 1990. Internatsionalizm chy rusyfikatsiya (Internationalism or Russification). Zhurnal «Vitchyzna» 5-7: 25-52 (in Ukrainian).

Galjchynskyj A.S., 2002. Ukrayina na perekhresti heopolitychnykh interesiv (Ukraine at the crossroads of geopolitical interests). Znannya Ukrayiny, Kyyiv (in Ukrainian).

Gvozdj V., 2020. Osoblyvosti rozvytku suchasnoyi heopolitychnoyi sytuatsiyi v sviti. Rolʹ Ukrayiny ta yiyi mistse u svitovykh i rehionalʹnykh protsesakh (Features of the current geopolitical situation in the world. The role of Ukraine and its place in global and regional processes). Nezalezhnyy analitychnyy tsentr heopolitychnykh doslidzhenʹ. Online: https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-geo- politika/osoblivosti_rozvitku/ (accessed: 12 April 2021) (in Ukrainian).

Gyorgy A., 2013. The application of German geopolitics: Geo-sciences. American Political Science Review 37(4): 677-686. DOI 10.2307/1950008.

Heopolitychnyy shchodennyk Viktora Hvozdya (Victor Gvozd’s Geopolitical Diary). Online: https://bintel.org.ua/category/blog-hvozd/ (accessed: 8 April 2021) (in Ukrainian).

Heopolityka Ykrayiny: istoriya i suchasnistʹ. Naukovyy visnyk (Geopolitics of Ukraine: History and modernity. Scientific Bulletin). Online: http://geopolitics-of-ukraine.uzh-nu.edu.ua/ (accessed: 8 April 2021) (in Ukrainian).

Istorychna dovidka pro etapy ukrayinsʹkoho derzhavotvorennya (Historical information about the stages of Ukrainian state formation). Online: http://burshtyn-rada.if.gov. ua/novyny/istorychna-dovidka-pro-etapy-ukrayinskogo-derzhavotvorennya/ (accessed: 13 April 2021) (in Ukrainian).

Kaminsky A., 2005. Na shlyakhu do natsionalʹnoyi derzhavy (On the way to the nation state). Vydavnytstvo «Hadyach», Hadyach (in Ukrainian).

Kapustyan G., 2016. Ukrayinsʹka derzhavnistʹ: etapy stanovlennya (Ukrainian statehood: Stages of formation). Materialy III rehionalʹnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Online: https://okrain.net.ua/uk/article/read/ Ukrainskaja-gosudarstvennost-etapy-stanovlenija.html (accessed: 15 April 2021) (in Ukrainian).

Klyuchko D., 2002. Heostratehichni vymiry natsionalʹnoyi bezpeky ta instytuty yiyi zabezpechennya v Ukrayini (Geostrategic dimensions of national security and institutions of its provision in Ukraine). Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V.N.Karazina. Pytannya politolohiyi 555(2): 104-110 (in Ukrainian). DOI 10.15407/ socium2002.01.104.

Kolosov V.A., Mironenko N.S., 2005. Geopolitika i politicheskaya geografiya (Geopolitics and Political Geography). Aspekt Press, Moskva (in Russian).

Krushinsky V., Levenets A., 1993. Istoriya Ukrayiny. Podiyi ta fakty (History of Ukraine. Events and facts). Zodiak-EKO, Kyyiv (in Ukrainian).

Krypyakevych I., 1995. Ohlyad istoriyi Ukrayiny (Review of the history of Ukraine). Vyshcha shkola, Kyyiv (in Ukrainian).

Kubiyovych V., 1943. Heohrafiya ukrayinsʹkykh i sumizhnykh zemelʹ (Geography of Ukrainian and adjacent lands). Ukrayinsʹke Vydavnytstvo, Krakiv-Lʹviv (in Ukrainian). Kukhta B., 1994. Z istoriyi ukrayinsʹkoyi politychnoyi dumky (From the history of Ukrainian political thought). Heneza, Kyyiv (in Ukrainian).

Larrabee F.S., 2010. Russia, Ukraine, and Central Europe: The return of geopolitics. Journal of International Affairs 63(2): 33-52. Online: https://jia.sipa.columbia.edu/russia-ukraine-and-central-europe-return-geopolitics (accessed: 10 April 2021).

Lypa Y., 1942. Chornomrsʹka doktryna (Black Sea Doctrine). Ukrayinsʹkyy chornomorsʹkyy Instytut, Odesa. Online: https://archive.org/details/Chornomorska-doktry-na--Lypa/page/5/mode/2up (accessed: 12 April 2021) (in Ukrainian).

Madison V.V., Shakhov V.A., 2003. Suchasna ukrayinsʹka heopolityka: pidruchnyk dlya universytetiv (Contemporary Ukrainian geopolitics: A textbook for universities). Lybidʹ, Kyyiv (in Ukrainian).

Martsikhiv K., Shepelyak L., 2020. Heopolitychni tsili ta heostratehiya Ukrayiny (Geopolitical goals and geostrategy of Ukraine). Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriya “Pytannya politolohiyi» 37(2): 116-124. DOI 10.26565/2220-8089-2020-37-15.

Minsterrstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny (Ministry of Foreign Affairs of Ukraine). Online: https://mfa.gov.ua/ pitannya-mizhnarodnoyi-bezpeki (accessed: 12 April 2021) (in Ukrainian).

Panchenko M., 2019. Ukraine’s place in the geopolitical puzzle is shifting. That was the point. Online: https://www.at-lanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-place-in- the-geopolitical-puzzle-is-shifting-that-was-the-point/ (accessed: 5 April 2021) (in Ukrainian).

Pashchenko V.M., 2010. Metodolohiya ta metody naukovykh doslidzhenʹ (Methodology and methods of scientific research). Vydavnytstvo Aspekt-Polihraf, Nizhyn (in Ukrainian).

Suremain P.D., Verluise P., 2014. An interview with Philippe de Suremain, French Ambassador in Ukraine from 2002 to 2005. Online: https://www.diploweb.com/Geopolitics-of-Ukraine.html (accessed: 8 April 2021) (in Ukrainian).

Politolohichnyy slovnyk (Political Science Dictionary). Online: https://subject.com.ua/political/zapit/index.html (accessed: 8 April 2021) (in Ukrainian).

Pyrozhkov S., 2000. Ukrayinsʹki prioritety v heopolitytsi (Ukrainian priorities in geopolitics). Zhurnal «Viche» 5: 45-51 (in Ukrainian).

Shabliy O.I., 1993. Akademik Stepan Rudnytsʹkyy fundator ukrayinsʹkoyi heohrafiyi (Academician Stepan Rudnytsky the founder of Ukrainian geography) Lʹviv-Myunkhen, Redaktsiyno-vydavnychyy viddil Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu (in Ukrainian).

Shulga M.O., 2009. Heopolitychni oriyentatsiyi naselennya i bezpeka Ukrayiny (za danymy sotsiolohiv) (Geopolitical orientations of the population and security of Ukraine (according to sociologists’ data)). TOV «Drukarnya «Biznespolihraf», Kyyiv (in Ukrainian).

Skitsj I., 2015. Heohrafichnyy tsentr Yevropy-selo Dilove. Analitychne doslidzhennya (Geographical center of Europe-village Dilove. Analytical research). Online: https://zaxid.net/geografichniy_tsentr_yevropi selo_dilove_n1374223 (accessed: 7 April 2021) (in Ukrainian).

Störk B., 2015. Geopolitical situation of Ukraine and its importance. Security and Defence 8(3): 17-39. DOI 10.5604/23008741.1189405.

Terranova G., 2020. Geopolitics of Covid-19: Global challenge at national borders. AIMS Geosciences 6(4): 515-524. DOI 10.3934/geosci.2020029.

Topchiyev O.H., 2005. Suspilʹno-heohrafichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky (Socio-geographical research: Methodology, methods, techniques). Astroprynt, Odessa (in Ukrainian).

Ukrayinsʹkyy tsentr ekonomichnykh i politychnykh doslidzhenʹ imeni Olesandra Razumkova (Olesandr Razumkov Ukrainian Center for Economic and Political Studies). Online: https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2021_03_18/18_03_2021_pids.pdf (accessed: 15 April 2021) (in Ukrainian).

Vasylenko S.D., 2000. Ukrayina: heopolitychni vymiry v zahalʹno yevropeysʹkomu protsesi (Ukraine: Geopolitical dimensions in the general European process). Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina. Seriya «Pytannya politolohiyi» 37(2): 116-124. Online: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/15974 (accessed: 15 April 2021) (in Ukrainian).

Yatsenko B.P., Stafiychuk V.I., Braichevsky Y.S., 2007. Politychna heohrafiya ta heopolityka (Political geography and geopolitics). Kyyiv: Lybidʹ (in Ukrainian).

Zhurnal “Natsionalʹna bezpeka i oborona” (National Security and Defense: Scientific Journal). Online: https://razumkov. org.ua/vydannia/zhurnal-natsionalna-bezpeka-i-oborona (accessed: 12 April 2021) (in Ukrainian).

Zinko I., 2012. Ukrayina u noviy heopolitychniy realʹnosti: stratehichnyy poserednyk chy bufer? (Ukraine in the new geopolitical reality: A strategic mediator or a buffer?) Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya «mizhnarodni vidnosyny» 30(2): 113-120 (in Ukrainian).

Zinyak L., 2014. Military cooperation between Ukraine and the European Union under the Association Agreement and an issue of state sovereignty. Security and Defence 2(1): 7-23. DOI 10.5604/23008741.1152784.