EVALUATION OF STATUTORY PROVISIONS RELATING TO THE PROFESSION OF SWORN TRANSLATOR IN POLAND. AN ATTEMPT AT SUMMING-UP
PDF (Język Polski)

Keywords

profession of sworn translator in Poland
statutory regulations
certified translation
certified interpretation

How to Cite

KUBACKI, A. D. (2019). EVALUATION OF STATUTORY PROVISIONS RELATING TO THE PROFESSION OF SWORN TRANSLATOR IN POLAND. AN ATTEMPT AT SUMMING-UP. Comparative Legilinguistics, 35, 7–37. https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.1

Abstract

The paper focuses on an evaluation of statutory provisions relating to the profession of sworn translator in Poland. The Act on the Profession of Sworn Translator and its associated statutory instruments have been in force since 27 January 2005. After more than 13 years of operation of this legal framework, it is worth summing up whether the legal solutions put forward by the Polish legislature make it easier to practice the profession of sworn translator. The author discusses, inter alia, the recommendations of the Panel for Review and Assessment of Operation of the Act on the Profession of Sworn Translator, formed on 21 July 2015 by the Minister of Justice, and the legislative changes proposed by translation experts in order to improve the status and financial situation of sworn translators. Moreover, he suggests several solutions which – in his opinion based on many years' experience as a practising sworn translator and a certified translation theoretician – would greatly facilitate the work of sworn translators and would raise its quality.
https://doi.org/10.14746/cl.2018.35.1
PDF (Język Polski)

References

Biel, Łucja. 2017. Egzamin na tłumacza przysięgłego a realia wykonywania zawodu: głos krytyczny w sprawie weryfikowania kompetencji kandydatów na tłumacza przysięgłego. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 6, s. 13–28.

Cieślik, Bolesław. 2014. Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 9, s. 89–99.

Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak i Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Translegis.

Cieślik, Bolesław, Liwiusz Laska i Michał Rojewski, red. 2014. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 2. wydanie. Warszawa: C.H. Beck.

Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: TEPIS.

Dybiec-Gajer, Joanna. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.

Gościński, Jan. 2018. Źródła niepowodzeń na egzaminie na tłumacza przysięgłego z perspektywy egzaminatora. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 13, s. 47–85.

Kaczocha, Mateusz i Marcin Mazuryk. 2011. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz. Warszawa: Lex/el.

Kala, Dariusz i Emilia Kubicka. red. 2014. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej. Bydgoszcz: Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy.

Kierzkowska, Danuta. red. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur Dariusz. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. W Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zeszyt 4 (15)/2014, s. 46–64.

Kubacki, Artur Dariusz. 2017a. Tłumacz przysięgły w służbie notariatu. W Krakowski Przegląd Notarialny, Kwartalnik Izby Notarialnej w Krakowie rok 2 nr 1 styczeń 2017, s. 67–91.

Kubacki, Artur Dariusz. 2017b. Kryteria oceny egzaminu na tłumacza przysięgłego z perspektywy egzaminatora. W Orbis Linguarum vol. 46, s. 469–482.

Kubacki, Artur Dariusz. 2017c. Status und Zertifizierung vereidigter Dolmetscher in den deutschsprachigen Ländern und Polen. Parallelen und Unterschiede. W Anna Jaroch i Jan Franciszek Nosowicz (red.): W dialogu języków i kultur. Tom VI. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, s. 203–224.

Kubacki, Artur Dariusz i Jan Gościński. 2015. What Are Sworn Translators Punished For? 10 Years of Operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 23, s. 7–17.

Kubacki, Artur Dariusz i Jan Gościński. 2017. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 12, s. 201–215.

Kuźniak, Marek. 2017. Egzamin na tłumacza przysięgłego w świetle tzw. krzywej Gaussa. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 12, s. 217–235.

Nartowska, Karolina. 2018. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 13, s. 171–193.

Sekuła, Justyna. 2017. Źródła wiedzy tłumacza w przekładzie niemieckiego wyroku sądowego a poprawność translatu. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 31, s. 147–165.

Zieliński, Lech. 2016. Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 25, s. 111–128.

Zieliński, Lech. 2014. Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen. W Studia Translatorika 5, s. 213–228.

Zieliński, Lech. 2011. Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 6, s. 117–130.

Wykaz aktów prawnych:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, Dz.Urz. L 280 z 26.10.2010 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 127.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 128.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 129.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 130.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 131.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 132.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2007 r. nr 41 poz. 265.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2009 r. nr 221 poz. 1746.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2010 r. nr 218 poz. 1441.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2016 r. poz. 1831.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1505.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt SK 91/06, Dz.U. z 2008 r. nr 90 poz. 561.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.Urz. Min. Spr. z 2015 r. poz. 183.

Źródła internetowe:

Pismo stowarzyszeń tłumaczy biorących udział w pracach Zespołu Ekspertów do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – http://tepis.org.pl/2018/02/20/tepis-ponawia-pismo-do-ministra-ziobry-o-podwyzke/ (data dostępu 1.09.2018 r.).

Pismo TEPIS-u do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przetargów na wykonywanie tłumaczeń poświadczonych – sygn. akt RN. Pre 14/18 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pw-2018-04-24p.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).

Pismo TEPIS-u do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – sygn. akt RN. Pre 20/18 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pw-2018-06-05-MS.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do TEPIS-u z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – sygn. akt DZP-V-001/17 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pp-2018-07-04-1.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).