THE LEGAL INSTITUTION OF THE POWER OF ATTORNEY IN POLISH AND ITALIAN LEGAL SYSTEMS. ANALYSIS OF TERMINOLOGY AND TRANSLATION STRATEGIES
PDF (Język Polski)

Keywords

the power of attorney
legal institution
Notary Public Law
legal translation training
Italy

How to Cite

BIERNACKA-LICZNAR, K. (2014). THE LEGAL INSTITUTION OF THE POWER OF ATTORNEY IN POLISH AND ITALIAN LEGAL SYSTEMS. ANALYSIS OF TERMINOLOGY AND TRANSLATION STRATEGIES. Comparative Legilinguistics, 17, 43–64. https://doi.org/10.14746/CL.2014.3

Abstract

The aim of the article is to study the basic terminology and phraseology referring to the institution of the power of attorney. The article gives outline information about the legal institution of power of attorney in Polish and Italian legal systems, as well as definitions of some related concepts, which can constitute a basis for a methodological frame of reference and a repertory of practical guidelines and suggestions regarding the process of translation. Due to the changeability of the term in question and its polysemous character, an attempt has been made to show the basic terminology present in both languages: Polish and Italian and their equivalents. Detailed information concerning the power of attorney in the form of notary deed in the Italian legal order have been compared with the requirements as to construction of the notary deedenvisaged in the Polish act on notaryship. The article presents the results of the analysis carried out on ten selected documents of the power of attorney in Italian, which led to the making of a Polish-Italian glossary of the terminology in question. Presentation and explanation of the importance of linguistic and dogmatic meaning of selected Italian phrases and rules referring to the documents of the power of attorney has been accompanied by reflection on translator training practice.

 

https://doi.org/10.14746/CL.2014.3
PDF (Język Polski)

References

Baldini, Gianni. 2006. Il mandato: profili operativi, inadempienze e risarcimento danni, Matelica: Halley Editrice.

Bianca, Cesare Massimo. 2000. Diritto civile. Vol. 3. Il Contratto, Milano: Giuffrè Editore.

Biel, Łucja. 2010. Terminologia i frazeologia spółki (pełnomocnik, prokurent i przedstawiciel) oraz ich angielskie odpowiedniki. Lingua legis nr 18, 26-42.

Biernacka-Licznar, Katarzyna; Żuchowska, Ewa. 2012. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich. Warszawa: C.H.Beck.

Caringella, Francesco; De Marzo, Giuseppe. 2008. Manuale di diritto civile. Vol. 3. Il Contratto (colanna Percorsi. Manuali e Studi). Milano: Giuffrè Editore.

Casu, Giovanni. 2010. [Commento all’art. 51] W: La legge notarile commentata, a cura

di Giovanni Casu, Gianluca Sicchiero Torino: Utet Giuridica.

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262, G.U. n. 79, 4 aprile 1942 z późn.zm.)

Consiglio Nazionale del Notariato. 2006. Condizioni indispensabili per la validità delle procure notarili “internazionali”. Studio 5-2006/A. Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 20 ottobre 2006,

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/dirittointernazionale-

comunitario/5.pdf (data dostępu 28 grudnia 2013 r.).

Del Giudice, Federico. 2008. Nuovo dizionario giuridico. Enciclopedia di base del diritto. Napoli: Edizioni Simone.

Delle Monache, Stefano. 2012. Forma della procura. W: Commentario al Codice Civile.

Dei contratti in generale. Vol. 3 (art. 1387-1424), a cura di Emanuela

Navarretta, Andrea Orestano. Torino: Utet Giuridica.

Di Marzio, Mauro. 2011. La procura alle liti. Poteri, obblighi e responsabilità dell’avvocato. Milano: Giuffrè Editore.

Dunin-Dudkowska, Anna. 2010. Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Lublin: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii Cudzoziemców UMCS.

Galdia, Marcus. 2003. Comparative law and legal translation. The European Legal Forum nr 1, 1-4.

Gawrylczyk, Włodzimierz. 2000. Przedstawicielstwo. Monitor Prawniczy nr 12, 760-767.

Gawrylczyk, Włodzimierz. 2001. Pełnomocnictwo procesowe Monitor Prawniczy nr 2, 85-89.

Gazzoni, Francesco. 2013. Manuale di diritto privato. Napoli, Roma: Edizioni Scientifiche Italiane.

Grykiel, Jarosław. 2008. Powstanie prokury, Warszawa: C.H.Beck.

Gudowski, Jacek. 2011. Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne, Polski Proces Cywilny nr 1(2), 7-27.

(a cura di) Izzo, Fausto. 2008. Codice civile e leggi complementari. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone.

Janeczko, Edward. 2011. Wzory aktów notarialnych. Warszawa: LexisNexis Polska.

Jopek-Bosiacka, Anna. 2012. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kielar, Barbara Zofia. 1999. Translating Statutory Texts: in Search of Meaning and Relevance. W: Aspects of Legal Language and Legal Translation, red. Jerzy Tomaszczyk, 183-190. Łódź: Łódź University Press.

Kielar, Barbara Zofia; Miler, Joanna. 1993. Through the Looking Glass of Translation – the Verb Phrases of the Statutory Clauses in Kodeks Handlowy and Their English Rendition. W: International Forum of Legal Translation 1992. Proceedings, red. Joanna Miler, 41-53. Warszawa: TEPIS.

Kierzkowska, Danuta. 2007. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Translegis.

Kujawińska, Joanna, 1996. Pełnomocnictwo po włosku. Lingua legis nr 3.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89, Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale, z późn. zm).

Matulewska, Aleksandra. 2005. Własność i zobowiązania w aspekcie translatorycznym polsko-angielskim i angielsko-polskim. Investigationes Linguisticae vol. XII,

Molinari, Mario. 2012. Indicazione della data e del luogo dell’atto (art. 51 n.1 l.n.),

http://www.eglossa.it/wiki/indicazione_della_data_e_del_luogo_dell'atto_(art._51_n.1_l.n.).aspx (data dostępu 8 listopada 2013 r.)

Oleszko, Aleksander. 2012. Akty notarialne. Komentarz (art. 91-95 Prawa o notariacie). Warszawa: Lexis Nexis.

Pazdan, Jadwiga. 2003. Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym. Kraków: Zakamycze.

Pazdan, Maksymilian 2008. Przedstawicielstwo. W: System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Zbigniew Radawński, 467-562.Warszawa: C.H.Beck.

Pietrzkowski, Henryk. 2010. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa: LexisNexis.

Skrodzka, Teresa. 2008. Raccolta di documenti italiani. Warszawa: Translegis.

Smyk, Marcin. 2010. Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Sobolewski, Przemysław. 2012. Komentarz do art. 98 k.c. W: Kodeks cywilny.

Komentarz, red. Konrad Osajda (baza programu Legalis). Warszawa:

C.H.Beck.

Sondel, Jerzy. 1997. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Strzebińczyk, Jerzy, 2013. W: Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C.H.Beck.

Turchi, Barbara. 2012. Leksykon terminów prawniczych. Warszawa: C.H.Beck.

Turco, Claudio. 2011. Lezioni di diritto privato. Milano: Giuffrè Editore.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).