INFORMATION TECHNOLOGY TERMINOLOGY IN CHAPTER XXXIII OF THE POLISH PENAL CODE OF 1997
PDF

Keywords

information technology terminology
polish Penal Code 1997
Chapter XXXIII of the Penal Code

How to Cite

RADONIEWICZ, F. (2017). INFORMATION TECHNOLOGY TERMINOLOGY IN CHAPTER XXXIII OF THE POLISH PENAL CODE OF 1997. Comparative Legilinguistics, 5, 85–94. https://doi.org/10.14746/cl.2011.5.06

Abstract

In the introductory part of the article, the distinction between two frequently confused concepts - "data" and "information" was made and their definitions were given, to describe afterwards the basic classifications - "computer data" and "information system". For that purpose international legal statutes were recalled, including the OECD Guidelines for the Security of Information Systems of the 26th of November 1992 and the Council Framework Decision 2005/222/JHA of the 24th of February 2005 on attacks against information systems. In the main part of the article, the author focuses on the information concepts, which are used by the Polish legislator in the Chapter XXXIII of the Penal Code, in which computer crimes are enumerated. Attention is paid to inconsistency in terminology, conceptual overlaps between certain specifications, and lack of definition of the relevant concepts. As the conclusion it is stated that the measures so far undertaken by the legislator, to standardise the terminology, are inadequate. Therefore, further efforts regarding that issue are essential. What is more, introduction of definitions of the most relevant classifications - especially "information system" and "computer data" to the Penal Code is advisable.
https://doi.org/10.14746/cl.2011.5.06
PDF

References

Adamski, Andrzej. 2005. Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne. Studia Prawnicze 4: 51-76.

Adamski, Andrzej. 2000. Prawo karne komputerowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Górski, Janusz. 1994. Ocena poufności i bezpieczeństwa systemów informatycznych. In Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją dr Andrzeja Adamskiego, ed. A. Adamski, 283-307. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOiK.

Kalisiewicz, Dariusz, ed.1997. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kalisiewicz, Dariusz, ed.1997. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kardas, Piotr. 2000. Prawnokarna ochrona informacji z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle obowiązującego stanu prawnego. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 25-120.

Konarski, Xawery. 2004. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Kozłowska-Kalisz, Patrycja. 2007. Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In Kodeks Karny. Praktyczny komentarz, Marek Mozgawa (ed.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, 488-509 .

Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kunicka-Michalska, Barbara. 2000. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kunicka-Michalska, Barbara.2005. Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In , Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II, Andrzej Wąsek (ed.), Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, Emil Pływaczewski, Barbara Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, Bogusław Michalski, Jerzy Skorupka, 433-614. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Littlejohn Schinder, Debra. 2005. Cyberprzestępczość. Jak walczyć z łamaniem prawa w sieci, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Mandia, Kevin and Chris Prosise. 2002. Hakerom śmierć! Warszawa: Wydawnictwo Read Me

Marek, Andrzej.2007. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Napierała, Katarzyna. 1997. Prawne aspekty ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. Warszawa: Wydawnictwo ABC.

Radoniewicz, Filip. 2009. Postanowienia decyzji ramowej Rady w sprawie ataków na systemy informatyczne a ujęcie cyberprzestępstw w kodeksie karnym. Ius Novum 1: 48-69.

Radoniewicz, Filip. 2011. Unification of information terminology in the Polish law – selected issues. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication), in press

Szymczak, Mieczysław, ed. 1995. Słownik Języka Polskiego. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wróbel, Włodzimierz. 2006. Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji .In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., Andrzej Zoll (ed.), Agnieszka Barczak-Oplustil, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas , Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, 1234-1314. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Convention No. 108 of the Council of Europe for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 28 January 1981, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=8&DF=11/08/2009&CL=ENG, Accessed March 15, 2011.

Convention No. 185 of the Council of Europe on Cybercrime, 23 November 2001. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=22/08/2009&CL=ENG. Accessed March 15, 2011.

Explanatory Report to Convention No. 185 of the Council of Europe on Cybercrime, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=22/08/2009&CL=ENG, Accessed March 15, 2011.

Recommendation of the Council of the OECD concerning Guidelines for Security of Information Systems, OECD/GD (92) 10, Paris, 1992.

http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_34255_1815059_1_1_1_37441,00.html . Accessed March 15, 2011.