‘NO ONE KNOWS ANYTHING’: KINSHIP CAREGIVERS AND THEIR EXPERIENCES WITH SOCIAL SERVICES IN POLAND
PDF

Keywords

aging
caregiving
disability
family
gender

Abstract

This paper provides a window into the ways kinship caregivers of elderly persons and people with disabilities describe their experiences with social services in Poland. Kinship caregivers in Poland, the majority of whom are women, often struggle with inadequate access to social services dedicated to people with disabilities and the elderly. One of the major issues faced by caregivers who try to secure these services, are complex rules and regulations which frequently make it very difficult to access information and assistance. By the way of critical discourse analysis, this paper examines letters by and interviews with kinship caregivers in Poland. These two data sets present the problems faced by kinship caregivers of elderly persons and people with disabilities who are frequently left frustrated by their interactions the social services system and its gatekeepers. Therefore, the authors hope that this study will provide policymakers responsible for social policy in Poland with some useful insights and suggestions.

 
https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.4.06
PDF

References

Anonymous. 2018. “Mama nieuleczalnie chorego Mikołaja o zakazie aborcji: tu chodzi o szacunek do życia. Mojego.” [Mom of terminally ill Mikołaj on abortion: it is about respecting life. My life]. Gazeta Wyborcza, March 26. Retrieved November 9, 2018 (http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,23192328,mama-nieuleczalnie-chorego-mikolaja-o-zakazie-aborcji-tu-chodzi.html).

Asystent Osoby Niepełnosprawnej. 2013. Warunki realizacji usług [Conditions of service delivery]. Asystent Osoby Niepełnosprawnej website, July 6. Retrieved March 18, 2019 (http://www.asystent.warszawa.pl/index.php/jak-sie-zglosic/warunki-realizacji-uslug).

Baker, Paul, and Tony McEnery. 2014. “‘Find the Doctors of Death.’ Press Representations of Foreign Doctors Working in the NHS, a Corpus Based Approach.” Pp. 465-480 in The Discourse Reader, 3rd edited by A. Jaworski and N. Coupland. London & New York: Routledge.

Dz.U. 2018 poz. 1497. ISAP. Retrieved October 8, 2018 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001497).

Ewa. 2018. „W spadku’ dostałam niepełnosprawną siostrę. Zrobię wszystko, aby urodzić zdrowe dzieci” [I “inherited” a disabled sister. I will do anything to have healthy children]. Gazeta Wyborcza, March 26, 2018. Retrieved November 9, 2018 (http://www.edziecko.pl/rodzice/7,163271,23220207,kosciol-nigdy-nie-zainteresowal-siesytuacjaniepelnosprawnych.html).

Foner, Nancy. 1995. The Caregiving Dilemma. Work in an American Nursing Home. Berkeley, CA: University of California Press.

Gal, Susan and Gail Kligman. 2000. The Politics of Gender after Socialism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Giddens, Anthony. 2012. Socjologia [Sociology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glass, Christy, and Eva Fodor. 2007. “From Public to Private Maternalism? Gender and Welfare in Poland and Hungary after 1989.” Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 14(3):323-350.

Grochmal-Bach, Bożena. 2007. Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera: podejście terapeutyczne [Suffering of people with Alzheimer dementia: a therapeutic approach]. Cracow: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”.

Jabłonowska, Kamila. 2017. “To skandal, że kobieta zamykana w domu z niepełnosprawnym dzieckiem nie może dorobić” [It’s an outrage that a woman locked at home with a disabled child can’t make extra money]. Elbląski Dziennik Internetowy,

September 20. Retrieved March 16, 2018 (https://www.info.elblag.pl/31,51580,To-skandal-ze-kobieta-zamykana-w-domu-z-niepelnosprawnym-dzieckiem-nie-moze-dorobic.html).

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych [Charter of the Rights of Persons with Disabilities]. 1997. Monitor Polski 50:970-971. Retrieved March 19, 2019 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19970500475/O/M19970475.pdf).

Klukowska, Katarzyna. 2017. “Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych” [Benefits for caregivers of disabled people]. Gazeta Wyborcza, November 29. Retrieved February 26, 2018 (http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,22712009,zasilki-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych.html?disableRedirects=true).

Kowalska, Natalia. 2018. “Oddawanie głosu: o prawach i proteście osób z niepełnosprawnościami” [Giving the voice back: about rights and protest of people with disabilities]. Pp. 79-94 in Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu [Disability and society. Performative power of protest], edited by E. Godlewska-Byliniak and J. Lipko-Konieczna. Warsaw: Fundacja Teatr 21 & Biennale Warszawa.

Lewandowska, Monika. 2018. “Oczekuję z niecierpliwością na odpowiedź od Kai Godek” [I am waiting impatiently for an answer from Kaja Godek]. Gazeta Wyborcza, March 26. Retrieved November 9, 2018 (http://wyborcza.pl/7,95891,23192415,oczekuje-z-niecierpliwoscia-na-odpowiedz-od-kai-godek.html).

Lipko-Konieczna, Justyna. 2018. “Niepełnosprawność w polu władzy. Zaproszenie do performowania” [Disability in the field of power. Invitation to performing]. Pp. 99-113 in Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu [Disability and society. Performative power of protest], edited by E. Godlewska-Byliniak and J. Lipko-Konieczna. Warsaw: Fundacja Teatr 21 & Biennale Warszawa.

Mielczarek, Andrzej. 2010. Człowiek stary w domu pomocy społecznej: z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej [An elderly person in a nursing home: the social policy and social work perspective]. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Mladenov, Teodor. 2017. “From State Socialist to Neoliberal Productivism: Disability Policy and Invalidation of Disabled People in the Postsocialist Region.” Critical Sociology 43(7-8): 1109-1123.

Pikuła, Norbert. 2011. Etos starości w aspekcie społecznym: gerontologia dla pracowników socjalnych [The ethos of old age and its social aspect: gerontology for social workers]. Cracow: Wydawnictwo WAM.

Priestley, Mark. 2007. “In Search of European Disability Policy: Between National and Global.” Alter 1(1):61-74.

Próchniewicz, Dorota. 2015. “Asystent, czyli kto?” [Assistant, that is who?]. Niepełnosprawni website, March 15. Retrieved March 19, 2019 (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/251351).

Savage, Sally and Nicole Carvill. 2009. “The Relationship Between Undertaking an Informal Caring Role and Social Exclusion.” Pp. 87-95 in Theorising Social Exclusion, edited by A. Taket, B. R. Crisp, A. Nevill, G. Lamaro, M. Graham, and S. Barter-Godfrey. New York: Routledge.

Sekułowicz, Małgorzata. 1998. “Problematyka funkcjonowania rodzin dzieci niepełnosprawnych.” [Problems of Functioning of Families of Children with Disabilities] Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 10(1): 61-82.

Stacey, Clare. 2011. The Caring Self. The Work Experiences of Home Care Aides. Ithaca, NY and London: Cornell University Press.

Szatur-Jaworska, Barbara, Piotr Błędowski, and Małgorzata Dzięgielewska. 2006. Podstawy gerontologii społecznej [Basis of social gerontology]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Woźniak, Zbigniew. 2008. Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu [Disability and the disabled in social policy. Social context of the medical problem]. Warsaw: Wydawnictwo SWPS Academica.

Zięba-Kołodziej, Beata. 2014. „Różnorodność przeżyć, jednorodność cierpienia – o problemach opieki w warunkach domowych nad osobami starszymi” [Diversity of experiences, uniformity of suffering – about problems of home care for the elderly]. in Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości: praca zbiorowa [Historical and social aspects of aging and old age: collective work], edited by M. Stawiak-Ososińska and A. Szplit. Kielce, Włocławek: Agencja Reklamowa TOP-Drukarnia Cyfrowa Format.

Zych, Adam A. 2010. Leksykon gerontologii, hasło: dom pomocy społecznej [A lexicon of gerontology, entry: nursing home]. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żebrowski, Paweł. 2019. “RPO apeluje o stworzenie programu wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych” [Ombudsman’s call to create support program for caregivers of disabled people]. Prawo.pl, February 28. Retrieved October 1, 2019 (https://www.prawo.pl/kadry/potrzebny-program-wsparcia-dla-opiekunow-osob-starszych-i,377850.html).