Analysis of Sediments in the North-East Morainic Upland Edge Zone in the Vicinity of Piaski Pomorskie (West Pomerania, NW Poland)

Main Article Content

Ryszard Paluszkiewicz
Renata Paluszkiewicz

Abstract

the aim of this article is the description of lithofacies characteristics of sediments forming the north-east part of the morainic upland edge zone in the vicinity of Piaski Pomorskie (west Pomerania). the paper undertake also an attempt to reconstruct paleogeographical conditions of the formation of moranic uppland edge. The diversification of glaciofluvial and fluvial processes during the phase of stagnation and recession of uppervistulian ice-sheet in the vicinity of Piaski Pomorskie (western Pomerania) led to the formation of a morainic upland edge distinctly marked in morphology The edge zone separates the undulating moraine plateau from a lower situated Dębnica River Valley. This area is mostly formed by fine-grained sands with occasional layers of a coarser fraction of gravel and coarse- and medium-grained sands. The observed type of low-angle cross-stratification and trough cross-stratification indicates the dominance of diversified energy depositional environment with considerable power of water as transporting medium. the research area was formed at the front of the ice-sheet, which receded from the nearby reach of the Pomeranian Phase of the weichselian glaciation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Paluszkiewicz, R., & Paluszkiewicz, R. (2016). Analysis of Sediments in the North-East Morainic Upland Edge Zone in the Vicinity of Piaski Pomorskie (West Pomerania, NW Poland). Quaestiones Geographicae, 35(1), 29-36. https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0002
Section
Articles

References

 1. Bednarek R., Dziadowie, H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 344.
 2. Blott S.J., Pye K., 2001. Gradistat: a grain size distribution and statistics package for the analsis of unconsolidated sediments. Eearth Surf. Processes Landf., 26:1237-1248.
 3. Błaszkiewicz M., 2003. Wybrane problemy późnoglacjalnej i wczesnoholoceńskiej ewolucji mis jeziornych na wschodnim Pomorzu. Przegl. Geogr., 75, 4: 569-600.
 4. Błaszkiewicz M., 2005. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza). Pr. Geogr. PAN IGiPZ, 201: 192.
 5. Dobracka E., Lewandowski J., 2002. Strefa marginalna fazy pomorskiej. In: Dobracki R., Lewandowski J., Zieliński T., (eds), Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. IX Konferencja: Stratygrafia plejstocenu Polski, PIG Oddz. Pomorski, Szczecin i UŚ WNoZ, Sosnowiec: 109-117.
 6. Drzymała S., Maszner P., Michałek K., Mocek A., 1980. Właściwości chemiczne gleb. In: Dzięciołowski W. (ed.), Ćwiczenia z gleboznawstwa, Skrypty Akad. Roln. W Poznaniu, Wyd. Akad. Roln., Poznań: 123-130.
 7. Florek W., 1991. Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza. WSP, Słupsk: 238.
 8. Florek W., Alexandrowicz S.W., Pazdur A., 1999. Zmiany poziomu wody w jeziorze Jasień na tle ewolucji środowiska w późnym vistulianie i holocenie. In: Pazdur A. (ed.), Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. WIND, Wrocław: 199-214.
 9. Folk R. L., Ward W. C., 1957. Brazos river bar: a study of the significance of grain size parameters. Journal of Sedim. Petrol. 27; 3-26.
 10. Gołąb J., 1951. Zasady zdjęć geologicznych. PWT, Katowice.
 11. Gołębiewski R., 1981. Kierunki i intensywność denudacji na obszarze zlewni górnej Raduni w późnym würmie i holocenie. Zesz. Nauk., 26, Uniw. Gdański, Gdańsk: 165.
 12. Goździk J., Mycielska-Dowgiałło E., 1982. Badania wpływu niektórych procesów geologicznych na przekształcenia powierzchni ziarn kwarcowych. Przegl. Geol. 54(3): 219-241.
 13. Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 - zbiór wymagań formalnych i merytorycznych dotyczących sporządzania tego typu mapy, 2004. PIG, Warszawa: 127.
 14. Karczewski A., 1968. Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. Pr. Kom. Geogr.-Geol., 8(3), PTPN, Poznań: 105.
 15. Karczewski A., 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe). Wyd. Nauk. UAM, Poznań: 48.
 16. Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 440.
 17. Kostrzewski A., 1971. Niecki denudacyjne w krawędzi wysokiej terasy ujściowego odcinka doliny Bobru. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., 24 A: 77-95.
 18. Krygowski B., 1964. Graniformametria mechaniczna, teoria, zastosowanie. PTPN, Prace Kom. Geogr.-Geol., 2, 4: 112.
 19. Marsz A., 1973. Niektóre zagadnienia geomorfologii bezpośredniego przedpola zasięgu stadiału pomorskiego na Pojezierzu Drawskim (na przykładzie obrzeżenia rynny marginalnej Drawsko-Pile). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., ser. A, 26: 97-143.
 20. Maksiak S., Mróz W., 1978. Czwartorzęd środkowej części Pojezierza Pomorskiego. Biul. Inst. Geol., 300: 97-152.
 21. Marks L., 2002. Last Glacial Maximum in Poland. Quat. Sci. Rev., 21: 103-110.
 22. Miall A. D., 1977. A review of braided River depositional environment. Earth. Sci. Rev., vol. 13.
 23. Miall A. D., 1978. Lithofacies types and vertical profile models in braided River deposits: a summary. In: Miall A.D. (ed.), Fluvial Sedimntology, Can. Soc. Petrol. Geol., Memoir, 5, 597-604.
 24. Mycielska-Dowgiałło E, 1980. Wstęp do sedymentologii (dla geografów). WSP w Kielcach, Kielce.
 25. Mycielska-Dowgiałło E., 1995. Wybrane cechy tekstualne osadów i ich wartość interpretacyjna. In: Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (eds), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Warszawa: 29-105.
 26. Nowaczyk B., 1994. Wiek jezior i problemy zaniku brył pogrzebanego lodu na przykładzie sandru Brdy w okolicy Charzykowy. Act. Univ. Nicolai Copernici, Geogr., 27(92): 97-110.
 27. Paluszkiewicz Re., 2007. Charakterystyka geomorfologiczna strefy krawędziowej w obrębie Pomorza Zachodniego (na przykładzie okolic Piaski Pomorskie). In: Smolska E., Swarczewski P. (eds) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. 4: 105-108.
 28. Paluszkiewicz Re., 2009. Zróżnicowanie litologiczne osadów dolinek erozyjno-denudacyjnych (Pomorze Zachodnie). In: Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (eds) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych 5, Seria Geografia 88, Poznań: 383-406.
 29. Paluszkiewicz Re., 2013. The Developmental Stages of An Accumulative Cone of Dry Valley as an Indication of Change in Natural Environment Conditions (Western Pomerania). Quaestiones Geographicae. 32(1): 15-20.
 30. Paluszkiewicz Ry., 2008. Rozwój morfogenetyczny centralnej części lobu Parsęty na podstawie analizy cech osadów okolic Barwic (Pomorze Zachodnie). Landform Analysis. Vol. 9: 164-167.
 31. Paluszkiewicz Ry., 2011. Zapis procesów glacjalnych i glacifluwialnych w osadach wysoczyznowych centralnej części lobu Parsęty (Pomorze Zachodnie). In: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Poznań, 20-22.09.2011, 118.
 32. Paluszkiewicz Ry., 2013. Architektura osadów zaplecza centralnej części strefy marginalnej lobu Parsęty na przykładzie stanowiska Przybkowo (Pomorze Zachodnie). In: Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych w Luboradzy 2013.
 33. Passega R., 1957. Texture as characyeristic of plastic deposition. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., 41,9:1952-1984.
 34. Passega R., 1964. Grain-size representation by CM patterns as a geological tool. J. Sedim. Petrol., 34:830-847.
 35. Płochniewski Z., 1986. Hydrogeologia i geologia inżynierska. Wyd. Geol., Warszawa: 124 ss.
 36. Popielski W., 2000. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barwice. PIG, Kielce.
 37. Racinowski R., 1973. Analiza uziarnienia. In: E. Rühle (ed.): Metodyka badań osadów czwartorzędowych. Wyd. Geol. Warszawa, 331-335.
 38. Racinowski R., Szczypek T., 1985. Prezentacja i interpretacja wyników badań osadów czwartorzędowych. Skrypty Uniw. Śląskiego, 359. Katowice: 143.
 39. Stankowski W., 1961. Z metodyki badań nad wydmami na przykładzie Basenu Szczecińskiego. Czas. Geogr., 32, 1: 57-76.
 40. Wierzbicki J., Paluszkiewicz R., Paluszkiewicz R. 2008: Wytrzymałość mechaniczna osadu a jego geneza, na przykładzie wybranych utworów strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Landform Analysis, 9: 390-393.
 41. Zieliński T., 1992. Kod litofacjalny - zapis podstawowych faktów litologicznych. In: Mycielska-Dowgiałło E. (ed.), Badania sedymentologiczne osadów czwartorzędowych. Letnia Szkoła Sedymentologiczna, Murzynowo k. Płocka. UŁ, 297-301.