Research on rural entrepreneurship in terms of the literature: Definition problems and selected research issues

Main Article Content

Anita Kulawiak
Andrzej Suliborski
Tomasz Rachwał

Abstract

Rural entrepreneurship has become an important research issue with great development potential in the face of intense socio-economic changes in rural areas. However, few significant studies cover this topic in Polish and foreign literature. In this article, the authors attempt to review and evaluate the current research on rural entrepreneurship emphasising the Polish literature and including geographical studies. The article describes and organises theoretical research achievements to date and offers a definition of rural entrepreneurship and the directions and prospects for further research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kulawiak, A., Suliborski, A., & Rachwał, T. (2022). Research on rural entrepreneurship in terms of the literature: Definition problems and selected research issues. Quaestiones Geographicae, 41(2), 7-19. https://doi.org/10.2478/quageo-2022-0020
Section
Articles

References

 1. Akgün A.A., Nijkamp P., Baycan T., Brons M., 2010. Embeddedness of entrepreneurs in rural areas: A comparative rough set data analysis. Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie 101(5): 538-553.
 2. Anderson A.R., 2000. Paradox in the periphery: An entrepreneurial reconstruction? Entrepreneurship and Regional Development 12(2): 91-109.
 3. Augustyńczyk J., 2020. Przedsiębiorczość w wybranych teoriach ekonomicznych (Entrepreneurship in selected economic theories). In: Gruszewska E. (ed.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Teoria i praktyka (Contemporary economic problems in young scientists’ research. Theory and practice), vol. IV. Białystok: 18-28).
 4. Avramenko A., Silver J.A., 2010. Rural entrepreneurship: Expanding the horizons. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 11(2): 140-155.
 5. Bański J., 2003. Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce (Non-agricultural economic development in Poland’s rural areas). Przegląd Geograficzny 75(2): 385-401.
 6. Bański J., 2015. Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej (The role of business environment institutions in the development of rural entrepreneurship). Wieś i Rolnictwo 2(167): 139-149.
 7. Bański J., 2016. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania (The development of entrepreneurship in rural areas – diagnosis and challenges). Studia KPZK PAN 167: 274-284.
 8. Barczyk J., Musiał W., Žukovskis J., 2019. Barriers and opportunities to the development of small business in rural areas. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development 41(1): 114-126.
 9. Baumgartner D., Schulz T., Seidl I., 2013. Quantifying entrepreneurship and its impact on local economic performance: A spatial assessment in rural, Switzerland. Entrepreneurship & Regional Development 25(3-4): 222-250.
 10. Blackburn R., 2001. Researching entrepreneurship and small firms: Towards a new agenda. In: RENT XV Conference, Turku, Finland 22: 23).
 11. Bull I., Thomas H., Willard G., 1995. Entrepreneurship: Perspectives on theory building. Pergamon, Oxford.
 12. Bylicki L., Szafranek R.C., Lewczuk A., 1995. Działalność handlowa jako przejaw przedsiębiorczości rolników w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów (Commercial activity as a sign of farmers’ entrepreneurship in search of additional sources of income). In: Przedsiębiorczość a ekologia na obszarach wiejskich (Entrepreneuship vs ecology in rural areas). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 420: 87-96.
 13. Calispa Aguilar E., 2021. Rural entrepreneurial ecosystems: A systematic literature review for advancing conceptualisation. Entrepreneurial Business and Economics Review 9(4): 101-114. DOI: https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090407.
 14. Chodkowska-Miszczuk J., Kwiatkowski M., Środa-Murawska S., Biegańska J., 2018. Zakorzenienie przedsiębiorstw a procesy rewitalizacji i odnowy wsi na przykładzie Działynia w gminie Kłecko (Embeddedness of enterprises versus rural revitalization and reneval: Case study of Działyń village (Kłecko commune). Studia Obszarów Wiejskich 49: 59-74.
 15. Chyłek E.K., 1996. Rolnicy przedsiębiorcy, ich gospodarstwa i problemy (Farmers-entrepreneurs, their agricultural holdings and problems). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 433: 47-74.
 16. Ciesielska M., 2006. Antropologia przedsiębiorczości. Nowe nurty w badaniach jakościowych (Anthropology of entrepreneurship. New trends in qualitative research). Studia i Materiały, Wydział Zarządzania UW 1: 18-28.
 17. Cook D.J., Murlow C.D., Haynes R.B., 1997. Systematic reviews: Synthesis of best evidence for clinical decisions. Annals of Internal Medicine 126(5): 376-380.
 18. Czapiewska G., 2021. Integration into agricultural producer groups as a manifestation of rural entrepreneurship. Przedsiębiorczość – Edukacja (Entrepreneurship-Education) 17(1): 189-202. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.171.15.
 19. Czarnecki A., 2006. Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Influence locational factors on the development non-agricultural activity of the rural areas). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4(8): 78-82.
 20. Czarnecki A., Heffner K., 2003. Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej (Non-agricultural business activity in the rural functional structure of the Łódź agglomeration). Wieś i Rolnictwo 1: 86-99.
 21. Dinis A., 2006. Rural entrepreneurship: An innovation and marketing perspective. In: Vaz T.N., Morgan E., Nijkamp P. (ed.), The new European rurality: Strategies for small firms, Ashgate, Farnham: 157-178.
 22. Duczkowska-Małysz K. (ed.), 1993. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej (Entrepreneurship in rural areas. Towards a multifunctional village). IRWiR PAN, Warsaw.
 23. Duczkowska-Małysz K., 1994. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich (Determinants of entrepreneurship development. Development of entrepreneurship in rural areas). SGGW, Warsaw: 13-24.
 24. Falkowski J., Kluba M., 2004. Uwarunkowania aktywności pozarolniczej gospodarstw rolnych w świetle badań ankietowych (Conditions for non-agricultural farms activity in light of inquiry investigations). Studia Obszarów Wiejskich 5: 137-151.
 25. Fortunato M.W., 2014. Supporting rural entrepreneurship: A review of conceptual developments from research to practice. Community Development 45(4): 387-408.
 26. Frederick M., Long C.A., 1989. Entrepreneurship theories and their use in rural development, bibliographies and literature of agriculture. Economic Research Service, US Department of Agriculture, Washington, DC: 74.
 27. Gaddefors J., Anderson A.R., 2019. Romancing the rural: Reconceptualising rural entrepreneurship as engagement with context(s). The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 20(3): 159-169.
 28. Gałaj D., 1993. Przedsiębiorczość jako czynnik przeobrażeń gospodarstw chłopskich (Entrepreneurship as a factor in the transformation of peasant holdings). In: Duczkowska-Małysz K. (ed.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej (Entrepreneurship in rural areas. Towards a multifunctional village). IRWiR PAN, Warsaw.
 29. Gladwin C.H., Long B.F., Babb E.M., Beaulieu L.J., Moseley A., Mulkey D., Zimet D.J., 1989. Rural entrepreneurship: One key to rural revitalisation. American Journal of Agricultural Economics 7(5): 1305-1314.
 30. Glinka B., 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce (Cultural determinants of entrepreneurship in Poland). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Groszkowski T., 2014. Pozarolnicza działalność gospodarcza w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (Non-agricultural business activity in multifunctional development of rural areas). Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 26(1): 101-112.
 32. Henry C., McElwee G., 2014. Defining and conceptualising rural enterprise. In: Henry C., McElwee G. (eds), Exploring rural enterprise: New perspectives on research, policy & practice. Emerald Group Publishing Limited, Bingley: 1-8.
 33. Hunek T., 1993. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju small biznesu na terenach wiejskich (Macroeconomic determinants of small business development in rural areas). In: Duczkowska-Małysz K. (ed.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej (Entrepreneurship in rural areas. Towards a multifunctional village). IRWiR PAN, Warsaw.
 34. Jabłoński M., 1991. Zachowania przedsiębiorcze rolników w procesie przygotowania, podejmowania i realizacji decyzji gospodarskich (Entrepreneurship behaviour of farmers in the process of preparation, taking and implementation of farming decisions). Rocznik Socjologii Wsi 23(4).
 35. Kaczor-Pankow G., 1996. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet i ich rola w społecznościach wiejskich (The rural women’s socio-occupational activity and their role in the local communities). Wieś i Rolnictwo 4: 2-21.
 36. Kamińska W., 1996. Rozwój i przemiany struktury przestrzennej indywidualnej działalności gospodarczej w rejonie kieleckim (Development and changes in the spatial structure of individual economic activity in the Kielce region). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 37. Kamińska W., 2004a. Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich w 2003 roku (Entrepreneurship in rural areas in the year 2003). Studia Obszarów Wiejskich 5: 23-35.
 38. Kamińska W., 2004b. Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich Polski południowej w latach 1994-2003 (Economic activity of natural persons on the rural areas of south Poland). IGiPZ PAN, Warsaw.
 39. Kamińska W., 2011. Pozarolnicza aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce (Non-agricultural economic initiative of the physical persons in the rural areas in Poland). Studia KPZK PAN 133: 103-127.
 40. Kasabov E. (ed.), 2014. Cooperation in rural and peripheral areas: Conceptual issues, approaches, and challenges. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK: 29-48.
 41. Kiniorska I., Wrońska-Kiczor J., 2016. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego (Entrepreneurship as a factor of development of rural areas of the Świętokrzyskie Voivodeship). Przedsiębiorczość-Edukacja 12: 36-51.
 42. Kołodziejczak A., 2012. Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce w ramach PROW 2007-2013 w aspekcie przestrzennym (Support for non-agricultural business activity in Poland within the 2007-2013 Rural Development Programme in the spatial aspect). Studia KPZK PAN 145: 163-178.
 43. Kołodziejczak A., 2004. Działalność pozarolnicza gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach dla produkcji rolnej (Non-agricultural activities in areas with unfavourable farming conditions). Studia Obszarów Wiejskich 5: 35-45.
 44. Kołodziejczyk D., 1995. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich (Non-agricultural economic activity in rural areas). Wiadomości Statystyczne 40(03).
 45. Kopacz-Wyrwał I., 2015. Przedsiębiorczość, a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej (Entrepreneurship vs the standard of living in the rural areas of Eastern Poland). Przedsiębiorczość-Edukacja 11: 82-97.
 46. Kopacz-Wyrwał I., 2017. Potencjał społeczno-demograficzny a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski (Socio-demographic potential and level of entrepreneurship in the rural areas in Poland). Studia Obszarów Wiejskich 47: 23-37.
 47. Korsgaard S., Müller S., Tanvig H.W., 2015. Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural-between place and space. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 21(1): 5-26.
 48. Krzyżanowska K., Pasiołka A.J, Sieczko A., 2020. Przedsiębiorczość zespołowa na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju (Collective entrepreneurship in rural areas. The state and development prospects). Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
 49. Labrianidis L., 2006. Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe. European Planning Studies 14(1): 3-8.
 50. McElwee G., Smith R., 2014. Researching rural enterprise. In: Fayolle A. (ed.), Handbook of Research on Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham: 307-334.
 51. McElwee G., Atherton A., 2011. Rural entrepreneurship. In: Dana L.P. (ed.), World encyclopedia of entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham: 377-384.
 52. McKibbon A.K., 2006. Systematic reviews and librarians. Library Trends 55(1): 202-215.
 53. Moskal S., Kolata A., 1997. Wiejska przedsiębiorczość pozarolnicza jako czynnik rozwoju gospodarczego przeludnionych obszarów Polski południowej (Rural non-agricultural entrepreneurship as a development factor of overpopulated areas in southern Poland). Zeszyty Naukowe Postępu Nauk Rolniczych 445: 85-94.
 54. Müller S., Korsgaard S., 2018. Resources and bridging: The role of spatial context in rural entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development 30(1-2): 224-255.
 55. Mydlak M., 1996. Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet wiejskich (Social conditioning of rural women enterprises). Wieś i Rolnictwo 4: 70-85.
 56. Nowakowska A., Walczak B., 2016. Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi (Industrial heritage as a form of territorial capital the example of Łódź). Gospodarka w Praktyce i Teorii 45(4).
 57. Neumeier S., 2012. Why do social innovations in rural development matter and should they be considered more seriously in rural development research? – proposal for a stronger focus on social innovations in rural development research. Sociologia Ruralis 52(1): 48-69.
 58. Newbery R., Siwale J., Henley A., 2017. Rural entrepreneurship theory in the developed world. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 18(1): 3-4.
 59. Pałka-Łebek E., 2017. Badanie roli agroturystyki w rewitalizacji obszarów wiejskich – studium przypadku Polski południowo-wschodniej (Research on the role of agritourism in the revitalisation of rural areas: The case study of south-eastern Poland). Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 2(20): 141-149.
 60. Pałka E., 2004. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego (Non-agricultural business in rural areas in the Świętokrzyskie voivodship). Studia Obszarów Wiejskich 5: 93-103.
 61. Pato L., 2020. Entrepreneurship and innovation towards rural development evidence from a peripheral area in Portugal. European Countryside 12(2): 209-220.
 62. Pato M.L., Teixeira A.A., 2016. Twenty years of rural entrepreneurship: A bibliometric survey. Sociologia Ruralis 56(1): 3-28.
 63. Pato L., Teixeira A.A., 2018. Rural entrepreneurship: The tale of a rare event. Journal of Place Management and Development 11(1): 46-59.
 64. Pawlik A, Dziekański P., 2021. Entrepreneurship as the basis for the development of rural communes in Eastern Poland. Baltic Journal of Economic Studies 7(2): 1-11. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-1-11.
 65. Rachwał T., 2018. Research issues of the function of entrepreneurship in the socio-economic development of spatial systems in Polish economic geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society) 32(4): 149-162. DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.324.9.
 66. Rudnicki R., Biczkowski M., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim (Spatial differentiation and conditions for non-agricultural activity in the farms of the Kujawsko-Pomorskie voivodship). Studia Obszarów Wiejskich 5: 93-103.
 67. Sagan I., 2000. Metodologiczne dylematy współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej (Methodological dilemma of contemporary socio-economic geography). Studia Regionalne i Lokalne 2(2): 5-19.
 68. Schmude J., Welter F., Heumann S., 2008. Entrepreneurship research in Germany. Entrepreneurship Theory and Practice 32(2): 289-311.
 69. Schumpeter J.A., 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja (Capitalism, socialism, democracy). PWN, Warsaw.
 70. Sieczko L., Parzonko A.J., Sieczko A., 2021. Trust in collective entrepreneurship in the context of the development of rural areas in Poland. Agriculture 11(11): 1151. DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11111151.
 71. Stathopoulou S., Psaltopoulos D., Skuras D., 2004. Rural entrepreneurship in Europe. A research framework and agenda. Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 10(6): 404-425.
 72. Staszewska S., Dajek O., Micek M., 2017. Aktywizacja turystyczna polskiej wsi (Tourist mobilization of the Polish countryside). Folia Turistica 42: 159-181.
 73. Strano A., Hudson T., Redman M., Hegarty M., O’Hara E., Buffet C., Gardner S., 2012. Rural entrepreneurship. EU Rural Review: European Union.
 74. Suliborski A., Wójcik M., 2014. Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim (Social geography in Poland – origins, conceptions and problem differences with particular emphasis on geographic-urban studies in the Łódź centre). In: Suliborski A., Wójcik M. (eds), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki (Social and economic disproportion in the Łódź area. Factors, mechanisms, results). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 7-17.
 75. Szmytkie R., Tomczak P., 2018. Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz ‘odradzania się’ wsi na ziemi kłodzkiej (Entrepreneurship development as an indicator of rural ‘revival’ in the Kłodzko Land). Studia Obszarów Wiejskich 49: 39-57.
 76. Szydłowski W., 1993. Przekształcenia w indywidualnych gospodarstwach rolnych jako wyraz przedsiębiorczości (Transformations in individual agricultural holdings as an expression of entrepreneurship). In: Duczkowska-Małysz K. (ed.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej (Entrepreneurship in rural areas. Towards a multifunctional village). IRWiR PAN, Warsaw.
 77. Tarkowski M., 2017. Kapitał społeczny i ludzki jako niematerialny zasób rozwoju lokalnego w świetle badań ankietowych mieszkańców wsi województwa pomorskiego (Social and human capital as an intangible resource for local development in view of the questionnaire study of rural inhabitants in Pomorskie Province). Studia Obszarów Wiejskich 46: 131-148.
 78. Teixeira A.A., 2011. Mapping the (in)visible college(s) in the field of entrepreneurship. Scientometrics 89(1): 1-36.
 79. Tobiasz-Lis P., 2016. Problemy dysproporcji przestrzennych w badaniach geograficznych (Problems of spatial disproportion in geographical research). In: Maik W., Suliborski A., Wójcik M. (eds), Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Podstawowe idee i koncepcje w geografii (New and old perspectives as well as approaches in geography at the turn of the 21st century. Basic ideas and concepts in geography). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 159-171.
 80. Wach K., 2015. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury (Entrepreneurship as factor of socio-economic development: literature review). Przedsiębiorczość – Edukacja 11: 24-36.
 81. Wójcik M., 2004. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej (Development of non-agricultural activity in selected rural communes in the Łódź urban agglomeration). Studia Obszarów Wiejskich 5: 123-137.
 82. Wojtyra B., 2020. Impact of local economic activity zones on socio-economic development of rural areas. Prace Komis ji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society) 34(1): 62-79. DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.341.5.
 83. Wojcieszak M., 2019. Female entrepreneurship in rural areas (Example of the Wielkopolskie Voivodship). Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 21(3): 512-521.
 84. Wolski O., 2017. Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia (Rural renewal as a field of study. Evolution and systematisation of the term). Wieś i Rolnictwo 2(175): 119-145.
 85. Wortman M.S. Jr., 1990. Rural entrepreneurship research: An integration into the entrepreneurship field. Agribusiness 6(4): 329-344.
 86. Zioło Z., Rachwał T., 2012. Entrepreneurship in geographical research. In: Churski P. (ed.), Contemporary issues in Polish geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 135-155.
 87. Zioło Z., 2015. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych (Entrepreneurship as a factor of the socio-econom ic development of spatial systems). Przedsiębiorczość – Edukacja (Entrepreneurship – Education) 11: 8-23. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.11.2.
 88. Zioło Z., 2017. The determinants of entrepreneurship development in spatial systems. Przedsiębiorczość – Edukacja (Entrepreneurship – Education) 13: 8-24. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.13.1.