Social and ethnic group membership among students in a Czech lower secondary school
PDF

Keywords

Identity
interethnic relations
Czech Roma student
educational inequalities
social exclusion

Abstract

This article examines social and ethnic group membership among sixth-grade students at a Czech lower secondary school whose student population is predominantly heterogeneous in terms of ethnicity. The main focus is on group membership in the sixth grade, which is considered as the worst class at school and which is attended by several Roma boys and girls. Special attention is paid to the boundary constructions in the groups of children from an anthropological perspective and interactionism. The article is based on qualitative, and ethnographic fieldwork. The central method of the fieldwork was observation. This method was partially supplemented by materials from the school evaluations and interviews with teachers and other respondents during the field research. Research findings derive from fieldwork conducted at the school that is perceived as problematic by local residents. The school is located near a socially excluded locality in the Czech Republic where a large number of the buildings are in deplorable condition, with many apartments unoccupied. Many city residents consider the locality to be a “Roma ghetto”. The article contributes to understanding the grouping and social and interethnic communication among twelve-year-old students. The article sheds light on the benefits of being in a group and how students and groups communicate with each other.

https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.1.03
PDF

References

Amnesty International, and European Roma. 2012. Česká vláda propadá už pátým rokem: školy stále diskriminují Romy. Resource document. Retrieved November 30, 2021(https://www.amnesty.cz/data/file/2637-ceska-vlada-propada-uz-patym-rokem-november-2012.pdf?version=1460952475).

Amnesty International. 2015. Must try harder – Ethnic discrimination of Romani children in Czech schools. London: Amnesty International Publications. Retrieved November 30, 2021 (https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR7113532015ENGLISH.PDF).

Barth, Fredrik. 1969. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Long Grove, Illinois: Waveland Press.

Bhopal, Kalwant and Uvanney Maylor, ed. 2014. Educational inequalities: Difference and diversity in schools and higher education. Routledge research in education; 102.

Bořkovcová, Máša. 2007. Romský etnolekt češtiny. Nakladatel: Signeta.

Brubaker, Rogers. 2006. Ethnicity without groups. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Bukowski, William M., Dirks, Melanie, Persram, Ryan J., Wright, Leah, Infantino, Erika & Barbot, Baptiste. 2020. “Peer relations and socioeconomic status and inequality.” New Directions for Child and Adolescent Development 173: 27-37.

Bucholtz, Mary & Kira Hall. 2004. “Language and Identity.” Pp. 369–394 in A companion to linguistic anthropology. Blackwell companions to anthropology. Malden, Mass., Oxford: Blackwell.

Calarco, Jessica. M. 2011. “’I Need Help!’ Social Class and Children’s Help-Seeking in Elementary School.” American Sociological Review 76(6): 862–882.

CASA. 2020. The Code of Ethics. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (http://www.casaonline.cz/wp-content/uploads/Eticky-kodex-CASA.pdf).

CSI. 2019. Zjištění z mezinárodního šetření PISA 2018. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Narodni-zpravy/Mezinarodni-setreni-PISA-2018-Narodni-zprava).

CSI. 2018. Sekundární analýza PISA 2015. Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat/PISA_2015.pdf).

Čada, Karel & Daniel Hůle. 2019. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Úřad vlády České republiky Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Praha. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf).

Delamont, Sara. 2018. Interaction in the classroom : Contemporary sociology of the school. Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge.

EDUin. 2019. Audit vzdělávacího systému: SWOT Analýza. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://audit.eduin.cz/auditvzdelavaciho-systemu-2019/swot-analyza/).

Eriksen, Thomas. H. 2010. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 3rd edition. London: Pluto Press.

Eriksen, Thomas. H. & Elisabeth Schober, ed. 2016. Identity destabilised: Living in an overheated world. London: Pluto Press.

GAC spol. s.r.o. 2015. Analysis of Socially Excluded Localities in the Czech Republic. Resource document. Retrieved November 30, 2021

(https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/PublicDefenderCzechRepublic_2.pdf).

GAC spol. s.r.o. 2010. Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy. Retrieved November 30, 2021 (http://www.gac.cz/cz/nase-prace/vystupy-ke-stazeni/).

Hutyrová, Miluše. 2019. Děti a problémy v chování: etopedie v praxi. Praha: Portál.

IBE-UNESCO. 2021. Exclusion in education system. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-notes/exclusion-education-system).

Jenkins, Richard. 2014. Social identity. 4th edition. London: Routledge.

Jenkins, Richard. 1997. Rethniking ethnicity: Arguments and Explorations. SAGE Publications Ltd.

Kawulich, Barbara. 2005. “Participant Observation as a Data Collection Method.” FQS 6(2): Art. 43.

Kolář, Michal & Národní institut pro další vzdělávání. 2016. Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně. Studijní text pro frekventanty základního výcvikového kurzu. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/13%20Odborn%C3%ADk%20na%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%C5%A1koln%C3%AD%20%C5%A1ikany.pdf).

Kohnstamm, Dolph. 2007. I Am I : Sudden Flashes of Self-awareness in Childhood. Translation by Tegan Raleigh ; with a Foreword by John E. Bates. London: Athena Press.

Koukolík, František. 2013. Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování. Vyd. 2., přeprac. Praha: Karolinum.

Kubaník, Pavel. 2016. “Using Romani in Language Socialization in a Czech Rom Family.” Pp. 238–250 in Roma: Past, Present, Future. Mnichov: Lincom.

Lambert, Paul & Dave Griffiths. 2018. Social inequalities and occupational stratification: Methods and concepts in the analysis of social distance. London: Palgrave Macmillan UK.

Lovaš, Ladislav. 2019. “Malé sociální skupiny.” Pp. 240–249 in Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada.

Manke, Mary. 1997. Classroom power relations: Understanding student-teacher interaction. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Mareš, Petr & Tomáš Sirovátka. 2008. “Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44(2): 271–294.

Mead, George Herbert. 2017. Mysl, já a společnost. Praha: Portál.

Morvayová, Petra. 2010. “Děti „All Exclusive – Prostředí sociálně vyloučené lokality a jeho vliv na školní (ne)úspěch.” Pp. 9–48 in Sociální vyloučení a jeho dopad na vzdělávání. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta.

Moree, Dana & Nadace OSF. 2019. Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy-1.pdf).

Nešpor, Zdeněk. R. 2011. “Sociolog(ie) mezi kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47(5): 967–989.

Novotná, Eliška. 2010. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada, Sociologie.

The Ministry of Education, Youth and Sports. 2019. Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+. Pracovní verze ke dni 11. 11. 2019. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (http://www.msmt.cz/file/51582/).

The Ministry of Education, Youth and Sports. 2016. Education at a glance 2016: Country Notes a klíčová data pro ČR. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1).

The Ministry of Education, Youth and Sports. 2011. The Education System in the Czech Republic. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/the-education-system-in-the-czech-republic).

The Ministry of Education, Youth and Sports. 2016. Zpráva ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách ve školním roce 2016/17. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-kvalifikovanych-odhadu-poctu-romskych-zaku-v-zs).

The Ministry of Education, Youth and Sports. 2016b. Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2016. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27).

Newman, David. 2018. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life. SAGE Publications, Inc; 12edition.

Office of the Government of the Czech Republic. 2019. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny.pdf).

PAQ Research. 2020. Souvislost sociálního znevýhodnění a vzdělávacích problémů. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (https://www.paqresearch.cz/post/souvislost-soci%C3%A1ln%C3%ADho-znev%C3%BDhodn%C4%9Bn%C3%AD-a-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADch-probl%C3%A9m%C5%AF).

People in need. 2009. Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečná zpráva projektu MŠMT ČR. Resource document. Retrieved November 30, 2021 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/analyza-individualniho-pristupu-pedagogu-k-zakum-se>).

Prague Group of School Ethnography. 2001. „Co se v mládí naučíš…“ 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Prague Group of School Ethnography. 2004. Čeští žáci po deseti letech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Prague Group of School Ethnography. 2005. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum.

Prague Group of School Ethnography. 1995. Typy žáků. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Pivarč, Jakub. 2020. Na cestě k inkluzi: proměny pedagogických procesů ve vzdělávání a jejich pojetí učiteli a zástupci vedení ZŠ. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Roessler, Johannes & Naomi Eilan, ed. 2003. Agency and Self-awareness: Issues in Philosophy and Psychology. Consciousness and Self-consciouness. Oxford: Clarendon.

Stephanie, Lawler. 2014. “Identity: Sociological Perspectives.” European Journal of Communication 29: 767–768.

Šafránková, Dagmar. 2019. Pedagogika. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. Pedagogika (Grada).

Šíma, Jaroslav. 1938. Sociologie výchovy. Praha: Grada.

Thompson, Ron. 2019. Education, inequality and social class: Expansion and stratification in educational opportunity. London: Routledge.

Vorlíček, Radek. 2022. “Social Exclusion and the Construction of the Other at a Czech Basic School. An anthropological perspective.” In Non-Inclusive Education in Central and Eastern Europe: Comparative Studies of Teaching Ethnicity, Religion and Gender, edited by K. Górak-Sosnowska & U. Markowska-Manista. Bloomsbury (manuscript in preparation).

Výrost, Jozef. 2019. “Osobní vztahy.” Pp. 178–187 in Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada.

Výrost, Jozef, Ivan Slaměník, & Eva Sollárvá, ed. 2019. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada.

Watson, Judith & Moray House Institute of Education. 2019. Reflection through interaction: The classroom experience of pupils with learning difficulties. London: Routledge.