Zakres i zasięg czasopisma

Celem JKI jest upowszechnianie krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:
 
• językoznawstwo porównawcze,
• politykę językową,
• socjolingwistykę,pragmalingwistykę,
• etnolingwistykę,
• hungarologię,
• interlingwistykę,
• nauki o komunikacji i informacji.


Proces recenzji

Artykuły nadesłane do rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przechodzą dwuetapową ocenę. Wstępnej dokonuje zespół redakcyjny, biorąc pod uwagę przede wszystkim zbieżność tematyki nadesłanego artykułu z profilem czasopisma oraz poziom jego formalnej poprawności. Materiały, które pomyślnie przyszły pierwszą fazę oceny, przekazywane są dwóm niezależnym recenzentom (tzw. double-blind review process), którzy dokonują oceny artykułów pod kątem stopnia aktualności prezentowanego stanu wiedzy, poprawności sformułowań tez, wyboru, opisu i zastosowania metod badawczych, sposobu prezentacji wyników badań oraz oryginalności osiągnięcia naukowego, jakie nadesłany artykuł wnosi do dotychczasowego stanu wiedzy. Recenzenci dokonują także oceny formalnej struktury tekstu oraz poprawności języka, w jakim został napisany.

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access: Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki publikacyjnej

Zespół redakcyjny rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” przywiązuje dużą wagę do etyki i rzetelności w pracy naukowo-badawczej. Z tego powodu w przypadku artykułu wieloautorskiego prosimy o dokładną informację dotyczącą stopnia i charakteru udziału wniesionego przez poszczególnych autorów w jego powstanie. Niedopuszczalne jest wymienianie nazwiska osoby, która ma niewielki udział w pracy nad tekstem w nagłówku artykułu jako jednego z autorów (sugerujemy wymienienie go na przykład w podziękowaniach). Nie można także pomijać nazwisk osób, które wniosły istotny wkład w powstanie artykułu. Redakcja deklaruje, że korzystając ze wszelkich dostępnych środków, w tym również instrumentów prawnych, przeciwdziałać będzie zarówno zjawisku „ghostwriting”, jak również „guest authorship”. W przypadkach artykułów raportujących prace badawcze finansowane ze środków zewnętrznych prosimy o podanie ich źródła w krótkim oświadczeniu.
 
Redakcja rocznika „Język. Komunikacja. Informacja” nie płaci honorariów autorskich.

Recenzenci

(w zależności od tomu) 

Tom / Vol. 12 (2017):

dr Hèctor Alòs i Font, Universitat de Barcelona, Hiszpania; prof. Věra Barandovská-Frank, AIS, Niemcy; prof. dr hab. Sabine Fiedler, Universität Leipzig, Niemcy; prof. US dr hab. Zbigniew Galor †, Uniwersytet Szczeciński; prof. UAM dr hab. Norbert Kordek, WN UAM; prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, WN UAM; prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, WN UAM; dr Joanna Nowak-Michalska, WN UAM; dr hab. Anna Pietryga, Uniwersytet Opolski; prof. dr Humphrey Tonkin, University of Hartford, USA; prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, WN UAM, prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka, UAM.

Tom / Vol. 11 (2016):

prof. Janusz Bańczerowski, ELTE, Budapeszt, Węgry; prof. Věra Barandovská-Frank, AIS, Niemcy; prof. Josef Bayer, Universität Konstanz, Niemcy; prof. Sabine Fiedler, Universität Leipzig, Niemcy; prof. Federico Gobbo, Universiteit van Amsterdam, Holandia; dr Anna Godzich; prof. Eliza Karmińska, UAM; prof. Małgorzata Kita, UŚ; prof. Ewa Kołodziejek, UŚ; dr Mariusz Koper, KUL; prof. Ilona Koutny, UAM; prof. Mária Ladányi, ELTE, Budapeszt, Węgry; dr Marcin Lewandowski, UAM; prof. Jouko Lindstedt, Uniwersytet Helsiński, Finlandia; Ewa Młynarska; prof. Nicole Nau, UAM; prof. Piotr Nowak, UAM; prof. Mariusz Rutkowski, UWM; prof. Janusz Taborek, UAM; prof. Grażyna Vetulani, UAM; prof. Lech Zieliński, UMK

Współautorzy

Wydawnictwo Rys

 

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się rocznie od 2006 roku i jest prowadzone przez pracowników Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.