LEGAL PROBLEMS REGARDING ‘CERTIFIED COPY’ IN PROFESSION OF CERTIFIED TRANSLATORS - DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Main Article Content

Katarzyna LITWIN
Kamil SZPYT

Abstract

This paper presents a problematical issue regarding the right of a legal translator to „execute certified copies of documents drawn up in a foreign language, verify and certify copies of documents drawn up in a foreign language and prepared by another person”. After a brief commentary concerning the development of the institution and the sources of this right in other modern regulations, the meaning of the term ‘certified copy’ is discussed in the light of other binding legal acts. The term ‘certified copy’ used in relation to the profession of a certified translator under the Act on the profession of certified translators and the Regulation of the Minister of Justice on certified translators’ fee, and profession of a notary in the Act on Notary Public Law and the Regulation of the Minister of Justice on the maximum notaril fee are discussed. Finally, recommendations concerning proposed legislative changes and conclusions are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
LITWIN, K., & SZPYT, K. (2012). LEGAL PROBLEMS REGARDING ‘CERTIFIED COPY’ IN PROFESSION OF CERTIFIED TRANSLATORS - DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA. Comparative Legilinguistics, 9, 67-78. https://doi.org/10.14746/cl.2012.09.05
Section
Articles

References

 1. Cieślik B., Laska L., Rojewski M. (red.), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, Warszawa 2010.
 2. Dostatni G. (red.), Komentarz do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa 2005.
 3. Kodeks Tłumacza Przysięgłego - Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2005.
 4. Karłowicz J., Kryński A., NiedźwiedzkiW. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1904.
 5. Kierzkowska D. (red), Biuletyn TEPIS nr 71 Jesień 2009, Zima 2010, Warszawa 2009.
 6. Skorupka S., Anderska H., Łempijska Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968.
 7. Sobol E. (red.) Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 8. Akty prawne
 9. Postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 27 stycznia 2006 roku III CK 369/05 (Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2006/11/187).
 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1920 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz. U. Nr 75, poz. 515).
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz. U. Nr 104, poz. 943).
 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1930 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz. U. Nr 5 poz. 46).
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o naleŜnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych (Dz. U. Nr 39 poz. 349).
 14. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 roku w sprawie tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 35, poz. 244).
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174).
 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168).
 17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33 poz. 168).
 18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 roku w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, poz. 112).
 19. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 1991 r.).
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.).
 21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131).
 22. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
 23. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku, (Dz. U. Nr 273 poz. 2702).
 24. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.08.189.1158).
 25. Strony www
 26. http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp
 27. http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna