YOUTH IN SPORTS CLUBS: ON THE ROLE OF SPORTS CLUBS IN THE SOCIAL INTEGRATION IN HUNGARY

Main Article Content

Emőke Török

Abstract

It is a widely accepted view that the participation of young generations in organized sports activities has positive impacts both for the individual and the society. However, these positive impacts often does not reach those groups of the society, which would need the most these impacts for improving their chances regarding social participation and thus promoting integration of the society. The paper presents the results of a survey among young athletes inHungary, showing that the perception of the athletes in the sports clubs is very positive regarding the impacts of sports on their lives, but that young people from low-income and low-education families have very limited access to the sports clubs and so to the positive impacts of sports.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Török, E. (2018). YOUTH IN SPORTS CLUBS: ON THE ROLE OF SPORTS CLUBS IN THE SOCIAL INTEGRATION IN HUNGARY. Society Register, 2(1), 131-153. https://doi.org/10.14746/sr.2018.2.1.08
Section
Articles

References

 1. Albert, Fruzsina and Beáta Dávid. 2007. Embert barátjáról. A barátság szociológiája [Birds of a feather. The sociology of friendship]. Budapest: Századvég.
 2. Alderman, Richard B. 1974. Psychological Behavior in Sport. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
 3. Bailey, Richard. 2005. “Evaluating the relationship between physical education, sport and social inclusion.” Educational Review, 57(1): 71-90. DOI: 10.1080/0013191042000274196
 4. Biró, Edit N. 2004. Sportpedagógia – Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógia kérdéseinek tanulmányozásához [Pedagogy of Sports – Handbook for the Study of Pedagogycal Questions of Physical Education and Sports]. Budapest: Dialóg Campus Kiadó
 5. Bodnár, Ilona. 2015. “Egyenlőség – egyenlőtlenség – esélyegyenlőség a sportban [Equality – Inequality – Equality of Chances in Sports].” Pp. 109-137 in A sport társadalmi aspektusai, edited by T. Laczkó and E. Rétsági. Pécs: Pécsi Egyetem.
 6. (http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf)
 7. Bourdieu, Pierre. 2002. “Javaslat a sportszociológia programjára [Programm for a Sociology of Sports].” Korall, (7-8): 5-14.
 8. Breuer, Christoph and Pamela Wicker. 2008. Demographic and economic factors influencing inclusion in the German sport system – a microanalysis of the years 1985 to 2005. European Journal for Sport and Society, 5 (1): 33-42. DOI: 10.1080/16138171.2008.11687807
 9. Coackey, Jay J. 1997. Sport in Society. Colorado: Irwin McGraw-Hill.
 10. Csapó, Benő, József B. Fejes, László Kinyó, and Edit Tóth: „Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban [Tendencies of school performance in Hungary in international comparison].” Pp: 110-136 in: Társadalmi Riport 2014, edited by T.Kolosi and I.Gy.Tóth. Budapest: Tárki.
 11. Donnelly, Peter. 1996. “Approaches to Social Inequality in the Sociology of Sport.” Quest, 48:2, 221-242 doi:10.1080/00336297.1996.10484192
 12. Dunning, Eric. 2002. “A sport mint férfiaknak fenntartott terület: megjegyzések a férfi identitás társadalmi gyökereiről és változásairól [Sport as a Male Preserve: Notes on the Social Sources of Masculine Identity and its Transformations].” Korall (7-8):140-154.
 13. Eitzen, Staney D. and Sage, George H. 1997. Sociology of North American Sport. Colorado: Irwin McGraw-Hill.
 14. Elmose-Østerlund, Karsten, Bjarne Ibsen, Siegfried Nagel and Jeroen Scheerder. 2017. Explaining similarities and differences between European sports clubs. An overview of the main similarities and differences between sports clubs in ten European countries and the potential explanations. Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark.
 15. European Commission. 2014. Sport and Physical Activity. Report. Special Eurobarometer 412.
 16. http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf
 17. Fábri, István. 2002. “A sport, mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme [Sports as a Decisive Element of the Lifestyle of the Young Generations].” Pp. 166–179 in Ifjúság 2000 Tanulmányok I., edited by A. Szabó, B. Bauer and L. Laki. Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet.
 18. Ferge, Zsuzsa. 2002. “Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban [Structure and inequalities in the old state-socializm and in the new capitalizm].” Szociológiai Szemle 12 (4): 9-33.
 19. Ferge, Zsuzsa. 1990. “Variációk a társadalmi integráció témájára [Variations on the theme of social integration].” Esély 2 (1): 3-17.
 20. Földesi, Gyöngyi S. 2000. “Eastern Europe.” Pp. 530-533 in Handbook of Sports Studies, edited by J. Coackley and E. Dunning. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.
 21. Földesi, Gyöngyi S. 2010. „Social Exclusion/Inclusion in the Context of Hungarian Sport.” Physical Culture and Sport. Studies and Research, 50 (1): 44-59. doi: 10.2478/v10141-010-0023-z
 22. Földesi, Gyöngyi S., Andrea Gál and Tamás Dóczi. 2010. Sportszociológia [Sociology of Sports]. Budapest: Semmelweis Egyetem.
 23. Gál, Andrea. 2008. “A magyar lakosság egészségtudatossága és szabadidő-sportolási szokásai [Health Awareness and Leisure Sporting Habits of the Hungarian Population].” Pp. 9-40 in Társadalmi riport a sportról, edited by S. G. Földesi, T. Dóczi and A. Gál Budapest: ÖM-MSTT.
 24. Gémes, Katalin. 2008. “Sport mint esély. [Sports as Chance]” Pp. 529-537 in Magyar lelkiállapot 2008, edited by M. Kopp. Budapest: Semmelweis Kiadó.
 25. Gombocz, János. 2008. “Sport és nevelés [Sports and Education].” Magyar Edző (3): 34-36.
 26. Gregor, Anikó. 2016. “A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon [Attitudes Concerning Gender Roles in the 2000’s in Hungary].” Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (1): 89-111. http://socio.hu/uploads/files/2016_1/gregor.pdf
 27. Hargreaves, Jennifer. 1994. Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women's Sports. London-New York: Routledge.
 28. Hills, Andrew P. 1998. „Scholastic and Intellectual Development and Sport.” Pp: 76-90 in Sports and Children, edited by K.-M. Chan and L.J. Mitchell. Champaign, IL: Human Kinetics
 29. Houlihan, Barrie. 2000. “Politics and Sport.” Pp. 213-227 in Handbook of Sports Studies, edited by J. Coackley and E. Dunning. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.
 30. Kelly, Laura. 2011. ‘Social inclusion’ through sports-based interventions? Critical Social Policy 31 (1): 126-150. doi:10.1177/0261018310385442
 31. Kovách, Imre (ed.). 2017. Társadalmi integráció.Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban [Social Integration. Structure of Inequalities, Cooperation, Redistribution and Power in the Hungarian Society]. Budapest-Szeged: Belvedere Meridionale / MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.
 32. Laki, László and Imre Makszin. 1995a. „Versengés egy egészségesebb diákéletmódért [Competition for a More Healthy Lifestyle of Students].” Pp. 143-164 in Sportszociológia Szöveggyűjtemény, edited by I. Soós, Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem.
 33. Laki, László and Imre Makszin. 1995b. „Az iskolai testnevelés és a sport néhány problémája Magyarországon. [Some problems of the physical education and sports in Hungary]” Pp. 165-182 in Sportszociológia Szöveggyűjtemény, edited by I. Soós. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem.
 34. Lampek, Kinga. 2015. “Egészség, életminőség, fizikai aktivitás – A szalutogenezis diadala. [Health, Quality of Life, Physical Activity – The Triumph of th Salutogenesis]” Pp. 18-40 in A sport társadalmi aspektusai, edited by T. Laczkó and E. Rétsági. Pécs: Pécsi Egyetem.
 35. (http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf)
 36. Lüschen, Günther. 1969. „Sociology of Sport: Development: Present State and Prospects.” Annual Review of Sociology, 6, 315-347.
 37. Neulinger, Ágnes. 2008. „Társas kapcsolatok és interakció a szabadidősportban.[Social Contacts and Interaction in Leisure Sports]” In: Vezetéstudomány, 39 (10): 23-33.
 38. Perényi, Szilvia. 2013. „Alacsonyan stagnáló mozgástrend: A fizikai inaktivitás újratermelıdése [Low Stagnating trend of Physical Activity: Reproduction of Physical Inactivity].” Pp. 229-249 in Magyar Ifjúság 2012, edited by L. Székely. Budapest: Kutatópont.
 39. Pongrácz, Tiborné and Edit S. Molnár. 2011.: “Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása [The Interaction of Gender Roles and Changes of the Public Oppinion].” Pp. 192-206 in Szerepváltozások, Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, edited by I. Nagy and T. Pongrácz. Budapest: TÁRKI – Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
 40. Rétsági, Erzsébet. 2015. “A sport szerepe a szocialiozációban és a pedagógiában. [The Role of Sports in the Socialization and the Pedagogy].” Pp. 51-61 in A sport társadalmi aspektusai, edited by T. Laczkó and E. Rétsági. Pécs: Pécsi Egyetem.
 41. (http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf)
 42. Róbert. Péter. 2004. “Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban [Shool Performance and Social Background in International Comparison].” Pp. 193-205 in Társadalmi Riport 2004, edited by T. Kolosi, I.Gy. Tóth and Gy. Vukovich. Budapest: Tárki.
 43. Semyonov, Moshe and Ephraim Yuchtman-Yaar. 1981. “Professional Sports as an Alternative Channel of Social Mobility.” Sociological Inquiry 51(I): 47-53. DOI: 10.1111/j.1475-682X.1981.tb01025.x
 44. Spaaij, Ramón. 2009. “Sport as a Vehicle for Social Mobility an Regulation of Disadvataged Urban Youth. Lessons from Rotterdam.” International Review for the Sociology of Sport 44 (2–3): 247–264. DOI: 10.1177/1012690209338415
 45. Spaaij, Ramón, Karen Farquharson and Timothy Marjoribanks. 2015. “Sport and Social Inequalities.” Sociology Compass 9(5): 400–411. doi:10.1111/soc4.12254
 46. Sport XXI. 2007. Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020 . Melléklet a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozathoz [Sport XXI. National Sports Strategy 2007-2020. Attachment to the 65/2007. (VI. 27.)Resolution of the Hungarian Parliament]. (http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=110484.156866)
 47. Svoboda, Bohumil. 1994. Sport and physical activity as a socialisation environment: Scientific Review Part
 48. Strasbourg: Council of Europe, Committee for the Development of Sport.
 49. Székely, Levente and Andrea Szabó (eds.). 2017. Ezek a mai magyar fiatalok! A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 első eredményei [This is the Hungarian Youth Today! First Results of the Hungarian Youth Survay 2016]. Budapest: Új Nemzedék Központ.
 50. Talbot, Margaret. 2001. “The case for physical education.” Pp. 39-50 in World Summit on Physical Education edited by G. Doll-Tepper and D. Scoretz. Berlin: ICSSPE.
 51. Tigyi, Henriette P. 2015. “A sport szerepe a társadalmi kohézió és integráció terén [The Role of Sports in the Social Cohesion and Integration].” Pp. 41-50 in A sport társadalmi aspektusai, edited by T. Laczkó and E. Rétsági. Pécs: Pécsi Egyetem.
 52. (http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf)
 53. Vandermeerschen, Hanne, Steven Vos and Jeroen Scheerder. 2015. “Who's joining the club? Participation of socially vulnerable children and adolescents in club-organised sports.” Sport, Education and Society 20 (8): 941-958. doi: 10.1080/13573322.2013.856293
 54. Velenczei, Attila. 2012. Társadalmi esélyegyenlőtlenség az utánpótlás korú sportolók körében az államilag finanszírozott programokban résztvevők esetében. PhD Dissertation. Budapest: Semmelweis Egyetem.
 55. (http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/velenczeiattila.d.pdf )
 56. Vuori, Ilkka, Peter Fentem, Bohumil Svoboda, Goran Patriksson, Wladimir Andreff and Wolfgang Weber. 1995. The significance of sport for society: health, socialisation, economy. Strasbourg: Council of Europe.
 57. Waddington, Ivan. 2000. “Sport and Health. A Sociological Perspective.” Pp. 408-421 in Handbook of Sports Studies, edited by J. Coackley and E. Dunning. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.
 58. Witoszynskyj, Christoph and Winfried Moser. 2010. Integration und soziale Inklusion im organisierten Sport. Endbericht. Wien: Institut für Kinderrechte & Elternbildung.
 59. World Health Organization. 2010. Global recommendations on physical activity for helath. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf)
 60. Yiannakis, Andrew. 1973. “A Theory of Sport Stratification.” Sport Sociology Bulletin (4): 22-32.