PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WATERS IN THE RÓŻANY STRUMIEŃ CATCHMENT IN THE YEARS 1988–2012

Main Article Content

Monika Okońska
Katarzyna Pietrewicz

Abstract

The Różany Strumień catchment located in the north of Poznań is an example of a small anthropogenically-induced catchment. The main aim of this study is to analyse the variability of selected physical and chemical properties of surface waters in the catchment area in the years 1988–2012. It was found that surface waters in the catchment can be classified as hard and very hard, with slightly basic pH. The deterioration of Różany Strumień water quality concerns chemical oxygen demand, conductivity, chlorides, sodium, ammonia nitrogen and nitrite nitrogen concentrations. The authors of the study have noticed a decrease in the amount of phosphates and sulphates in the water. As observed, the hydrogeochemical type of water changed from calcium-hydrogen carbonate-sulphate into calcium-sodium- hydrogen carbonate-sulphate-chloride. Changes in water chemistry are probably a result of anthropogenic impacts, and they can be associated with the transformation of land use in the catchment area, i.e. the ongoing urbanization of the area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Okońska, M., & Pietrewicz, K. (2017). PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WATERS IN THE RÓŻANY STRUMIEŃ CATCHMENT IN THE YEARS 1988–2012. Quaestiones Geographicae, 36(1), 33-49. https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0003
Section
Articles

References

 1. Andrzejak A., Marchwińska A., Nochowicz B., Ogór T., Peis M., Staśkiewicz Z., Sypniewski J., Wrzesiński W., 2013. Warunki odpływu w zlewni Różanego Potoku w okresie zimowym (Runoff conditions within the Różany Strumień catchment in winter season). In: A. Kostrzewski (ed.), Geoforum. T. 1, 90 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu (1923–2013). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 59–63.
 2. Atlas podziału hydrograficznego Polski (Atlas of Poland’s drainage system). H. Czarnecka (ed.), IMGW, Warszawa, 2005.
 3. Bazyly J., 2003. Monitoring obiegu wody w zlewni Strumienia Różanego w Poznaniu (Monitoring of water cycling in the catchment of the Różany Strumień in Poznań). Master’s dissertation, archive of Zakład Hydrometrii WNGiG UAM, Poznań.
 4. Berner E.K., Berner R.A., 1987. The global water cycle. Geochemistry and environment. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 5. Carlson R.E., 1977. A tropic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 22(2): 361–369.
 6. Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski (Directory of Poland’s Lakes). Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 7. Choiński A., Gogołek A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z., 1995. Charakterystyka zlewni Różanego Potoku (The characteristic of the Różany Strumień catchment). In: A. Kaniecki, J. Rotnicka (eds), Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Wyd. Sorus, Poznań: 304–313.
 8. Choiński A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z., 1993. Warunki ochrony i zachowania Różanego Potoku (Terms on protection and preservation stipulated for the Różany Potok). Typescript, archive of Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNGiG UAM, Poznań.
 9. Ciupa T., 2009. Wpływ zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na stężenie głównych jonów w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce) (The influence of land use, including urbanization, on major ion concentration, in the waters of the Silnica and Sufraganiec rivers (Kielce)). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 38: 44–53.
 10. Dąbkowski S.L., Pawłat-Zawrzykraj A., 2003. Jakość wód Raszynki i jej dopływów (Water quality of the Raszynka river and its tributaries). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 3 (6): 111–123.
 11. Dojlido J.R., 1995. Chemia wód powierzchniowych (Chemistry of surface waters). Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 12. Dzwoniarski J., 1988. Zdjęcie hydrograficzne północnego pasma obszaru miasta Poznania (Hydrographic mapping of the City of Poznań northern part). Typescript, archive of Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNGiG UAM, Poznań.
 13. EEA [The European Environment Agency], 2016. Waterbase – Rivers. Online: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-10 (accessed December 31, 2016).
 14. GUGiK [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], 2016. Geoportal 2. Online: www.geoportal.gov.pl (accessed December 31, 2016).
 15. Jackowiak B., Przybyłek J., Ziętkowiak Z., 2002. Opracowanie ekofizjograficzne dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „terenów rozwojowych UAM na Morasku w Poznaniu” (Environmental and physiographical study on the zoning plan of the Adam Mickiewicz University developmental area in Morasko in Poznań). Typescript, archive of Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód WNGiG UAM, Poznań.
 16. Jańczak J., Sziwa R., 1995. Charakterystyka morfometryczno-hydrologiczna jezior i zbiorników wodnych Poznania (Morphometric and hydrological characteristics of lakes and water reservoirs in Poznań). In: A. Kaniecki, J. Rotnicka (eds), Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Wyd. Sorus, Poznań: 344–355.
 17. Klimaszyk P., 2006. Fizyczno-chemiczne i biologiczne właściwości wód użytku ekologicznego „Jezioro Umultowskie” (Physical and chemical water properties of the Lake Umultowskie ecological site). Typescript, archive of Zakład Ochrony Wód WB UAM, Poznań.
 18. Kolada A., Soszka H., Cydzik D., Gołub M., 2005. Abiotic typology of Polish lakes. Limnologica 35: 145–150.
 19. Kostrzewski A., Szpikowski J, Szpikowska G., 2011. Stan geoekosystemów Polski – ocena na podstawie wybranych geowskaźników w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (The condition of Poland’s geoecosystems – evaluation on the basis of selected geoindicators as part of Integrated Environmental Monitoring Program). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 12: 69–83.
 20. Kowalczak P. i in., 1989. Ocena natężenia przepływów w ciekach oraz rejestracja stanów wody w zbiornikach osiedla “Morasko” w okresie wystąpienia suszy hydrologicznej we wrześniu 1989 (Flow evaluation in the watercourses and water state records in the reservoirs of Morasko district, when hydrological drought occurred in September of 1989). Przed. Projekt. Wyk. HYD ROPOL , Poznań.
 21. Kowalik A., 2005. Zmiany sieci hydrograficznej na obszarze Poznania w latach 1945–2000 (Changes in a hydrographic network within the territory of Poland in the years from 1945 to 2000). Materiały Badawcze IMGW, series: Hydrologia i oceanologia 31.
 22. Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000 (Sozological Map of Poland on a scale of 1:50 000), Poznań (N-33-130-D). GUGiK, Warszawa, 2004.
 23. Mickiewicz-Wichłacz D., 1995. Stan czystości wód powierzchniowych Poznania (Purity state of surface waters in Poznań). Gazeta Obserwatora IMGW 44(1): 12–14.
 24. Molenda T., 2010. Krótkookresowe zmiany fizyczno-chemicznych właściwości wód rzecznych w zlewni zurbanizowanej (Short-term changes in physical-chemical properties of river waters in urbanized catchment). Studia i Prace z Geografii i Geologii 13: 85–91.
 25. Okońska M., Marciniak M., 2009. Identyfikacja parametrów migracji wybranych znaczników w warstwie wodonośnej metodą modelowania numerycznego (Identification of migration parameters of selected tracers in aquifer by means of numerical modeling method). Factual report of research project N525 018 32/2038, archive of Zakład Hydrometrii WNGiG UAM, Poznań.
 26. Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna (General hydrogeology). Wyd. Geol., Warszawa.
 27. Rocznik statystyczny Poznania 2003 (Statistical yearbook of Poznań 2003). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2003.
 28. Rocznik statystyczny Poznania 2009 (Statistical yearbook of Poznań 2009). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2009.
 29. Rocznik statystyczny Poznania 2011 (Statistical yearbook of Poznań 2011). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2011.
 30. Rocznik statystyczny Poznania 2013 (Statistical yearbook of Poznań 2013). Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2013.
 31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21.07.2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Regulation of the Minister of Environmental as of 21st July 2016 on the classification method of the surface water uniform parts’ condition and on the environmental quality standards of preferential substances). Dz.U. poz. 1187.
 32. Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżyński R., 2014. Analiza możliwości wykorzystania modeli hydrologicznych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Analysis of potential adoption of hydrological models to strategic assessment of zoning plans’ environmental impact). Inżynieria Ekologiczna 39: 176–186.
 33. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (Detailed Geological Map of Poland on a scale of 1:50 000), Poznań (471). PIG Warszawa, 1996.
 34. Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania (Catalogue of selected physical and chemical pollution indicators of ground waters and of their identification methods). Bibl. Monit. Środ., Warszawa.
 35. Wysocka-Czubaszek A., Wojno W., 2014. Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej (Seasonal changes of water chemistry in a small river in an urban catchment). Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 63: 64–76.
 36. Ziętkowiak Z., 2003. Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym (The assessment of water quality changes in the Różany Strumień). Przegląd Geol. 51(11): 955–956.