POLYSEMY PROBLEM IN LEGAL TRANSLATION

Main Article Content

Paulina NOWAK-KORCZ

Abstract

The aim of this paper is to prove that polysemy can be a source of translation problems in legal translation. This paper deals with the analysis of errors and mistakes resulting from polysemy which have been noticed in the Polish translation of the EU regulation, namely The Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings from French into Polish. In the first part, the article presents the definition and typology of errors and mistakes in legal translation. In the second part, the author focuses her attention on polysemy and the errors and mistakes connected with the phenomenon of polysemy. The author presents a juxtaposition of French and Polish versions of the analyzed Regulation and points out French polysemic terms found in this Regulation. The examples of translation problems resulting from polysemy have been discussed. The corrected version of the Regulation translation into Polish has also been presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NOWAK-KORCZ, P. (2016). POLYSEMY PROBLEM IN LEGAL TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 19, 117-134. https://doi.org/10.14746/cl.2014.19.06
Section
Articles

References

 1. Bissardon, Sébastien. 2005. Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés. Paris: LexisNexis.
 2. Bréal, Michael. 1897. Essai de sémantique. Sciences des significations. Paris: Hachette.
 3. Cornu, Gérard. 2007. Vocabulaire juridique. Paris: Qudrige/Puf.
 4. Cornu, Gérard. 2005. Linguistique juridique. Paris: Editions Montchrestien. EJA.
 5. Delisle, Jean. 1999. Terminologie de la traduction. Amsterdam: John Benjamins Publishing
 6. Dubois, Jean. (dir). 1994. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse.
 7. Dzierżanowska, Halina. 1990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Gortych-Michalak, Karolina. 2013. Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim i polsko-greckim. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 13/2013 : 175-183.
 9. Gouadec, Daniel. 1989. Comprendre, évaluer, prévenir. Pratique, enseignement et recherche face à l’erreur et à la faute en traduction. In TTR. Traduction, Terminologie, Rédaction. Études sur le texte et ses transformations, dir. Robert Larose, 35-54. Quebec: Association canadienne de traductologie.
 10. Grucza, Franciszek. 1978. Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 11. Guillien, Raymond, Vincent, Jean. 2007. Lexique de termes juridiques. Paris: Dalloz.
 12. Hejwowski, Krzysztof. 2002. Źródła błędów w tłumaczeniu na język ojczysty. In Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, dir. Andrzej. Kopczyński, Urszula Zaliwska-Okrutna, 129-148. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Kielar, Barbara, Zofia. 2003. TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej. In Języki specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, dir. B. Z., Kielar, S. Grucza, 121-133. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kozłowska, Zofia. 2002. O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. In Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, dir. Andrzej Kopczyński, Urszula Zaliwska-Okrutna, 137-149. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław. 2001. Stylistyka polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Lukszyn, Jurij. 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Paprocka, Natalia. 2005. Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prevenir. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.
 18. Pietrzak, Jan. 2005. Tłumoki czy tłumacze? Dziennik Polski, nº 14, le 21 janvier 2005: 3.
 19. Pisarska, Alicja, Tomaszkiewicz, Teresa. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 20. Polański, Kazimierz. 2003. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 21. Porzycki, Maciej. 2004. Lawina bełkotliwych przekładów. Rzeczpospolita, le 26 mars 2004: 4.
 22. Sourioux, Jean-Louis., Lerat Pierre. 1975. Le langage du droit. Presses Universitaires de France.
 23. Uhlig, Dominik. 2005. Nie czytać po polsku. Gazeta Wyborcza, le 10 janvier 2005 : 2.
 24. Ulmann, Stephen. 1969. Précis de sémantique française. Berne: Francke.
 25. Sites Internet:
 26. Nielsen, Marina. 2004. La polysemie et le mot coup. Pargas: ABO Akademy University Press, https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4117/TMP.objres.26.pdf?sequence=1 (consulté le 14 janvier 2015).
 27. Pànchaud, André. 1962. La décision administrative. Etude comparative. [In:] Revue international de droit comparé. Vol. 14, nº 4. 677-697 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_00353337_1962_num_14_4_13472 (consulté le 14 janvier 2015).
 28. http://www.juritravail.com/lexique (consulté le 14 janvier 2015).
 29. http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/475cfe4b-40f9-4b8f-9ea1 46b81853a299/ch05.html (consulté le 14 janvier 2015)
 30. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/creance.php (consulté le 14 janvier 2015).