POLISH STUDIES IN THE FIELD OF LEGILINGUISTICS

Main Article Content

Artur Dariusz KUBACKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KUBACKI, A. D. (2019). POLISH STUDIES IN THE FIELD OF LEGILINGUISTICS. Comparative Legilinguistics, 39, 71-80. https://doi.org/10.14746/cl.2019.39.4
Section
Reviews
Author Biography

Artur Dariusz KUBACKI, Pedagogical University, Kraków

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 11 książek naukowych i/lub dydaktycznych, a także ponad 100 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych. Od 1997 r. prowadzi Biura Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie.

References

 1. Choduń, Agnieszka. 2013. Poprawność językowa uzasadnień orzeczeń sądów administracyjnych. W Uzasadnianie wyroków sądowych: zasady i kontrowersje. Justyna Woldańska (red.), Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny, 5–30.
 2. Gémar, Jean-Claude. 1982. Langage du droit et traduction. Essai de jurilinguistique. The Language of the Law and Translation. Essays on Jurilinguistics. Québec–Montréal: Linguatech – Conseil de la langue française.
 3. Hałas, Bożena. 1995. Terminologia języka prawnego. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 4. Jadacka, Hanna. 2006. Poradnik językowy dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 5. Jopek-Bosiacka, Anna. 2006. Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kala, Dariusz i Emilia Kubicka (red.). 2014. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej. Bydgoszcz: Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w Bydgoszczy.
 7. Kubicka, Emilia, Lech Zieliński i Sebastian Żurowski. 2013. O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy. Analiza przekładu książki „Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land” Norberta Mappesa-Niedieka pod kątem najczęściej popełnianych błędów. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu t. 8, 169–194.
 8. Kubicka, Emilia, Lech Zieliński i Sebastian Żurowski (red.). 2019. Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Kurek, Halina. 2015. Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia). Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (205), 303–310.
 10. Lizisowa, Maria Teresa. 2016. Komunikacyjna teoria języka prawnego. Poznań: Wydawnictwo Contact.
 11. Malinowski, Maciej. 2018. Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko. Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c.
 12. Matulewska, Aleksandra. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt/Main et al.: Peter Lang Publishing House.
 13. Matulewska, Aleksandra. 2013. Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Bern: Peter Lang.
 14. Mróz, Anna, Adam Niewiadomski i Monika Pawelec (red.). 2007. Współczesny język prawny i prawniczy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 20 kwietnia 2007 r. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Mróz, Anna, Adam Niewiadomski i Monika Pawelec (red.). 2009. Prawo i język. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Pawelec, Radosław. 2007. O poprawności językowej i zrozumiałości tekstów prawnych i prawniczych. W Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP. Warszawa: Kancelaria Senatu RP, 65–70.
 17. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Kraków: Oficyna Prawnicza Muza SA.