DEONTIC MODALITY AND MODALS IN THE LANGUAGE OF CONTRACTS
PDF

Keywords

deontic modality
obligation
permission
prohibition
Polish-English language of contracts
corpora

How to Cite

MATULEWSKA, A. (2017). DEONTIC MODALITY AND MODALS IN THE LANGUAGE OF CONTRACTS. Comparative Legilinguistics, 2, 75–92. https://doi.org/10.14746/cl.2010.2.07

Abstract

The purpose of this paper is to present most typical methods of expressing deontic modality, namely obligation, prohibition and permission in Polish, American and British contracts. The author has analyzed the corpora of about 45 contracts formulated in British-English, American-English and Polish, namely: (i) deeds of conveyance, (ii) contracts of sale, (iii) contracts of lease, (iv) logistic contracts, (v) deeds of partnership and company-related contracts, (vi) contracts for rendering services and (vii) contracts of employment. After presenting the exponents of deontic modality, the author compiles the results in tables to show potential translative equivalents. The listing of such exponents of modality may serve translation purposes in accordance with textual-normative equivalence (cf. Kierzkowska 2002).
https://doi.org/10.14746/cl.2010.2.07
PDF

References

Bańczerowski, Jerzy, Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz, 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: UAM.

Black‟s Law Dictionary. 2004. Eighth Edition. Garner Brayan A. (ed.). United States of America: Thomson Wesvol.

Delisle, Jean (et al., ed.), 1999. Translation Terminology. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company.

Faber, Dorrit, Hjort-Pedersen, M., Klinge, A. 1996/1997. Introduction to English Legal Language. BA Sproglinien.

Garner, Bryan A., 2001. A Dictionary of Modern Legal Usage. London/New York:Oxford University Press.

Grzegorczykowa, Renata, 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: PWN.

Jędrzejko, Ewa, 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław: Ossolineum.

Jędrzejko, Ewa, 1988. O tzw. wewnętrznej i zewnętrznej konieczności i jej podstawowych wykładnikach leksykalnych. Polonica 13, (17–27).

Joseph, John.E., 1995. Indeterminancy, Translation and the Law. Translation and the Law, M. Morris (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 13–36.

Kaczmarek, Karolina, Matulewska, Aleksandra, 2007. Polish Petitions in Polish-Hungarian and Polish-English Aspect of Translation. (not published).

Kiefer Ferenc, Gyuris Beata, 2006, Szemantika, in: Kiefer Ferenc (szerk.), Magyar nyelv, Budapest, Akadémiai Kiadñ.

Kiefer, Ferenc, 1999. Modality. Concise Encyclopedia of Grammatical Categories. Keith Brown, Jim Miller and R.E. Asher (eds). Amsterdam: Elsevier.

Kielar, Barbara Z., Miler, J., 1993. Through the Looking Glass of Translation – the Verb Phrases of the Statutory Clauses in Kodeks Handlowy and Their English Renditions. International Forum of Legal Translation 1992. Proceedings. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych., (41–53).

Kierzkowska, Danuta (red.), 2005. Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Kierzkowska, Danuta, 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Lyons, John, 1977. Semantics 1–2. Cambridge University Press.

Lyons, John, 1989. Semantyka 1–2. Warszawa: PWN.

Palmer, Frank Robert, 1999. Mood and Modality: Basic Principles. Concise Encyclopedia of Grammatical Categories. Keith Brown, Jim Miller and R.E. Asher (eds). Amsterdam: Elsevier.

Palmer, Frank Robert, 2001. Mood and Modality. Cambridge University Press; 2 edition.

Radwański, Zbigniew, 2005. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Rytel, Danuta, 1982. Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim. Wrocław: Ossolineum.

Stawecki, Tomasz, Winczorek, Piotr, 2002. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck.

Vermeer, Hans J., 2001. Skopos and Commission in Translational Action. The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti and Mona Baker (eds). London/New York: Routlege, (221–232).

Wronkowska, Sławomira, Zieliński, Maciej, 1997. Zasady techniki prawodawczej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

Wronkowska, Sławomira, Zieliński Maciej, 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

Wróbel, Henryk, 1991. O modalności. Język Polski 3–5, (260 270).

Wróblewski, Bronisław, 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków.

Zieliński, Maciej, 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki.Warszawa:Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Polish Sources

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa dzierżawy – Lex Omega

Umowa najmu – Lex Omega

Umowa najmu z 30 lipca 2000r. (own sources).

Umowa o dzieło zawarta z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (own sources).

Umowa o pracę (own sources).

Umowa o świadczenie usług logistycznych z 15.06.2004r. (own sources).

Umowa o świadczenie usług logistycznych z 18. 01. 1999r. (own sources).

Umowa o świadczenie usług logistycznych z 24.06.2004r. (own sources).

Umowa o świadczenie usług telefonicznych. (own sources).

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych. (own sources).

Umowa sprzedaży gazu ziemnego. (own sources).

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z 1998 r. (own sources).

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z 1999 r. (own sources).

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z 1996 r. (own sources).

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z 1994 r. (own sources).

Umowa sprzedaży rowerów. (own sources).

Umowa zlecenie zawarta z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. (own sources).

British Sources

Agreement for the Sale of Business. In: Justyńska, J., Justyński, J. 1998. The Main Institutions of the English Legal System. Toruń: Dom Organizatora TNOIK, pp. 252-258.

Articles of Association of the Perfect Company Ltd. In: Kierzkowska, D. (ed.).1998. Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, pp. 139-142.

Articles of Association. Faber, D., Hjort-Pedersen, M., Klinge, A. 1996/1997. Introduction to English Legal Language. BA Sproglinien, pp. 120-122.

Contract for Sale and Purchase of Property (own sources).

Deed of Partnership. In: Kierzkowska, D. (ed.). 1998. Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, pp. 129-130.

Employee Agreement on Inventions and Patents. 301 Legal Forms. Letters and Agreements. 1997. London: Law Pack Publishing Ltd.

Employment Agreement. 301 Legal Forms. Letters and Agreements. 1997. London: Law Pack Publishing Ltd.

Limited Partnership Agreement. Faber, D., Hjort-Pedersen, M., Klinge, A. 1996/1997. Introduction to English Legal Language. BA Sproglinien, pp. 108-111.

Memorandum of Association of the Perfect Company Ltd. In Kierzkowska, D. (ed.). 1998. Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, pp. 131-138.

Memorandum of Association. Faber, D., Hjort-Pedersen, M., Klinge, A. 1996/1997. Introduction to English Legal Language. BA Sproglinien, pp. 116-118.

Partnership Agreement. In: Justyńska, J., Justyński, J. 1998. The Main Institutions of the English Legal System. Toruń: Dom Organizatora TNOIK, pp. 259-268.

Rental Agreement (For a Furnished House or Flat on an Assured Shorthold Tenancy). 301 Legal Forms. Letters and Agreements. 1997. London: Law Pack Publishing Ltd.

Rental Agreement (For an Unfurnished House or Flat on an Assured Shorthold Tenancy). 301 Legal Forms. Letters and Agreements. 1997. London: Law Pack Publishing Ltd.

Sale Agreement. In: Faber, D., Hjort-Pedersen, M., Klinge, A. 1996/1997.

Introduction to English Legal Language. BA Sproglinien, pp. 86-87.

Tenancy Agreement (own sources).

Warehousing and Distribution Agreement (own sources).

Warehousing and Partsbanks Services Agreement (own sources). American Sources

Real Estate Purchase Contract 1. In: Warda, M. 2005. The Complete Book of Real Estate Contracts, pp. 201-206.

Real Estate Purchase Contract 2. In: Warda, M. 2005. The Complete Book of Real Estate Contracts, pp. 207-212.

Real Estate Contract. In: Warda, M. 2005. The Complete Book of Real Estate Contracts, pp. 213-216.

Real Estate Sales Contract 1. In: Warda, M. 2005. The Complete Book of Real Estate Contracts, pp. 217-219.

Real Estate Purchase Contract 2. In: Warda, M. 2005. The Complete Book of Real Estate Contracts, pp. 221-223.

Deed of Conveyance (own sources).

Plain English Campaign Contracts

Domestic Contract for Minor Building Work (http://www.fmb.org.uk/find-abuilder/free-contracts/download-contracts/).

Domestic Building Contract(http://www.fmb.org.uk/find-a-builder/freecontracts/download-contracts/).

Domestic Building Contract (Scotland) for Minor Building Work(http://www.fmb.org.uk/find-a-builder/freecontracts/download-contracts/).

Commercial and Industrial Building Contract (http://www.fmb.org.uk/find-abuilder/free-contracts/download-contracts/).