SUPER- AND MACROSTRUCTURE OF POLISH, GREEK AND CYPRIOT NORMATIVE ACTS. A CONFRONTATIVE STUDY IN THE SCOPE OF TRANSLATION

Main Article Content

Karolina GORTYCH-MICHALAK

Abstract

Normative acts, together with the constitutions, are primary sources of law in the Polish and Greek legal systems. On the other hand, normative acts in the Cypriot legal system together with the Constitution of the Republic of Cyprus, the laws retained in force by virtue of Article 188 of the Constitution, the principles of Common Law and Equity, the laws enacted by the House of Representatives, are just some of the many sources of law in that state. Thus, in the three states mentioned above, the functions of the normative acts in question are different. With reference to this fact, the structures of normative acts are different too, although they are documents wherein rules regulating a certain domain of social life are drafted. The aim of this paper is to compare the structures of the normative acts analysed here in terms of Greek-Polish and Polish-Greek legal translation studies. The objective of comparing each structural element of the normative acts, and investigating their similarities and differences is to develop a model of applied contrastive analysis of legal texts for the purposes of legal translation studies. The application of this model of contrastive analysis provides concrete results in two fields of research: i) providing translation equivalents for legal terms connected with legal textology and ii) providing translation equivalents for the area of law to which the texts compared belong.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GORTYCH-MICHALAK, K. (2013). SUPER- AND MACROSTRUCTURE OF POLISH, GREEK AND CYPRIOT NORMATIVE ACTS. A CONFRONTATIVE STUDY IN THE SCOPE OF TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 14, 117-135. https://doi.org/10.14746/cl.2013.14.04
Section
Articles

References

 1. Crystal, David. 2008. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Sixth Edition, Malden USA: Blackwell Publishing.
 2. Delisle, Jean et al., red. 1999. Translation terminology, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 3. van Dijk, Teun, A..1980. MACROSTRUCTURES. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition, Hillsdale, New Jersey: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES PUBLISHERS.
 4. Fefes, Michalis, V. 200 Eisagogi sto dikaio. Syntagmatiko. Dioikitiko. Poiniko. Astiko. Emporiko. Ergatiko, Athina: Nomiki Vibbliothiki.
 5. Fisiak, Jacek. 1981. Language and languages; Contrastive linguistics; Study and teaching, Oxford and New York: Pergamon.
 6. Gortych, Karolina, Matulewskam Aleksandra. 2009. Translacyjne problem wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku angielskim, greckim i polski [W:] Prawo i język, red. Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika, 65-78. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Gortych-Michalak, Karolina. 2010. Definicja legalna w polskich, greckich i cypryjskich aktach normatywnych w aspekcie przekładu prawniczego grecko-polskiego. [W:] Lingua Iuris: red. Mróz Anna, Niewiadomski Adam, 167-201. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Grzybek, Joanna. 2009. Język prawa cywilnego w aspekcie translatologicznym chińsko-polskim i polsko-chińskim, niepublikowana rozprawa doktorska, Poznań, UAM.
 9. Hoey, Michael i Haughton. Diane. 2001. Contrastive analysis and translation. [W:] Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. Bake Mona, 45-49. London and New York: Rotledge.
 10. Jopek-Bosiacka, Anna. 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: PWN.
 11. Kaczmarek Karolina. 2011. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim, Legilingwistyka porównawcza, Tom 6/2011, Poznań: UAM, 1-230.
 12. Kielar, Barbara, Z. 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław: Ossolineum.
 13. Kierzkowska, Danuta. 2008. Tłumaczenie prawnicze, Warszawa: Translegis.
 14. Korycki, Stefan, Kuciński, Jerzy, Trzciński Zenon, Zaborowski Jerzy. 2006. Zarys prawa, Warszawa: Lexis Nexis.
 15. Krzeszowski, Tomasz P. 1990. Contrasting languages. The Scope of Contrastive Linguistics, Berlin, New York: Mounton de Gruyter.
 16. Kubacki, Artur Dariusz, 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. Współczesne kierunki analiz przekładowych, pod red. Marii Piotrowskiej, seria Język a komunikacja 18, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 121-132.
 17. Kurtes, Svetlana. 2006. Contrastive Analysis at work: theoretical considerations and their practical application.SIGNUM: Estud. Ling, n. 9/1, jun. 2006, Londyn, 111-140.
 18. Lizisowa, Maria, Teresa. 2006. Tekst – Kontekst – Interpretacja, W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka, Kraków: Collegium Colimbinum.
 19. Lizisowa, Maria, Teresa, 2009. Performatywne wypowiedzi prawne w aspekcie lingwistyki tekstu [W:] Prawo i język red. Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika, 19-36. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Malinowski, Andrzej. 2006. Polski język prawny, Wybrane zagadnienia, Warszawa: Lexis Nexis.
 21. Matulewska, Aleksandra. 2007. Lingua Legis in Translation, Amsterdam: Peter Lang Publishing House.
 22. Matulewska, Aleksandra. 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. Legilingwistyka porównawcza, Tom 3/2010, Poznań: UAM, 57-69.
 23. Moser, Amalia, i Panaretou, Eleni. 2009. Tense, aspect and modality in legal texts. Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, 1013-1026, http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case3.html (dostęp 10 grudnia 2011 godz. 12.00) Why Forensic Linguistics Needs Corpus Linguistics
 24. Neocleous, Andreas. 2000. Introduction to Cyprus Law, Limassol: Yorkhill Law Publishing.
 25. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku, Warszawa: MUZA SA.
 26. Redelbach, Andrzej. 1996. Wstęp do prawoznawstwa, Poznań: Ars Boni et Aequi.
 27. Supreme Court of Cyprus, 2007-2013, Legal system, http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLLegSystem_en/DMLLegSystem_en?OpenDocument (dostęp 20 grudnia godz. 16. 04).
 28. Vlachopoulos, Stefanos. 2008. Translating into New LSP. Translation of laws in the Republic of Cyprus. Target 20, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 103-11
 29. Vermeer, Hans J. 2003. Skopos and Commission. W: The Translation Studies Reader, red. Venuti Lawrence, Baker Mona, 221-232. London and New York: Routledge.
 30. Wronkowska, Sławomira i Zieliński Maciej. 1997. Zasady techniki prawodawczej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 31. Wronkowska, Sławomira, Ziembiński, Zygmunt. 1997, Zarys teorii prawa, Poznań: Ars Boni et Aequi.
 32. Zieliński, Maciej, 1999. Języki prawne i prawnicze. [W:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci red. Pisarek, 50-7 Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych. Uniwersytet Jagielloński.
 33. Teksty źródłowe:
 34. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.
 35. Konstytucja Grecji (Σύνταγμα της Ελλάδας) w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.
 36. Konstytucja Republiki Cypru (Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας).
 37. Polski Kodeks Cywilny w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.
 38. Grecki Kodeks cywilny (Αστικός Κώδικας) w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.
 39. Cypryjska ustawa nr KEF 195 (Κεφάλαιο 195. O περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος) w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.
 40. Cypryjska ustawa nr KEF 189 (Κεφάλαιο 189. Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμος) w brzmieniu obowiązującym dnia 20. 12. 12.