THE ROLE OF INTERPRETERS AND COURT INTERPRETING
PDF (Język Polski)

Keywords

court interpreting
oral interpreting
court interpreter
interpreting

How to Cite

NARTOWSKA, K. (2013). THE ROLE OF INTERPRETERS AND COURT INTERPRETING. Comparative Legilinguistics, 13, 115–126. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.07

Abstract

Court interpreters play a central and crucial role in multilingual communication between participants to the proceedings in the court room. The author points out that the interpreter is still frequently considered as a machine automatically converting a message in one language into another. The paper is devoted to the reality of court interpreting and strategies adopted by interpreters to provide successful court communication. The reasearch has been carred out in Austrian courts. It revealed that interpreters are not only intermediaries in cross-lingual and cross-cultural communication but also they often must co-ordinate court interactions. It is concluded that interpreters are active participants in court proceedings and experts in transcultural communication.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.07
PDF (Język Polski)

References

Berk-Seligson, Susan. 1990. The bilingual courtroom. Court interpreters in the judicial process. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/EU z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym Dziennik Urzędowy L 280, 26/10/2010.

Ibrahim, Zubaidah i Bell, Roger. 2003. Court interpreting: Malaysian perspectives. [W:] The Critical Link 3. Interpreters in the community, red. Louise Brunette, Georges Bastin, Isabelle Hemlin i Heather Clarke, 211–222. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.

Kadrić, Mira. 2000. Interpreting in the Austrian Courtroom. [W:] The Critical Link 2. Interpreters in the community, red. Roda P. Roberts, 153–164. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.

Kadrić, Mira. 32009. Dolmetschen bei Gericht. Erwartungen - Anforderungen - Kompetenzen. Wien: facultas.

Kadrić, Mira. 2011. Dolmetschen und EMRK. [W:] Die Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens, red. Bundesministerium für Justiz, 255–266. Wien, Graz: NWV - Neuer Wiss. Verl.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Rada Europy. Rzym, 4 listopada 1950 r.

Lee, Jieun. 2009. Conflicting views on court interpreting examined through surveys of legal professionals and court interpreters. Interpreting nr 11, 35–56.

Mendel, Anna. 2011. Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. Warszawa: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenie Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS. http://www.tepis.org.pl/.

Morris, Ruth. 1995. The moral dilemmas of court interpreting. The Translator nr 1, 25–46.

Morris, Ruth. 1999. The gum syndrome: predicaments in court interpreting. Forensic Linguistics. The International Journal of Speech, Language and the Law nr 6, 6–29.

Nartowska, Karolina. 2011. Tłumaczenie sądowe w Polsce. Analiza rynku. Lingua Legis nr 20, 22-29.

Nartowska, Karolina. W druku. Tłumacz sądowy: prawnik, psychiatra, reżyser czy aktor? [W:] Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Tłumaczenie ustne - teoria, praktyka, dydaktyka nr 2. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Niska, Helge. 1995. Just interpreting: role conflicts and discourse types in court interpreting. [W:] Translation and the Law, red. Marshall Morris, 293–316. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.

Stawecka, Aleksandra. 2010. Ustny przekład sądowy w Polsce. Normy zawodowe a praktyka. [W:] O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, red. Małgorzata Tryuk, 65–110. Warszawa: BEL Studio Sp. z o. o.

Strafprozessordnung 1975 – StPO. BGBl. 1975/631 i. d. F. BGBl. I 2007/109.

Tryuk, Małgorzata. 2010. Tłumaczenie sądowe. Od teorii do praktyki [W:] O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, red. Małgorzata Tryuk, 15–64. Warszawa: BEL Studio Sp. z o. o.