THE SIGNIFICATORS OF OBLIGATION IN THE POLISH AND SPANISH CIVIL CODES
PDF (Język Polski)

Keywords

deontic modality
legal language
significator of obligation

How to Cite

NOWAK-MICHALSKA, J. (2013). THE SIGNIFICATORS OF OBLIGATION IN THE POLISH AND SPANISH CIVIL CODES. Comparative Legilinguistics, 13, 9–28. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.01

Abstract

In this paper the significators (i. e. linguistic indicators) of one of the deontic meanings, viz. obligation, in the Polish and Spanish civil codes are presented and compared. The significators of obligation which can be words (classified according to the part of speech they belong to) or syntagms, were identified as a result of an analisis of the corpus. Also, the contex of a normative text (here: statutory instruments) can be the only significator of obligation in a sentence which appeared in such a text. In order to provide a more precise description, the significators are classified according to the semantic category of the word which is the subject of the sentence where the significator appeared. It is also indicated whether a significator is used in the present or future tense.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.01
PDF (Język Polski)

References

Bańczerowski, Jerzy. 2008. Wyraz w ujęciu morfologiczno-typologicznym. [W:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, red. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński i Maria Wojtyła-Świerzowska, 233-260. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Lyons, John. 1989. Semantyka. T. I-II. Przeł. A. Weinsberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977].

Maldonado González, Concepción, red. 2000. Clave. Diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.

Malinowski, Andrzej. 2006. Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Nowak, Joanna. 2011. Modalność deontyczna w języku prawa na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Praca doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, http://hdl.handle.net/10593/1002. (data dostępu 15 grudnia 2012).

Palmer, Frank. R. 1998. Mood and modality. Cambridge: University Press.

Portner, Paul. 2009. Modality. Oxford: University Press.

Puzynina, Jadwiga. 1976. „Z problematyki opisu słowotwórczego przymiotników dewerbalnych”. [W:] Semantyka tekstu i języka, red. Maria R. Mayenowa, 257-267. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

RAE (Real Academia Española) 2010. Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa Libros.

Rytel, Danuta. 1982. Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Saloni, Zygmunt i Marek Świdziński. 1998. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wawrzkowicz, S., K. Hiszpański. 1982. Podręczny słownik hiszpańsko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wróblewski, Bronisław. 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków: Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności.

Korpus badanych tekstów:

Kodeks cywilny, ustawa z 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami). Tekst według: Kodeks cywilny.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na 1 września 2008 r. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008.

Código civil (hiszp. ‘Kodeks cywilny’) – Real Decreto (dekret królewski) z 24. 07. 1889 r. (ze zmianami). Tekst według: Código civil. Edición actualizada septiembre de 2008, red. José Carlos Erdozain López, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Madrid: Tecnos, 2008.