Analysis of Poland’s enotourism product model
PDF

Keywords

enotourism
wine tourism
vineyards
tourism product
product management
Poland

How to Cite

Sidorkiewicz, M. (2023). Analysis of Poland’s enotourism product model. Quaestiones Geographicae, 42(4), 107–119. https://doi.org/10.14746/quageo-2023-0033

Abstract

The development of winemaking has never been as dynamic as today in the whole history of Poland, with more and more vineyards being created each year. Such a state of Polish winemaking constitutes the development potential of the Polish enotourism product. The main purpose of this article is to develop the concept of the Polish tourism offer model, the target group of which are enotourists, including the identification of the elements of the enotourism offer in Poland along with a discussion of their current quantitative and/or qualitative status and recommendations for its improvement. In order to achieve the purpose of the article, a desk research method, known as a desk data analysis, was used, which involved the use of secondary data. The results of the conducted research allow concluding that Poland as a destination has a multi-element enotourism product. In the course of achieving the goal of this article, the concept of Poland’s enotourism product model was developed, within which four main elements were distinguished, i.e. natural values enabling the cultivation of grapevines, local and regional enotourism products, entities supporting and promoting enotourism in Poland, and content inspiring enotourists.

https://doi.org/10.14746/quageo-2023-0033
PDF

Funding

The study was funded by the Minister of Science and Higher Education under the name ‘Regional Excellence Initiative’ in the years 2019–2022.

References

Afisz ENOturystyczny, 2021. Online: https://www.facebook.com/groups/1133020680395770 (accessed 16 May 2022).

Alonso A.D., O’Neill M.A., 2009. Wine tourism in Spain: The case of three wine regions. Tourism: An International Interdisciplinary Journal 57(4): 405-420.

Asero V., Patti S., 2009. From wine production to wine tourism experience: The case of Italy. No. 386-2016-22758, pp. 1-18.

BazEkon, 2022. Online: https://bazekon.uek.krakow.pl/wyniki (accessed 17 February 2022).

Beames G., 2003. The rock, the reef and the grape: The challenges of developing wine tourism in regional Australia. Journal of Vacation Marketing 9(3): 205-212. DOI: https://doi.org/10.1177/135676670300900301

Blog Winerua.Pl, 2021. Online: https://winerua.pl/blog-o-winie (accessed 16 May 2022).

Blog WspółWinny, 2021. Online: https://www.facebook.com/wspolwinny (accessed 16 May 2022).

Blog Zdegustowany, 2021. Zdegustowany (Disgusted). Online: http://zdegustowany.com/ (accessed 16 May 2022).

Bruwer J., Prayag G., Disegna M., 2018. Why wine tourists visit cellar doors: Segmenting motivation and destination image. International Journal of Tourism Research 20(3): 355-366. https 10.1002/jtr.2187. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.2187

Bruwer J., Rueger-Muck E., 2019. Wine tourism and hedonic experience: A motivation-based experiential view. Tourism and Hospitality Research 19(4): 488-502. DOI: https://doi.org/10.1177/1467358418781444

Butowski L., 2007. Turystyka w Polsce. Uwarunkowania Organizacyjne i Prawne (Tourism in Poland. Organisational and legal framework), Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.

Carlsen J., 2004. A review of global wine tourism research. Journal of Wine Research 15(1): 5-13. DOI: https://doi.org/10.1080/0957126042000300281

Carlsen J., Dowling R., 2001. Regional wine tourism: A plan of development for Western Australia. Tourism Recreation Research 26(2): 45-52. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2001.11081342

Charters S., Menival D., 2011. Wine tourism in Champagne. Journal of Hospitality and Tourism Research 35(1): 102-118. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348010384597

Colombini D.C., 2015. Wine tourism in Italy. International Journal of Wine Research 7(1): 29-35. DOI: https://doi.org/10.2147/IJWR.S82688

Dolnośląski Szlak Piwa i Wina (Lower Silesian Beer and Wine Trail), 2021. Online: https://www.dspiw.pl/ (accessed 27 December 2021).

Dubińska A., 2013. Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna (Creating a new tourist product based on a theme trail – the Małopolska Wine Route). Turystyka Kulturowa 8: 38-52.

Dylik Ostrowska K., Rybak E., Bońkowski W., Kondrat M., Nowicki M., Prenge-Barczyński T., 2021. Polskie Wina – przewodnik enoturystyczny (Polish Wines. Enotourism guide). Ferment Sp. z o.o.

EnoPortal.pl, 2022. Online: https://www.enoportal.pl/wydarzenia/ (accessed 3 January 2022).

ENOTarnowskie, 2019. Online: https://enotarnowskie.pl/ (accessed 25 January 2022).

Enoturystyka w Polsce – poznaj piękno naszych winnic (Enotourism in Poland – discover the beauty of our vineyards), 2020. Online: https://www.polska.travel/pl, https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/enoturystyka-w-polsce-%E2%80%93-poznaj-piekno-naszych-winnic (accessed 9 October 2020).

Figueroa B.E., Rotarou E.S., 2018. Challenges and opportunities for the sustainable development of the wine tourism sector in Chile. Journal of Wine Research 29(4): 243-264. DOI: https://doi.org/10.1080/09571264.2018.1532880

Gammack J.G., 2006. Wine tourism and sustainable development in regional Australia. Global Wine Tourism: Research, Management and Marketing: 59-66. Wallingford UK: Cabi. DOI: https://doi.org/10.1079/9781845931704.0059

Głąbiński Z., 2018. Turystyka winiarska – problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju (Wine tourism – terminological problems, consumers and opportunities for development). Ekonomiczne Problemy Turystyki 42(2): 9-17. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-01

Głąbiński Z., Koźmiński C., 2019. Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Wine tourism as a factor in local rural development in the Voivodeship of Western Pomerania). Folia Turistica 53: 263-284. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7520

Gómez M., Molina A., 2012. Wine tourism in Spain: Denomination of origin effects on brand equity. International Journal of Tourism Research 14(4): 353-368. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.868

Google Scholar, 2022. Online: https://scholar.google.com/schhp?hl=pl&as_sdt=0,5 (accessed 13 January 2022).

Hołodnik D., Perechuda K., 2017. Przestrzeń miejsca czy przepływów? Toskania jako benchmark współkreowania pola znaczeń dla turystyki winnej (Space of place or space of flows? Tuscany as a benchmark for co-creating a field of meaning for wine tourism). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 473: 224-236. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.20

Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy (Jasielski Wine Trail) ‘Vinum Pro Cultura’, 2021. Online: http://winiarzejaslo.pl/ (accessed 27 December 2021)

Kapczyński M., 2021. Atlas Wina – Polska. Explanator After Hours: 14-58.

Karpacki Szlak Wina (Carpathian Wine Trail), 2021. Online: https://www.karpackiszlakwina.pl/pl/ (accessed 27 December 2021).

Kosmaczewska J., 2008. Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju (Wine routes in Poland – perspectives and barriers to development). Studia Periegetica 2: 153-160.

Kosmaczewska J., 2006. Turystyka z winem w tle. Czy Polska ma szanse zaistnieć na rynku enoturystyki? (Tourism with wine in the background. Does Poland have a chance to make its mark on the enotourism market?). Folia Turistica 17: 153-162.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (National Support Centre for Agriculture), 2022. Online: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino (accessed 25 January 2022).

Kruczek Z., 2018. Małopolski szlak winny – droga od pomysłu do produktu turystycznego (The Malopolska Wine Route – the road from an idea to a tourist product). Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 60(3) Turystyka IV: 130-142.

Krupa J., Stokłosa Ł., 2015. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu (Vineyards and wine events as a tourist attraction of the region). Europa Regionum 23: 259-270. DOI: https://doi.org/10.18276/er.2015.23-22

Kunc M., 2010. Wine tourism: A review of the Chilean case. International Journal of Tourism Policy 3(1): 51-61. DOI: https://doi.org/10.1504/IJTP.2010.031602

Lee K., 2016. Strategic winery tourism and management: Building competitive winery tourism and winery management strategy. CRC Press. Apple Academic Press: 1-314. DOI: https://doi.org/10.1201/b19599

López-Guzmán T., Rodríguez-García J., Sánchez-Cañizares S., Luján-García M.J., 2011. The development of wine tourism in Spain. International Journal of Wine Business Research. DOI: https://doi.org/10.1108/17511061111186523

Lubuski Szlak Wina i Miodu (Lubuski Wine and Honey Trail), 2021. Online: https://szlakwinaimiodu.pl/ (accessed 27 December 2021).

Madejska E., 2020. Czy winnica to dobry pomysł na biznes? (Is a vineyard a good business idea?) Lokalna Grupa Działania ‘PRYM’. Online: https://www.lgdprym.pl/2020/11/16/czy-winnica-to-dobry-pomysl-na-biznes/ (accessed 16 November 2020).

Małopolski Szlak Winny (Malopolska Wine Route) – Strona Główna, 2021. Online: http://www.malopolskiszlakwinny.pl/ (accessed 27 December 2021).

Mazurkiewicz-Pizło A., 2010a. Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli na przykładzie Węgier (Enotourism as a factor for improving the competitiveness of wine-growing regions on the example of Hungary). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 80: 97-108.

Mazurkiewicz-Pizło A., 2010b. Wybrane aspekty rozwoju enoturystyki w Polsce (Selected aspects of enotourism development in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12(1).

Mazurkiewicz-Pizło A., 2012. Turystyka winiarska (enoturystyka)—Korzyści i koszty (Wine tourism (enotourism)—Benefits and costs). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 84: 633-645.

Mazurkiewicz-Pizło A., 2015. Typologie konsumentów turystyki winiarskiej (Typologies of wine tourism consumers). Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie-doświadczenia i wyzwania: 259-270.

Ministerstwo Polskiego Wina (Ministry of Polish Wine), 2021. Online: https://www.facebook.com/groups/ministerstwopolskiegowina (accessed 15 April 2022).

Panasiuk A., 2019. Produkt turystyczny. Pojęcie, struktura, uwarunkowania kreowania (Tourist product. The concept, structure, determinants of creation). Przedsiębiorczość i Zarządzanie 20(2)(2) Produkt turystyczny Innowacje-Marketing-Zarządzanie: 11-24.

Perechuda K., Hołodnik D., 2016. Modele biznesu regionalnego. Kontrapunktowanie przemysłów: tradycyjnych i kreatywnych (Regional business models. Counterpointing traditional and creative industries). Barometr Regionalny 14(1): 15-22. DOI: https://doi.org/10.56583/br.657

Pijet-Migoń E., Królikowska K., 2022. Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych (Wine tourism in Lower Silesia – an innovative connection to regional traditions). Turystyka Kulturowa 1(122): 7-25.

Pink M., 2017. Dobre praktyki w turystyce winiarskiej w wybranych krajach i konkluzje dla Polski (Good practices in wine tourism in selected countries and conclusions for Poland). Folia Turistica 45: 117-140. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0519

Plebańczyk K., 2013. Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze: Perspektywy dla Polski (Culinary tourism in the context of sustainable development in the culture: Prospects for Poland). Turystyka Kulturowa 10.

Poczta J., Zagrocka M., 2016. Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego (Determinants of wine tourism development in Poland on the example of the Zielona Góra region). Turystyka Kulturowa 5: 115-130.

Polacy piją mniej piwa, więcej wina i alkoholi wysokogatunkowych (Poles drink less beer and more wine and premium alcohols), 2019. Online: https://pb.pl/polacy-pija-mniej-piwa-wiecej-wina-i-alkoholi-wysokogatunkowych-976963 (accessed 4 December 2019).

Portal Enoturystyczny, 2021. Online: http://portalenoturystyczny.pl/szlak/podkarpacki-szlak-winny (accessed 27 December 2021).

Presenza A., Minguzzi A., Petrillo C., 2010. Managing wine tourism in Italy. Journal of Tourism Consumption and Practice 2(1): 46-61.

Reformat B., 2018. Integracja i współpraca jako kluczowy trend rozwoju enoturystyki w Europie (Integration and cooperation as a key trend in the development of enotourism in Europe). Studia Ekonomiczne 371: 127-136.

Sandomierski Szlak Winiarski (Sandomierz Wine Route) – O Nas (About us), 2021. Online: https://sandomierskiszlakwiniarski.pl/ (accessed 27 December 2021).

Santos V., Ramos P., Sousa B., Valeri M., 2021. Towards a framework for the global wine tourism system. Journal of Organizational Change Management 35(2): 348-360. DOI: https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2020-0362

Sharples L., 2002. Wine tourism in Chile… A brave new step for a brave new world. International Journal of Wine Marketing 14(2): 43-53. DOI: https://doi.org/10.1108/eb008742

Smogór J., 2012. Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój enoturystyki w województwie lubuskim (Impact of the Warsaw-Berlin motorway on the development of enotourism in Lubuskie Voivodeship). Studia Periegetica 7: 121-130.

Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 (Poland’s marketing strategy for the tourism sector for 2012-2020), 2011.

Szlak Jurajskich Winnic (Route of Jurassic Vineyards), 2017. Online: https://www.facebook.com/events/1852828738374015/?active_tab=discussion (accessed 1 July 2017).

Szpara K., Gwóźdź M., 2011. Zastosowanie nowoczesnych technologii w promocji turystyki kulinarnej na przykładzie terenów wiejskich województwa podkarpackiego (Application of modern technologies in the promotion of culinary tourism on the example of rural areas of Podkarpackie Voivodeship). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 64: 221-230.

Thach L., Cogan-Marie L., 2018. Wine tourism in burgundy, France: An analysis of marketing practices. Tourism Review International 22(1): 81-95. DOI: https://doi.org/10.3727/154427218X15202734130468

Torres J.P., Barrera J.I., Kunc M., Charters S., 2021. The dynamics of wine tourism adoption in Chile. Journal of Business Research 127: 474-485. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.043

van Westering J., Niel E., 2003. The organization of wine tourism in France: The involvement of the French public sector. Hall, Wine, Food and Tourism Marketing: 35-47. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v14n03_02

Vukovic D.B., Maiti M., Vujko A., Shams R., 2020. Residents’ perceptions of wine tourism on the rural destinations development. British Food Journal 122(8): 2739-2753. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2019-0291

W Polsce, krainie wódki i piwa, pije się coraz więcej wina (In Poland, land of vodka and beer, more and more wine is being consumed), 2020. Bankier.pl. Online: https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-krainie-wodki-i-piwa-pije-sie-coraz-wiecej-wina-8027547.html (accessed 28 December 2020).

Widawski K., Oleśniewicz P., 2014. Enoturystyka – Ku zrównoważonemu rozwojowi na przykładzie doświadczeń hiszpańskich (Enotourism – Towards sustainable development based on the Spanish experience). Gospodarka, Rynek, Edukacja 15(1): 27-34.

Winogrodnicy.PL, 2022. Online: https://winogrodnicy.pl (accessed 25 January 2022).

Woszczyk J., 2019. Enoturystyka szansą dla rozwoju regionu turystycznego (Enotourism as an opportunity for the development of a tourist region). Kierunki Rozwoju Współczesnej Turystyki 123.

Wykazy/ Rejestry – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Lists/Registers – National Agricultural Support Centre), 2023. Online: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/wykazy-rejestry?fbclid=IwAR2K5G59TmtUdK7CWkHX2FQ0na3G4mwusSVaQewTWNtgr8NUz-6MRWRGTeA (accessed 6 March 2023).

Zawadka J., 2018. The motives, preferences and tourist behavior of Poles participating in enotourism trips. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 17(2): 153-162. DOI: https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.2.31