VALUES IN A MODERN FAMILY. BETWEEN DECLARATION AND DEED
PDF

Keywords

wartości
rodzina
małżeństwo
wychowanie
życie rodzinne

Abstract

Values are such multiform phenomenon that they can be considered in numerous aspects, depending on the point of view and methods of research. They can be considered from the philosopher, psychologist, ethnographer, culture anthropologist, sociologist or economist point of view. However, in the frames of the elaboration, the topic is seen from the pedagogical and psychological aspect of what we call a value. A value can be considered as a phenomenon of choosing an aim, assuming an attitude towards the aim, selection of alternative aspirations in a certain psychological situation, selection of needs, means of action.

Assuming a family as a fundamental unit of society we can conclude that values work similarly in a family. Spouses understand each other better when they both assent the same basic values. Common values is the factor of constancy and development of marriage in the periods of crisis. Spouses, thanks to creation a common hierarchy of values, build between them a deep bond, asserting the most important values as the common ones, recognize their differences in the less important ones, as well as they respect each other’s variety of the lowest values in their values hierarchy, being aware of their enriching effect on the marital community. All over the world we can deal with values presented by somebody or something. While choosing a certain value a man attributes it to somebody or something and based on it choses between competitive objects. While attributing a value a man uses an evaluation to establish a valence of the object. In other words, we value if we prize certain things more than others. Values can refer to understanding one good for a unit or society, which is worth implementing.

https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.15
PDF

References

Baniak Józef. 2007. Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce: studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Beck Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim. 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press.

Bębas Sylwester. 2011. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom: Wydawnictwo WSH.

Bojar Hanna. 1991. „Rodzina i życie rodzinne.” s. 8-37 w: Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Red. M. Marody, Londyn: Wydawnictwo Aneks.

Dyczewski Leon. 1994. Rodzina. Państwo. Społeczeństwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dzikomska-Kucharz Anna. 2001. „Pedagogizacja rodziców –zadanie szkoły”. Edukacja i Dialog 3: 6-14.

Giddens Anthony. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Górniewicz Józef. 1996. Teoria wychowania. Wybrane problemy. Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo Glob.

Hoffman-Nowotny Hans J. 1987 . „The future of the Family.” S. 24-31 w: European Population Conference 1987, Issues and Prospects Plenaries. Helsinki.

Kuzynowski Adam. 1995. Rodzina w okresie transformacji systemowe. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Kwak Anna. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Linton Ralph. 2000. Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lajčiaková Petra, Fula Milan., 2007. „Transformácia rodiny vo svetle reflexie a empirických výskumov.“ S. 1-8 w: Prožívání sebe a měnícího se světa. Red., D. Heller, V. Mertin, I. Sobotková, Praha: Karolinum.

Nalaskowski Aleksander. 1994. „Codzienne błędy w wychowaniu.” Wychowanie na co dzień 3: 9-16.

Mariański Janusz. 1995. „Rodzina a przekaz wartości moralnych.” S. 24-39, w: Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka rynkowa. Red., J. Kroszel. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Mariański Janusz. 1994. Etos pracy bezrobotnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Matusewicz Czesław. 1997. Psychologia wartości. Poznań: Wydawnictwo PWN.

Meissner Karol. 1999. Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej. Poznań: Wydawnictwo Fundacja Głos Dla Życia.

Meinong Alexius. 1917. Uber emotionale Prćisentation. Wien.

Muller Maciej i Tomasz Ponikło. 2009. „Katolicy we mgle.” Tygodnik Powszechny 11 (3114): 3-10.

Postawy względem małżeństwa i rodziny w Europie Centralnej. 2002. OBOP Warszawa.

Rajkiewicz Antoni. 2004. „Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki.” Małżeństwo i Rodzina 2: 10-18.

Raport o sytuacji polskich rodzin. Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny i Kobiet. Sierpień 1995. Warszawa.

Recepta na szczęśliwe małżeństwo. Postawy względem małżeństwa i rodziny w Europie Centralnej. 2002. OBOP Warszawa.

Katarzyna Segiet, Kamila Slupska. 2013. „Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekewncje dla rozwoju współczesnego pokolenia” Pedagogika Społeczna 3 (49): 91-119.Slany Krystyna. 2002. Alternatywne formy życia małżeńskiego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

Szczutowska Krystyna. 1993. Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Szołtysek Adolf F. 2003. Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria - metodyka - praktyka. Katowice: Wydawnictwo Esse.

Śledzianowski Jan i Sylwester Bębas. 2013. Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Świątkiewicz Wojciech. 1994. „Rodzina jako wartość społeczna.” S. 8-31.w: W trosce o rodzinę. Red., W. Świątkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Świątkiewicz Wojciech. 1993. Wartości a style życia rodzin. Socjologiczne badania rodzin miejskich na Górnym Śląsku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tischner Józef. 1982. „Etyka wartości i nadziei.” S. 34-68 w: Wobec wartości. Red. D. Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischne, Poznań: Wydawnictwo w Drodze.

Tyszka Zbigniew. 2001. „Relacja rodzina-społeczeństwo globalne w okresie transformacji.” S. W: Rodzina współczesna. Red. M. Ziemska, Warszaw: Wydawnictwo UW.

Tyszka Zbigniew. 1993. „Rodziny wielkomiejskich bezrobotnych ze średnim i wyższym wykształceniem.” Roczniki Socjologii Rodziny 5: 10-18.

Tyszkowa Maria. 1991. „Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój.” S. 15-40 w: Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych. Synteza rezultatów badań. Red. Z. Tyszka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wadowski Dariusz. 2004. Podstawy i charakter więzi społecznych w regionie środkowo-wschodniej Polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wierzchosławski Stanisław. 1997. „Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej.” S. 75-85 w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Red., P. Kryczk, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wojciszke Bogdan. 1988 . „Wszechobecność wartościowania.” S. 28-43 w: Studia nad procesami wartościowania. Red. B. Wojciszke, Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum.

Wojnar Irena. 2000. Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Źródła nietrwałe:

Do Europy na gapę, http://www.rp.pl:80/artykul/292839.html z dnia 29.04.2013

Dzikomska-Kucharz Anna. Rodzina przetrwa kryzys moralny. http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2000/10/rodzina.html z dnia 29.04.2013.

Robert Walker, Alan Greenspan: http://www.huffingtonpost.com/rory-fitzgerald/the-world-in-2050-europe-_b_804897.html, z dnia 9.07.2017; http://www.huffingtonpost.com/robert-walker/where-population-poses-th_b_7589532.html, z dnia 9.07.2017.

Pyszka Andrzej. Wartości w życiu człowieka i jego rodzinie. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VM/wartosci_rodzina.html z dnia 8.04.2013.

Róg Anna i Melania Orzechowska. 2004. „Wychowanie do wartości”. Edukacja i Dialog 5 (158). http://www.vulcan.edu.pl/eid/arch 8.04.2013.

Świątkiewicz W. 2005. „Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości”, Gazeta Uniwersytecka 2 (132). Katowice, http://gu.us.edu.pl/ z dnia 29.04.2013.

Główny Urząd Startystyczny. www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ z dnia 24.04.2013.

Wielodzietni w Polsce - Raport 2016. http://www.3plus.pl/wielodzietni-w-polsce-raport-2016,a319.html z dnia 9.07.2017.