METHODS EMPLOYED IN RESEARCH ON THE SPATIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE
PDF

Keywords

agricultural geography
spatial structure of agriculture
research methods

How to Cite

Kołodziejczak, A. (2013). METHODS EMPLOYED IN RESEARCH ON THE SPATIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE. Quaestiones Geographicae, 32(4), 33–38. https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0031

Abstract

The research conducted in the field of agricultural geography concerns both, the conditions and factors controlling the spatial structure of rural areas. It includes several lines of study, like an assessment of the natural environment for agricultural purposes, designing land-use maps, examining agricultural suburban zones, model approaches to agriculture, the spatial structure of agriculture, methods of the typology and regionalisation of agriculture, or multi- functionality of agriculture. They make use of a great variety of methods. This article presents methods employed in research on the spatial structure of agriculture. It defines the notion of a spatial structure, the consequences that follow from it, and methodological assumptions. The methods discussed embrace statistical methods of studying the spatial structure of agriculture, those used to determine elements predominating in this structure and to describe its heterogeneity, as well as mathematical and spatial-econometric models.

https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0031
PDF

References

Anselin L., Florax R., 1995. New directions in spatial econometrics. Springer, Berlin.

Bański J., 2007. Geografia rolnictwa Polski (Agricultural geography of Poland). PWE, Warszawa.

Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Methodological and theoretical foundations of geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Chojnicki Z., Czyż T., 1978. Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej (Methodological foundations of the application of factor analysis). In: Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W. (eds), Badanie przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Geografia vol. 2. PWN, Poznań-Warszawa: 7-20.

Cramer G.L., Clarence W.J., 1994. Agricultural economics and agribusiness. Wiley, Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.

Davies S., 1980. Measuring industrial concentration: An alternative approach. Review of Economics and Statistics 62(2): 306-309.

Falkowski J., Kostrowicki J., 2005. Geografia rolnictwa świata (Agricultural geography of the world). PWN, Warszawa.

Głębocki B., 1979. Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa (Factors shaping the spatial production structure of agriculture). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Griffith D.A., 2003. Spatial autocorrelation and spatial filtering. Springer, Berlin.

Kołodziejczak A., 2002. Struktura upraw i produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian społeczno-gospodarczych w latach 1988-1993 (Structure of potato crops and production in Poland in the period of socio-economic changes over the years 1988-1993). Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Kołodziejczak A., 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim (Models of agriculture and spatial differences in farming patterns in Polish agriculture). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kopeć B., 1984. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980 (Intensity of organisation in Polish agriculture in the years 1960-1980). Roczniki Nauk Rolniczych 84(1): 7-27.

Morrison D.F., 1967. Multivariate statistical methods. McGraw- Hill, New York.

Nowak E., 2004. Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza) (Classification methods in geographical research: a comparative analysis). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Paelinck J.H.P., Klaassen L.H., 1983. Spatial econometrics. Saxon House, Farnborough.

Parysek J., 1980. Analiza skupień jako metoda kwalifikacji w geografii (Cluster analysis as a qualification method in geography). In: Chojnicki Z. (ed.), Metody taksonomiczne w geografii. PWN, Poznań-Warszawa: 87-99.

Parysek J., Ratajczak W., 1978. Analiza głównych składowych cech charakteryzujących właściwości społecznoekonomiczne i środowisko geograficzne Polski w 1970 r. (Principal components analysis of variables characterising Poland’s socio-economic properties and geographical environment in 1970). In: Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W. (eds), Badanie przestrzennej struk tury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. PWN, Poznań-Warszawa: 83-106.

Parysek J., Ratajczak W., 2002. Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia zastosowań metod badawczych z punktu widzenia badań geograficznych (Principal components analysis, its advantages and limitations in the application of research methods: A geographical research perspective). In: Rogacki H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 61-74.

Runge J., 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in socio-economic geography: elements of methodology and selected research instruments). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Weaver J.C., 1956. Livestock units and combination regions in the Middle West. Economic Geography 32(3): 237-244.