POLISH INSOLVENCY LAW TERMINOLOGY IN TRANSLATION INTO ENGLISH. A CASE STUDY OF THE TERM ZARZĄDCA
PDF (Język Polski)

Keywords

intertextuality
legal translation
legal language
legal terminology in context

How to Cite

MATULEWSKA, A. (2013). POLISH INSOLVENCY LAW TERMINOLOGY IN TRANSLATION INTO ENGLISH. A CASE STUDY OF THE TERM ZARZĄDCA. Comparative Legilinguistics, 13, 159–173. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.10

Abstract

The paper touches upon selected problems connected with translation of insolvency law terminology from Polish into English. The term zarządca has been used to illustrate its vertical and horizontal intertextuality in Polish and English language. The corpus composed of nortmative texts (Polish Act on Insolvency and Rehabilitation, British Insolvency Act, European Union Repulation on Insolvency Proceedings) and soft-law (INSOL guidelines, NATO regulations, etc.) has been compared to show how the context modifies the meaning of the term and requires applying different equivalents depending on the context acquired meaning. The author also presents dictionary equivalents which may be found in Polish-English legal dictionaries to illustrate the quandaries awaitingthe translator who is to render a translation of a text dealing with insolvency law.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.10
PDF (Język Polski)

References

Biel, Łucja. 2013. Tekst prawny jako hipertekst – o intertekstualności tłumaczeń prawnych na przykładzie międzynarodowych instrumentów z zakresu handlu ludźmi. „Comparative Legilinguistics” 2013, nr 13.

Chesterman, Andrew. 2004. Hypotheses about translation universals, [W:] Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Selected contributions from the EST Congress, Copenhagen 2001, red. G. Hansen, K. Malmkjær, D. Gile, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1–13.

Genette, Gérard. 1992. The Architect: An Introduction. Jane E. Lewin (trans.). Berkeley CA: University of California Press.

Genette, Gérard. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Jane E. Lewin (trans.), Lincoln NE and London: University of Nebraska Press.

Głowiński, Michał. 2000. Intertekstualność, groteska, parabola: szkice ogólne i interpretacje. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Hatim, Basil, Munday, Jeremy. 2004. Translation: An advanced resource book, London/New York, Routledge.

House, Juliane, 2006. Text and context in translation, Journal of Pragmatics nr 38, 338 –358.

Hrycaj, A. 2007. All you need to know about becoming an Insolvency Practitioner in Europe: Poland. „Eurofenix”2/2007, nr 28, 20 –21.

Hrycaj, Anna. 2010. The Cooperation of Court Bodies of International Insolvency Proceedings (in the contex of Polish courts). „International Insolvency Law Review” 2010, nr 1.

Kielar, Barbara Zofia. 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kielar, Barbara Zofia. 1996. Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego. F. Grucza, K. Chomicz-Jung (red.). Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 135 –141.

Kierzkowska, Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Kjær, Anne Lise. 2000. On the Structure of Legal Knowledge: The Importance of Knowing Legal Rules for Understanding Legal Texts, [W:] Language, Text, and Knowledge. Mental Models of Expert Communication, red. L. Lundquist, R. J. Jarvella, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 127–161.

Kristeva, Julia. 1967. Bakthine, le mot, le dialogue et le roman. „Critique” 1967, nr 239, 438 –65.

Kubacki Artur Dariusz. 2007. Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. [W:] Współczesne kierunki analiz przekładowych. Kraków: Tertium, 121 –132.

Kuner, Christopher. 1991. The Interpretation of Multilingusl Treaties: Comparison of Texts versus the Presumption of Similar Meaning. In: Comparative Law Quarterly 40:4, s. 953 –964.

Kunz, Keneva. 1995. Where the Devil Meets his Grandmother: Iceland and the European Community Legislation. [W]: M. Morris (ed.). Translation and the Law. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 86–91.

Lachmann, Renate. 1991. Płaszczyzny pojęcia intertekstualności, przeł. M. Łukaszewicz, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4. 209–215.

Majkiewicz, Anna. 2008. Intertekstualność implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN.

Markiewicz, Henryk. 1989. Odmiany intertekstualności. Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa.

Mattila, Heikki. 2006, Comparative Legal Linguistics, Aldershot, Ashgate.

Sakowicz, A., 2006, Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych, Prokuratura i Prawo 3, 52–69.

Šarčević, Susaan. 1997, New Approach to Legal Translation, The Hague, Kluwer Law International.

Šarčević, Susan. 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Tokarczyk, Roman. 1998, Prawo amerykańskie. Kraków: Zakamycze.

Słowniki bilingwalne:

Bar, Ludwik. 1986. Słownik prawniczy polsko-angielski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Gordon Jacek. 2008. Słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Warszawa: Poltext.

Łozińska-Małkiewicz, Ewa, Małkiewicz, Joanna. 1997. Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej. Toruń.

Myrczek, Ewa. 2006. Dictionary of Law Terms. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Ożga, Ewa. 1998. Słownik terminologii prawniczej polsko-agielski. Część 1. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Pieńkos, Jerzy. 2002. Polsko-angielski słownik prawniczy. Kraków: Zakamycze.