THE FUNCTION OF ARTICLES IN DETERMINING THE ADDRESSEE OF A LEGAL RULE IN THE SPANISH CIVIL CODE
PDF (Język Polski)

Keywords

legal norm
legal language
addressee of legal norm
function of article in legal text

How to Cite

NOWAKOWSKA-GŁUSZAK, A. (2013). THE FUNCTION OF ARTICLES IN DETERMINING THE ADDRESSEE OF A LEGAL RULE IN THE SPANISH CIVIL CODE. Comparative Legilinguistics, 13, 29–37. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.02

Abstract

The aim of the article is to present how the legal categories can determine the use of natural language in the legal discourse. It is, at the same time, an example of how we can employ the tools of cultural linguistics in Legal Linguistics.

The author analyzes nominal syntax structures expressing normative subject in the Spanish Civil Code and then she indicates the factors which might determine the use of the article. At the beginning she presents the traditional point of view and concludes that it is not able to explain effectively the selection of articles in the legal text, because it does not take into consideration the structure and properties of the legal norm, especially its abstract and general character.

That is why she proposes to make an analysis based on the assumptions of the cultural linguistics, especially the concept of worldview, and of the grammar on semantic base, according to the proposition of J. Wilk-Racięska, which allows for the introduction of same elements of the theory of law into the philological description, and, consequently, make it more efficient.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.02
PDF (Język Polski)

References

Alcaraz Varó, Enrique i Hughes, Brian. 2002. El español jurídico. Barcelona: Ariel.

Grzegorczykowa, Renata. 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: PWN.

Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 2003. El lenguaje jurídico. Madrid: Verbum.

Hernando de Larramendi Martínez, Margarita. 2001. Propuesta de estructuración y clasificación del léxico jurídico para su enseñanza. E/LE. Culturele. Revista informática de la Universidad de Barcelona, http://www.ub.edu/filhis/culturele/larramen.html (data dostępu 2 czerwca 2012 r.).

Karolak, Stanisław. 2001. „Jak tłumaczyć coś, co nie istnieje”. W Od semantyki do gramatyki, Stanisław Karolak, 439-458. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Karolak, Stanisław. 2001. „Status rodzajnika w gramatyce o podstawach semantycznych”. W Od semantyki do gramatyki, Stanisław Karolak, 337-360. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Komarnicki, Mieczysław., Komarnicki Igor. 2005. Diccionario de Terminología Jurídica español-polaco. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Komarnicki, Mieczysław, Komarnicki Igor, Komarnicka, Elżbieta, 2007. Diccionario de Terminología Jurídica polaco-español. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Lasarte, Carlos. 2009. Curso de derecho civil patrimonial. Introducción al derecho. Madrid: Tecnos.

Moliner, Maria. 1994. Diccionario de uso del español. Madryt: Gredos.

Nowacki, Józef, Tobor, Zygmunt. 2000. Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Zakamycze.

Nowak, Joanna. 2011. Modalność deontyczna w języku prawa na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowakowska-Głuszak, Anna. 2011. Aplicación de la noción de visión del mundo en el análisis del lenguaje jurídico. Anuario de la Facultad de Derecho 29, ss. 631-644.

Nowakowska-Głuszak, Anna. 2012. “Między normą prawa a normą języka: zastosowanie narzędzi językoznawstwa kulturowego w analizie tekstów prawnych”. [W:] Przekład – teorie, terminy, terminologia. Język a Komunikacja 30, red. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer, 171-178. Kraków: Tertium.

Pawlik, Janusz. 2001. Selección de problemas de gramática española. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Supera-Markowska, Maria. 2009. Zarys prawa hiszpańskiego i polskiego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Wilk-Racięska, Joanna. 2009. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wilk-Racięska, Joanna. 1995. El artículo y la genericidad a la castellana. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: LexisNexis.