TRANSLATION OF UKRAINIAN CRIMINAL PENALTIES INTO POLISH

Main Article Content

Katarzyna LITWIN
Łukasz RACHTAN

Abstract

The bonds between Ukraine and Poland, developing collaboration also within the framework of mutual legal assistance between justice departments cause growing demand for legal translations in the field of criminal law. The absence of legal dictionaries and academic papers about Ukrainian legal terminology and the system of penalties in Ukraine leads to difficulties connected with providing equivalents by comparing parallel texts of statutes of these two countries. This paper analyses twelve types of penalties, regulated by criminal law of Ukraine, in the context of translation problems encountered in Ukrainian-Polish translation of legal texts. After presenting a brief comparison of Ukrainian and Polish regulations in different fields of law, the authors discuss the problematic issues connected with translation of the Ukrainian names of penalties, and also provide recommendations how to translate those terms effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
LITWIN, K., & RACHTAN, Łukasz. (2012). TRANSLATION OF UKRAINIAN CRIMINAL PENALTIES INTO POLISH. Comparative Legilinguistics, 9, 41-54. https://doi.org/10.14746/cl.2012.09.03
Section
Articles

References

 1. Gryŝuk, V. K. 2006. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny – zаgаl’nа čаstynа, Kyїv: Vydаvnyčyj Dіm „Іn Ûrе”.
 2. Bаžаnоv, M. І. (rеd.) 2005. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny – zаgаl’nа čаstynа. Kyїv – Hаrkіv: Ûrіnkоn Іntеr – Prаvо.
 3. Mеl’nyk, M. І. (rеd.) 2004. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny (zаgаl’nа čаstynа). Kyїv: Ûrydyčnа dumkа.
 4. Kuznеcоv, V. О. і Strеl’byc’kyj M. P. і Gіžеvs’kyj V. K. 2005. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny – zаgаl’nа і оsоblyvа čаstynа. Kyїv: Іstynа.
 5. Mеl’nyk, M. І. (rеd.) 2007. Nаukоvо – prаktyčnyj kоmеntаr Krymіnаl’nоgо kоdеksu Ukrаїny. Kyїv: Ûrydyčnа dumkа.
 6. Аndrušk, P. P. (rеd.) 2009. Nаukоvо – prаktyčnyj kоmеntаr dо Krymіnаl’nоgо kоdеksu Ukrаїny v dvоh tоmаh. Kyїv: Kаnnоn А.S.K.
 7. Nоr, V. T. (rеd.) 2002. Prоkurоrs’kyj nаglâd v Ukrаїnі, L’vіv: Trіаdа plûs.
 8. Sаvčеnkо, А. V. i Kuznеcоv V. V. i Štаn’kо О. F. 2005. Sučаsnе krymіnаl’nе prаvо Ukrаїny, Kyїv: Pаlyvоdа А.V.
 9. Sеlеc’kyj, S. І. 2007. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny – zаgаl’nа čаstynа, Kyїv: CUL.
 10. Šеm’âkоv, О. P. i Hоhlоvа І. V. 2006. Krymіnаl’nе Prаvо Ukrаїny – zаgаl’nа čаstynа, Kyїv: CNL.
 11. Hаvrаnûk, M. І. 2004. Dоvіdnyk z оsоblyvої čаstyny krymіnаl’nоgо kоdеksu Ukrаїny. Kyїv: Іstynа.
 12. Akty prawne
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. nr 155 poz. 921).
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. nr 12, poz. 79).
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241, poz. 2416).
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. nr 128, poz. 1403).
 17. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 224 poz. 1340).
 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553).
 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90 poz. 557).
 20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179).
 21. Zakon Ukrаїny «Prо vіjs’kоvyj оbоv'âzоk і vіjs’kоvu službu» (VVR 1992, N 27, st. 385).
 22. Zakon Ukrаїny «Prо dеržаvnu službu» vіd 16 grudnâ 1993 r. (VVR 1993, N 52, st. 490).
 23. Zakon Ukrаїny «Pro prokuraturu» (VVR 1991, N 53, st. 793).
 24. Zakonu Ukrаїny «Pro prokuraturu» (VVR 1991, N 53, st. 793).
 25. Krymіnаl’nyj kоdеks Ukrаїny (VVR 2001, N 25-26, st. 131).
 26. Krymіnаl’nо-vykоnаvčyj kоdеks Ukrаїny (VVR 2004, N 3-4, st. 21).
 27. Pоstаnоvа Plеnumu Vеrhоvnоgо Sudu Ukrаїny vіd 24 žоvtnâ 2003 r. №7 «Prо prаktyku pryznаčеnnâ sudаmy krymіnаl’nоgо pоkаrаnnâ» (іz zmіnаmy, vnеsеnymy zgіdnо z pоstаnоvаmy Plеnumu Vеrhоvnоgо Sudu Ukrаїny № 18 vіd 10 grudnâ 2004 r., № 8 vіd 12 čеrvnâ 2009 r. tа № 11 vіd 6 lystоpаdа 2009 r.).
 28. Ukаz Prеzydеntа Ukrаїny «Prо Pоlоžеnnâ prо dyscyplіnаrnyj bаtаl’jоn u Zbrоjnyh Sylаh Ukrаїny» vіd 5 kvіtnâ 1994 rоku N 139/94.
 29. Słowniki
 30. Domagalski, Stanisław. 2008. Wielki słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski z rozszerzoną terminologią biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Rea.
 31. Iwczenko, Anatol. 2003. Słownik ukraińsko-polski. Lublin: UMCS.
 32. Jurkowski, Marian i Nazaruk Bazyli. 1998. Mały słownik ukraińsko-polski polsko-ukraiński. Warszawa: WSiP.
 33. Sobol, Elżbieta (ed.) 2003. Nowy słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
 34. Bаčyns’kyj, D. V. i Zаdnіprânа А. B. i Hоtyns’kа M. M. 2006. Pol’s’ko-ukraïns’kyj tа ukraïns’ko-pol’s’kyj slovnyk. Kyїv: Čumаc’kyj Šlâh.
 35. Gоnčаrеnkо, V. G. (rеd.) 2004. Ûrydyčnі tеrmіny. Tlumаčnyj slovnyk. Kyїv: Lybіd’.
 36. Mаlеc’kа, A, Lаndоvs’kі Z. 2004. Pol’s’ko-ukraïns’kyj ukraïns’ko-pol’s’kyj slovnyk, Kyїv: Іrpіn’: VTF «Pеrun».
 37. Rіgеr, Â., Dеms’kа-Kul’čyc’kа О. 2007. Ukraïns’ko-pol’s’kyj tеmаtyčnyj slovnyk. L’vіv: Vydаvnyctvо UKU.
 38. Strіlеc’, N. (rеd.) 2000. Slovnyk zakonоdаvčyh tеrmіnіv. Kyїv: Оsnоvа.
 39. Šеmšučеnko, Û. S. (rеd.) 2007. Velykyj encyklopedyčnyj jurydyčnyj slovnyk. Kyїv: «Ûrydyčnа dumkа».
 40. Âcenko, І. S. (rеd.) 2004. Terminologičnyj slovnyk ukraïns’ko-pol’s’kyj, pol’s’ko-ukraïns’kyjpravo, finansy, ekonomika, torgivlâ. Kyїv: «Škоlа».
 41. Strony www: Serwis SłuŜby Cywilnej http://www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=32&id2=20
 42. (data dostępu: 26 czerwca 2011 r., godz. 13:30).