CREATING IMAGES OF REALITY IN STATUTORY INSTRUMENTS
PDF (Język Polski)

Keywords

legislative language
statutory instrument
statute
legal term
legal attributes
function of language signs
images of legal reality
abstract imagage of a legal norm

How to Cite

LIZISOWA, M. T. (2014). CREATING IMAGES OF REALITY IN STATUTORY INSTRUMENTS. Comparative Legilinguistics, 17, 11–28. https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.1

Abstract

The article presents the subjectivity of semantic signs of the legislative language as images of reality in a statutory instrument. The author presents a semantic and pragmatic analysis of the meaning and communicative function of language signs taking into account the techniques of expressing meanings in legal provisions. The analysis of grammatical structures and style of statutory instruments reveals the artificiality of references of terms, attributes and syntactical structures expressing cause and effect relations in expressions typical of the legislative language and conveying connoted messaged in a non-verbatim way.

https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.1
PDF (Język Polski)

References

Barthes, Roland. 2000. Mitologie. Przekł. Adam Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. 1980, Świat przez pryzmat znaku. Max Bense, Przekł. Jan Garewicz. PIW: Warszawa.

Bűhler, Karl. 2004. Teoria języka. Przekł. Jan Koźbiał. Kraków: Universitas.

Guiraud, Pierre. 1974. Semiologia. Przekł. Stanisław Cichowicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krapiec, Mieczysław A. 1985. Język i świat realny. Redakcja Wydawnictw Katolickich: Lublin.

Lizisowa, Maria Teresa. 2006. Tekst – kontekst – interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka. Część pierwsza. Wybrane zagadnienia dyskursu prawnego. Kraków: Collegium Columbinum.

Malinowski, Andrzej. 2006 Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Lexis Nexis.

Mrozowski, Maciej. 2001. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Ogden, Charles, Kay, Richards, Ivor, Armstrong. 1923. The meaning of meaning. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.

Peirce, Charles Sanders. 1931. Wybór pism semiotycznych. Przekł. Ryszard Mirek, Andrzej J. Nowak. Znak – Język – Rzeczywistość. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

de Saussure, Ferdinand. 1961. Kurs językoznawstwa ogólnego. Przekł. Krystyna Kasprzyk. Warszawa: PWN.

Wąsik, Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka

w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wronkowska, Sławomira. 2007. O cechach języka tekstów prawnych, [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Wróblewski, Bronisław. 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zieliński, Maciej. 1992. Wypowiedzi dyrektywalne w praktyce językowej, [w:] red. Ziembiński Z., Zieliński M. Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, 69-129. Warszawa: Zakład Semiotyki Logucznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Lexis Nexis.

Ziembiński, Zygmunt. 1960. Przepis prawny a norma prawna, RPEiS 1/1960, 105-122.

Zirk-Sadowski, Marek. 1984. Rozumienie ocen w języku prawnym. [Acta Universitatis Lodziensis]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego