Multicultural education in Estonia: why is it powerless in responding to islamophobia?
PDF

Keywords

multiculturality
Islamophobia
religion
secularity
radicalism

How to Cite

Süld, E. (2022). Multicultural education in Estonia: why is it powerless in responding to islamophobia?. Society Register, 6(2), 61–86. https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.2.04

Abstract

The article discusses the extent to which the three multicultural learning strategies implemented to promote multiculturalism differ and how the initiatives takes into account religious differences and Islam. Methodologically, the article focuses on thematic content analysis of the three multicultural education projects. The thematic content analysis makes it possible to study what is being discussed in the multicultural context and how it is being interpreted through these ideas and concepts. The aim of these school projects is to create a common language environment and a new (well-integrated) national identity. Based on the Estonian super-secular society (less than 19% Estonians considered themselves to be a part of some congregation or religious), the peculiarities of religion orientation are not so much taken into account in these multicultural learning strategies and Islam occurs in connection with radicalism.

https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.2.04
PDF

References

Aronson, Brittany., Laughter, Judson. 2016. The Theory and Practice of Culturally Relevant Education. Review of Educational Research, 86(1).

Banks, James A. “Multiculturalism’s Five Dimensions” 1998. Retrieved September 21, 2021 (https://www.learner.org/wp-content/uploads/2019/02/3.Multiculturalism.pdf)

Bloom, Pazit. B.-N., Arikan, Gizem, Courtemanche, Marie 2015. “Religious social identity, religious belief, and anti-immigration sentiment”. American Political Science Review, 109(2). 203–221.

Desmet, Claus., Ortuño-Ortín, Ignacio and Wacziarg, Romain 2017. Culture, Ethnicity, and Diversity. American Economic Review, 107(9): 2479–2513.

Estonian Institute of Human Rights, 2020 “Inimõigused Eestis 2020.“ 2019. SA Eesti Inimõiguste Keskus. Retrieved October 1, 2021 (https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2020/)

Gay, Geneva. 2010. Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice. New York: Teachers College Press.

Hammond, Zaretta 2015. Culturally Responsive Teaching and the Brain. Promoting Authentic Engagement and Rigor Among Culturally and Linguistically Diverse Students. California: Corwin A SAGE Company.

Institute of Baltic Studies 2017. “Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas.” Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste keskus. Retrieved September 2, 2021 (https://www.ibs.ee/publikatsioonid/inimoigused-ja-inimoiguste-alusvaartused-eesti-koolis-ja-hariduspoliitikas-2/)

Kaldur, Kistjan, Kivistik, Kats., Pohla, Triin, Veliste, Mart, Pertsjonok, Nastja, Käger, Marja and Roots, Ave eds. 2019. Uussisserändajate kohanemine Eestis. Balti Uuringute Instituut. Retrieved September 21, 2021. (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/uussisserandajate-kohanemine-eestis-2019-ee_1.pdf)

Kaldur, Kistjan, Kivistik, Kats., Pohla, Triin 2019. Mitmekultuurilise hariduse tegevuste kaardistamine. Balti Uuringute Instituut. Retrieved September 21, 2021 (https://www.ibs.ee/publikatsioonid/mitmekultuurilise-hariduse-valdkonna-kaardistamine-3/)

Lahdenperä, Pirjo 2018. Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling. Skolverket.

Kalmus, Veronika. Anu Masso, Merle Linno 2015 Kvalitatiivne sisuanalüüs. Retrieved August 2, 2021 (https://samm.ut.ee/kvalitatiivne-sisuanalyys).

Lepa, Ege. 2020. „The “Tatar Way” of Understanding and Practising Islam in Estonia.” Studia Orientalia Electronica 8(2): 70–81.

Ministry of Culture 2017. “Aruanne Lõimumisvaldkonna arengukava “Lõimv Eesti 2020” täitmise kohta”. Kutuuriministeerium. Retrieved September 2, 2021 (https://www.kul.ee/media/432/download)

Ministry of Education and Research 2016. “Koosõppiv Kool– Kontseptsioon kvaliteedinõuete kohta koolidele, kus õpib koos palju erineva keele- ja kultuuritaustaga õpilasi.”. Haridus- ja teadusministeerium.

Ministry of Education and Research 2016. “Haridus ja Teadusministeerium Tähtsamad tegevused 2016/2017. Õppeaastal” Retrieved October 2, 2021 (https://www.hm.ee/sites/default/files/2016-2017-oppeaasta_tegevused.pdf)

“Religious education” 2021. (“Usundiõpetus”) Retrieved October 2, 2021 (http://usundiopetus.weebly.com/seadusandlus.html)

“Religious Life in Estonia2020”. (“Usu ja usuelust Eestis 2020.”). Eesti Uuringukeskus OÜ. Retrieved October 2, 2021 (https://e-kirik.eelk.ee/2021/uuringu-elust-usust-ja-usuelust-andmed-said-avalikuks/)

Remmel, Atko and Uibu, Marko. 2015. “Outside Conventional Forms: Religion and Non-Religion in Estonia”. Pp 5-20 in: Religion and Society in Central and Eastern Europe, vol 8 (1).

Riigi Teataja 2012. “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus”. Riigi Teataja (avaldamise märge 02.07.2012, 14). Retrieved October 2, 2021 (https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012014)

Riigi Teataja 1998. “Erakooliseadus”. Riigi Teataja (avaldamise märge 30.05.2012, 2). Retrieved October 2, 2021 (https://www.riigiteataja.ee/akt/130052012002)

Runneymede Trust. 1997. Islamophobia: A challenge for us all. London: Author. Retrieved October 2, 2021 (http://www.runnymedetrust.org/publications/17/32.html.)

Schihalejev, Olga 2020 Usualasest haridusest Eesti koolides aastal, Retrieved September 2, 2021 (http://haridus.ekn.ee/wp-content/uploads/2020/06/Schihalejev-2020.pdf)

Solano, Giacomo and Huddleston, Thomas eds, 2020. Migrant Integration Policy Index 2020. Barcelona. Brussels: CIDOB and MPG. October 1, 2021 (https://www.mipex.eu/)

Tiliouine, Habib and Estes, Richard J. 2016. The State of Social Progress of Islamic Societies. Social, Economic, Political, and Ideological Challenges. Springer International Publishing Switzerland

Vetik, Raivo 2018. Riigirahva identiteet eestlaste ja eestivenelaste seas. Acta Politica Estica, (8), 85–104.

Research related to RITA-MIGRATION (RITA-RÄNNE) and the Unified Estonian School project.

Ainsaar, Mare; Maasing, Helina; Nahkur, Oliver; Narusson, Dagmar; Roots, Ave; Salvet, Sander; Uibu, Markoand Vihalemm, Triin. 2020. RITA-ränne tööpakett 5 uuringute põhijäreldused ning soovitused riigi ja KOVi tasandil. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp5_soovitused_riik_kov.pdf)

Ehala, Martin 2019. Mitmikidentiteedi ja ühtekuuluvuse võimalused ja väljakutsed Eestis. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte nr 7. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/7_mitmikidentiteedi_ja_uhtekuuluvuse_voimalused_ja_valjakutsed_eestis_raport_m.ehala_.pdf)

Järv, Sandra and Kirss, Laura. 2019 Kultuuritudlikku õpetamist toetav materjal õpetajale. RITA-RÄNNE projektiga seotud analüüsid. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/jarv_kirss_kultuuritundlikku_opetamist_toetav_materjal_opetajale_2019_rita-ranne.pdf)

Järv, Sandra and Kirss, Laura. 2020. Meie mitmekeelne ja kultuuriline kool: hindamisjuhend koolipidajale ja koolijuhile. RITA-RÄNNE projektiga seotud tööriistad ja õpivahendid. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_kooli_enesehindamisvahend.pdf)

Kaarlõp, Hanna Liis and Oja, Mare 2020 Mitmeperspektiivine ja kultuuritundlik ajalooõpetus Eesti koolides. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte nr 7. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_teemakokkuvote_ajalooopetus_eesti_koolides.pdf)

Maasing, Helina 2018 Polariseerumise ja radikaliseerumise ennetamine – kohaliku omavalitsuse koostöö kogukondadega ja kooliga. RITA-RÄNNE projektiga seotud analüüs. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp5_polariseerumise_ja_radikaliseerumise_ulevaade_ritaii071218.pdf)

Maasing, Helina; Nahkur, Oliver 2020 Etniliste konfliktide ja radikaliseerumise ennetamise soovitusi koolidele, RITA-RÄNNE projektiga seotud õpivahendid. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/konfliktide_ja_radikaliseerumise_ennetamise_soovitused_koolidele.pdf)

Maasing, Helina and Salvet, Sander 2020. Äärmusliik vägivald ja radikaliseerumine koolis – 10 vastust mida õpetaja peab teadma. RITA-RÄNNE projektiga seotud õpivahendid. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/aarmuslik_vagivald_ja_radikaliseerumine_koolis_juhend_opetajatele.pdf)

Nahkur, Oliver, Ainsaar, Mare, Maasing, Helina and Roots, Ave 2020. Etnilise konflikti riski indeks. RITA-RÄNNE projektiga seotud analüüs. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/etnilise_konflikti_riski_indeksist_ee_21.05.2020.pdf)

Narusson, Dagmar; Uibu, Marko; Linno, Merle; Vihalemm; Triin; Juzefovičs, Jānis; Nahkur, Oliver; Ainsaar, Mare; Roots, Ave; Beilmann, Mai; Salvet, Sander; Nurkse, Ragnar, Maasing, Helina. 2020. RITA-ränne tööpakett 5 uuringute põhijäreldused ning soovitused koolidele. RITA-RÄNNE projektiga seotud tööriistad ja õpivahendid. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp5_soovitused_kool.pdf)

Oja, Mare 2020. Mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodiline juhend. RITA-RÄNNE projektiga seotud õppematerjal. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_mitmeperspektiivse_ajalooopetuse_metoodiline_juhend.pdf)

Pedaste, Margus, Kirss, Laura and Kitsnik, Mare 2019. Ühtne Eesti kool – visioon tuleviku Eesti koolist. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte nr 5. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_teemakokkuvote_uhtnekool_28_03_2019.pdf

Pool, Raili 2020. Eesti keele kui teise keele infokogu. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021

(https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/eesti_keele_kui_teise_keele_infokogu.pdf)

Praakli, Kristiina; Klaas-Lang, Birute 2020. Täiskasvanud uussisserändajate eesti keele õpitee mudel REDEL. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/taiskasvanud_uussisserandajate_eesti_keele_opitee_mudel_redel.pdf)

Pukspuu, Maarika 2020 Mitmekultuurilisuse poliitika Rootsi ja Norra haridussüsteemis. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_teemakokkuvote_rootsi_haridussusteem.pdf)

Raud, Rein 2019. Mitmekultuurilisus: teoreetiline raamsitik. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte nr 6. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/6_tp4_teemakokkuvote_6_mitmekultuurilisus_teoreetiline_raamistik_r.raud_.pdf)

Rääsk, Mairo; Rääsk, Egle; Järv, Sandra; Kirss, Laura; Palginõmm, Kerttu and Pedaste, Margus. 2020 Ühtse Eesti kooli mudeli väljaarendamine Eestis. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://ranne.ut.ee/files/rita_koolimudelid.pdf)

Soll Maie 2019. Euroopa Kool näide kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesisest koolist. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita-teemakokkuvote-euroopa-kool-juuni_2019.pdf)

Säälik, Ülle, Praakli, Kristiina; Kitsnik, Mare; Padrik, Marika and Hallap Merit. 2019 Mitmekeelne ja mitmekultuuriline kool: näiteid rahvusvahelistest praktikatest Euroopas. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/rita_ranne_teemakokkuvote_oppereisid_juuni2019.pdf)

Tammaru, Tiit; Eamets, Raul; Pedaste, Margus; Järve, Janno; Tamm, Marek; Klaas-Lang, Birute and Uibu, Marko. 2020 Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riidile, tööandjale kogukondadele ja haridusele. RITA-RÄNNE projektiga seotud teemakokkuvõte. Retrieved September 2, 2021 (https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/03/L%C3%B5pparuanne.pdf

Manuscript authors are responsible for obtaining copyright permissions for any copyrighted materials included within manuscripts. The authors must provide permission letters, when appropriate, to the Society Register Editors.

In addition, all published papers in Society Register are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License.

1.1 The Author hereby warrants that he/she is the owner of all the copyright and other intellectual property rights in the Work and that, within the scope of the present Agreement, the paper does not infringe the  legal rights of another person. The owner of the copyright work also warrants that he/she is the sole and original creator thereof and that is not bound by any legal constraints in regard to the use or sale of the work.

1.2. The Publisher warrants that is the owner of the PRESSto platform for open access journals, hereinafter referred to as the PRESSto Platform.

2. The Author grants the Publisher non-exclusive and free of charge license to unlimited use worldwide over an unspecified period of time in the following areas of exploitation:

2.1. production of multiple copies of the Work produced according to the specific application of a given technology, including  printing, reproduction of graphics through mechanical or electrical means (reprography) and digital technology;

2.2. marketing authorisation, loan or lease of the original or copies thereof;

2.3. public performance, public performance in the broadcast, video screening, media enhancements as well as broadcasting and rebroadcasting,  made available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them;

2.4. inclusion of the Work into a collective work (i.e. with a number of contributions);

2.5. inclusion of the Work in the electronic version to be offered on an electronic platform, or any other conceivable introduction of the Work in its electronic version to the Internet;

2.6. dissemination of electronic versions of  the Work in its electronic version online, in a collective work or independently;

2.7. making the Work in the electronic version available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, in particular by making it accessible via the Internet, Intranet, Extranet;

2.8. making the Work available according to appropriate license pattern CC BY-NC 4.0 as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.

3. The Author grants the Publisher permission to reproduce a single copy (print or download) and royalty-free use and disposal of rights to compilations of the Work and these compilations.

4. The  Author grants the Publisher permission to send metadata files related to the Work, including to commercial and non-commercial journal-indexing databases.

5. The Author represents that, on the basis of the license granted in the present Agreement, the Publisher is entitled and obliged to:

5.1.  allow third parties to obtain further licenses (sublicenses) to the Work and to other materials, including derivatives thereof or compilations made, based on or including the Work, whereas the provisions of such sub-licenses will be the same as with the Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Creative Commons sub-license or another language version of this license, or any later version of this license published by Creative Commons;

5.2. make the Work available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, without any technological constraints;

5.3. appropriately inform members of the public to whom the Work is to be made available about sublicenses in such a way as to ensure that all parties are properly informed (appropriate informing messages).

6. Because of the royalty-free provision of services of the Author (resulting from the scope of obligations stipulated in the present Agreement), the Author shall not be entitled to any author’s fee due and payable on the part of the Publisher (no fee or royalty is payable by the Publisher to the Author).

7.1. In the case of third party claims or actions for indemnity against the Publisher owing to any infractions related to any form of infringement of intellectual property rights protection, including copyright infringements, the Author is obliged to take all possible measures necessary to protect against these claims and, when as a result of legal action, the Publisher, or any third party licensed by the Publisher to use the Work, will have to abandon using the Work in its entirety or in part or, following a court ruling in a legal challenge, to pay damages to a third party, whatever the legal basis

7.2. The Author will immediately inform the Publisher about any damage claims related to intellectual property infringements, including the author’s proprietary rights pertaining to a copyrighted work, filed against the Author. of liability, the Author is obliged to redress the damage resulting from claims made by third party, including costs and expenditures incurred in the process.

7.3. To all matters not settled herein provisions of the Polish Civil Code and the Polish Copyright and Related Rights Act shall apply. 

Downloads

Download data is not yet available.