CHANGES IN THE SPATIAL ORGANISATION OF FRUIT GROWING AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: THE CASE OF GRÓJEC POVIAT (MAZOVIA VOIVODESHIP, POLAND)

Main Article Content

Marcin Wójcik
Anna Traczyk

Abstract

This paper is meant to determine trends in changes in the organisation of fruit production at the beginning of the 21st century. It focuses on the determination of those trends as well as their circumstances. The analysis of changes in the organisation of fruit production was made using Grójec poviat as an example. The accession of Poland to the European Union resulted in the intensification of processes of specialisation and concentration in agriculture, due to which the area occupied by orchards started to grow systematically. With the growing area and the intensification of fruit crops, quantities of fruits produced also increased. Currently, Poland is one of the biggest fruit manufacturers in Europe, with Grójec poviat being the biggest producer in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wójcik, M., & Traczyk, A. (2017). CHANGES IN THE SPATIAL ORGANISATION OF FRUIT GROWING AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: THE CASE OF GRÓJEC POVIAT (MAZOVIA VOIVODESHIP, POLAND). Quaestiones Geographicae, 36(2), 71-84. https://doi.org/10.2478/quageo-2017-0016
Section
Articles

References

 1. Agricultural Census 1996.
 2. Agricultural Census 2010.
 3. AIJN, 2010. European Fruit Juice Association, Liquid Fruit Market Report.
 4. AIJN, 2012. European Fruit Juice Association, Liquid Fruit Market Report.
 5. Balmann A., Dautzenberg K., Haooe K., Kellermann K., 2006. On the dynamics of structural change in agriculture. Internal frictions, policy threats and vertical integration. Outlook on Agriculture 35 (2): 115–121.
 6. Bański J., Stola W., 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce (Changes in the spatial and functional structures of rural areas in Poland). Studia Obszarów Wiejskich 3, Warszawa.
 7. Blandford D., Hill B., 2005. Structural change and public policies in EU agriculture: an overview. XIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, “The future of Europe in the global agri-food system”, August 24–27, 2005. Copenhagen, Denmark.
 8. Borowska A., 2013. Zmiany na rynku jabłek w Polsce z uwzględnieniem jabłek regionalnych (Changes in the apple market in Poland in terms of regional apples). Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1): 152–167.
 9. Csaki C., Jambor A., 2009. The diversity of effects of EU membership on agriculture in new member states. Policy Studies on Rural Transition. FAO Regional Office for Europe and Central Asia 4.
 10. Czapiewski K., Janc K., 2009. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa–Polska–Mazowsze (Spatial differences in the level of education of farmers. Europe–Poland–Mazovia). Studia Obszarów Wiejskich- Proces przekształceń przestrzeni wiejskiej 27: 21–32.
 11. Czernyszewicz E., Adamska A., 2008. Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej (Financial support for selected orchard farms in the Lublin region from EU funds). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 4(19): 105–114.
 12. Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., 2015. Specialization and diversification of agricultural production in the light of sustainable development. Journal of International Studies 8(2): 63–73.
 13. Freshfel Fruit and Vegetable Production, Trade, Supply & Consumption Monitor in the EU, 2012.
 14. Galanopoulos K., Nilsson F.O.L., Wajnblom E., Surry Y., 2009. Fruit and vegetable production in the new millennium. Will Mediterranean production satisfy increasing European demand? Outlook on Agriculture 38(3): 235–242.
 15. Goldberg M., 1939. Monografia rolnicza powiatu grójeckiego (Agricultural monograph of Grójec poviat). Warszawa.
 16. Gołasa P., 2014. Changes in European Union support of Polish organic fruit growing. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 13(2): 61–70.
 17. Hinton L., 1977. Outlook for horticulture in Europe. Outlook on Agriculture 9(3): 108–113.
 18. Hubbard C., Podruzsik S., Hubbard L., 2007. Structural change and distribution of support in Hungarian agriculture following EU accession: A preliminary FADN analysis. 104th Seminar on Agricultural Economics and Transition: „What was expected, what we observed, the lessons learned”. September 6–8, 2007. Budapest, Hungary.
 19. Hunek T., 2000. Teoria pozytywnej polityki agrarnej w modelowaniu polskiego rolnictwa (Theory of a positive agrarian policy in modelling Polish agriculture). In: Hunek T. (ed.), Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. FAPA, Warszawa.
 20. Izdebski W., Krupa K., Kupczyk A., Skudlarski J., Zając S., 2012. Audyt wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w gospodarstwach sadowniczych w Polsce (Use of EU funds by orchard farms in Poland). Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вип 2 (23): 97–105.
 21. Jankowski E., 1923. Dzieje ogrodnictwa w Polsce (History of horticulture in Poland). Nakładem Banku dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, Warszawa.
 22. Kacprzak E., 2002. Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w Polsce (Spatial-organisational changes in orcharding in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 23. Kacprzak E., 2005. Zmiany przestrzenno-strukturalne polskiego sadownictwa w latach 1988–2004 (Spatial-organisational changes in Polish orcharding in the years 1988–2004). In: Głębocki B. (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 193–217.
 24. Kiss J., 2011. Some impacts of the EU accession on the new member states’ agriculture. Eastern Journal of European Studies 2(2): 49–60.
 25. Kubiak K., 1998. Ekonomika i organizacja gospodarstw ogrodniczych (Economics and organisation of horticultural farms). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 26. Kulikowski R., 2007. Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej (Horticulture in Poland. Distribution, crop structure and role in agricultural production). Przegląd Geograficzny 79(1): 79–98.
 27. Lange E., Mika A., Czynczyk A., Cianciara Z., 1996. Program rozwoju sadownictwa w najbliższym dziesięcioleciu dostosowany do wymogów światowych w zakresie produkcji owoców ziarnkowych (Programme of horticultural development in the nearest decade). I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu: Grójec 30–31 stycznia 1996. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 1–12.
 28. Makosz E., 2014. Polskie jabłka (Polish apples). Available at: http://www.e-sadownictwo.pl/startowa/2828-polskie-jablka (accessed 29 Dec. 2014).
 29. Maliszewski M., 2004. Potencjał produkcyjny jabłek w rejonie grójeckim i planowane kierunki ich zagospodarowania (Production potential of apples in the Grójec region and planned directions of their use). IX Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu – Szanse polskich sadowników przed wejściem do Unii Europejskiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 49–56.
 30. Mora R., San Juan C., 2004. Geographical specialisation in Spanish agriculture before and after integration in the European Union. Regional Science and Urban Economics 34(3): 309–320.
 31. Nosecka B., 2005. Produkcja owoców i warzyw – informacje dla producentów (Production of fruits and vegetables: information for producers). Polska wieś w Europie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 32. Pachocki S., 1997. Historia sadownictwa w rejonie grójecko-wareckim (History of orcharding in the Grójec-Warka region). II Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 1–2.
 33. Pieczyński B., 1996. Działania sadowników rejonu grójecko-wareckiego w zakresie zorganizowania rynku zbytu owoców (Operations of fruit growers of the Grójec-Warka region in organising a fruit market). I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 13–17.
 34. Pieniążek S., 1965. Sadownictwo: podręcznik dla studentów akademii rolniczych (Fruit growing: A manual for students of agricultural academies). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 35. Pizło W., 2011. Economic situation of the Polish fruit growers in the period 1999–2009. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10(3): 123–134.
 36. Płocharski W., 2003. Wymagania w produkcji i obrocie owocami w Unii Europejskiej (Requirements in the production and sale of fruits in the European Union). XLII Ogólnopolski Zjazd Sadowników. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 38–87.
 37. Rabbinge R., Diepen C.A., 2000. Changes in agriculture and land use in Europe. European Journal of Agronomy 13: 85–110.
 38. Roman M., Nuszkiewicz K., 2013. Changes in agricultural production in Poland after accession to the European Union. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13(28) 4: 156–161.
 39. Skórnicki H., 1998. Restrukturyzacja produkcji sadowniczej w regionie grójecko-wareckim (Restructuring of fruit production the Grójec-Warka region). III Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 96–101.
 40. Skórnicki H., 2003. SAPARD dla sadowników (SAPARD for fruit growers). VIII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu – Nowoczesne sady szansą dla polskich sadowników w Unii Europejskiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 5 13.
 41. Słowińska B.A., 2007. Początki sadownictwa w Grójeckiem (Beginnings of fruit growing in the Grójec region). HORTPRESS Sp. z o.o., Warszawa.
 42. Smoleń M., Górniak E., 2007. Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych (State intervention in market conditions). Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 43. Statistical Yearbooks of Agriculture 2007, 2009, 2011, 2013. Central Statistical Office.
 44. Vosta M., 2012. Agriculture under the conditions of globalisation focused on the expansion of the EU. Agriculture Economics – Czech. 58(4): 165–171.
 45. Wicki L., 2005. Dynamika i efekty ukierunkowania gospodarstw rolniczych (Dynamics and effects of farm specialisation). In: Kłodziński M., Dzun W. (eds), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa: 82–92.
 46. Wigier M., 2014. The competitiveness of Polish agriculture after accession to the EU. Economics of Agriculture 1: 87–102.
 47. Zegar J.S., 2009. Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym (Question of land concentration in Polish individual farming). Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G 96(4): 256–266.
 48. Ziętara W., 2012. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji (Competitive position of Polish farms in the processes of integration and globalisation). Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24): 297 308.
 49. Żmija D., 2011. Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa (Dilemmas concerning an active role of the state in agriculture). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 863: 55–68.