THE PRINCIPLE OF DETERMINACY OF LEGAL RULES AS AN ELEMENT OF THE PRINCIPLE OF COMPETENT LEGISLATION

Main Article Content

Marzena MYŚLIŃSKA

Abstract

The Constitutional Tribunal and legal science derived the principle of competent legislation from among numerous principles stemming from the concept of a democratic legal state (article 2 of the Constitution of 1997). This principle consists of a range of detailed elements, the normative content of which constitutes the principle of the citizen’s confidence in the state and the law established by it, legal certainty and legality. The major components of this principle are as follows: the principle lex retro non agit, the principle vacatio legis, the principle of the protection of acquired rights, the principle of determinacy of legal rules. Additionally, the following principles have been distinguished: the principle pacta sunt servanta, the prohibition of changes in the tax law during a tax year, the requirement to protect the interests in progress as well as the requirement to specify the guidelines concerning the content of a regulation. The subject of this article consists of the analysis of the principle, which directly relates to the linguistic aspect of law - the principle of determinacy of legal rules. To be an effective means of communication between a legislator and those subject to established norms, legal language must be subject to certain requirements, which stem from the described principle. The essence of the principle of determinacy of legislation consists in the obligation to create laws with correct, precise and clear content. Due to the limited space of this study, I will confine myself to the problem of substantiating the binding force of the discussed principle, its content, exemplification of its violation by a legislator, factors affecting the level of determinacy in a particular case as well as the scope of unconstitutionality of legal rules that do not comply with the established requirements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MYŚLIŃSKA, M. (2017). THE PRINCIPLE OF DETERMINACY OF LEGAL RULES AS AN ELEMENT OF THE PRINCIPLE OF COMPETENT LEGISLATION. Comparative Legilinguistics, 5, 125-141. https://doi.org/10.14746/cl.2011.5.09
Section
Articles

References

 1. Bafia, Jerzy. 1980. Zasady tworzenia prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Bałaban Andrzej, Dubel Lech, Leszczyński Leszek. 1986. Zasady tworzenia prawa, Lublin: UMCS.
 3. Bąkowski, Tomasz. 2006. Zasady techniki prawodawczej a prawotwórstwo organów jednostek samorządu terytorialnego. Państwo i Prawo 1.
 4. Choduń, Agnieszka. 2007. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 5. Działocha Kazimierz, Zalasiński Tomasz. 2006. Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa. Przegląd Legislacyjny 3.
 6. Lang, Wiesław. 1962. Obowiązywanie prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Malinowski, Lech. 2006. Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: LexisNexis.
 8. Morawska, Ewa. 2002. Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe PWN
 9. Michalska, Anna and Wronkowska, Sławomira. 1983. Zasady tworzenia prawa, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 10. Myślińska Marzena. 2009. Zasada odpowiedniego vacatio legis jako element prawidłowej legislacji. In: Zbiór tez i opinii IV Międzynarodowej Naukowo-praktycznej Konferencji Młodych Naukowców: „Życie prawne: stan współczesny a perspektywy rozwoju”. Łuck
 11. Nawrot, Oktawian. 2007. Wprowadzenie do logiki dla prawników. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 12. Potrzeszcz, Jadwiga. 2007. Idea państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
 13. Salitra, Dariusz. 2003. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy 4(57).
 14. Seidler Grzegorz Leopold, Groszyk Henryk, Malarczyk Jan, Pieniążek Antoni. 2001. Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin: UMCS.
 15. Spyra, Tomasz. 2003. Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego sądu konstytucyjnego. Transformacje Prawa Prywatnego 3: 53-75.
 16. Wierczyński, Grzegorz. 2005. Zasady techniki prawodawczej (uwagi polemiczne). Państwo i Prawo 4.
 17. Wojtczak, Sylwia. 2005. Zasady techniki prawodawczej – luka w prawie? Państwo i Prawo 1.
 18. Wronkowska, Sławomira. 1990. Technika prawodawcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1.
 19. Wronkowska, Sławomira. 2000. W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sejmowy 2.
 20. Wronkowska, Sławomira. 2005. Zasady techniki prawodawczej – czy rzeczywiście luka w prawie?. Państwo i Prawo 2.
 21. Wronkowska, Sławomira. 2006. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zubik, Marek (ed.). Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.
 22. Wronkowska – Jaśkiewicz, Sławomira. 2000. Zagadnienia procesu legislacyjnego, Przegląd Legislacyjny 1.
 23. Wronkowska, Sławomira, Zieliński Maciej. 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 24. Wronkowska, Sławomira. 2006. Zieliński Maciej, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 25. Wronkowska, Sławomira, Zieliński Maciej, Ziembiński Zygmunt. 1974. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 26. Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań: Ars boni et aequi.
 27. Wróblewski, Jerzy. 1989. Zasady tworzenia prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 28. Wróblewski, Jerzy. 1959. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa.
 29. Zalasiński, Tomasz. 2004. W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa. Państwo i Prawo 8.
 30. Zalasiński, Tomasz. 1997. Konstytucyjne zasady prawa. In Charakter i struktura norm Konstytucji. Janusz Trzciński (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 31. Zalasiński, Tomasz. 2005. Uwagi w sprawie Zasad techniki prawodawczej (w związku z art. S. Wojtczak), Państwo i Prawo 6.
 32. Zieliński, Adam. 1996. Pewność prawa. In Jakość prawa, Kołakowska-Przełomiec, Helena (ed.). Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.