PREPOSITIONS IN EU AND DOMESTIC JUDGMENTS – A CORPUS ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND FUNCTIONS OF SIMPLE, COMPLEX AND SECONDARY PREPOSITIONS
PDF (Język Polski)

Keywords

simple prepositions
complex prepositions
secondary prepositions
case law
judgments
Court of Justice of the European Union
Polish Supreme Court

How to Cite

KOŹBIAŁ, D. (2019). PREPOSITIONS IN EU AND DOMESTIC JUDGMENTS – A CORPUS ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND FUNCTIONS OF SIMPLE, COMPLEX AND SECONDARY PREPOSITIONS. Comparative Legilinguistics, 35, 89–119. https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.4

Abstract

The article aims to examine the distribution of simple, complex and secondary prepositions in EU judgments (based on a corpus of judgments of the Court of Justice and the General Court) and domestic judgments (based on a corpus of judgments of the Polish Supreme Court) against general Polish (based on a balanced version of the Polish National Corpus), and to analyze the functions of complex and secondary prepositions. The results confirmed the hypothesis that the high distribution of prepositions in judgments against a representative sample of general Polish is a generic feature of judgments. In addition, it was established that the phraseological profile of EU judgments differs from the profile of national judgments in terms of the distribution of prepositions and their specific functions. This may be the result of the impact of the translation process on target language texts and the scope of jurisdiction of the EU courts and the national court, both of which affect the subject matter of judgments.

https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.4
PDF (Język Polski)

Funding

NCN

SONATA BIS nr 2014/14/E/HS2/00782 pt. Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową

References

Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał i Katarzyna Wasilewska. 2018. Zbitki wielowyrazowe w polskim eurolekcie — analiza gatunkowa formuliczności dyskursu administracyjnego. Badanie pilotażowe. W Tom pamiątkowy ku pamięci Prof. Anny Duszak (1950–2015). Język w Interakcji Społecznej, red. Urszula Okulska, Agnieszka Kulczyńska i Tomasz Konik. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej (w druku).

Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Biel, Łucja. 2016a, Wyrażenia przyimkowe w krajowych i unijnych aktach prawnych – analiza korpusowa funkcji przyimków w polskim języku prawnym. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska, 9–35. Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Lingua Iuris.

Biel, Łucja. 2016b. Mixed corpus design for researching the Eurolect: A genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project. W Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, red. Ewa Gruszczyńska i Agnieszka Leńko-Szymańska, 197–208. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.

Jadacka, Hanna. 2005. Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klemensiewicz, Zenon. 1952. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lesz-Duk, Maria. 2011. Przyimki wtórne w języku polskim: stan współczesny i ewolucja. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.

Łapa, Romana. 2006. Przyimki wtórne w tekstach prawnych. Język Polski 86: ss. 358–366.

Łapa, Romana. 2013. Konstrukcje z przyimkami w ustawach prawnych. Znaczenia gramatyczne. Roczniki Humanistyczne LXI z. 6, Językoznawstwo: ss. 77–91.

McEnery, Tony, i Andrew Hardie. 2012. Corpus Linguistics – Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Milewska, Beata. 2003a. Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Milewska, Beata. 2003b. Słownik polskich przyimków wtórnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pęzik, Piotr. 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. W Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 253–273. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scott, Mike. 2017. WordSmith Tools version 7, Stroud: Lexical Analysis Software.

Źródła internetowe

Baza orzeczeń Sądu Najwyższego RP. http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx (data dostępu 6 października 2018 r.).

Baza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl (data dostępu 6 października 2018 r.).

Strona internetowa projektu badawczego „Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową”. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/ (data dostępu 6 października 2018 r.).

Role of legal translation in proceedings before the Court of Justice. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10813/en/ (data dostępu 6 października 2018 r.).

Wyszukiwarka PELCRA dla NKJP. http://nkjp.uni.lodz.pl/ (data dostępu 6 października 2018 r.).

Wykaz cytowanych wyroków Sądu Najwyższego

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r. – Sygn. akt I CSK 315/10

Wyrok SN z dnia 21 lutego 2013 r. – Sygn. akt I CSK 408/12

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2011 r. – Sygn. akt II CSK 399/10

Wyrok SN z dnia 19 maja 2011 r. – Sygn. akt I CNP 55/10

Wyrok SN z dnia 11 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CSK 252/10

Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r. – Sygn. akt III CSK 285/10

Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2011 r. – Sygn. akt I CSK 607/10

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2012 r. – Sygn. akt I CSK 211/11

Wyrok SN z dnia 3 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CNP 36/10

Wyrok SN z dnia 19 maja 2011 r. – Sygn. akt I CNP 55/10

Wyrok SN z dnia 3 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CSK 261/10

Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2011 r. – Sygn. akt I CSK 478/10

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2011 r. – Sygn. akt II CSK 399/10

Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2014 r. – Sygn. akt I CSK 493/13

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2012 r. – Sygn. akt V CSK 488/11

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r. – Sygn. akt I CSK 184/10

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2011 r. – Sygn. akt I CSK 120/11

Wyrok SN z dnia 19 maja 2011 r. – Sygn. akt I CNP 55/10

Wyrok SN z dnia 18 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CSK 275/10

Wyrok SN z dnia 3 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CSK 348/10

Wyrok SN z dnia 3 lutego 2011 r. – Sygn. akt I CSK 282/10