EVALUATION OF TRENDS IN FOREIGN TRADE DEVELOPMENT IN THE POST-COMMUNIST COUNTRIES OF EUROPE IN THE YEARS 2000–2012 FOLLOWING THEIR ACCESSION TO THE EU

Main Article Content

Ewa Cieślik
Jadwiga Biegańska
Stefania Środa-Murawska

Abstract

This paper seeks to analyse directions in foreign trade in the post communist countries of Europe over the years 2000–2012 in the context of changes observed in other EU states. It was assumed that changes in the directions of foreign trade in post-communist states would be similar to those noted in Western Europe. On the basis of data derived from the OECD, EUROSTAT and OECD-WTO we show that the trading rules used by the old EU-15 adopted by those countries have brought them measurable benefits. As a result, the post-communist economies have become similar to those of the EU-15. Considering the structure of their trade and links with the EU-15, it is apparent that they have become the main trading and investment partners for the European Union. Hence, their integration with the EU structures made their development faster, but also made them more sensitive to industrial and demand shocks coming from the eurozone. It is predicted that the present model is not going to change, especially in the context of the participation in production networks.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Cieślik, E., Biegańska, J., & Środa-Murawska, S. (2016). EVALUATION OF TRENDS IN FOREIGN TRADE DEVELOPMENT IN THE POST-COMMUNIST COUNTRIES OF EUROPE IN THE YEARS 2000–2012 FOLLOWING THEIR ACCESSION TO THE EU. Quaestiones Geographicae, 35(4), 35-48. https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0033
Section
Articles

References

 1. Adam A., Kosma T., McHugh J., 2003. Trade-liberalization strategies: What could southeastern Europe learn from CEFTA and BFTA? IMF Working Papers Series.
 2. Balassa B., 1965. Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage. The Manchester School of Economics, May: 99–123.
 3. Baldwin R., 1994. Towards an integrated Europe. Graduate Institute of International Studies, Geneva.
 4. Baldwin R., 1995. The eastern enlargement of the European Union. European Economic Review 39: 474–481.
 5. Cieślik A., 2012. Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne (Effect of social development on trade and foreign investments). PWE, Warszawa.
 6. Cieślik E., 2012. Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku (The dragon effect. Effects of China’s economic expansion after 1978). CeDeWu, Warszawa.
 7. Cieślik E., Biegańska, J., Środa-Murawska S., 2016. The intensification of foreign trade in post-socialist countries and their role in global value chains. Acta Oeconomica 66 (2):
 8. –489. DOI: 10.1556/032.2016.66.2.5
 9. Dangerfield M., 1995. Is there a revival of regional integration in Eastern Europe? European Business Review 95: 4–12.
 10. De Benedictis L., De Santis R., Vicarelli C., 2005. Hub-andspoke or else? Free trade agreements in the ‘enlarged’ European Union. The European Journal of Comparative Economics 2 (2): 245–260.
 11. Eurostat 2014. [Online] Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 12. Halmai P., Vasary V., 2012. Convergence crisis: Economic crisis and convergence in the European Union. International Economics and Economic Policy 9: 297–322.
 13. IMF 2014. Data and statistics. [Online] Available at: https://www.imf.org/ external/ data.htm.
 14. Iossifov P., 2014. Cross-border production chains and business cycle co-movement between Central and Eastern European Countries and Euro Area Member States. Working Paper
 15. Series, issue 1628, European Central Bank.
 16. Kawecka-Wyrzykowska E., 2009. Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (Economic policies of the European Union). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 17. Kersan-Škabić I., 2009. Trade potential of “CEFTA–2006”.
 18. Our Economy (Nase Gospodarstvo) 55: 42–51.
 19. Liberska B., 2013. Nowe centra wzrostu światowej gospodarki (New growth centres of the world economy). Studia Ekonomiczne LLXXVII(2): 191–212.
 20. Mani S., 2000. Exports of high-technology products from developing countries: Is it real or a statistical artefact? UNU/INTECH Discussion Papers.
 21. Marer P., 2010. The global economic crises: Impacts on Eastern Europe. Acta Oeconomica 60 (1): 3–33.
 22. Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., 2013. Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja? (The new and the old EU states: a convergence or a divergence?) Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 91: 63–98.
 23. Misala J., 2007. Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukraina i Białorusią (Development of Poland’s economic
 24. cooperation with the new EU member states and with Russia, Ukraine and Belarus). Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 25. Molendowski E., 2009. Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej – jej znaczenie w procesie integracji europejskiej (Liberalisation of the trade exchange of CEE countries: its significance in the process of European
 26. integration). In: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Difin,
 27. Warszawa: 123–167.
 28. Molendowski E., 2012. Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (Trade integration in the new member states). Difin, Warszawa.
 29. NBP 2014. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Economic situation in the countries of Central and Eastern Europe). Instytut Ekonomiczny, Warszawa. OECD 2014. OECD.StatExtracts. [Online] Available at: http://stats.oecd.org [accessed 29 April 2014].
 30. Sass M., Kalotay K., 2012. Inward FDI in Hungary and its policy context. Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, New York.
 31. Sołtysińska A., Czubik P., 1997. CEFTA – Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu: komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych (Central European Free Trade Zone: a comment to the international agreement, with current customs rates). Audytoriat, Kraków.
 32. Sołtysińska A., Czubik P., 1997. CEFTA – Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu: komentarz, obecny poziom stawek celnych w handlu pomiędzy stronami CEFTA, przewidywane w najbliższych latach redukcje ceł w handlu pomiędzy stronami (Central European Free Trade Zone: a comment, current customs rates among CEFTA partners, anticipated reductions). Zakamycze, Kraków.
 33. Srholec M., 2005. High-tech exports from developing countries: A symptom of technology spurts or statistical illusion. TIK Working Papers, University of Oslo.
 34. Synowiec E., 2004. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Operation of an internal market). In: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (eds), Unia Europejska. IKCHZ, Warszawa: 72–73.
 35. Świerkocki J., 2004. Integracja środkowoeuropejska (Central European integration). In: Integracja europejska. PWE, Warszawa: 429–430.
 36. Tymoczko I., 2013. Analiza porównawcza systemów kursu walutowego (Comparative analysis of systems of currency exchange rates). Materiały i Studia NBP 287, Warszawa.
 37. UNCTAD 2013. World investment report 2013. UNCTAD, Geneva.
 38. UNIDO 2011. Mapping global value chain: Intermediate goods trade and structural change in the world economy. Development Policy and Strategic Research Branch, Vienna.
 39. United Nations 2014. UN Comtrade. [Online] Available at: http://comtrade.un.org/[accessed 29 April 2014].
 40. UNU-MERIT 2013. Innovation Union Scoreboard 2013. European Commission.
 41. Weresa M., 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej (The decade of Poland’s EU membership). Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 42. Winiecki J., 2002. Transition economies and foreign trade. Routledge, London, New York.
 43. World Bank 2010. Enhancing regional trade integration in Southeast Europe. IBRD, Washington, D.C.
 44. World Bank 2014. World development indicators. [Online] Available at: http:// databank.worldbank.org/ data.
 45. World Bank 2014. World integrated trade solution. [Online] Available at: http:// wits.worldbank.org/ Default.aspx [accessed 29 April 2014].