UNIFICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TERMINOLOGY IN POLISH LAW – SELECTED ISSUES
PDF

Keywords

information technology terminology
legal terminology
legal language
Polish legal language

How to Cite

RADONIEWICZ, F. (2012). UNIFICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TERMINOLOGY IN POLISH LAW – SELECTED ISSUES. Comparative Legilinguistics, 10, 89–104. https://doi.org/10.14746/cl.2012.10.06

Abstract

In the present article the question of systematisation of information technology terminology in Polish Law is presented. The instrument, which is used for this purpose is the Amendment to Statutes in Order to Unify Information technology terminology Act of the 4th of September 2008. With this Act the number of provisions was amended and uniform terms of information origin were introduced – as an “information data carrier”, an “electronic document”, a “data communications system” and “electronic communications means”. However, these concepts are not defined in the Act but referred to the Implementation of IT Solutions to Entities Executing Public Assignments Activity Act of the 17th of February 2005.  The article is divided into three parts. After the short preface in order to introduce the issues discussed, in the main part the author addressed the question of the above mentioned Amendment to Statutes in Order to Unify Information technology terminology Act. The summary is an attempt to make an assessment of regulation in force.

https://doi.org/10.14746/cl.2012.10.06
PDF

References

Abramowicz, Witold, Andrzej Bassara, Marek Wiśniewski, and Paweł Żebrowski. 2008. Aspekty dokumentu elektronicznego, in Elektroniczna Administracja, p. 2: 30-37.

Adamski, Andrzej, 2000. Prawo karne komputerowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Adamski, Dariusz, and Mirosław Kutyłowski, 2006. Terminologia ustawy o informatyzacji – niespójności ciąg dalszy, in Monitor Prawniczy (appendix: Prawo Mediów Elektronicznych) 2, p. 39-41.

Bernaczyk, Michał, Mariusz Jabłoński, and Krzysztof Wygoda, 2005. Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gołaczyński, Jacek, 2004. Elektroniczne czynności procesowe, in Monitor Prawniczy (appendix: Prawo Mediów Elektronicznych) 4, p. 3-7.

Gołaczyński, Jacek, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Agata Majchrowska, and Marek Świerczyński, 2009. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Janowski, Jacek, 2008. Elektroniczny obrót prawny. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kalisiewicz, Dariusz (ed.) et al. 1997. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kalisiewicz, Dariusz (ed.) et al. 1997, Nowa encyklopedia powszechna PWN. Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kardas, Piotr, 2000. Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego in Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1, p. 25-120.

Kokoszczyński, Marcin, 2003. Dział VIII. Typowe środki techniki prawodawczej, in Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Tomasz Bąkowski, Piotr Bielski, Krzysztof Kaszubowski, Marcin Kokoszczyński, Jakub Stelina, Jarosław Warylewski, and Grzegorz Wierczyński. Warszawa; Kraków: ABC a Wolters Kluwer business, p.475-519.

Konarski, Xawery, 2004. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warszawa: Diffin.

Kotecka, Sylwia, 2007. Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego. Elektroniczna Administracja 2, p. 26-39.

Krasuski, Andrzej, 2008. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Kunicka-Michalska, Barbara, 2005. Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji in Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II, Andrzej Wąsek (ed.), Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, Emil Pływaczewski, Barbara Kunicka-Michalska, Robert Zawłocki, Bogusław Michalski, Jerzy Skorupka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, p. 433-614.

Litwiński, Paweł, 2007. Rozdział 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną, in Prawo Internetu, Dariusz Kasprzycki, Paweł Litwiński, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Marcin Smycz, Marek Świerczyński, and Tomasz Targosz. Warszawa: LexisNexis, p. 166-245.

Majak, Wiesława, 2007. Dokument Elektroniczny w podmiotach publicznych i archiwach państwowych in Służba Pracownicza 4, p.37-40.

Marek, Andrzej, 2007. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.

Monarcha-Matlak, Aleksandra, 2008. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Myślińska, Marzena, 2010. The principle of determinacy of legal rules as an element of the principle of decent legislation. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) 3, in press.

Piątek, Stanisław, 2005. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Piątek, Stanisław, Leszek Starski and Beata Sukowska-Domino, 2005. Telecommunications law = Prawo telekomunikacyjne. Kraków: Zakamycze.

Radoniewicz, Filip. 2010. Information technology terminology in the Chapter XXXIII of the Polish Penal Code of 1997, in Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) 3, in press.

Radoniewicz, Filip, 2009. Ochrona programów komputerowych w prawie UE (cz. I) in Europejski Przegląd Sądowy 3, p. 22-28.

Radoniewicz, Filip. 2009. Ujęcie cyberprzestępstw w Kodeksie karnym z 1997 r. a postanowienia decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW w sprawie ataków na systemy informatyczne in Ius Novum 1, p.48-69.

Rudkowska-Ząbczyk, Ewa, 2006. Pisma elektroniczne wnoszone w postępowaniu cywilnym na elektronicznych nośnikach informatycznych in Monitor Prawniczy (appendix: Prawo Mediów Elektronicznych) 16, p. 33-38.

Schmidt, Kazimierz, 2008. Metadane w cyklu życia dokumentu elektronicznego in Elektroniczna Administracja 3, p. 50-58.

Szpor, Grażyna, 2007. Rozdział I. Przepisy ogólne, in Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Czesław Martysz, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk, Warszawa; Kraków: ABC a Wolters Kluwer business, p. 22-53.

Urbanek, Adam, 1999. Rozdział I. Wstęp do telekomunikacji in Vademecum teleinformatyka, Janusz Chustecki (ed.) et al. Warszawa:IDG Poland, 1-5.

Wojsyk, Kajetan, 2007. Rozdział IV. Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy. Art. 34 in Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Czesław Martysz, Grażyna Szpor, and Kajetan Wojsyk. Warszawa; Kraków: ABC a Wolters Kluwer business, 182-185.

Source texts:

Act of 14th June 1960 - Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2000 No. 98 item 1071, as amended).

Act of 17th November 1964 - Code of Civil Procedure (Journal of Laws of 1964 No. 43 item 296, as amended).

Act of 10th April 1974 on Census and Identity Cards (Journal of Laws of 2006 No. 139 item 993, as amended).

Act of 4th February 1994 on Copyright and Related Laws (Journal of Laws of 2006 No. 90 item 631, as amended).

Act of 29th September 1994 on Accounting (Journal of Laws of 2009 No.152 item 1223, as amended).

Act of 6th June 1997 - Penal Code (Journal of Laws of 1997 No. 88 item 553, as amended).

Act of 29th August 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws of 2002 No. 101 item 926, as amended).

Act of 29th August 1997 - Banking Law (Journal of Laws of 2002 No. 72 item 665, as amended).

Act of 29th August 1997 on National Bank of Poland (Journal of Laws of 2005 No.1 item 2, as amended).

Act of 13th October 1998 on Social Insurance (Journal of Laws of 2009 No.205 item 1585, as amended).

Act of 22nd January 1999 on Classified Information Protection (Journal of Laws of 2005 No. 196 item 1631, as amended).

Act of 5th July 2002 on Protection of Some Services Provided Electronically Based on or Consisting of Conditional Access (Journal of Laws of 2002 No. 126 item 1068, as amended).

Act of 18th July 2002 on Electronic Services Provision (Journal of Laws of 2002 No.144 item 1204 as amended).

Act of 12th September 2002 - Electronic Payment Instruments Law (Journal of Laws of 2002 No. 169 item 1385, as amended).

Ordinance of the Prime Minister of 20th June 2002 on Rules of Legislative Techniques (Journal of Laws of 2002 No. 100 item 908).

Act of 16th July 2004 - Telecommunication Law (Journal of Laws of 2004 No. 171 item 1800, as amended).

Act of 2nd July 2004 on Economy Freedom (Journal of Laws of 2007 No.155 item 1095, as amended).

Act of 17th February 2005 on Implementation of the IT Solutions to Entities Executing Public Assignments Activity (Journal of Laws of 2005 No. 64 item 565, as amended).

Ordinance of the Minister of Internal Affairs of the 30th of October 2006 on the Indispensable Elements of an Electronic Document Structure of (Journal of Laws of 2006 No. 206 item 1517).

Act of 4th September 2008 on Amendment to a Statute in Order to Unify Information technology terminology (Journal of Laws of 2008 No. 171 item 1056).

Act of 12th February 2010 on Amendment to a Statute on Implementation of the IT Solutions to Entities Executing Public Assignments Activity and Some Other Acts (Journal of Laws of 2010 No. 40 item 230).

Ruling of the 5th of December 2006 the Provincial Administrative Court in Warsaw, III SA/WA 1836/06, Lex nr 295045.

Recommendation of the Council of the OECD concerning Guidelines for Security of Information Systems (OECD/GD (92) 10, Paris, 1992 (http://www.oecd.org/publications, accessed September 5, 2010).

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998 (http://www.uncitral.org, accessed September 5, 2010).

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 (http://www.uncitral.org, accessed September 5, 2010).

Council of Europe Convention on Cybercrime no 185 of 23rd November 2001, (http://conventions.coe.int, accessed September 5, 2010).

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 (http://www.uncitral.org, accessed September 5, 2010).

Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods 2007 (http://www.uncitral.org, accessed September 5, 2010).

Council Directive 91/250/EEC of 14th May 1991 on the legal protection of computer programs - Official Journal 1991 L 122/42 (replaced by Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23rd April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version) Text with EEA relevance - Official Journal 2009 L 111/16).

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8th June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) - Official Journal 2000 L 178/1.

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30th May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents - Official Journal 2001 L 145/43.

Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) - Official Journal 2002 L 108/7.

Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive) - Official Journal 2002 L 108/21.

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) - Official Journal 2002 L 108/33.

Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) - Official Journal 2002 L 108/51.

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12th July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) - Official Journal 2002 L 201/37.

Commission Directive 2002/77/EC of 16th September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance) - Official Journal 2002 L 249/21.

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision) - Official Journal 2002 L 108/1.

Commission Decision 2004/563/EC, Euratom of 7th July 2004 amending its Rules of Procedure (Official Journal 2004 L 251/9.

Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24th February 2005 on attacks against information systems - Official Journal 2005 L 069/67.

Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems - Official Journal 2005 L 069/67.