SELECTED FEATURES OF POLISH AND FRENCH CONTRACT LAW – CHARACTERISTICS OF CONTRACTS FOR TRANSFERRING RIGHTS TO THINGS

Main Article Content

Paulina NOWAK-KORCZ

Abstract

The article aims at characterizing selected features of the Polish and French contraact law and to be more exact the language of contracts for transferring rights to things in the aspect of translation. The author has translated and analyzed Polish and French parallel texts of contracts of lease, contracts of tenancy, contracts of lending and contracts of lease with an option to purchase. The lexical, grammatical and other features of the langauge of contracts are amply exemplified.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NOWAK-KORCZ, P. (2013). SELECTED FEATURES OF POLISH AND FRENCH CONTRACT LAW – CHARACTERISTICS OF CONTRACTS FOR TRANSFERRING RIGHTS TO THINGS. Comparative Legilinguistics, 14, 47-116. https://doi.org/10.14746/cl.2013.14.03
Section
Articles

References

 1. Alcaraz Varó, Hughes, Brian. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: Svol. Jerome Publishing.
 2. Bissardon, Sébastien. 2005. Guide du language juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés. Paris. LexisNexis Litec.
 3. Choduń, Agnieszka. 2007. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 4. Cornu, Gérard. 2005. Linguistique juridique. Paris: Editions Montchrestien. EJA
 5. Gajda, Stanisław. 1990. Wprowadzenie do teorii terminu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu
 6. Gémar, Jean-Claude. 2000. La langue française, dans l’ordre juridique international. [In]: I. Lamberterie, D. Breillat (eds.) Le français langue du Droit. Actes du colloque international. Poitiers 6 et 7 novembre 1997. Paris: Presses Universtaires de France.113-153
 7. Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1979. Czy istnieje język prawny, Państwo i Prawo, nr 3, ss. 49-60.
 8. Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1992. Język prawny a obraz świata. [In]: Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga jubileuszowa Profesor M. Boruckiej-Arctowej, (red.) Skąpska, G. Kraków.
 9. Gniadek, Stanisław. 1979. Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Grzelak, Joanna. 2010. Polski język prawa – w perspektywie glottodydaktycznej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Praca doktorska.
 11. Guillien, Raymond, Vincent, Jean. 2007. Lexique de termes juridiques. Paris: Dalloz.
 12. Grevisse, Maurice. 2010. Gramatyka języka francuskiego od A do … B2. Poznań: Nowela/De boeck (adaptacja. Alicja Żuchelkowska)
 13. Houbert, Frédéric. 2005. Guide Pratique de la Traduction Juridique. Anglais/Français. Paris: La maison du dictionnaire.
 14. Jadacka, Hanna. 2006. Poradnik językowy dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper
 15. Jędrzejko, Ewa. 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 16. Jopek-Bosiacka, Anna. 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: PWN.
 17. Kacprzak, Alicja, Sypnicki, Józef. 2002. Synonymie dans le vocabulaire medical. [In]: Polysémie, Synonymie, Antonymie. Relations dans le lexique. Aspects théoriques et applicatifs, Łódź, 29 VI 1995. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Kacprzak, Alicja, Sypnicki Józef. 2002. Éléments de grammaire française. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN
 19. Kaczmarek Karolina. 2011. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim, Legilingwistyka porównawcza, Tom 6/2011, Poznań: UAM, 1-230.
 20. Kielar, Barbara,. Zofia., Michałowska, Katarzyna. 1994. Umowa handlowa – angielskie i polskie wzorce tekstowe. Lingua Legis Nr 1. 6-11.
 21. Kierzkowska, Danuta. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Translegis.
 22. Kubacki, Artur. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Kraków: Wolters Kluwer
 23. Malinowska, Ewa. 1999. Język w urzędach. [In]: W. Pisarek (red.). Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych. Uniwersytet Jagielloński. 75-96
 24. Malinowski, Andrzej. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. Słownik Francusko-polski , polsko-francuski LexLand, Wiedza Powszechna, 2003
 25. Malkiel, Yakov. 1959. Studies in irreversible binomials. Lingua 8. 113-160.
 26. Marczyk, Krzysztof. 2004. Formalizacja języka prawniczego praktyki orzeczniczej (na przykładzie wyroku sądowego wraz z uzasadnienim. [In]: E. Malinowska (red.). Język – Prawo – Społeczeństwo. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.157-166
 27. Mattila, E.S. Heikki. 2013. Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas. 2nd Edition. Hampshire. Ashgate Publishing Limited.
 28. Matulewska, Aleksandra. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
 29. Mellinkoff, D. 1963. The language of the Law. Boston: Little, Brown and Company.
 30. Nowak, Joanna. 2011. Modalność deontyczna w języku prawa na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Praca doktorska.
 31. Nowak, Paulina. 2006. Analiza lapsologiczna przekładu unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Praca magisterska.
 32. Pisarska, Alicja. Tomaszkiewicz, Teresa. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 33. Pieńkos, Ewa, Pieńkos Jerzy. 1981. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej francusko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna
 34. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza S.A.
 35. Podracki, J. 1998. Szkolny słownik języka polskiego. Warszawa
 36. Polański, Kazimierz. 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 37. Sandrini, Peter. 1996. Terminologiearbeit im recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. IITF-Series 8. Vienna: TermNet.
 38. Sourioux, Jean Louis, Lerat Pierre. 1975. Le langage du droit. Paris: Presses Universitaires de France.
 39. Šarčević, Susan. 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague. Kluwer Law International.
 40. Starzec, Anna. 1984. Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej (od początku do 1945 roku). Opole.
 41. Tomaszkiewicz, Teresa. 2003. Modele tekstów specjalistycznych a przekład. [In]: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Sp. Z o.o. 237-246
 42. Urbańczyk, S. Kucała, M. 1999. Encyklopedia języka polskiego. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 43. Wojtak, Maria. 1993. Styl urzędowy. [In]: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T 2. Współczesny język polski. J. Bartmiński (red.). Wrocław.
 44. Wojtak, Maria. 1992. O stylowym wariancie języka na przykładzie tekstów urzędowych. [In]: S. Gajda (red.). Systematyzacja pojęć w stylistyce. Opole. 141-149.
 45. Wank, Rolf. 1985 Die juristische Begriffsbildung. Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln, Band 48, 1. München: C.H. Beck.
 46. Zedler, Feliks. 2010. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa i postępowania cywilnego w aspekcie translatologicznym z języka polskiego na angielski. [In]: J. Bańczerowski, A. Matulewska (eds.) Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Poznań: Zakład Graficzny UAM. vol. 3/2010.
 47. Zieliński, Maciej. 1999. Języki prawne i prawnicze. [In]: W. Pisarek (red.). Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych. Uniwersytet Jagielloński. 50-74
 48. Zieliński, Maciej. 2010. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa. Wydawnictwo LexisNexis.
 49. Żydek-Bednarczuk, Urszula. 1987. Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim. Katowice