HEADING AND RECITALS OF VIETNAMESE CONTRACTS IN TRANSLATON INTO POLISH
PDF (Język Polski)

Keywords

legal translation
translation of contracts
Vietnamese-Polish translation
recitals

How to Cite

NOWICKI, B. (2014). HEADING AND RECITALS OF VIETNAMESE CONTRACTS IN TRANSLATON INTO POLISH. Comparative Legilinguistics, 17, 117–130. https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.7

Abstract

This paper deals with Vietnamese-Polish and Vietnamese-Polish translation of
headings and recitals of contracts. Translation problems in this respect result from historicallyconditioned legal system differences. The recitals of Vietnamese contracts are much more complex than their Polish counterparts. The reasearch methods applied have included: the comparison of comparative texts (called by Neubert parallel texts), the pragmatic model of legal translation of Kierzkowska (2002) and skopos theory of Vermeer (2001). Furthermore, the techniques of providing equivalents for non-equivalent or partially equivalent terminology have been applied as well. The component parts of the recitals of Vietnamese contracts have been discussed. Finally, translative conclusions have been drawn.

https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.7
PDF (Język Polski)

References

Delisle, Jean (et al., ed.), 1999. Translation Terminology. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company.

Fabricius-Hansen, Cathrine, 2007. Paralleltext und Übersetzung in

sprachwissenschaftlicher Sicht, W: Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, red. H. Kittel et al., 322-329, Berlin/New York: de Gruyter.

Kaczmarek, Karolina, Matulewska,Aleksandra, 2010. Comparison of parallel texts of petitions in Polish-Hungarian and Polish-English translation, W: Across Languages and Cultures. Akadémiai Kiadó, Vol. 11, no. 1, June 2010, 67-81.

Kierzkowska, Danuta, 2002. Tłumaczenie prawnicze, Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur Dariusz, 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kubacki, Artur Dariusz, 2013. Teksty paralelne jako narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu tłumaczeń specjalistycznych. W: Comparative Legilinguistics 20013/13, 137-148.

Matulewska, Aleksandra, 2013. Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Linguistic Insights vol. 171. Bern: Peter Lang.

Matulewska, Aleksandra, 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Matulewska, Aleksandra, 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. W: Legilingwistyka porównawcza, Tom 3/2010, 57-69. Poznań: UAM.

Neubert, Albrecht, 1996. Textlinguistics of Translation: The Textual Approach to Translation. W: Translation Horizons Beyond the Boundaries of Translation Spectrum. Translation Perspectives IX, Marilyn Gaddis Rose (ed.), 87-105.Binghamton: Center for Research in Translation.

Šarčević, Susan, 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Sczaniecki, Michał, 1985. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Smith, Sylvia A., 1995. Culture Clash: Anglo-American Case Law and German Civil Law in Translation. W: Translation and the Law, American Translators Association Scholarly Monograph Series, vol. VIII, Marshall, Morris (ed.), 181-197, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Vermeer, Hans J., 2001. Skopos and Commission in Translational Action, W: The Translation Studies Reader, Venuti, Lawrence / Baker, Mona (eds.), 221-236. London/New York: Routlege