FRAGMENTED AGRARIAN SPACE: BUILDING BLOCKS AND MODERNISATION TRAJECTORIES. THE CASE OF SLOVENIA

Main Article Content

Irma Potočnik Slavič

Abstract

Production, processing and consumption within Slovenian agrarian space are fragmented due to physical constraints (72.4% of the territory categorised as ANC) and socio-geographic factors. Based on available data, five essential building blocks of contemporary Slovenian agrarian space (available land, change management, integrated circular economy, adjustable policies, and flexibility of institutions) are discussed. Interrelations among the building blocks shape the modernisation trajectories of approx. 70,000 agricultural holdings in Slovenia. The coexistence of three modernisation trajectories, i.e. practised autarky, various forms of pluri-activity, and small-scale intensive and innovative modernisation, creates a complex mosaic. The governance of multifunctional and multi-structured agrarian space is becoming more demanding.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Potočnik Slavič, I. (2017). FRAGMENTED AGRARIAN SPACE: BUILDING BLOCKS AND MODERNISATION TRAJECTORIES. THE CASE OF SLOVENIA. Quaestiones Geographicae, 36(2), 37-48. https://doi.org/10.2478/quageo-2017-0013
Section
Articles

References

 1. Agricultural Census, 2000. Online: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/kmetijstvo/kmetijstvo.asp (accessed 15 September 2016).
 2. Agricultural Census, 2010. Online: http://www.stat.si/dokument/1163/kmetija.pdf (accessed 15 September 2016).
 3. Bateman D., Ray C., 1994. Farm pluri-activity and rural policy: Some evidence from Wales. Journal of Rural Studies 10(1): 1–13.
 4. Battershill M.R.J., Gilg A.W., 1998. Traditional low intensity farming: Evidence of the role of vente directe in supporting such farms in Northwest France, and some implicationsfor conservation policy. Journal of Rural Studies 14(4): 475–486.
 5. Chaplin H., Davidova S., Gorton M., 2004. Agricultural adjustment and the diversification of farm households and corporate farms in Central Europe. Journal of Rural Studies 20(1): 61–77.
 6. Cunder T., 2002. Strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu in razvoj podeželja (Structural changes in Slovenian agriculture and rural development). In: Klemenčič M.M. (ed.), Podeželje na prelomu tisočletja : problemi in izzivi (Rural areas at the millennium shift : challenges and problems). Dela 17: 7–21.
 7. Cunder T., 2014. Kmetijska zemljišča in njihov prostorski potencial (Agricultural areas and their spatial potential). Predavanje na Filozofski fakulteti, Mesec prostora, Ljubljana.
 8. Damianos D., 1996. Farm business and the development of alternative farm enterprises: An empirical analysis in Greece. Journal of Rural Studies 12(3): 273–283.
 9. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 2014. Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana. Online: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/register_kmetijskih_gospodarstev_in_evidenca_dejanske_rabe_kmetijskih_in_gozdnih_zemljisc/ (accessed 5 October 2016).
 10. Flajnik T., 2016. Vrednotenje učinkov ukrepa »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«: na primeru statistične regije Jugovzhodna Slovenija (Evaluating the effects of the “Setting-up of young farmers” measure: case study of the statistical region of South East Slovenia).Online: http://geo.ff.unilj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201610_tina_flajnik.pdf (accessed 10 October 2016).
 11. Fuller A.M., 1990. From part-time farming to pluri-activity: A decade of change in rural Europe. Journal of Rural Studies 6(4): 361–373.
 12. Gorton M., Douarin E., Davidova S., Latruffe L., 2008. Attitudes to agricultural policy and farming futures in the context of the 2003 CAP reform: A comparison of farmers in selected established and new Member States. Journal of Rural Studies 24(3): 322–336.
 13. Ilbery B.,1991. Farm diversification as an adjustment strategy on the urban fringe of the West Midlands. Journal of Rural Studies 7(3): 207–218.
 14. Klemenčič V., 2002. Procesi deagrarizacije in urbanizacije slovenskega podeželja (Processes of deagrarisation and urbanisation of Slovene rural areas). In: Klemenčič M.M. (ed.), Podeželje na prelomu tisočletja : problemi in izzivi. Dela 17: 7–21.
 15. Klemenčič M.M., 2005. Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih območij Slovenije (New development strategy of the peripheral landscape homogeneous areas in Slovenia). Dela 24: 185–193.
 16. Kumer P., Potočnik Slavič I., 2017 (in print). Heterogeneous small-scale forest ownership: Complexity of management and conflicts of interest. Belgeo.
 17. Lampič B., Slabe A., Mrak I., Šebenik U., 2013. Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji (The economics of organic farms in Slovenia). Končno poročilo (ULFF in ITR), CRP 2011–2013. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana: 1–56.
 18. Lobley M., Potter C., 2004. Agricultural change and restructuring: Recent evidence from a survey of agricultural households in England. Journal of Rural Studies 20(4): 499–510.
 19. Logar E., 2013. Sodobne razvojne poti polkmetov na primeru Voklega (Contemporary developmental tendencies of part-time farmers: the case study of Voklo). Dela 39: 67–86.
 20. Mather A.S, Hill G., Nijnik M., 2006. Post-productivism and rural land use: cul de sac or challenge for theorisation? Journal of Rural Studies 22(4): 441–455.
 21. Measure 112, 2016. AKTRP, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana.
 22. National Farm Land and Forest Fund Act, 1993. Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 10/93.
 23. Nienaber B., Potočnik Slavič I., 2013. Is diversification of farm households still an option for integrated rural development? Evidence from Slovenia and Saarland, Germany. Quaestiones Geographicae 32(4): 39–48.
 24. Pezdevšek Malovrh Š., 2010. Vpliv institucij in oblik povezovanja lastnikov gozdov na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi (Influence of institutions and forms of cooperation of private forest owners on private forest management). Doktorska disertacija, Ljubljana: 1– 224.
 25. Pintar M. et al., 2016. Strokovna podlaga za pripravo uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za republiko Slovenijo. Online: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2016/20150824StrokovnapodlagazapripravouredbeTVKZ_07_FINAL.pdf (accessed 10 September 2016).
 26. Poročilo o delu SKZG RS, 2015: http://www.s-kzg.si/static/uploaded/htmlarea/objave/2015/PoroiloodeluinzakljuniraunSKZGRSzaleto2014sprejetnasejiSvetaSklada26.3.2015_-_Za_na_Vlado_RS.pdf (accessed 12 November 2016).
 27. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za leto 2008. 2009. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 62 p. Online: http://www.programpodezelja.si/images/SPLETNASTRANPRPNOVA/2PRP2007-2013/24Spremljanjeinvrednotenje/Letnaporocilaonapredku/LP_2008.pdf (accessed 10 May 2016).
 28. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za leto 2009. 2010. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 83 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNASTRANPRPNOVA/2PRP2007-2013/24Spremljanjeinvrednotenje/Letnaporocilaonapredku/LP_2009.pdf (accessed 11 May 2016).
 29. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013. 2011. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 81 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2PRP2007-2013/24Spremljanjeinvrednotenje/Letnaporocilaonapredku/LP2010.pdf (accessed 11 May 2016).
 30. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 za leto 2011. 2012. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 85 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNASTRANPRPNOVA/2PRP2007-2013/24Spremljanjeinvrednotenje/Letnaporocilaonapredku/LP_2011.pdf (accessed 9 May 2016).
 31. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 za leto 2012. 2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 88 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Letna_porocila_o_napredku/Letno_porocilo_2012.pdf (accessed 10 May 2016).
 32. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 za leto 2013. 2014. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 95 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Letna_porocila_o_napredku/Letno_poro%C4%8Dilo_PRP_2013__NO2.pdf (accessed 10 May 2016).
 33. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013 za leto 2014. 2015. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 106 p. Online: http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Letna_porocila_o_napredku/Letno_poro%C4%8Dilo_PRP_2014.pdf (accessed 10 May 2016).
 34. Potočnik Slavič I. et al., 2016a. New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship: final report. Brussels: Eip-Agri. Online: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf (accessed 15 November 2016).
 35. Potočnik Slavič Irma et al., 2016b. (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji. GeograFF 19, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: 1– 166.
 36. Register dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2004, 2008, 2011, 2014.
 37. Renard J., 2005. Les mutations des campagnes. Paysages et structures agraires dans le monde. Arman Colin, Paris: 166–167, 174–175.
 38. Resolution on the Strategic Guidelines for the Development of Slovenian Agriculture, 2011. Uradni list RS, št. 25/11.
 39. Rural Development Programme (RDP) 2007–2013, 2007. Program razvoja podeželja v Republiki Sloveniji 2007–2013. Online: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013 (accessed 19 October 2016).
 40. Rural Development Programme (RDP) 2014–2020, 2014. Program razvoja podeželja v Republiki Sloveniji 2014–2020. Online: http://program-podezelja.si/sl/34-slideshow/280-program-razvoja-podezelja-2014-2020 (accessed 20 September 2016).
 41. Slabe A., 2015. Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: 1–203.
 42. Slovenia Forest Service annual report 2014, 2014. Online: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/ Slovenian_Forests_ANG_splet.pdf (accessed 15 November 2016).
 43. Slovenian National Forests, 2016. Online: http://www.sidg.si/index.htm (accessed 28 November 2016).
 44. SORS, 2012, Agriculture, Forestry and Fishery. Online: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=11&headerbar=9 (accessed 14 November 2016).
 45. SORS, 2016. Agriculture, Forestry and Fishery. Online: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=11&headerbar=9 (accessed 14 November 2016).
 46. Splošni pregled kmetijskih gospodarstev, 2015. Online: http://www.stat.si/TematskaKartografija/Maplist.aspx?field=15 (accessed 14 November 2016).
 47. Udovč A. et al., 2013. Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (Developmental orientations of farms in Slovenia). Ciljni raziskovalni program (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013« v letu 2011. Končno poročilo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana: 1–99.
 48. Unwin T., 1997. Agricultural restructuring and integrated rural development in Estonia. Journal of Rural Studies 13(1): 93–112.
 49. Zadružna zveza Slovenije, 2015. Online: http://www.zzs.si/ (accessed 15 November 2016).