PROFESSOR MARIA TERESA LIZISOWA – A REMEMBERED POLISH LEGAL LINGUIST

Main Article Content

Aleksandra Matulewska
Emilia Wojtasik-Dziekan

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Matulewska, A., & Wojtasik-Dziekan, E. (2022). PROFESSOR MARIA TERESA LIZISOWA – A REMEMBERED POLISH LEGAL LINGUIST. Comparative Legilinguistics, 49, 59-83. https://doi.org/10.14746/cl.2022.49.4
Section
Articles

References

 1. References
 2. Galdia, Marcus. 2020. Legal Constructs. Reflections on Legal-Linguistic Methodology. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 3. Galdia, Marcus. 2017. Lectures on Legal linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing House.
 4. Rudnicka-Fira, Elżbieta and Młynarczyk, Ewa. 2019. Profesor Maria Teresa Lizisowa (1936-2019). Bulletin De La Société Polonaise De Linguistique, Fasc. LXXVI: 17-19. https://biuletynptj.com/resources/html/article/details?id=212939 (Accessed 12 January 2022).
 5. Zakrzewski, Andrzej. 2020. Maria Teresa Lizisowa (26 X 1936 – 12 I 2019). Rocznik Lituanistyczny [online]. 1 styczeń 2020, vol. 5: 311-312. [Accessed on 25 February 2022]. DOI 10.12775/28486.
 6. Bibliography of some legal linguistic and circum-legal works of Maria Teresa Lizisowa
 7. Lizisowa, Maria T. 1980. Ze studiów nad słownictwem Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Acta Baltico-Slavica 13: 37-65.
 8. Lizisowa, Maria T. 1984. Studia nad słownictwem regionalnym III Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 9. Lizisowa, Maria T. 1986. Stan badań nad polską terminologia prawną. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Językoznawcze 5, z. 104: 5-20.
 10. Lizisowa, Maria T. 1986. Z problematyki badań nad leksyką polskiego języka kancelaryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim. Kieleckie Studia Filologiczne 3: 85-92.
 11. Lizisowa, Maria T. 1988. Charakter regionalizmów w polskim języku kancelaryjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVI i XVII w. W Studia polsko-litewsko-białoruskie: praca zbiorowa. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego nr 31, red. Jerzy Tomaszewski, Elżbieta Smułkowska i Henryk Majecki. 297-304. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Lizisowa, Maria T. 1991. ‘Sąd’, ‘sądzić’ i ‘sędzia’ w staropolskich tekstach prawnych (rozważania etymologiczne). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze 6, z. 137: 7-24.
 13. Lizisowa, Maria T. 1992. Staropolski język prawny czy prawniczy: problematyka stylistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze 7, z. 152: 171-183.
 14. Lizisowa, Maria T. 1992. Ze studiów nad słownictwem Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego II. Termin prawno-sądowy STRONA. Acta Baltico-Slavica 21: 19-59.
 15. Lizisowa, Maria T. 1993. Koncepcje prawa i władzy w Statutach litewskich w świetle analizy językoznawczej. W Bałtowie. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 10-11 grudnia 1990 r, red. Andrzej Kastory, Andrzej Essen, 5-29. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 16. Lizisowa, Maria T. 1994. Historia wyrazów prawnych: ‘rząd’ i ‘urząd’. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Językoznawcze 8, z. 168: 133-143.
 17. Lizisowa, Maria T. 1994. U podstaw idei prawa w „Panu Tadeuszu”. W Od strony Kresów: studia i szkice, red. Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz, Swietłana Musijenko, 125-131. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 18. Lizisowa, Maria T. 1995. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 19. Lizisowa, Maria T. 1996. Funkcja semantyczna kategorii fleksyjnych czasowników być, mieć, dać w staropolskich formułach prawnych. W Studia Historycznojęzykowe II. Fleksja historyczna, red. Marian Kucała i Wojciech Ryszard Rzepka, 143-153. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 20. Lizisowa, Maria T. 1996. O języku Kancelarii Księstwa Litewskiego. W Wilno i Kresy Północno-Wschodnie: materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r. w czterech tomach. T. 3, Polszczyzna kresowa, red. Elżbieta Feliksiak i Bogusław Nowowiejski, 63-78. Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki.
 21. Lizisowa, Maria T. 1998. Prawem sądzić, czyli o języku Statutów litewskich w „Panu Tadeuszu”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.
 22. Lizisowa, Maria T. 1998. Dyskurs prawniczy w Panu Tadeuszu. W Adam Mickiewicz i kultura światowa: materiały z konferencji międzynarodowej Grodno-Nowogródek 12-17 maja 1997. Ks. 2, red. Józef Bachórz i Wiktor Choriew, 117-130. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Lizisowa, Maria T. 1999. Slawische Rechtstermini und mettelalterliche Erbe in Europa. W Eurolinguistik – ein Schritt in die Zukunft: Beiträge zum Symposium vom 24. bis 27 März 1997 im Jagdschloss Glienicke (bei Berlin), hrsg. von Norbert Reiter,161-173. Wiesbaden: Harrassowitz.
 24. Lizisowa, Maria T. 1999. Język statutów litewskich w aspekcie kulturowym. Acta Baltico-Slavica tom 24: 229-238.
 25. Lizisowa, Maria T. 2000. Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 26. Lizisowa. Maria T. 2002. Model komunikacji językowej w konstytucjach Rzeczypospolitej (relacja nadawca-odbiorca). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. 58: 75-92.
 27. Lizisowa. Maria T. 2002. O przekładzie polskim I Statutu litewskiego w Kodeksie Olszewskim. W Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. T. 2, red. Teresa Żeberek i Tadeusz Borucki, 103-127. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 28. Lizisowa, Maria T. 2002. Czas przyszły dokonany w Statutach Litewskich. W Творчасць Элізы Ажэшкі i Беларуская Культура (Tvorčasc' Èlìzy Ažèškì i Belaruskaja Kul'tura / Twórczość Elizy Orzeszkowej i Kultura Białoruska), red. Svâtlana Musìenka/Swietłana Musijenko, 171-173. Гродна/Grodno: ГрДУ/IEUG im. Janki Kupały.
 29. Lizisowa, Maria T. 2002. Wielojęzyczność i wielokulturowość w statutach litewskich. W Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Białystok-Supraśl, 27-29 maja 2002, red. Zofia Abramowicz, 27-29. Białystok: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.
 30. Lizisowa, Maria T. 2003. Wartości moralne i prawne w obyczajowości szlacheckiej Wielkiego Księstwa Litewskiego (w kontekście „Pana Tadeusza” i „Statutów litewskich”). W Славянскія Мовы, Літаратуры І Культуры: Этнас У Святле Гісторыі І Сучаснасці (Slavjanskija movy, litaratury i kul'tury: etnas u svjatle gistor'ii i sučasnasci / Słowiańskie języki, literatury i kultury: etos w świetle historii i współczesności), red. Svâtlana Musìenka/Swietłana Musijenko, 311-316. Гродна/Grodno: ГрДУ/IEUG im. Janki Kupały.
 31. Lizisowa, Maria T. 2004. Lingwistyczna analiza konieczności i możliwości w Statutach Kazimierza Wielkiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 19. Studia Linguistica II: 239-251.
 32. Lizisowa, Maria T. 2004. Literackie przekodowanie tekstu prawnego w Panu Tadeuszu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 20. Studia Historicolitteraria IV: 21-34.
 33. Lizisowa, Maria T. 2004. Polska tradycja stylistyki tekstów prawnych. W Język, prawo, społeczeństwo, red. nauk. Ewa Malinowska, 113-130. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 34. Lizisowa, Maria T. 2005. Formacja dyskursywna wokół Konstytucji 3 Maja (w kontekście Statutów litewskich). W Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Marii Teresy Lizisowej, 65-84. Kraków: Collegium Columbinum.
 35. Lizisowa, Maria T. 2005. Język prawny w obiegu społecznym. W Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. Stanisław Gajda, Andrzej Markowski, Józef Porayski-Pomsta, 177-196. Warszawa: Elipsa.
 36. Lizisowa, Maria T. 2005. (red.). Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraków: Collegium Columbinum.
 37. Lizisowa, Maria T., Kowalik, J., Lewandowska-Tarasiuk, E., Myrdzik, B., Karwatowska, M., Grzegorczykowa, R., Pawłowska, R., Zieliński, M., Warchała, J., Łętowska, E., Zastawny, M., Gołębiowski, G., Lewicki, A. M., Sawicka, G., Grabowski, J., Dunaj, B., Matuszczyk, B. 2005. Dyskusja nad referatami Heleny Synowiec, Ewy Łętowskiej oraz nad referatem Renaty Przybylskiej i ks. Wiesława Przyczyny. In Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. Jerzy Bartmiński, Urszula Majer-Baranowska, 233-256. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 38. Lizisowa, Maria T. 2006. Tekst, kontekst, interpretacja: w poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka. Kraków: Collegium Columbinum.
 39. Lizisowa, Maria T. 2006. Modelowanie treści pojęć prawo-własność-władza w języku prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Wojciech Kriegseisen i Andrzej Rachuba, 97-113. Warszawa: Neriton.
 40. Lizisowa, Maria T. 2006. (red.) Język w urzędach i w sądach. Kraków: Collegium Columbinum.
 41. Lizisowa, Maria T. 2006. Problemy analizy lingwistycznej tekstu prawnego, na przykładzie profilowania pojęć w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w trybie regulacji ostrożnościowych. W Język w urzędach i w sądach, red. Maria T. Lizisowa, 39-52. Kraków: Collegium Columbinum.
 42. Lizisowa, Maria T. 2006. Wypowiedź prawna i jej dekodowanie. W Język w urzędach i w sądach, red. Maria T. Lizisowa, 53-63. Kraków: Collegium Columbinum.
 43. Lizisowa, Maria T. 2006. Konfrontacja pojęć prawnych w słowniku Konstantego Szywrida i w statutach litewskich. Acta Baltico-Slavica, t. 30: 145-164.
 44. Lizisowa, Maria T. 2006. Funkcjonalna sprawność polszczyzny w pismach urzędowych. W Język w urzędach i w sądach, red. Maria T. Lizisowa, 19-25. Kraków: Collegium Columbinum.
 45. Lizisowa, Maria T. 2006. Uroda staropolskiego języka prawnego. W Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, t. 2., red. Elżbieta Koniusz, Stanisław Cygan, 67-76. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 46. Lizisowa, Maria T. 2007. Językowe mechanizmy perswazji w Statutach Litewskich. Acta Baltico-Slavica t. 31: 141-147.
 47. Lizisowa, Maria T. 2007. Komunikowanie przekazu w modelach stosunków prawnych (na przykładzie przepisów „Kodeksu pracy”). Stylistyka t. 16: 341-349.
 48. Lizisowa, Maria T. (red.) 2008. Język w urzędach i w sądach. T.2. Kraków: Collegium Columbinum.
 49. Lizisowa, Maria T. 2008. Semantyka a struktura tekstu prawnego. W Styl a semantyka, red. Irena Szczepankowska, 382-400. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 50. Lizisowa, Maria T. 2009. Prawda i nieprawda w felietonach prawniczych Aleksandra Pocieja. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. 186-197.
 51. Lizisowa, Maria T. 2009. Style funkcjonalne w dziennikarstwie prasowym. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica.
 52. Lizisowa, Maria T. 2009. Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ‘ma prawo’ w Konstytucji III Rzeczypospolitej. Investigationes Linguisticae vol. XVII: 141-151.
 53. Lizisowa, Maria T. 2009. Mickiewiczowska metafora sądu. W W kręgu języka: materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci profesor Zofii Kurzowej Kraków 16-17 maja 2008, red. Mirosław Skarżyński i Monika Szpiczakowska, 387-397. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 54. Lizisowa, Maria T. 2009. Informacja czy manipulacja: o stylistycznej akomodacji w wyrażaniu prawdy i fałszu. W Jaka informacja?, red. Leon Dyczewski, 89-100. Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL-Centrum Europejskie Natolin.
 55. Lizisowa, Maria T. 2010. Tekst prawny w teorii znaku i w teorii komunikowania. W Prawo, język, etyka, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec, 51-66. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Lizisowa, Maria T. 2010. Retoryczne aspekty dyskursu prawnego. W W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita, 827-840. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 57. Lizisowa, Maria T. 2010. Sign character of the exponents of modality in a legal text. Comparative Legilinguistics 2: 67-74.
 58. Lizisowa, Maria T. 2010. Sądy podkomorskie w Statutach Litewskich i w Panu Tadeuszu: prawnicze uzasadnienie tytułu epopei. W Tvorčestvo Adama Mickeviča i sovremennaâ mirovaâ kul’tura: sbornik naučnych rabot, red. Svetlana Filippovna Musienko, 84-93. Grodno: ČPUP Izdatel’stvo „Lamark”.
 59. Lizisowa, Maria T. 2011. Aksjologia dyskursu prawnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica Z. 4: 294-303.
 60. Lizisowa, Maria T. 2011. Wartości moralne i etyczne w języku prawnym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 107, Studia Linguistica 6: 134-151.
 61. Lizisowa, Maria T. 2012. Reguły prawne Dekalogu: według polskich przekładów. W W przestrzeni języka: prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji jej jubileuszu, red. Marzena Marczewska i Stanisława Cygan, 283-300. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.
 62. Lizisowa, Maria T. 2012. The metaphor of Swoboda in the treaties of the European Union. Comparative Legilinguistics 10: 67-87.
 63. Lizisowa, Maria T. 2012. O formie i treści znaków języka prawnego. W Język współczesnego prawa, red. Adam Niewiadomski, Ewa Sztymelska, 15-41. Warszawa: Lingua Iuris, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego, Uniwersytet Warszawski.
 64. Lizisowa, Maria T. 2013. Obiektywizacja i subiektywizacja języka w narracji dziennikarskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 131, Studia Linguistica 8: 184-193.
 65. Lizisowa, Maria T. 2013. Podmiotowa i przedmiotowa funkcja języka prawnego. W Polski język prawny–media, społeczeństwo, edukacja, red. Dorota Kondratczyk, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska, 37-57. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 66. Lizisowa, Maria T. 2013. Antropologiczna orientacja słowa Prawo w twórczości Adama Mickiewicza. Acta Baltico‑Slavica 37: 121-139. DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2013.008.
 67. Lizisowa, Maria T. 2013. Metody badania języka prawnego wobec ontologicznej natury prawa. Comparative Legilinguistics 14: 21-46.
 68. Lizisowa, Maria T. 2014. Konstruowanie obrazów rzeczywistości w akcie ustawodawczym. Comparative Legilinguistics 17: 11-27.
 69. Lizisowa, Maria T. 2015. Formuły wyrażania powinności w dawnym i we współczesnym ustawodawstwie. W Dialog z Tradycją. T. 4, Język - komunikacja – kultura, red. Renata Dźwigoł, Iwona Steczko, 61-80. Kraków: Collegium Columbinum.
 70. Lizisowa, Maria T. 2016. Dobro wspólne czy prywatne w legislacji europejskiej. Medialne echa „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. W: Prywatność w mediach – towar czy wartość, red. Michał Drożdż, 135-152. Tarnów: Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 71. Lizisowa, Maria T. 2016. Komunikacyjna teoria języka prawnego. Poznań: Wydawnictwo Contact.
 72. Lizisowa, Maria T. 2017. Technika komunikowania prawa w decyzjach i zarządzeniach administracyjnych. Comparative Legilinguistics 31: 27-54.
 73. Lizisowa, Maria T. 2017. Więzi etyki i prawa w obszarach komunikowania społecznego: wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny. W Etyczność w mediach: między pogardą a szacunkiem, red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin, 359-381. Tarnów: Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 74. Lizisowa, Maria T. 2017. Prawodawcy to też poeci Metaforyczne komunikowanie prawa europejskiego. W Poetyka losu i historii: profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna Wądolny-Tatar, 706-715. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 75. Lizisowa, Maria T. 2018. Świat wartości prawnych w mediach. Studia Socialia Cracoviensia 10 (2): 33-47.
 76. Lizisowa, Maria T. 2019. Język prawny w tekście ustawy (na przykładzie projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Comparative Legilinguistics 38: 7-47.
 77. Lizisowa, Maria T. 2020. Funkcjonalne piękno języka prawnego. Studia Iuridica 83: 114-134. DOI: https://doi.org/10.32346/2544-3135.si.2020-83.7.
 78. Other works
 79. Lizisowa, Maria T. 1992. Interferencyjny charakter słownictwa w przyszłym „Słowniku regionalizmów Wielkiego Księstwa Litewskiego”. W Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur: materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989: w czterech tomach. T. 4, Literatura i język, red. Elżbieta Feliksiak, 43-60. Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
 80. Lizisowa, Maria T. 1997. Archaiczne właściwości składniowe gwary świętokrzyskiej w wierszach Katarzyny Zaborowskiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie. Prace Językoznawcze IX, z. 192: 149-165.
 81. Lizisowa, Maria T., Antoni Aleksandrowicz. (red.). 1998. W kręgu twórczości Michała Federowskiego: w stulecie wydania I tomu „Ludu białoruskiego”: materiały z sesji naukowej w dniach 23 i 24 stycznia 1997 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 82. Lizisowa, Maria T. 2002. Konteksty historyczny i kulturowy w dialektologii. W Gwary dawniej i dziś: prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, red. Stanisław Cygan, 143-156. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 83. Lizisowa, Maria T. 2002. O spójności tekstu Kazań świętokrzyskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica Nr 1: 219-236.
 84. Lizisowa, Maria T. 2002. Kategoria czasu w Gloria Victis. W Творчасць Элізы Ажэшкі i Беларуская Культура (Tvorčasc' Èlìzy Ažèškì i Belaruskaja Kul'tura / Twórczość Elizy Orzeszkowej i Kultura Białoruska), red. Svâtlana Musìenka/Swietłana Musijenko, 29-35. Гродна/Grodno: ГрДУ/IEUG im. Janki Kupały.
 85. Lizisowa, Maria T. 2005. Filozofia języka w wykładach paryskich Mickiewicza. W Od strony Kresów: studia i szkice. Cz. 3, red. Halina Bursztyńska, 25-41. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 86. Lizisowa, Maria T. 2008. Wstęp do językoznawstwa. W Filologia polska: informator dla studentów: przedmioty, zagadnienia, bibliografia, red. Ewa Młynarczyk, Marek Buś, 63-64. Kraków: Instytut Filologii Polskiej UP.
 87. Lizisowa, Maria T. 2008. Rozwinięcie intertekstowe motywów biblijnych w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. W Melodii, kraski, zapahi „Maloj rodiny” Adama Mickevíča: sbornik naučnyh rabot, red. F. S. Musienko et al., 119-126. Grodno: Grodnenskij Universitet imeni Ânky Kupaly.
 88. Lizisowa, Maria T., Katarzyna Cegielska. 2008. Cuda dzieją się za sprawą ludzi. Rozm. przepr. Katarzyna Cegielska. Nasz Dziennik Wyd. 3, nr 64: 16.
 89. Lizisowa, Maria T. 2008. Antropologia słowa w tekstach Adama Mickiewicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 58, Studia Historicolitteraria 8: 20-35.
 90. Lizisowa, Maria T. 2012. Narracja w Sądeczaninie. W Prasa sądecka od zarania do dziś: 1891-2011, red. Bolesław Faron, współpr. Agnieszka Ogonowska, 246-261. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 91. Lizisowa, Maria T. 2014. Polszczyzna historyczna w gwarze świętokrzyskiej: wspomnienie z badań gwary pod kierunkiem profesora Eugeniusza Pawłowskiego. W Język w środowisku wiejskim. W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego, T. 1, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, 75-85. Kraków: Collegium Columbinum.