LEGAL LANGUAGE IN THE LEGISLATIVE TEXT (THE CASE STUDY OF THE BILL ON HIGHER EDUCATION AND SCIENCE)
PDF (Język Polski)

Keywords

język prawny
projekt ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

How to Cite

LIZISOWA, M. T. (2019). LEGAL LANGUAGE IN THE LEGISLATIVE TEXT (THE CASE STUDY OF THE BILL ON HIGHER EDUCATION AND SCIENCE). Comparative Legilinguistics, 38, 7–47. https://doi.org/10.14746/cl.2019.38.1

Abstract

Celem jest ustalenie, czy tekst ustawy jest redagowany tak, by możliwa była jasność prawa w warunkach pewności prawa oraz przewidywalność zachowań obywatela podczas stosowania ustawy. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jest napisany językiem prawnym. We wzorcu gatunkowym tekstu została zachowana procedura normotwórcza, wspólna dla wszystkich porządków prawnych. Tekst jest performatywny, bo jest aktem stanowienia prawa. Jest też normatywny, bo ustanawia generalne normy prawne. W niniejszym artykule autorka przyjmuje, że podstawowym pojęciem prawnym i zarazem pojęciem prawniczym jest stosunek prawny.
https://doi.org/10.14746/cl.2019.38.1
PDF (Język Polski)

References

Dąmbska-Prokop, Urszula. 2012. Wokół tekstu. Składnia, gramatyka tekstu, stylistyka, przekładoznawstwo. Kraków: Wydawnictwo Sztuka i Wiedza.

Engel, Ulrich.1996. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag.

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1991. O języku wstępów do tekstów prawnych. Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych 28: 93–102.

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 2009. Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa. W Prawo i język, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec, 9–18. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Gortych-Michalak, Karolina. 2013. Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie antropologicznym. Wydawnictwo Poznań: Naukowe Kontakt.

Kalinowski, Jerzy. 1953. Teoria zdań normatywnych. Studia Logica 1: 113–146.

Lewandowski, Sławomir. 2015. Preambuła w prawodawstwie polskim XX i XXI wieku. W Język polskiego prawa: perspektywa europejska, red. Adam Niewiadomski, Ewa Walewska, 81–96. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Lizisowa, Maria Teresa. 1995. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Lizisowa, Maria Teresa. 2008. Semantyka a struktura tekstu prawnego. W Styl a semantyka, red. Irena Szczepankowska, 381–400. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Lizisowa, Maria Teresa. 2016. Komunikacyjna teoria języka prawnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Kontakt.

Luhmann, Niklas. 2007. Systemy społeczne. Przekł. Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Łapa, Romana. 2014. Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Studia Językoznawcze t. 21 (41), z. 2: 41–51.

Nowak-Michalska, Joanna. 2012. Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Pisarek, Walery. 1967. Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych. Pamiętnik Literacki 58/2: 493–516.

Redelbach, Andrzej, Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt. 1993. Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sarkowicz, Ryszard. 1995. Poziomowa interpretacja tekstu prawnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sosnowski, Beniamin. 2016. Geneza, rola i cechy preambuły w aktach prawnych. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 6: 207–221 .

[http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-74ab19f5-2ed5-447d-9d55-adb117998cbf].

Stelmach, Jerzy & Ryszard Sarkowicz. 1999. Filozfia prawa XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.

Witorska, Alicja. 2014. Czym jest tiret? Język Polski XCIV 4: 303-213 [http://jezyk-polski.pl/wp-content/download/art_witorska_z-4-2014.pdf].

Wronkowska, Sławomira, i Maciej Zieliński. 2012. Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.