BERUFSPROFIL UND WISSENSCHAFTLICHES SCHAFFEN VON UNIV.-PROF. DR. HABIL. ARTUR DARIUSZ KUBACKI
PDF

Keywords

Legilinguistik
Translatologie
Translodidaktik
wissenschaftliches Schaffen
Berufsprofil
Kubacki

How to Cite

Sekuła, J. . (2022). BERUFSPROFIL UND WISSENSCHAFTLICHES SCHAFFEN VON UNIV.-PROF. DR. HABIL. ARTUR DARIUSZ KUBACKI. Comparative Legilinguistics, 49, 17–31. https://doi.org/10.14746/cl.2022.49.2

Abstract

Der nachstehende Beitrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird das Berufsprofil des polnischen Sprachwissenschaftlers, Univ.-Prof. Dr. habil. Artur Dariusz Kubacki, beschrieben. Im Fokus steht sein beruflicher Werdegang. Er umfasst die vielfältige didaktische Tätigkeit, die breite Expertentätigkeit an verschiedenen Universitäten und in anderen Einrichtungen, die internationale und interinstitutionelle Zusammenarbeit, sowie Weiterbildungsformen. Demnächst werden die wichtigsten Leistungen in seinem Berufsleben dargestellt. Im zweiten Teil des Artikels wird das wissenschaftliche Schaffen vom polnischen Sprachwissenschaftler ausführlich präsentiert. Berücksichtigung finden hier vor allem seine zahlreichen
legilinguistischen Veröffentlichungen.

https://doi.org/10.14746/cl.2022.49.2
PDF

References

Literaturverzeichnis

Dahlmanns Karsten, Kubacki Artur D. 2014. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem. / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Chrzanów: KUBART.

Iluk, Jan, Kubacki Artur D. 2003. Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Iluk, Jan, Kubacki Artur D. 2006. Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Tanslationsübungen. Warszawa: Promocja XXI.

Kaczmarek, Barbara. 2020. Deutsche Rechtssprache. Warszawa: C.H. Beck.

Kierzkowska, Danuta. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur D. 2007. Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. W W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa 15–16 stycznia 2007 r., 237–249. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie.

Kubacki, Artur D. 2008. Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej. Lingua Legis 16: 52-67.

Kubacki, Artur D. 2008. Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego. Rocznik przekładoznawczy 3/4: 117–127. https://doi.org/10.12775/RP.2008.008.

Kubacki, Artur D. 2008. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [W:] Piotr Nowak, Paweł Nowakowski, Marcin Lewandowski (red.): Język, komunikacja, informacja. Vol. 3: 149–161.

Kubacki, Artur D. 2009. Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer. W Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2, red. Anna Mrożewska, 11–28. Koszalin.

Kubacki, Artur D. 2010. Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen. In Texte und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 29, Eds. Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak, 273–280. Frankfurt/Main et al.: Peter Lang GmbH.

Kubacki, Artur D. 2010. Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich. W Tłumaczenie – leksyka, frazeologia, styl, red. Krzysztof Hejwowski, 259–269. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

Kubacki, Artur D. 2011. Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur D. 2011. Austriacki język prawa – z doświadczeń tłumacza. Komunikacja specjalistyczna. Tom 4: Od terminologii do leksykografii. Tom 4: 212–224.

Kubacki, Artur D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kubacki, Artur D. 2012. Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC. W Przekład – teorie, terminy, terminologia. Seria Język a Komunikacja 30. Red. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer, 151–160. Kraków: Tertium.

Kubacki, Artur D. 2015. Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl ӧsterreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher. Chrzanów: KUBART.

Kubacki, Artur D. 2016. Der plurizentrische Ansatz in der Rechtsübersetzung. Eine Fallstudie zur schweizerhochdeutschen und bundesdeutschen Terminologie im Familienrecht. Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik 18: 3/2016: 67–79.

Kubacki, Artur D. 2016. Niemieckie i polskie nazwy zawodów prawniczych z perspektywy translacyjnej. W: Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, red. Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska, 287–308. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Kubacki, Artur D. 2016. Plurizentrik in der Fachübersetzung am Beispiel der schweizerischen Rechtssprache. W Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik, Shanghai, 23.–30.8.2015. Band 2: Angewandte Fachsprachenforschung – Konstruktionen im Sprachvergleich – Deutsch in Bewegung: Grammatische Variation in der Standardsprache – Sprache und Identität: kulturelle, politische und soziale Perspektiven – Zweisprachige Lexikografie: Entwicklung, Stand, Tendenzen – Text und (hyper)mediale Kultur, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Band 21. Eds. Jianhua Zhu, Jin Zhao, Michael Szurawitzki, 55–59. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.

Kubacki, Artur D. 2017. Status und Zertifizierung vereidigter Dolmetscher in den deutschsprachigen Ländern und Polen. Parallelen und Unterschiede. W W dialogu języków i kultur. Tom VI, red. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz, 203–224. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie.

Kubacki A.D., Sowa-Bacia Katarzyna. 2018. Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kubacki, Artur D., Sowa-Bacia K. (2020). Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kubacki, Artur D. 2020. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego. W Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2, red. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia, 127–148. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kubacki, Artur D. 2021. Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki: terminologia i dokumentacja. Trzecie wydanie zmienione i uzupełnione / Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch: Terminologie und Fachübersetzungen aus dem Finanzwesen und der Buchhaltung. 3. Auflage. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kubacki, Artur D., Sowa-Bacia Katarzyna. 2022. Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kubacki, Artur D., Sulikowski Piotr. 2022. Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. Band 5. Hamburg: Dr. Kovač.

Kuźniak, Marek. 2013. Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Warszawa: C.H. Beck.

Kuźniak, Marek. 2016. Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydanie drugie. Warszawa: C.H. Beck.

Internetquellen

Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl (Abrufdatum: 17.02.2022).

Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication, Verlag Rys, https://wydawnictworys.com/category/serie-wydawnicze-i-periodyki-dissertationes-legilinguisticae (Abrufdatum: 17.02.2022).

Gesetz über den Beruf eines vereidigten Dolmetschers und Übersetzers, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042732702/U/D20042702Lj.pdf (Abrufdatum: 17.02.2022).

Internationale Vereinigung für Germanistik, http://ivg2020.unipa.it/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Berufskodex eines vereidigten Dolmetschers und Übersetzers. 2018. https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysi%C4%99g%C5%82ego-2018.pdf (Abrufdatum: 19.02.2022).

Lingua Legis, https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis (Abrufdatum: 17.02.2022).

Linguodidactica, https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l (Abrufdatum: 17.02.2022).

Lubliner Dolmetscher und Übersetzerverband, https://lst-lublin.org.pl/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Polnische Gesellschaft vereidigter Übersetzer und Fachübersetzer TEPIS, https://tepis.org.pl/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Polnischer Übersetzerverband (STP), http://www.stp.org.pl/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Roczniki Humanistyczne. Seria: Glottodydaktyka, https://tnkul.pl/cfp-rh-fasc10-pl (Abrufdatum: 17.02.2022).

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu, https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5382/rocznik-przekladoznawczy-studia-nad-teoria-praktyka-i-dydaktyka-przekladu-152020 (Abrufdatum: 17.02.2022).

Studia Translatorica, http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/studia-translatorica/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

TERTIUM linguistic journal, https://journal.tertium.edu.pl/JaK (Abrufdatum: 17.02.2022).

Translation Landscapes. International Journal for Translation Studies – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Verlag Dr. Kovač, https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9626-9.htm (Abrufdatum: 17.02.2022).

Verlag C.H. Beck, https://www.beck.pl/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Webseite des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft des Neuphilologischen Instituts der Pädagogischen Universität Krakau, Mitarbeiter, https://kjn.up.krakow.pl/de/pracownicy-up/kubacki-2/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Webseite des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft des Neuphilologischen Instituts der Pädagogischen Universität Krakau, Aufbaustudium, https://kjn.up.krakow.pl/de/ aufbaustudium-fuer-dolmetscher-uebersetzer/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Webseite des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft des Neuphilologischen Instituts der Pädagogischen Universität Krakau, Detailliertes Forschungs- und Lehrverzeichnis, https://kjn.up.krakow.pl/de/pracownicy-up/kubacki-2/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

Webseite des Übersetzungsbüros KUBART, https://kubart.pl/ (Abrufdatum: 17.02.2022).

When submitting a paper the author agrees to the following publishing agreement and processing personal data.

PUBLICATION AGREEMENT, COPYRIGHT LICENSE, PERSONAL DATA PROCESSING CONSENT

This is a publication agreement and copyright license (“Agreement”) regarding a written manuscript currently submitted via Pressto platform

 (“Article”) to be published in Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication (“Journal”).

The parties to this Agreement are:

the Author or Authors of the submitted article (individually, or if more than one author, collectively, “Author”) and Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication (“Publisher”), address al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, represented by its editor in chief Aleksandra Matulewska.

§1. LICENSE OF COPYRIGHT

a)     The Author and the Publisher agree that the Author grants a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which is incorporated herein by reference and is further specified at Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 copyright license in the Article to the general public.

b)     The Author grants to the Publisher a royalty-free, worldwide nonexclusive license to publish, reproduce, display, distribute, translate and use the Article in any form, either separately or as part of a collective work, including but not limited to a nonexclusive license to publish the Article in an issue of the Journal, copy and distribute individual reprints of the Article, authorize reproduction of the entire Article in another publication, and authorize reproduction and distribution of the Article or an abstract thereof by means of computerized retrieval systems (such as Westlaw, Lexis and SSRN). The Author retains ownership of all rights under copyright in the Article, and all rights not expressly granted in this Agreement.

c)     The Author grants to the Publisher the power to assign, sublicense or otherwise transfer any and all licenses expressly granted to the Publisher under this Agreement.

d)     Republication. The Author agrees to require that the Publisher be given credit as the original publisher in any republication of the Article authorized by the Author. If the Publisher authorizes any other party to republish the Article under the terms of paragraphs 1c and 1 of this Agreement, the Publisher shall require such party to ensure that the Author is credited as the Author.

§2. EDITING OF THE ARTICLE

a)     The Author agrees that the Publisher may edit the Article as suitable for publication in the Journal. To the extent that the Publisher’s edits amount to copyrightable works of authorship, the Publisher hereby assigns all right, title, and interest in such edits to the Author.

§3.  WARRANTIES

a)     The Author represents and warrants that to the best of the Author’s knowledge the Article does not defame any person, does not invade the privacy of any person, and does not in any other manner infringe upon the rights of any person. The Author agrees to indemnify and hold harmless the Publisher against all such claims.

b)     The Author represents and warrants that the Author has full power and authority to enter into this Agreement and to grant the licenses granted in this Agreement.

c)     The Author represents and warrants that the Article furnished to the Publisher has not been published previously. For purposes of this paragraph, making a copy of the Article accessible over the Internet, including, but not limited to, posting the Article to a database accessible over the Internet, does not constitute prior publication so long as the as such copy indicates that the Article is not in final form, such as by designating such copy to be a “draft,” a “working paper,” or “work-in-progress”. The Author agrees to hold harmless the Publisher, its licensees and distributees, from any claim, action, or proceeding alleging facts that constitute a breach of any warranty enumerated in this paragraph.

§4. TERM

a)     The agreement was concluded for an unspecified time.

§5. PAYMENT

a)     The Author agrees and acknowledges that the Author will receive no payment from the Publisher for use of the Article or the licenses granted in this Agreement.

b)     The Publisher agrees and acknowledges that the Publisher will not receive any payment from the Author for publication by the Publisher.

§6. ENTIRE AGREEMENT

a)     This Agreement supersedes any and all other agreements, either oral or in writing, between the Author and the Publisher with respect to the subject of this Agreement. This Agreement contains all of the warranties and agreements between the parties with respect to the Article, and each party acknowledges that no representations, inducements, promises, or agreements have been made by or on behalf of any party except those warranties and agreements embodied in this Agreement.

b)     In all cases not regulated by this Agreement, legal provisions of Polish Copyright Act and Polish Civil Code shall apply. 

c)     Any disputes arising from the enforcement of obligations connected with this Agreement shall be resolved by a court competent for the headquarters of the Publisher.

d)     Any amendments or additions to the Agreement must be made in writing and signed by authorised representative of both parties, otherwise being ineffective. 

e)      This Agreement is signed electronically and the submission of the article via the PRESSto platform is considered as the conclusion of the Agreement by the Author and the Publisher.

f)     Clause for consent to the processing of personal data - general

g)     The Author shall give his or her consent to the processing of their personal data in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of persons physical in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) for the purpose and in connection with making publications available on the PRESSto scientific journals platform and DeGruyter platform, guaranteeing the security of services rendered, and improving them.

I HAVE READ AND AGREE FULLY WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

The Author                             The Publisher

 

Downloads

Download data is not yet available.