KOREAN AND POLISH CLAUSES OF LEASE OBJECTS IN TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

clause of lease objects in a lease contract
Korean civil law
Polish civil law
aspect of translation
comparative analysis of language of law
parallel texts

How to Cite

WOJTASIK, E. (2014). KOREAN AND POLISH CLAUSES OF LEASE OBJECTS IN TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 17, 145–162. https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.9

Abstract

 The article focuses on a preliminary comparative analysis of clauses of lease objects in
civil contracts of Korean and Polish law. The research methods include Kierzkowska’s pragmatic
translation model (2002) as well as Vermeer’s model of skopos and the comparison parallel texts.
The analysis is preceded by a short introduction on the legal systems of the Republic of Poland and
the Republic of South Korea, presented as a kind of compromise worked out in the need to
reconcile tradition and meeting the requirements of globalization along with the progress of
civilization. The main part of the article analyzes the translation of the lease object clause in the
lease contract, starting from its description and characteristics of the contract objects through
pointing out the terms and conditions of transfer or return of the lease object to the tenant. The
article aims at pointing presenting the analysis of legal language used in the pertinent contract
clause in translation context. It also presents grammatical and lexical issues typical in Polish-
Korean translation.

https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.9
PDF (Język Polski)

References

Delisle J. (et al., ed.) 1999, Translation Terminology. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company.

Fabricius-Hansen, Cathrine, 2007, Paralleltext und Übersetzung in

sprachwissenschaftlicher Sicht, W: Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, red. H. Kittel et al., 322-329. Berlin/New York: de Gruyter.

Grucza, Franciszek 1994, O językach specjalistycznych (=technolektach) jako pewnychskładnikach rzeczywistych języków ludzkich, W: Języki specjalistyczne,

F. Grucza/ Z. Kozłowska (red.), 7-27. Warszawa: Wydawnictwo „Akapit”.

Hahm Pyong-Choon, 1967 i nast., The Korean political tradition and law, Seoul, Royal Asiatic Society Korea Branch.

Introduction to Korean Law, 2013, ed. Korea Legislation Research Institute, Springer Heidelberg-New York-Dordrecht-London.

Kim Kipyo, 2013. Overview. W: Introduction to Korean Law, 2013, ed. Korea Legislation Research Institute, Springer Heidelberg-New York-Dordrecht- London.

Im, Ho-Bin (ed.) 2001. Korean grammar for international learners. Yonsei University Press, Seoul.

Kaczmarek K., Matulewska A., 2010. Comparison of parallel texts of petitions in Polish- Hungarian and Polish-English translation. W: Across Languages and Cultures. Akadémiai Kiadó, Vol. 11, no. 1, June 2010, 67-81.

Kielar, B. 2013, Zarys translatoryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

Kierzkowska, Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze, Warszawa: Translegis.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego (http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ktp.pdf, dostęp online 22.12.2013 r.)

Kubacki, A., 2008. Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej W: Lingua Legis, marzec 2008, 52-67.

Kubacki, A., Wowro I., 2006, Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej, W: Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. (red.) A. Barcik i R. Barcik, 228-240, Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała.

Lee Iksop, Ramsey Robert S., 2000, The Korean Language, SUNY Press, Seoul.

Matulewska, A. 2013. Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Linguistic Insights vol. 171. Bern: Peter Lang.

Matulewska, Aleksandra. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Matulewska, Aleksandra. 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. W: Legilingwistyka porównawcza, Tom 3/2010, 57-69, Poznań: UAM.

Mo, Jongryn, Brady D.W. (ed.), 2010, The rule of Law in South Korea, Stanford: Hoover Institution Press,Stanford University.

Neubert A. 1996, Textlinguistics of Translation: The Textual Approach to Translation. In: Marilyn Gaddis Rose (ed.). Translation Horizons Beyond the Boundaries of Translation Spectrum. Translation Perspectives IX., 87-105. Binghamton: Center for Research in Translation.

Pieńkos, J. 2003, Podstawy przekładoznawstwa, Kraków.

Radwański, Z., 2005, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Beck.

Redelbach, A., 2002, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Šarčević, S. 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Smith S. A. 1995, Culture Clash: Anglo-American Case Law and German Civil Law in Translation. Translation and the Law, Marshall Morris (ed.). 179-197, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sohn, Ho-Min, 1999, 2001. The Korean Language, Cambridge University Press, London.

Strona Słownika Koreańsko-Koreańskiego: http://krdic.naver.com