IMPLEMENTATION OF FRAMEWORK DECISIONS REGARDING SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW INTO THE POLISH LEGAL ORDER – SELECTED ISSUES

Main Article Content

Filip RADONIEWICZ

Abstract

The paper is composed of three basic parts. In the introduction are discussed the successive stages of cooperation of the states of the European Union within the III pillar of the EU – from its inception (the European Union Treaty, signed in Maastricht on the 7th of February 1992) to the Treaty of Lisbon (signed on the 13th of December 2007). In the second part is described the most significant legal instrument of the III pillar, implementing the harmonisation of the criminal law of the member states, that is the framework decisions. In the third part are presented examples of the implementation of chosen framework decisions in Polish law – the Framework Decision of the Council of 2002/475/JHA of 13th of June 2002 on combating terrorism and the Framework Decision of the Council 2002/629/JHA of the 19th of July 2002 on combating trafficking in human beings. Certainly the choice is not casual. The author endeavours to present two extreme models of implementing of framework decisions: a method of implementation consisting in transfer of legal rules, with the aim of inserting created norms into the Polish legal order and the contrary one of rewriting the content of the implemented framework decision without any reflection.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
RADONIEWICZ, F. (2012). IMPLEMENTATION OF FRAMEWORK DECISIONS REGARDING SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW INTO THE POLISH LEGAL ORDER – SELECTED ISSUES. Comparative Legilinguistics, 11, 23-37. https://doi.org/10.14746/cl.2012.11.02
Section
Articles

References

 1. Biernat, Stanisław. 2005. Źródła prawa Unii Europejskiej. In Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, ed. Jan Barcz, 191-223. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 2. Bojarski, Janusz, and Oktawia Górniok. 2010. Rozdział XIV. Objaśnienia wyrażeń ustawowych (art. 115). Handel ludźmi. In Kodeks karny. Komentarz, ed. Marian Filar, 612-616, Warszawa: LexisNexis.
 3. Budyn-Kulik, Magdalena, and Patrycja Kozłowska-Kalisz. 2010. Rozdział XIV. Objaśnienia wyrażeń ustawowych (art. 115). § 20. In Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Marek Mozgawa (ed.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, 257-258. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. Filar, Marian, and Oktawia Górniok. 2008. Rozdział XIV. Objaśnienia wyrażeń ustawowych (art. 115). In Kodeks karny. Komentarz, ed. Marian Filar, 510-544. Warszawa: LexisNexis.
 5. Giezek, Jacek. 2007. Rozdział XIV. Objaśnienia wyrażeń ustawowych. In Kodeks karny. Część ogólna, Jacek Giezek (ed.), Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, 696-790. Warszawa: LexisNexis.
 6. Grzelak, Agnieszka. 2008. Trzeci filar Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 7. Górniok, Oktawia. 2004. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w art. 115 § 20 k.k. Przegląd Sądowy 10: 3-11.
 8. Jasiński, Filip. 2005. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. In Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Jan Barcz (ed.), 93-118. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 9. Jasiński, Filip, and Eleonora Zielińska. 2005. Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW). In Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Tom 6. Dokumenty karne. Część II, Eleonora Zielińska (ed.), 483-530. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 10. Karsznicki, Krzysztof. 2009. Traktat Lizboński – nowa szansa na usprawnienie współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura i Prawo 11-12: 70-77.
 11. Kozłowska-Kalisz, Patrycja. 2010. Rozdział XIV. Objaśnienia wyrażeń ustawowych (art. 115). § 22. In Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Marek Mozgawa (ed.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, 262-264. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Majewski, Jarosław. 2004. Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych. In Kodeks Karny. Część ogólna. T. 1.Komentarz do art. 1-116 k.k., Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll (ed.), 1155-1251. Kraków: Zakamycze.
 13. Marek, Andrzej. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 14. Michalska-Warias, Aneta. 2009. Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115). § 20. In Kodeks karny. Komentarz, Tadeusz Bojarski (ed.), Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk, 202-204. Warszawa: LexisNexis.
 15. Radoniewicz, Filip. 2011. Przestępstwo handlu ludźmi. Prokuratura i Prawo 10: 134-155.
 16. Sakowicz, Andrzej. 2010. Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji (druk 2387). http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2387 (accessed September 1, 2011).
 17. Sońta, Cezariusz. 2005. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4: 3-25.
 18. Szwarc, Monika. 2005. Decyzje ramowe jako instrument harmonizacji prawa karnego w UE. Państwo i Prawo 7: 22-38.
 19. Wąsek, Andrzej. 2005. Art. 115 § 20. In Kodeks karny. Komentarz. Tom 1. Art. 1-116, Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Stanisław M. Przyjemski, Zofia Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, A. Wąsek, 871-874. Gdańsk: Arche.
 20. Wróbel, Włodzimierz. 2010. Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji (druk 2387). http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2387 (accessed September 1, 2011).
 21. Sources:
 22. Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws of 1997 No 88 item 553, as amended).
 23. Act of 20 May 2010 on amendment of the Penal Code, the Police Act, the act on provisions introducing the Penal Code and the Code of Penal Proceedings (Journal of Laws 2010 No 98 item 626).
 24. Act of 16 April 2004 on amendment of the Penal Code and some other acts (Journal of Laws 2004 No 93 item 889).
 25. Case C-105/03, Criminal Proceedings against Maria Pupino, ECR 2005, p. I-5285.
 26. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - OJ C 83 of 30 March 2010.
 27. Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime – OJ L 63 of 6 March 2002, p. 1-13.
 28. Council Framework Decision 2000/383/JHA of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro - OJ L 140 of 14 June 2000, p. 1-3.
 29. Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism – OJ L 164 of 22 June 2002, p. 3-7.
 30. Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States – OJ L 190 of 18 July 2002, p. 1-20.
 31. Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings – OJ L 203 of 1 August 2002, p. 1-4.
 32. Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking – OJ L 335 of November 2004, p. 8-11.
 33. Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems – OJ L 69 of 16 March 2005, p. 67-71.
 34. Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime – OJ L 300 of 11 November 2008, p. 42-45.
 35. Council of Europe Convention No 197 on Action against Trafficking in Human Beings. http://conventions.coe.int (accessed September 1, 2011).
 36. Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA – OJ L 101 of 15 April 2011, p. 1-11.
 37. Explanatory Report to Council of Europe Convention No 197 on Action against Trafficking in Human Beings. http://conventions.coe.int (accessed September 1, 2011).
 38. Joint action 98/733/JHA of 21 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union – OJ L 351 of 29 December 1998, p. 1-3.
 39. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings, and protecting victims, repealing Framework Decision 2002/629/JHA – COM/2010/0095 final.
 40. Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders and Convention of 19 June 1985 implementing the Schengen Agreement – OJ L 239 of 22 September 2000, p 1-10.
 41. Treaty on European Union, signed at Maastricht, 7 February 1992 (1992) – OJ C 191 of 29 July 1992.
 42. Treaty on European Union (Consolidated version 1997) – OJ C 340 of 10 November 1997.
 43. Treaty on European Union (consolidated text) – OJ C 325 of 24 December 2002.
 44. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, signed at Amsterdam, 2 October 1997 – OJ C 340 of 10 November 1997.
 45. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, signed at Nice, 26 February 2001 – OJ C 80 of 10 March 2001.
 46. Treaty establishing a Constitution for Europe – OJ C 310 of 16 December 2004.
 47. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 – OJ C 306 of 17 December 2007.
 48. United Nations Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annex to UN General Assembly resolution 49/60 Measures to Eliminate International Terrorism of December 9, 1994, UN Doc. A/Res/60/49. http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm (accessed September 1, 2011).