THE IMPACT OF THE LEGISLATION OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY ON THE MODERN REGULATION OF THE RIGHTS AND DUTIES OF SWORN TRANSLATORS IN POLAND

Main Article Content

Катажина ЛИТВИН
Екатерина КУЗЬМИНА

Abstract

The accession of Poland to the European Union in 2004 contributed to the development of a new, modern status of sworn translators, according to the European legal standards. The history of regulations concerning the profession of sworn translator in the Republic of Poland dates back to the first half of the 20th century. The rights and duties of translators set out in the primary legal acts, have been repeated (with relevant adjustments to the language and legal realities) over the following decades up to the present day. The authors analyze the historical legal acts enacted between 1920 and 1930 which regulated the procedures to be abided by sworn translators in Poland. The main focus of this paper is on the development of relevant regulations and their impact on both the present Ordinance on remuneration of sworn translators and the Polish Sworn Translation Act.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ЛИТВИН, К., & КУЗЬМИНА, Е. (2012). THE IMPACT OF THE LEGISLATION OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY ON THE MODERN REGULATION OF THE RIGHTS AND DUTIES OF SWORN TRANSLATORS IN POLAND. Comparative Legilinguistics, 11, 55-70. https://doi.org/10.14746/cl.2012.11.05
Section
Articles

References

 1. Cieślik, Bolesław, Liwiusz Laska i Michał Rojewski. 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 3. Правовые акты:
 4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r. III CK 369/05 (Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2006/11/187), ISAP.
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa z dnia 22 października 1924 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1920 r. o wynagrodzeniu świadków, biegłych i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 515) (Dz.U. 1924 nr 106 poz. 962), ISAP.
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach świadków, biegłych, tłumaczów w sprawach karnych (Dz. U. Nr 47 poz. 389), ISAP.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 1991 r.), ISAP.
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych (Dz. U. Nr 39 poz. 349), ISAP.
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 35, poz. 244), ISAP.
 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174), ISAP.
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz. U. Nr 104, poz. 943), ISAP.
 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131), ISAP.
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 127), ISAP.
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128), ISAP.
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. nr 15, poz. 129), ISAP.
 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 15, poz. 130), ISAP.
 17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 poz. 131), ISAP.
 18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (Dz. U. Nr 15, poz. 132), ISAP.
 19. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168), ISAP.
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33 poz. 168), ISAP.
 21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.), ISAP.
 22. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1930 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz. U. Nr 5 poz. 46), ISAP.
 23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz. U. Nr 75, poz. 515), ISAP.
 24. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, poz. 112), ISAP.
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33 poz. 313), ISAP.
 26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie formy zapewnienia w postępowaniu karnym świadków, biegłych, tłumaczów i przysięgłych zgodnego z prawem spełnienia ich obowiązku (Dz. U. Nr 47 poz. 383), ISAP.
 27. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r., (Dz. U. Nr 273 poz. 2702), ISAP.
 28. Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. zmieniającą ustawę o postępowaniu karnem dla byłego zaboru austriackiego (Dz. U. Nr 67 poz. 453), ISAP.
 29. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296), ISAP.
 30. Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223), ISAP.
 31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.), ISAP.