LEGAL LINGUISTICS NO LONGER NEGLECTED: REVIEW OF LEGAL LINGUISTICS BY MARCUS GALDIA (REVIEWED BY ALEKSANDRA MATULEWSKA)
PDF

How to Cite

MATULEWSKA, A. (2010). LEGAL LINGUISTICS NO LONGER NEGLECTED: REVIEW OF LEGAL LINGUISTICS BY MARCUS GALDIA (REVIEWED BY ALEKSANDRA MATULEWSKA). Comparative Legilinguistics, 4, 111–115. https://doi.org/10.14746/cl.2010.4.10
https://doi.org/10.14746/cl.2010.4.10
PDF

References

Alcaraz, E., Hughes, B. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome.

Bautro, E. 1935. Idea lingwistyki i semantyki prawniczej. Lwów: Dom Książki Polskiej.

Cao, D. 2007. Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.

Choduń, Agnieszka, 2007. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnymwspółczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Jopek-Bosiacka A. 2008. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.

Kielar B. Z. 1996. Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwowywołania szoku kulturowego. F. Grucza, K. Chomicz-Jung (eds). Problemykomunikacji interkulturowej. Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur.Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 135-141.

Kielar, B. Z. 1999. Translating Statutory Texts: in Search of Meaning and Relevance.Aspects of Legal Language and Legal Translation. J. Tomaszczyk (ed.). Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 183-190.

Kielar, B. Z., 1973. Angielskie ekwiwalenty polskich terminów prawno-ustrojowych.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo naukowe.

Kielar, B. Z., 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kielar, B. Z., 2003. TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej. [W]: B. Z.,

Kielar, S. Grucza (red.). Języki specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacjatekstów specjalistycznych. Warszawa: Katedra Języków SpecjalistycznychUniwersytetu Warszawskiego. ss. 121 – 133.

Kielar, B. Z., Lewandowska, E. 1999. Towards Better Communication: Cultural andTerminological Aspects of Polish Translations of English Texts Relating toCopyright Law. Aspects of Legal Language and Legal Translation. J.Tomaszczyk (ed.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 171-182.

Kielar, B. Z., Miler, J. 1993. Through the Looking Glass of Translation – the Verb Phrasesof the Statutory Clauses in Kodeks Handlowy and Their English Renditions.International Forum of Legal Translation 1992. Proceedings. Warsaw: PolishSociety of Economic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 41-53.

Kielar, B. Z.1979. Styl a język prawny. Państwo i Prawo, z. 3, p. 134-135.

Kierzkowska D. (ed.), 2005. Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem. Warszawa:Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych,Prawniczych i Sądowych.

Kierzkowska, D. (ed.). 1996. Polish Law Collection. Warsaw: Polish Society of Economic,Legal, and Court Translators TEPIS.

Kierzkowska, D. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warsaw: Polish Society of Economic,Legal, and Court Translators TEPIS.

Kierzkowska, D. 1993. POLTERM Polish System of Unified Terminology. InternationalForum of Legal Translation 1992. Proceedings. Warsaw: Polish Society ofEconomic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 81-85.

Kierzkowska, D. 1997. On the Practice of Legal and Specialised Translation. On thePractice of Legal and Specialised Translation. Warsaw: Polish Society ofEconomic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 5-9.

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie TowarzystwoTłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Lizisowa, M. T. 1986. Z badań nad terminologią prawną. Rocznik Naukowo-DydaktycznyWSP Kraków, Prace Językoznawcze, no. 5, p. 5-20.

Lizisowa, M. T. 1995. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tlesłowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Malinowska, Ewa (ed.). 2004. Język Prawo Społeczeństwo. Opole: WydawnictwoUniwersytetu Opolskiego.

Matulewska, A. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter LangPublishing House.

Mattila, H. 2006. Comparative Legal Linguistics. England: Ashgate.

Mellinkoff, D. 1963. The Language of the Law. Boston/Toronto: Little, Brown andCompany.

Pieńkos, J. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Warszawa:Oficyna Prawnicza Muza S.A.

Zieliński, Maciej. 1999. Języki prawne i prawnicze. Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Walery Pisarek (ed.). Kraków: Ośrodek BadańPrsoznawczych. Uniwersystet Jagielloński, str. 75-96.

Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa:Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Ńarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer LawInternational.

Wronkowska, S., Zieliński, M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Warszawa:Wydawnictwo Sejmowe

Wronkowska, S., Zieliński M. 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych.Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

Wróblewski, Bronisław. 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.